оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ќбщински план за развитие на ¬елики ѕреслав

ƒата: 28.01.2014

ќбщина ¬елики ѕреслав започна изпълнението на проект за изготв€не на стратегически документи за развитие на общината за периода 2014 -2020 г.: ќбщински план за развитие, правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на въздействието при изпълнението на общинските политики и др.

Ќа 29 €нуари 2014 г. (ср€да) от 11:00 часа в зала 406, ет.4 в сградата на ќбщина ¬елики ѕреслав ще бъде дадена пресконференци€, по повод стартиране на проекта.

¬ не€ ще участват:

  1. јлександър √орчев - кмет на община ¬елики ѕреслав
  2. Ќина јсенова - ръководител на проекта
  3. ¬ладимир ¬ърбанов - координатор по проекта

Ќови€т документ ще определи визи€та за развитие на град ¬елики ѕреслав до 2020 година, затова е много важно в работни€ процес да се включат активно представители на бизнеса, професионалните сдружени€, неправителствените организации, жителите на града.

ѕроект „≈фективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи, в община ¬елики ѕреслав“, се реализира по договор за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ є 13-13-160/08.11.2013г., който се финансира в рамките на приоритетна ос I „ƒобро управление“, подприоритет 1.3 „≈фективна координаци€ и партньорство при разработване и провеждане на политики“, бюджетна лини€ BG051PO002/13/1.3-07, на оперативна програма „јдминистративен капацитет“, съфинансирана от ≈вропейски€ съюз, чрез ≈вропейски€ —оциален ‘онд. —тойността на проекта е 67 945 лева.

≈катерина ћилиславова - комуникационен мениджър —ъни —ити ≈ќќƒ
тел.: 02 962 13 48
ћобилтел: 0888 42 90 89
поща: sunny_city@abv.bg