оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕравилник за организаци€та и дейността на Ќационални€ съвет по туризъм
ƒата: 2004-09-09

»здаден от министъра на икономиката, обн., ƒ¬, бр. 98 от 18.10.2002 г., в сила от 18.10.2002 г.

–аздел I

ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

„л. 1.  — този правилник се уреждат организаци€та и дейността на Ќационални€ съвет по туризъм като държавно-обществен консултативен и координационен орган към министъра на икономиката.

„л. 2.  Ќационални€т съвет по туризъм организира и осъществ€ва дейността си в съответствие с основните си функции, определени в чл. 7, ал. 5 от «акона за туризма.

–аздел II

—Џ—“ј¬ » –Џ ќ¬ќƒ—“¬ќ Ќј Ќј÷»ќЌјЋЌ»я —Џ¬≈“ ѕќ “”–»«Џћ

„л. 3.  (1) Ќационални€т съвет по туризъм има 30 членове и включва:

 1. председател - министъра на икономиката или оправомощено от него лице;
 2. заместник-министър на икономиката;
 3. директор на дирекци€ "Ќационална туристическа политика" при ћинистерството на икономиката - същи€т е и секретар на съвета;
 4. председател€т на  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите;
 5. изпълнителни€т директор на »зпълнителната агенци€ за национална туристическа реклама и информаци€;
 6. по един представител на: ћинистерството на външните работи, ћинистерството на вътрешните работи, ћинистерството на културата, ћинистерството на околната среда и водите, ћинистерството на земеделието и горите, ћинистерството на образованието и науката, ћинистерството на регионалното развитие и благоустройството, ћинистерството на транспорта и съобщени€та, ћинистерството на финансите и ћинистерството на правосъдието; представителите на министерствата с ранг заместник-министър се определ€т от съответни€ министър;
 7. трима представители на браншовите туристически сдружени€: Ѕългарска туристическа камара, Ѕългарска асоциаци€ на туристическите агенции, Ѕългарска хотелиерска и ресторантьорска асоциаци€;
 8. двама представители на продуктовите туристически сдружени€;
 9. трима представители на регионалните туристически сдружени€;
 10. един представител на сдружени€та на лица, предостав€щи допълнителни туристически услуги - ски-училища, планински водачи, концесионери, екскурзоводи и др.;
 11. двама представители на сдружени€та на въздушни и сухопътни превозвачи;
 12. един представител на националните сдружени€ на потребителите в –епублика Ѕългари€;
 13. един представител на Ќационалното сдружение на общините в –епублика Ѕългари€;
 14. един представител на бизнес-клуб "¬ъзраждане";
 15. един представител на сдружението - —ъвет за обучение по туризъм.

(2) ќрганизациите по ал. 1, т. 8, 9, 10 и 11 определ€т представителите от сво€та квота на ротационен принцип за срок една година на основата на писмено споразумение между т€х.  ¬ случай, че те не постигнат съгласие в определен срок и не посочат своите представители, същите се определ€т от председател€ на Ќационални€ съвет по туризъм.

(3) ѕромени в състава на Ќационални€ съвет по туризъм могат да се прав€т по предложение на министерствата и сдружени€та по ал. 1, които са определили своите представители.

(4) ѕри прекрат€ване на правомощи€та на член на Ќационални€ съвет по туризъм ръководител€т на съответното министерство или сдружение в 30-дневен срок определ€ сво€ нов представител.

(5) ”частието на членовете в работата на Ќационални€ съвет по туризъм е лично и те могат да бъдат замествани от други лица - за министерствата с ранг не по-нисък от директор на дирекци€, само по изключение с предварително информиране на секретариата на съвета.

„л. 4.  (1) ƒейността на Ќационални€ съвет по туризъм се ръководи от председател€.

(2) ѕредседател€т на Ќационални€ съвет по туризъм:

 1. насрочва заседани€та и определ€ дневни€ ред;
 2. ръководи заседани€та и ц€лостната работа на Ќационални€ съвет по туризъм;
 3. организира и контролира изпълнението на решени€та на Ќационални€ съвет по туризъм чрез секретариата;
 4. представл€ва Ќационални€ съвет по туризъм в страната и чужбина.

(3) «аместник-председател€т на Ќационални€ съвет по туризъм е представител на браншово туристическо сдружение, който се предлага от браншовите сдружени€ и се избира за срок една година, на ротационен принцип.  ѕри отсъствие на председател€ изпълн€ва неговите функции и задължени€.

(4) —екретариатът на съвета включва секретар и трима административни сътрудници.  “ой организира изпълнението на решени€та на Ќационални€ съвет по туризъм в периода между заседани€та му под ръководството на председател€.

(5) ќрганизационно-техническото и финансовото обслужване на дейността на Ќационални€ съвет по туризъм се осигур€ва от ћинистерството на икономиката.

–аздел III

‘”Ќ ÷»» » «јƒј„» Ќј Ќј÷»ќЌјЋЌ»я —Џ¬≈“ ѕќ “”–»«Џћ

„л. 5.  (1) Ќационални€т съвет по туризъм:

 1. предлага на министъра на икономиката за утвърждаване годишна програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма до кра€ на юни на предходната година; годишната програма се разработва по направлени€ за разходване на средствата и по източници на средствата; по направлени€ за разходване на средствата програмата включва: национална и регионална реклама; контрол върху качеството на туристически€ продукт; единна система за туристическа информаци€; система за обучение и квалификаци€ на кадрите в туризма; анализи и прогнози за състо€нието и развитието на туризма; социологически проучвани€ в туризма на национално равнище; участи€ в проекти по международни програми; по източници на средствата програмата включва: субсиди€ от държавни€ бюджет; приходи от такси за лицензиране на туристически дейности и категоризиране на туристически обекти, наложени глоби от  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите; глоби и имуществени санкции по «акона за туризма; лихви; дарени€ и помощи, както и осигурени средства по международни програми и споразумени€; ежегодно обсъжда и приема доклад на председател€ на Ќационални€ съвет по туризъм относно изпълнението на приетата годишна програма;
 2. разработва и приема програма за национална реклама в областта на туризма и € предлага за утвърждаване от министъра на икономиката; обсъжда кандидатури за изпълнителен директор на »зпълнителната агенци€ за национална туристическа реклама и информаци€;
 3. координира осъществ€ването на националната и регионалната реклама в областта на туризма;
 4. приема и предлага на министъра на икономиката за одобр€ване годишен отчет на изпълнителни€ директор на »зпълнителната агенци€ за национална туристическа реклама и информаци€ относно изпълнението на програмата за национална реклама;
 5. обсъжда и предлага на министъра на икономиката разработени стратегии, концепции и програми за развитие на туризма в страната и го подпомага със становища и консултации при провеждането на държавната политика в областта на туризма;
 6. дава становища по проекти на нормативни актове и прави предложени€ за т€хното изменение, допълнение или отм€на;
 7. обсъжда въпроси, свързани с изграждането, финансирането и поддържането на националната и туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма; подпомага реализирането на проекти на национално, регионално и местно равнище;
 8. координира и съдейства за изпълнението на проекти на национално и регионално равнище;
 9. обсъжда готовността на българските авиопревозвачи за изпълнение на чартърните им програми;
 10. обсъжда ежегодно през месец май подготовката за предсто€щи€ летен туристически сезон и резултатите от изминали€ зимен туристически сезон, а през ноември - подготовката за предсто€щи€ зимен туристически сезон и резултатите от изминали€ летен туристически сезон на база доклади на ресорни€ заместник-министър на икономиката;
 11. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражн€ването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобр€ване работата на контролните органи;
 12. обсъжда въпроси и дава препоръки за подобр€ване защитата на потребителите на туристически услуги.

(2) Ќационални€т съвет по туризъм със свое решение и със заповед на председател€ може да формира работни групи, които да разработват въпроси и проблеми, свързани с развитието на туризма, или да представ€т становища и оценки по отделни направлени€ на туристическите дейности.  ¬ работните групи се включват утвърдени експерти и специалисти на министерства, ведомства и сдружени€.

–аздел IV

 ¬ќ–”ћ » «ј—≈ƒјЌ»я Ќј Ќј÷»ќЌјЋЌ»я —Џ¬≈“ ѕќ “”–»«Џћ

„л. 6.  (1) «аседани€та на Ќационални€ съвет по туризъм се свикват от председател€ съгласно утвърдена годишна план-програма, както и по искане на най-малко една трета от членовете му.

(2) Ќационални€т съвет по туризъм провежда заседани€ най-малко четири пъти в годината.

(3) ƒневни€т ред и материалите за заседанието се изпращат на членовете на съвета от секретариата на съвета най-късно 7 дни преди датата на заседанието.

(4) ¬ началото на вс€ко заседание Ќационални€т съвет по туризъм взема решение за внас€не на промени в дневни€ ред, ако за това са направени предложени€ от членове на съвета.

(5) «аседани€та на Ќационални€ съвет по туризъм са редовни, ако на т€х присъстват повече от половината от членовете му.  –ешени€та се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с €вно гласуване.

(6) «а вс€ко заседание на Ќационални€ съвет по туризъм се състав€ протокол, който се подписва от председател€ и секретар€.

(7) ѕри възникване на проблеми, които изискват спешни решени€, по изключение Ќационални€т съвет по туризъм може да обсъди и вземе решени€ неприсъствено.  » в този случай решени€та се вземат с обикновено мнозинство.

(8) «а обсъждане на специфични въпроси председател€т на Ќационални€ съвет по туризъм може да провежда консултативни срещи с отделни членове на съвета при равнопоставено участие на представители на държавата и сдружени€та, на които се формират становища и позиции, без да се вземат решени€.

(9) ѕротоколите и внесените за обсъждане материали по дневни€ ред и останалата документаци€, свързана с дейността на Ќационални€ съвет по туризъм, се съхран€ват от секретариата на съвета.

„л. 7.  (1) Ќационални€т съвет по туризъм периодично публикува информаци€ за дейността си в печатни издани€ и официалната интернет страница на ћинистерството на икономиката.

(2) »з€влени€ от името на Ќационални€ съвет по туризъм пред средствата за масова информаци€ може да прави председател€т му или упълномощено от него лице от състава на съвета.

ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І 1.  ѕравилникът се издава на основание чл. 8 от «акона за туризма.

І 2.  ѕрограмата за 2003 г. се предлага за утвърждаване до кра€ на ноември 2002 г.

І 3.  ѕравилникът влиза в сила от ден€ на обнародването му в "ƒържавен вестник".


ѕечат на офертатаѕечат