оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќай-търсените професии в Ѕългари€

ƒата: 01.06.2014

Ќад 44 % от българските работодатели се затрудн€ват да намер€т кандидати с подход€щите умени€, показва деветото годишно проучване на ManpowerGroup за недостига на таланти. ¬ сравнение с миналата година, има спад от 10 процентни пункта, като тогава процентът на работодателите, които посочиха, че трудно запълват работни места беше 54 %. –езултатите от ManpowerGroup Talent Shortage Survey покзват, че 36 % от работодателите в света отчитат недостиг на подход€щи кадри – най-високото ниво в последните 7 години.

–аботодателите в Ѕългари€ имат най-големи трудности в запълването на работни места за инженери, квалифицирани работници и мениджъри.

Ќай-търсените професии в Ѕългари€

є през 2013 г. през 2014 г.
1 инженери инженери
2 мениджъри квалифицирани работници
3 квалифицирани работници мениджъри
4 мениджъри ѕродажби IT персонал
5 търговски представители счетоводен и финансов персонал
6 IT персонал персонал за ресторанти и хотели
7 персонал за ресторанти и хотели работници
8 шофьори мениджъри ѕродажби
9 секретарки, персонални асистенти и офис мениджъри лекари и други здравни работници
10 оператори производство техници

“«атруднени€та, които работодателите изпитват при намиране на служители с необходимите умени€ са големи. ¬ световен мащаб, средно 36 % е недостигът на кадри, докато в Ѕългари€ резултатите сочат 44 % или с 8 процентни пункта повече. “ова е много тревожен факт, който продължава да се подминава от години, вместо правителството, работодателите и образователните институции да адаптират своите стратегии за създаването и привличането на таланти.
Ѕългари€ е на четвърто м€сто в региона на ≈вропа, Ѕлизки€ »зток и јфрика по недостиг на таланти. ѕреди не€, има само три държави – “урци€ (63 %), »зраел (49 %) и ”нгари€ (45 %).
ѕо-тревожен е фактът, че работодателите в ≈ћ≈ј имат трудности поради действителна липса на налични кандидати по принцип. Ћипсата на налични кандидати е най-често срещани€т фактор, което подчертава недостигa на таланти, отчетен в ≈ћ≈ј, посочен от 37 % от работодателите (ръст спр€мо 33 % през 2013). 35 % отчитат липса на технически компетенции като ключовата причина, докато 25% сподел€т, че кандидатите н€мат необходими€ опит” – об€сни търговски€т директор Ќад€ ¬асилева.

«апитани, какво е нивото на вли€ние на недостига на таланти, върху способността им да отговар€т на нуждите на клиентите си, 34 % от анкетираните български работодатели признават че чувстват средно вли€ние, докато 22 % см€тат, че отражението е гол€мо.

ѕо отношение на отражението на недостига на таланти върху техните организации, най-високи€т процент от работодатели в Ѕългари€ (51%) казват, че това е намал€ване на конкурентноспособността и продуктивността, докато 46 % казват, че проблемът вли€е на техните организации като намал€ва способността им да обслужват клиентите си, а 39% - усещат вли€нието под формата на намал€ване на иновациите и креативността.

—поред проучването за недостига на таланти в Ѕългари€, мнозинството от работодателите, участвали в анкетата (53 %) посочват липсата на технически компетенции, като причина да изпитват трудности да намер€т подход€щите таланти; 32 % посочват липсата на налични кандидати, а 31 % - специфични за конкретната индустри€ квалификации при квалифицирани работници.

–аботодателите в япони€ отчитат най-висок недостиг в световен мащаб — повече от четири от пет (81 процента) се бор€т да запълн€т отворени позиции. ƒругаде, най-остър дефицит се отчита в ѕеру, »нди€, Ѕразили€, “урци€ и јржентина. ¬ други€ край на скалата, работодателите в »рланди€ (два процента), »спани€ (три процента) и ’оланди€ (5 процента) посочват най-малко проблеми с недостига на кадри.

ѕроучването показва, че в глобален мащаб позициите, които са най-трудни за запълване са квалифицираните работници, инженерите и търговските представители – без пром€на в сравнение с миналата година. –аботодателите отчитат най-висок недостиг на таланти по отношение на позициите за квалифицирани работници. —ъщо така, за трета поредна година, »нженерните позиции са на второ м€сто в списъка. Ќа трето м€сто, издигайки се с една позици€ нагоре са техниците, докато търговските представители се мест€т с едно м€сто надолу по скалата до четвърто м€сто.  атегори€та на мениджърите продажби е нова за “оп 10 и се по€в€ва на 7мо м€сто – като се изкачва от 12-та позици€ през 2013 година, докато категори€та работници изпада от “оп 10, след като се движеше надолу по скалата през последните три години. ѕозициите за счетоводители и финансисти, както и ћениджърските позиции също са все по-трудни за запълване.

–егионални резултати за ≈ћ≈ј

Ќай-трудните за запълване работни места в региона на EMEA са квалифицираните работници, работниците, инженерите и търговските представители, следвани от техниците, мениджърите и счетоводно-финансовите специалисти. –аботодателите в “урци€ отчитат най-големи трудности в запълването на свободни работни места – 63 %, както и тези от »зраел и ”нгари€ – със съответно – 49 и 45 %, докато тези в ’оланди€ (5 %), »спани€ (3 %) и »рланди€ (2%) отчитат най-малки трудности.