оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 ак да търгуваме на международните борси
ƒата: 2006-05-11

«а да търгувате на международните пазари, първото, което тр€бва да направите, е да си откриете сметка в български или чуждестранен брокер.
ѕредимство на родните посредници най-общо може да се обобщи с по-лесната процедура по откриването, както и спест€ването на трансферните разходи за превода на средствата (не винаги е така, но много често разходите по трансфер възлизат на над 30 долара).

ѕовечето български посредници предлагат обща платформа за търгови€ както с валута, така и с т.н. CFD, които могат да се търгуват и по телефона.

CFD (contract for difference) в превод означава договор за разлика. “е представл€ват финансов инструмент, който дава възможност да се спекулира с цената на акциите без реално те да се придобиват или продават.

“ъргови€та, както и при акциите, може да е в двете посоки - да се купуват и да се продават на късо.

ѕоложителното при CFD е, че изискват по-малка гаранционна сума, което позвол€ва откриване на позиции на стойност, многократно превишаващи внесените средства.
ќбикновено гаранционната сума е 10% за нискорискови акции, като процентът расте заедно с рисковата група на акциите. CFD не се предлагат за малки компании, които са високорискови.

ѕо-малка е гаранционната сума при търгуването на индекси, като много често т€ възлиза на едва 5% от стойността на откритата позици€.

—ъщо така при CFD се плащат лихви от клиентите при дълга позици€, а при къса се получават. ќбикновено за изчисл€ването им се взема лихвата на централна банка +/- определен процент. јко позици€та се затвори в същи€ ден, лихви не се начисл€ват.
 огато търгувате CFD директно на борса, е възможно да има специфични услови€. «а американски борси например има правило, че можете да продавате на късо само при тик нагоре. ƒруг момент е, че брокерът може да реши да прекрати предлагането на CFD за дадена акци€ и да затвори позици€та ви автоматично.

ѕосредниците предлагат маржин търгови€ и на акции, като обикновено можете да търгувате 2 до 4 пъти сумата по сметката си, разбира се услови€та варират. ќбикновено за маржин търгови€ на акции се изискват минимум 2000 долара при откриването на сметката.

¬ таблицата долу е направено сравнение между н€кой от основните български и чуждестранни посредници (подредени по азбучен ред).  омисионните са за търгови€ на акции на борсите в —јў, като за CFD в повечето случаи важат и за други пазари.
ѕри н€кои от брокерите се начисл€ват и месечни такси поддръжка на сметка, като те отпадат при гол€м брой сделки, т.е. при активна търгови€.
ѕрепоръчително е да разгледате подробно всички такси и комисионни преди да си откриете сметка.  акто се вижда от таблицата, предлагат се разнообразни цени, като н€кои са изгодни за търгови€ с малки обеми, а други - при по-големи.
¬секи инвеститор може да избере услови€та, които отговар€т до най-гол€ма степен на негови€ стил на търгови€.

«а таксите ще добавим още, че за достъп до котировки в реално време, повечето борси по света начисл€ват такива. ј за т.н. котировки level II, или котировки в дълбочина, като за пример ще вземем Nasdaq - таксата е 20 долара на месец.

 огато притежавате акции на дадена компани€ и т€ изплати дивидент, той постъпва по сметката ви, като се приспадат комисионни и дължими данъци. » обратното, когато сте продали на късо акции, съответно дължите определени€ от компани€та дивидент, като сумата се приспада от баланса ви.

ѕолитиката на различните брокери за дивиденти при CFD е индивидуална. Ѕрокерът може да избере да не се изплащат дивиденти за CFD. » обратното, тогава брокерът плаща за сво€ сметка дивидент (най-често в непълен размер) на притежателите на дълги позиции, а късите позиции клиентът плаща съответно пълен дивидент на брокера.
Ќачислените дивиденти могат да се различават от реалните определени от компани€та.
ƒруг важен момент е, че при търгови€та с акции и CFD е възможно частично изпълнение на лимитирани поръчки, като остатъкът остава като лимит поръчка на пазара до изтичане на валидността й. “ова се случва, когато въведени€т обем на поръчката е по-гол€м от бро€ на акциите, предложени на тази цена. ѕазарните поръчки може да бъдат изпълнени на различни нива в зависимост от обемите на офертите на пазара, като покупната цена се осредн€ва в зависимост от теглата.

¬ заключение може да се каже, че търгови€та с акции крие големи рискове, като са необходими значителни финансови и икономически познани€ за успех.

Investor.bg


ѕечат на офертатаѕечат