оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќаредба за категоризаци€ на туристическите обекти
ƒата: 2004-09-09

ќбнародванa: ƒ¬, бр. 95 от 8 октомври 2002 г.; в сила от 1 октомври 2002 г.; ѕостановление є 222 на ћинистерски€ съвет от 2002 г. ѕромени: ƒ¬- бр. 58 от 27 юни 2003 г.; в сила три дни след 27 юни 2003 г.; ѕостановление є 126 на ћинистерски€ съвет от 2003 г.

√лава първа

ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

„л. 1. (1) — наредбата се уреждат услови€та и редът за определ€не, основани€та за отказ, за прекрат€ване, както и за пром€на на категори€та на обектите по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от «акона за туризма, наричани по-нататък "туристическите обекти" или "обектите".

(2)  атегоризирането на туристическите обекти се извършва от кмета на общината по местонахождението на обекта или от министъра на икономиката съгласно чл. 9 и 10.

„л. 2. (1) “уристическите обекти, подлежащи на категоризиране по реда на наредбата, са:

 • средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища, съгласно приложение є 1;
 • местата за настан€ване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самосто€телни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги, съгласно приложение є 2;
 • заведени€та за хранене и развлечени€ - ресторанти, заведени€ за бързо обслужване, питейни заведени€, кафе-сладкарници и барове, съгласно приложение є 3.
 • (2) ’арактеристиките на обектите по ал. 1, както и техните видове са посочени в приложение є 4.

  (3) (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003) Ќе подлежат на категоризиране по реда на наредбата заведени€ за хранене и развлечени€, разположени в учебни заведени€, лечебни заведени€, ведомства и предпри€ти€, предназначени за ползване само от лица, числ€щи се към т€х, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за с€дане.

  „л. 3. ’отелиерство или ресторантьорство се извършва само в туристически обекти, които са категоризирани или за които е открита процедура за категоризиране по чл. 13, ал. 2 или по чл. 14, ал. 2.

  „л. 4. ’отелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:

  1. е търговец по смисъла на “ърговски€ закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
  2. извършва дейността в категоризиран туристически обект;
  3. не е в процедура по ликвидаци€ или несъсто€телност.

  √лава втора

  —»—“≈ћј » ќ–√јЌ» «ј  ј“≈√ќ–»«»–јЌ≈ Ќј “”–»—“»„≈— » ќЅ≈ “»

  „л. 5. “уристическите обекти се категоризират в следните категории: "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди" във възход€ща градаци€ съгласно изисквани€та на наредбата.

  „л. 6. —редствата за подслон се категоризират в следните категории:

  1. хотели - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
  2. мотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
  3. вилни селища - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
  4. туристически селища - "две звезди", "три звезди" или "четири звезди".

  „л. 7. ћестата за настан€ване се категоризират в следните категории:

  1. пансиони - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
  2. почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
  3. семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
  4. самосто€телни стаи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
  5. вили - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
  6. къщи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
  7. бунгала - "една звезда" или "две звезди";
  8. къмпинги - "една звезда" или "две звезди".

  „л. 8. (1) —амосто€телните заведени€ за хранене и развлечени€ се категоризират в следните категории:

  1. ресторанти - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
  2. заведени€ за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";
  3. питейни заведени€ - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";
  4. кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
  5. барове - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".

  (2)  атегориите на всеки от видовете заведени€ за хранене и развлечени€ по ал. 1 са посочени в приложение є 3.

  (3) «аведени€та за хранене и развлечени€, прилежащи към средствата за подслон и местата за настан€ване, могат да получат категори€, различна от категори€та на средството за подслон или м€стото за настан€ване, като разликата между т€х е не повече от "една звезда".

  „л. 9. (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003)  метът на общината по предложение на общинската експертна комиси€ по категоризиране (ќ≈  ), прието с мнозинство 2/3 от състава й, присъстващ на заседанието определ€ категори€ на:

  1. средствата за подслон - категори€ "една звезда", и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€;
  2. семейните хотели, пансионите, къщите и самосто€телните стаи и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€ - категори€ "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
  3. другите места за настан€ване - категори€ "една звезда", "две звезди", и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€;
  4. самосто€телните заведени€ за хранене и развлечени€ - категори€ "една звезда" и "две звезди".

  „л. 10. (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003) ћинистърът на икономиката по предложение на ÷ентралната експертна комиси€ по лицензиране и категоризиране (÷≈ Ћ ), прието с мнозинство 2/3 от състава й, присъстващ на заседанието определ€ категори€ на:

  1. средствата за подслон - категори€ "две звезди", "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€;
  2. местата за настан€ване, с изключение на семейни хотели, пансиони, къщи и самосто€телни стаи - категори€ "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€;
  3. самосто€телните заведени€ за хранене и развлечени€ - категори€ "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди".

  √лава трета

  ”—Ћќ¬»я » –≈ƒ «ј  ј“≈√ќ–»«»–јЌ≈ Ќј “”–»—“»„≈— » ќЅ≈ “»

  „л. 11. (1) Ћицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава за€вление за категоризиране на обекта до съответни€ категоризиращ орган по чл. 9 или 10. «а€влението е по образец съгласно приложение є 5 или 6.

  (2)  ъм за€влението се прилагат следните документи:

  1. удостоверение за актуална съдебна регистраци€ на лицето, ако то е търговец по смисъла на “ърговски€ закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на за€влението, или документи, удостовер€ващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или препис;
  2. удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидаци€ или несъсто€телност, издадено от съответни€ окръжен съд, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на за€влението - оригинал или препис;
  3. справка за професионалната и езиковата квалификаци€ на персонала в обекта - по образец съгласно приложение є 7 или 8;
  4. копи€ от документите, удостовер€ващи професионалната и езиковата квалификаци€ на управител€ на туристически€ обект;
  5. формул€р за определ€не на категори€та - съгласно приложение є 9 или 10;
  6. копи€ от документите за собственост на обекта;
  7. документ, удостовер€ващ въвеждането на обекта в експлоатаци€;
  8. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице услови€ лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
  9. нотариално заверено пълномощно, когато за€влението се подава от пълномощник - оригинал;
  10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

  „л. 12. (1) Ћицето, което извършва или ще извършва хотелиерство в самосто€телни стаи или къщи, или упълномощено от него лице подава за€вление за категоризиране на обекта до категоризиращи€ орган по чл. 9. «а€влението е по образец съгласно приложение є 5.

  (2)  ъм за€влението по ал. 1 се прилагат следните документи:

  1. удостоверение за актуална съдебна регистраци€ на лицето, ако то е търговец по смисъла на “ърговски€ закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на за€влението, или документи, удостовер€ващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или препис;
  2. формул€р за определ€не на категори€та - по образец съгласно приложение є 9;
  3. копие от акта за собственост;
  4. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице услови€ лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
  5. нотариално заверено пълномощно, когато за€влението се подава от пълномощник - оригинал;
  6. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

  „л. 13. (1) «а€влени€та по чл. 11 или 12 за обекти по чл. 9 се разглеждат от ќ≈  , назначена със заповед на съответни€ кмет на община, в 14-дневен срок от подаването им.

  (2) ќбщинската експертна комиси€ по категоризиране открива процедурата по категоризиране на обекта, когато констатира, че представените документи съответстват на изисквани€та на чл. 11 или 12, и издава временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 2 месеца.

  (3) ¬ременното удостоверение за откритата процедура по ал. 2 се изпраща до лицето, подало за€влението, на адреса на обекта в 7-дневен срок от заседанието на ќ≈  .

  (4) ¬ременното удостоверение по ал. 2 се постав€ на видно за туристите м€сто, като в него са вписани следните данни:

  1. пореден номер;
  2. вид и наименование на обекта;
  3. адрес на обекта;
  4. собственик на обекта - наименование, седалище, Ѕ”Ћ—“ј“ или ≈√Ќ;
  5. наемател на обекта - наименование, седалище и Ѕ”Ћ—“ј“, ако има такъв;
  6. срок на валидност;
  7. номер и дата на протокола от заседанието на ќ≈   за откриване на процедура;
  8. подпис и печат на категоризиращи€ орган или на оправомощено от него длъжностно лице.

  „л. 14. (1) «а€влени€та по чл. 11 за обекти по чл. 10 се разглеждат от ÷≈ Ћ , назначена със заповед на министъра на икономиката, в 14-дневен срок от подаването им.

  (2) ÷ентралната експертна комиси€ по лицензиране и категоризиране открива процедурата по категоризиране на обекта, когато констатира, че представените документи съответстват на изисквани€та на чл. 11, и издава временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца.

  (3) ¬ременното удостоверение за откритата процедура по ал. 2 се изпраща до лицето на адреса на обекта в 14-дневен срок от заседанието на ÷≈ Ћ .

  (4) ¬ременното удостоверение по ал. 2 се постав€ на видно за туристите м€сто, като в него са вписани следните данни:

  1. пореден номер;
  2. вид и наименование на обекта;
  3. адрес на обекта;
  4. собственик на обекта - наименование, седалище, Ѕ”Ћ—“ј“ или ≈√Ќ;
  5. наемател на обекта - наименование, седалище и Ѕ”Ћ—“ј“, ако има такъв;
  6. срок на валидност;
  7. номер и дата на протокола от заседанието на ÷≈ Ћ  за откриване на процедурата;
  8. подпис и печат на категоризиращи€ орган или на оправомощено от него длъжностно лице.

  „л. 15. (1)  огато комиси€та по чл. 13, ал. 1 или по чл. 14, ал. 1 констатира непълноти в представените от лицето документи, му дава 14-дневен срок за отстран€ването им.

  (2) —лед отстран€ване на непълнотите в документите в срока по ал. 1 процедурата по категоризиране продължава по реда на чл. 13 или 14.

  „л. 16. (1) (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003) ÷ентралната експертна комиси€ по лицензиране и категоризиране с мнозинство 2/3 от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на м€сто на туристическите обекти по чл. 10 за изпълнение на нормативните изисквани€ към обекта.

  (2) (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003) ќбщинската експертна комиси€ по категоризиране с мнозинство 2/3 от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на м€сто на туристическите обекти по чл. 9 за изпълнение на нормативните изисквани€ към обекта.

  (3) (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003) ≈кспертните работни групи по ал. 1 и 2 изготв€т констативни протоколи, съдържащи предложение за определ€не или отказ за определ€не на вид и категори€ на обекта съгласно минималните задължителни изисквани€ за съответната категори€, посочени в наредбата.

  (4) ѕри констатиране на несъответстви€ с изисквани€та, за които се допускат предписани€, посочени в съответното приложение, експертните работни групи дават задължителни предписани€ за отстран€ването им, като срокът за изпълнение не надвишава 45 дни.

  (5) (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003) ѕри констатиране на несъответстви€ с изисквани€та, за които не се допускат предписани€, експертните работни групи предлагат определ€не на по-ниска от за€вената от лицето категори€ или отказват определ€не на вид и категори€.

  (6) ¬ъзражени€ на лицето, подало за€вление за категоризиране, по констативни€ протокол по ал. 3 се отраз€ват при подписването му на м€сто след приключване на проверката.

  (7) (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003) ѕредседателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на м€сто изготв€т доклад до ÷≈ Ћ  или ќ≈  , който съдържа предложение за определ€не на съответстващ вид и категори€ на обекта или отказ за определ€не на вид и категори€.

  „л. 17. (1)  атегори€та на туристически€ обект се определ€ на базата на съответствие с минималните задължителни изисквани€, посочени в съответното приложение, към обекта за:

  1. изграждане;
  2. обзавеждане и оборудване;
  3. обслужване;
  4. предлагани услуги в средствата за подслон и в местата за настан€ване;
  5. професионална и езикова квалификаци€ на персонала.

  (2) (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003) ѕри определ€не на вида и категори€та на туристически€ обект представител на национално представено сдружение на лица, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство, внас€ в ÷≈ Ћ  или ќ≈   доклад за съответствие с изисквани€та за обслужването и за професионалната и езиковата квалификаци€ на кадрите в обекта.

  (3) »зисквани€та за обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги към бунгалата съответстват на изисквани€та за мотели с категори€ "една звезда" и "две звезди".

  (4) »зисквани€та за обзавеждане и оборудване на вили съответстват на изисквани€та за хотели с категори€ "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди". »зисквани€та за предлаганите услуги и обслужване имат същото съответствие, с изключение на: румсървис (по за€вка - само за вили с категори€ "пет звезди"), ползване на гараж - само за вили с категори€ "пет звезди", битови услуги и вещи под наем - по за€вка.

  (5) »зисквани€та по ал. 1 за почивните станции съответстват на изисквани€та за хотели с категори€ "една звезда", "две звезди" и "три звезди".

  (6)  атегори€та на вилното селище и на туристическото селище се определ€ от категори€та на 2/3 от средствата за подслон или местата за настан€ване, включени в него.

  (7) —ъответствието или надвишаването на определени задължителни изисквани€ не може да компенсира несъответствието с други задължителни изисквани€.

  (8) ¬ категоризираните туристически обекти могат да се предостав€т и по-благопри€тни услови€ и услуги от предвидените за дадена категори€.

  „л. 18. ќпредел€нето на категори€ на туристически обект се извършва в следните срокове:

  1. за обектите по чл. 9 - в срок до 2 месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета на съответната община;
  2. за обектите по чл. 10 - в срок до 3 месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на министъра на икономиката.

  „л. 19. (1)  атегори€та на туристически€ обект се определ€ за срок 3 години.

  (2) —рокът по ал. 1 може да бъде продължен за не повече от 2 години.

  „л. 20. (1)  атегоризиращи€т орган по чл. 9 или 10 в срок 14 дни след издаване на заповедта за определ€не категори€ на обекта издава категорийна символика, включваща удостоверение за категори€ и табела в зависимост от вида и категори€та на обекта.

  (2)  атегорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката.

  (3) ¬ удостоверението по ал. 1 се вписват следните данни:

  1. пореден номер;
  2. вид и наименование на обекта;
  3. категори€ на обекта;
  4. капацитет на обекта;
  5. адрес на обекта;
  6. собственик на обекта - наименование, адрес, Ѕ”Ћ—“ј“ или ≈√Ќ;
  7. наемател на обекта - наименование, седалище и Ѕ”Ћ—“ј“, ако има такъв;
  8. срок на валидност на категори€та;
  9. номер и дата на заповедта на категоризиращи€ орган за определ€не на категори€;
  10. подпис и печат на категоризиращи€ орган или на оправомощено от него длъжностно лице.

  (4) “абелата по ал. 1 съдържа информаци€ за:

  1. вида на туристически€ обект - на български и на английски език;
  2. определената категори€ на обекта.

  (5) Ќадписите за вида, наименованието и категори€та на туристическите обекти тр€бва да съответстват на посочените в удостоверението по ал. 1 и да не въвеждат в заблуждение туриста.

  „л. 21. (1)  атегоризиращи€т орган по предложение на ÷≈ Ћ  или ќ≈   издава заповед за отказ за определ€не на категори€ при:

  1. неотстран€ване на непълнотите в представените документи в срока по чл. 15, ал. 1; или
  2. (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003) неизпълнение на минималните задължителни изисквани€ за туристически€ обект, посочени в съответстващото приложение є 1, 2, 3 или 4.

  (2)  атегоризиращи€т орган по предложение на ÷≈ Ћ  или ќ≈   определ€ категори€, различна от за€вената, при неизпълнение на изисквани€та за исканата категори€, посочени в приложени€ є 1, 2 или 3.

  (3) «аповедта на категоризиращи€ орган, с ко€то се отказва определ€нето на категори€ или се определ€ категори€, различна от за€вената, може да се обжалва, както следва: на кмета на общината - по реда на «акона за административното производство, а на министъра на икономиката - по реда на «акона за ¬ърховни€ административен съд.

  (4)  огато в резултат на определ€нето на категори€, различна от за€вената, се промен€ категоризиращи€т орган по чл. 9 или 10, органът, до когото е подадено за€влението, уведом€ва лицето, подало за€влението за категоризиране, до кого следва да подаде за€влението и му връща документите. ¬ този случай таксата за разглеждане на за€влението не се възстанов€ва.

  „л. 22. ”ведом€ването на лицето, подало за€вление за категоризиране, за срока по чл. 15, ал. 1 и на заповедта на съответни€ категоризиращ орган по чл. 18, т. 1 или 2, както и по чл. 21, ал. 1 се извършва по реда на «акона за административното производство.

  √лава четвърта

  ”—Ћќ¬»я » –≈ƒ «ј »«ћ≈ЌяЌ≈ » ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈ Ќј  ј“≈√ќ–»я

  „л. 23. (1) (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003) «а продължаване на срока по чл. 19, ал. 2 или при повторно за€в€ване на вече определената по реда на наредбата категори€ за срок по чл. 19, ал. 1 хотелиерът или ресторантьорът подава до съответни€ категоризиращ орган за€вление по образец съгласно приложение є 5 или 6, придружено със следните документи:

  1. нотариално заверена деклараци€ от лицето, че н€ма пром€на на вида на туристически€ обект и на услови€та, при които вече е определена неговата категори€;
  2. удостоверение за актуална съдебна регистраци€ на лицето, ако то е търговец по смисъла на “ърговски€ закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на за€влението, или документи, удостовер€ващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или препис;
  3. удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидаци€ или несъсто€телност, издадено от съответни€ окръжен съд, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на за€влението - оригинал или препис;
  4. нотариално заверено пълномощно, когато за€влението се подава от пълномощник - оригинал;
  5. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

  (2) ¬ случа€ по ал. 1 категоризирането на обекта се извършва по реда на чл. 13 и следващите.

  (3) «а€влението по ал. 1 се подава в двумесечен срок преди изтичането на срока на категори€та на обекта.

  „л. 24. (1)  атегори€ на туристически обект се прекрат€ва в следните случаи:

  1. с изтичането на срока, за който е определена;
  2. по искане на собственика на туристически€ обект;
  3. при пром€на на вида на туристически€ обект;
  4. при реконструкци€ или разширение на туристически€ обект;
  5. при повторно нарушение на изисквани€та на чл. 46, т. 1 от «акона за туризма, констатирано от контролните органи по чл. 64, ал. 1 от «акона за туризма;
  6. ако в 6-месечен срок лицето, подало за€вление за категоризиране, не се €ви за получаване на категорийната символика.

  (2) (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003) ¬ случаите по ал. 1, т. 3 и 4 хотелиерът или ресторантьорът е длъжен в 30-дневен срок от пром€ната да подаде за€вление до съответни€ категоризиращ орган.

  (3)  атегори€та на туристически€ обект се прекрат€ва със заповед на съответни€ категоризиращ орган, с изключение на случа€ по ал. 1, т. 1.

  (4) —лед прекрат€ването на категори€та на туристически€ обект нова категори€ на обекта се определ€ по общи€ ред.

  „л. 25. (1) (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003) ѕри пром€на на собственика или на наемател€ на туристически обект, категоризиран по реда на наредбата, хотелиерът или ресторантьорът в 30-дневен срок от пром€ната подава за€вление до категоризиращи€ орган за отраз€ване на променените обсто€телства в Ќационални€ туристически регистър.

  (2)  ъм за€влението по ал. 1 се прилагат следните документи:

  1. удостоверение за актуална съдебна регистраци€ на лицето, ако то е търговец по смисъла на “ърговски€ закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на за€влението, или документи, удостовер€ващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или препис;
  2. удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидаци€ или несъсто€телност, издадено от съответни€ окръжен съд, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на за€влението - оригинал или препис;
  3. копие от акта за собственост - при пром€на на собствеността;
  4. копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице услови€ лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при пром€на на наемател€;
  5. копие от Ѕ”Ћ—“ј“ и данъчен номер;
  6. (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003) справка за професионалната и езиковата квалификаци€ на персонала в обекта - по образец съгласно приложение є 7 или 8, както и копи€ от документите, удостовер€ващи професионалната и езиковата квалификаци€ на управител€ на обекта;
  7. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обсто€телствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

  (3) ¬ случай на пром€на на собственика на туристически обект, при който н€ма пром€на на лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство, лицето, придобило собствеността, подава за€вление до съответни€ категоризиращ орган за вписване в Ќационални€ туристически регистър на настъпили промени в обсто€телствата, копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обсто€телствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

  (4) ¬ случаите по ал. 1 и 3 категори€та на туристически€ обект се запазва за срока, за който е определена.

  „л. 26. (1) ƒубликат от издадено удостоверение за категори€ се издава в случай на загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по за€вление на хотелиера или ресторантьора. «а издаването на дубликат се заплаща съответната такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

  (2) »здадените дубликати се отраз€ват от съответни€ категоризиращ орган в Ќационални€ туристически регистър.

  √лава пета

  –≈√»—“Џ– Ќј  ј“≈√ќ–»«»–јЌ»“≈ “”–»—“»„≈— » ќЅ≈ “». “ј —» «ј  ј“≈√ќ–»«»–јЌ≈ Ќј “”–»—“»„≈— » ќЅ≈ “»

  „л. 27. (1) (ƒ¬, 58/2003 - в сила три дни след 27.06.2003)  атегоризираните туристически обекти и лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, се вписват от категоризиращи€ орган служебно в Ќационални€ туристически регистър по чл. 58 от «акона за туризма.

  (2) Ћицата, за които е настъпила пром€на в обсто€телствата, вписани в регистъра по ал. 1, са длъжни да за€в€т писмено в ћинистерството на икономиката или в съответната община пром€ната в едномесечен срок от настъпването й.

  (3)  ъм за€влението по ал. 2 се прилага копие от документ, удостовер€ващ пром€ната, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

  „л. 28. (1)  метовете на общините се задължават да вод€т регистър по реда на Ќаредбата за организаци€та на ≈динната система за туристическа информаци€ на всички категоризирани от т€х на територи€та на общината туристически обекти и да предостав€т информаци€ относно вписвани€та по този регистър в ћинистерството на икономиката в 30-дневен срок от датата на заповедта за определената категори€ на туристически€ обект.

  (2) –егистрите по ал. 1 са неразделна част от Ќационални€ туристически регистър.

  „л. 29. (1) «а категоризирането на туристически обекти се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

  (2) ¬ таксата по ал. 1 се включва стойността на категорийната символика на туристически€ обект.

  ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

  І 1.  атегоризирането на обектите, за които са подадени за€влени€ до 1 октомври 2002 г., се извършва по реда на отменената Ќаредба є 2 от 1998 г. за категоризиране на туристическите обекти (ƒ¬, бр. 101 от 1998 г.).

  І 2. «а категоризираните до 1 октомври 2002 г. обекти се запазва срокът на действие на определената им категори€.

  І 3. Ќаредбата се приема на основание чл. 55, ал. 3 от «акона за туризма.

  І 4. ”казани€ по прилагането на наредбата дава министърът на икономиката.


  ѕечат на офертатаѕечат