оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

”став на јлпийски клуб ѕланинец
ƒата: 2003-02-23

“ози устав е приет при пререгистраци€та на алпийски€ клуб като сдружение с нестопанска цел в обществена полза по «ёЋЌ÷ на 19 февруари 2003 г.

”—“ј¬
на сдружение с нестопанска цел
Ујлпийски клуб ѕланинецФ - —офи€

√лава първа
ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

ѕравен статут
„л.1. (1) јлпийски клуб УѕланинецФ, наричан по-нататък " луба", е доброволно и независимо сдружение с нестопанска цел на катерачи, алпинисти и планинари.
(2)  лубът упражн€ва дейността си съобразно разпоредбите на българското законодателство.
(3)  лубът представл€ва своите членове пред ‘едераци€та на българските алпийските клубове, пред държавата и пред съответните международни организации.
(4)  лубът осъществ€ва дейността си според традициите на алпийското движение в Ѕългари€. “ой е приемник и продължител на алпийски€ клуб към т.д. УѕланинецФ.
Ќаименование
„л.2. Ќаименованието е УјЋѕ»…— »  Ћ”Ѕ ѕЋјЌ»Ќ≈÷Ф а в съкращение Ц ј  УѕЋјЌ»Ќ≈÷Ф.
—едалище и адрес
„л.«. —едалището е —офи€, а адресът на управление - —офи€, община У“риадицаФ, бул. УјрсеналскиФ 2.
÷ели и средства
„л.4.(1) ÷елите на  луба са:
1. ѕодкреп€ интересите и защитава свободите на катерачите, алпинистите и планинарите Ц свои членове, подпомага развитието и попул€ризиране на алпийските и планинарските дейности във всичките им форми и състезателни разновидности, както и на други спортове и дейности, упражн€вани на открито (сред природата);
2.  оординиране на подготовката и повишаване квалификаци€та на индивидуалните членове на клуба и други лица по алпийски и планинарски дейности;
3. —ъдействие на членовете на  луба и на други организации и лица във връзка с про€ви за опазването на и достъпа до алпийските обекти, природата и природните забележителности на Ѕългари€;
4. ”станов€ване и осъществ€ване на взаимодействие с други национални и международни организации със сходни цели и дейност.
(2) «а постигане целите по ал.1  лубът организира и провежда различни спортно-състезателни про€ви, подпомага участието на своите членове в национални и международни алпийски про€ви.
(3)  лубът организира събирането и разпростран€ването на информаци€ за про€вите по предходната алине€ и за други постижени€ и събити€ в алпийските и планинарските дейности.
ƒейност в обществена полза
„л.5.  лубът ще осъществ€ва дейност на спортен клуб в обществена полза, в съответствие с разпоредбите на «акона за физическото възпитание и спорта, за развитието и практикуването на алпийските спортове и дейности в страната.
ѕредмет на стопанска дейност
„л.6.(1)  лубът организира и осъществ€ва обучение на своите членове, както и на други лица по алпийски и планинарски дейности; предостав€ услуги за организиране и провеждане от други организации на алпийски про€ви.
(2) ѕриходите от дейностите по ал.1 се използват за постигане целите на  луба.
—рок
„л.7.  лубът се учред€ва за неопределен срок.

√лава втора
ќ–√јЌ» Ќј ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈

ќргани
„л.8.(1) ¬ърховен орган на  луба е ќбщото събрание.
(2) ”правителен орган е ”правителни€т съвет.
(3) ƒейността на ”правителни€ съвет се ръководи и координира от ѕредседател€ на  луба.
ќбщо събрание
„л.9.(1) ќбщото събрание се състои от членовете на  луба.
(2) ѕочетните членове на  луба вземат участие в работата на ќбщото събрание с право на глас.
ѕрава на ќбщото събрание
„л.10.(1) ќбщото събрание:
1. измен€ и допълва устава на  луба;
2. приема вътрешни актове за организаци€та и дейността на  луба;
3. избира и освобождава ѕредседател€ и другите членове на ”правителни€ съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решени€ за участие в други организации;
6. взема решени€ за преобразуване или прекрат€ване на  луба;
7. приема основните насоки и програма за дейността на  луба;
8. приема бюджета на  луба;
9. взема решени€ относно дължимостта и размера на годишни€ членски внос и на имуществените вноски;
10. приема отчета за дейността на ”правителни€ съвет на  луба;
11. отмен€ решени€та на другите органи на  луба, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на  луба и
12. взема и други решени€, предвидени в устава.
(2) –ешени€та на ќбщото събрание са задължителни за другите органи и членовете на  луба.
(3) –ешени€та на ќбщото събрание подлежат на съдебен контрол относно т€хната законосъобразност и съответствие с устава. —поровете могат да бъдат повдигани пред съда от всеки член на  луба или на ”правителни€ съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.
—викване на ќбщото събрание
„л.11.(1). ќбщото събрание се свиква от ”правителни€ съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на  луба. јко в последни€ случай ”правителни€т съвет не отправи писмена покана за свикване на ќбщото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварено от т€х лице.
(2) ѕоканата тр€бва да съдържа дневни€ ред, датата, часа и м€стото за провеждането на ќбщото събрание и по чи€ инициатива то се свиква.
(3) ѕоканата се постав€ на м€стото за об€влени€ в сградата, в ко€то се намира управлението на  луба, най-малко 30 дни преди насрочени€ ден.
 ворум
„л.12. ќбщото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на  луба. ѕри липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото м€сто и при същи€ дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се €в€т.
√ласуване
„л.13.(1) ¬секи член на  луба участва в работата на ќбщото събрание и във взимането на решени€ с един глас.
¬земане на решени€
„л.14.(1) –ешени€та на ќбщото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите делегати, освен ако в закона или устава е предвидено друго.
(2) –ешени€та по чл.10, ал.1, т.т.1 и 9 (за изменени€ и допълнени€ в устава, за размера и дължимостта на членски€ внос) се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати.
(3) ѕо въпроси, които не са включени в об€вени€ в поканата дневен ред, не може да се вземат решени€.
”правителен съвет
„л.15. ”правителни€т съвет се състои най-малко от 3 лица, които се избират за срок от три години. «а негови членове могат да бъдат избирани и лица, които не членуват в  луба.
ѕравомощи€ на ”правителни€ съвет
„л.16. ”правителни€т съвет:
1. представл€ва  луба и определ€ обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигур€ва изпълнението на решени€та на ќбщото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на  луба при спазване изисквани€та на устава;
4. подготв€ и внас€ в ќбщото събрание проект за бюджет;
5. подготв€ и внас€ в ќбщото събрание отчет за дейността на  луба;
6. определ€ реда и организира извършването на дейността на  луба, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определ€ адреса на  луба;
8. определ€ организаци€та на администраци€та на  луба, реда за назначаване на лица и размера на възнаграждени€та;
9. взема решени€ по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
10. изпълн€ва задължени€та, предвидени в устава.
ѕредседател
„л.17.(1) ”правителни€т съвет овласт€ва ѕредседател€ да представл€ва  луба пред трети лица.
(2) ѕредседател€т решава всички въпроси във връзка с осъществ€ване дейността на  луба, които съгласно устава не спадат в дейността на друг орган.
(3) ”правителни€т съвет избира заместник-председател от своите членове и определ€ начина на представл€ване на федераци€та в отсъствие на ѕредседател€.
«аседани€ на ”правителни€ съвет
„л.18.(1) «аседани€та на ”правителни€ съвет се свикват и ръковод€т от ѕредседател€, а при негово отсъствие - от заместник-председател€. ѕредседател€т е длъжен да свика заседание на ”правителни€ съвет при писмено искане на една трета от неговите членове. јко ѕредседател€т не свика заседание на ”правителни€ съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на ”правителни€ съвет.
(2) ”правителни€т съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
–ешени€ на ”правителни€ съвет
„л.19.(1) –ешени€та на ”правителни€ съвет се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) –ешени€та по чл.16, т.т.« и 6, както и за определ€не на ликвидатор, се вземат с мнозинство от всички членове на съвета.
(3) ”правителни€т съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражени€ от всички членове на съвета.
(4) –ешени€та на ”правителни€ съвет, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на ќбщото събрание, могат да бъдат оспорвани пред ќбщото събрание по искане на заинтересуваните членове на  луба, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.
ѕомощни органи
„л.20. ѕо решение на ”правителни€ съвет могат да се създават помощни органи (работни групи, комисии) на  луба, които не са юридически лица и осъществ€ват дейността си в съответствие с насто€щи€ устав и правилник, приет от ќбщото събрание.

√лава трета
„Ћ≈Ќ— » ѕ–ј¬ј » «јƒЏЋ∆≈Ќ»я

„ленуване
„л.21.(1) „ленуването в  луба е доброволно.
(2) ¬секи член желаещ да членува в  луба подава молба до ”правителни€ съвет, в ко€то за€в€ва, че приема услови€та на устава на  луба и се задължава да го спазва.
(3) ћолбата за приемане се внас€ от ”правителни€ съвет за разглеждане на първото заседание на ќбщото събрание след постъпването.
(4) ќбщото събрание избира за почетни членове известни спортисти и де€тели, които имат значителен принос към развитието и дейността на  луба. ѕочетните членове не дължат членски внос.
„ленски права и задължени€
„л.22.(1) ¬секи член има право да участва в управлението на  луба, да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността му по ред, определен с решение на ќбщото събрание.
(2) ¬секи член има право да бъде информиран за дейността на  луба, да преглежда протоколите от заседани€та на ”правителни€ съвет и да постав€ в писмена форма въпроси, на които ”правителни€т съвет е длъжен да даде писмен отговор в срок от 45 дни.
(3) ¬секи член е длъжен да плаща членски внос и да прави имуществени вноски в съответствие с решението на ќбщото събрание.
(4) «а задължени€та на  луба членът отговар€ до размера на направените или дължими имуществени вноски. „леновете не отговар€т за задължени€та на  луба.
ѕрекрат€ване на членството
„л.23.(1) „ленството се прекрат€ва:
1. с едностранно волеиз€вление до  луба;
2. с прекрат€ването на  луба;
3. при отпадане;
4. при изключване.
(2) ќтпадането поради невнас€не установените членски внос и имуществени вноски се констатира с решение на ”правителни€ съвет, което може да бъде обжалвано пред ќбщото събрание.
(3) ѕлатени€т членски внос и направените имуществени вноски от напуснал или отпаднал член не се връщат.
(4) „лен на  луба може да бъде изключен по решение на ќ—, когато грубо наруши интересите, целите или ”става на  луба.

√лава четвърта
»ћ”ў≈—“¬ќ, ќ“„≈“Ќќ—“

„л.24.(1)  лубът набира средствата, които са необходими за осъществ€ване на неговите дейности, от членски внос и имуществени вноски, от дарени€ и завещани€ от местни и чуждестранни юридически и физически лица, от стопанска дейност.
(2) –азмерът на членски€ внос за вс€ка календарна година и срокът за внас€нето му се определ€т с решение на ќбщото събрание.
(3) –азмерът на имуществените вноски и начинът на внас€нето им се определ€т с решение на ќбщото събрание, което се взема с мнозинство от всички членове на  луба.
–азходване на имущество
„л.25.(1)  лубът може безвъзмездно да разходва имущество само за постигане на целите, определени в устава.
(2) ѕодборът на лицата и начинът на т€хното подпомагане се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на  луба по ред и съгласно правила, които се определ€т и об€в€ват от ќбщото събрание.
«адължение за водене на книги
„л.26.(1)  лубът е длъжен да води книги за протоколите от заседани€та на ќбщото събрание и ”правителни€ съвет. –ъководещи€т заседанието на съответни€ орган и лицето, изготвило протокола, удостовер€ват и отговар€т за верността на неговото съдържание.
(2)  лубът изготв€ веднъж годишно доклад за дейността си, който тр€бва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за т€х средства, връзката им с целите и програмите на  луба и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. финансови€ резултат.

√лава пета
ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈ Ќј  Ћ”Ѕј

ѕрекрат€ване
„л.28.  лубът се прекрат€ва:
1. с решение на ќбщото събрание;
2. с решение на окръжни€ съд по седалището в случаите и по реда, предвидени в закона.
Ћиквидаци€
„л.29.(1) ѕри прекрат€ване на  луба се извършва ликвидаци€. “€ се извършва от ”правителни€ съвет или от определено от него лице.
(2) јко ликвидатор не е определен по реда на предходната алине€, както и в случаите на прекрат€ване с решение на съда, той се определ€ от районни€ съд по седалището на  луба.
»мущество след ликвидаци€
„л.30.(1) »муществото, останало след удовлетвор€ване на кредиторите, се предостав€ по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
(2) јко имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в ко€то е седалището на  луба. ќбщината е длъжна да предостав€ имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на сдружението юридическо лице с нестопанска цел.
«аличаване на  луба
„л.31. —лед разпредел€не на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на  луба от —офийски€ градски съд.

«аключителна разпоредба
ѕараграф единствен. “ози устав е приет от учредителното събрание на јЋѕ»…— »я  Ћ”Ѕ УѕЋјЌ»Ќ≈÷Ф, проведено в —офи€ на 19.02.2003.


ѕечат на офертатаѕечат