оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќаредба за категоризиране на средствата за подслон...
ƒата: 2007-06-12

Ќј–≈ƒЅј «ј  ј“≈√ќ–»«»–јЌ≈ Ќј —–≈ƒ—“¬ј“ј «ј ѕќƒ—ЋќЌ,
ћ≈—“ј“ј «ј Ќј—“јЌя¬јЌ≈
» «ј¬≈ƒ≈Ќ»я“ј «ј ’–јЌ≈Ќ≈ » –ј«¬Ћ≈„≈Ќ»я

ѕриета с ѕћ— є 357 от 27 декември 2004 г.
ќбн. ƒ¬. бр. 2 от 7 €нуари 2005 г., изм. ƒ¬. бр. 29 от 5 април 2005 г., изм. ƒ¬. бр. 46 от 12 юни 2007 г.

√лава първа
ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

 
„л. 1. (1) — наредбата се уреждат услови€та и редът за определ€не на категори€та, отказът за определ€не, прекрат€ване и пром€на на категори€та на средствата за подслон, местата за настан€ване и заведени€та за хранене и развлечени€ - туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от «акона за туризма, наричани по-нататък "туристическите обекти".

(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) — наредбата се определ€т и видовете средства за подслон, места за настан€ване и заведени€ за хранене и развлечени€ и техните характеристики съгласно приложение є 1, както и минималните задължителни изисквани€ за определ€не на съответните категории за всеки вид.

(3) Ќа категоризиране по наредбата подлежат туристическите обекти независимо от формата на собственост и начина на стопанисването им.

(4) Ќе подлежат на категоризиране по наредбата заведени€ за хранене и развлечени€, разположени в учебни и лечебни заведени€, ведомства и предпри€ти€, предназначени за ползване само от лица, числ€щи се към т€х, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за с€дане.

„л. 2. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 29 от 2005 г., изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ќпредел€нето на категори€та на туристическите обекти се извършва от председател€ на ƒържавната агенци€ по туризъм по предложение на ≈кспертната комиси€ по категоризаци€ на туристически обекти (≈  “ќ) по чл. 9а, ал. 4 от «акона за туризма или от кмета на общината по местонахождението на обекта по предложение на общинската експертна комиси€ по категоризиране (ќ≈  ).

(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 29 от 2005 г., изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ѕредседател€т на ƒържавната агенци€ по туризъм по предложение на ≈  “ќ, прието с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, определ€ категори€ на:

1. средствата за подслон - категори€ "две звезди", "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€;

2. местата за настан€ване, с изключение на семейни хотели, пансиони, къщи и самосто€телни стаи - категори€ "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€;

3. самосто€телните заведени€ за хранене и развлечени€ - категори€ "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди".

(3)  метът на общината по предложение на ќ≈  , прието с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, определ€ категори€ на:

1. средствата за подслон - категори€ "една звезда", и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€;

2. семейните хотели, пансионите, къщите, самосто€телните стаи и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€ - категори€ "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

3. другите места за настан€ване - категори€ "една звезда", "две звезди", и прилежащите към т€х заведени€ за хранене и развлечени€;

4. самосто€телните заведени€ за хранене и развлечени€ - категори€ "една звезда" и "две звезди".

„л. 3. (1)  атегори€та на туристическите обекти се определ€ на базата на съответствие с минималните задължителни изисквани€ за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификаци€ на персонала, както следва:

1. на средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища, съгласно приложение є 2;

2. на местата за настан€ване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самосто€телни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги, съгласно приложение є 3;

3. на заведени€та за хранене и развлечени€ - ресторанти, заведени€ за бързо обслужване, питейни заведени€, кафе-сладкарници и барове, съгласно приложение є 4.

(2) »зисквани€та за обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани услуги към бунгалата съответстват на изисквани€та за мотели с категори€ "една звезда" и "две звезди".

(3) »зисквани€та за обзавеждане и оборудване на вили съответстват на изисквани€та за хотели с категори€ "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди". »зисквани€та за предлаганите услуги и обслужване имат същото съответствие с изключение на: румсървис (по за€вка - само за вили с категори€ "пет звезди"), ползване на гараж - само за вили с категори€ "пет звезди", битови услуги и вещи под наем - по за€вка.

(4) »зисквани€та на ал. 1 за почивните станции съответстват на изисквани€та за хотели с категори€ "една звезда", "две звезди" и "три звезди".

(5)  атегори€та на вилното селище и на туристическото селище се определ€ от категори€та на две трети от средствата за подслон или местата за настан€ване, включени в него.  огато равен брой туристически обекти в съответното вилно или туристическо селище имат една и съща категори€, категори€та на вилното или туристическото селище се определ€ от категори€та на тази група туристически обекти, ко€то има по-гол€м капацитет.

(6) —редствата за подслон или местата за настан€ване, включени във вилното или туристическото селище, могат да получат категори€, различна от неговата, като разликата между категориите е не повече от една звезда.

(7) —ъответствието или надвишаването на определени задължителни изисквани€ не може да компенсира несъответствието с други задължителни изисквани€.

(8) ¬ категоризираните туристически обекти могат да се предостав€т и по-благопри€тни услови€ и услуги от предвидените за съответната категори€.

(9) Ћицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристическите обекти, предостав€т услуги в съответствие с изисквани€та на чл. 37 от «акона за защита срещу дискриминаци€та.

„л. 4. (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ’отелиерство или ресторантьорство се извършва само в категоризирани туристически обекти или с издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

„л. 5. ’отелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:

1. е търговец по смисъла на “ърговски€ закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. (отм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

3. не е в производство по ликвидаци€ или несъсто€телност.

√лава втора

ќѕ–≈ƒ≈ЋяЌ≈  ј“≈√ќ–»я“ј Ќј “”–»—“»„≈— »“≈ ќЅ≈ “». ¬»ƒќ¬≈  ј“≈√ќ–»»

„л. 6. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Ћицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантъорство, или упълномощено от него лице подава за€вление за категоризиране или за пром€на на категори€та на туристически обект до съответни€ категоризиращ орган по чл. 2, ал. 1. «а€влението е по образец съгласно приложение є 5 или 6.

(2)  ъм за€влението по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговски€ регистър на лицето - оригинал или копи€ на документи, удостовер€ващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидаци€ или несъсто€телност - оригинал или нотариално заверено копие;

3. справка за професионалната и езиковата квалификаци€ на персонала в обекта - по образец съгласно приложение є 7 или 8;

4. (доп. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) копи€ от документите, удостовер€ващи професионалната и езиковата квалификаци€ на управител€ на туристически€ обект, съгласно изисквани€та към управител€ на за€вени€ вид и категори€ на туристически€ обект, посочени в съответното приложение;

5. формул€р за определ€не на категори€та по образец съгласно приложение є 9 или 10;

6. копи€ от документите за собственост на обекта;

7. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице услови€ лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

8. документ, удостовер€ващ въвеждането на обекта в експлоатаци€;

9. нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато за€влението се подава от пълномощник;

10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

„л. 7. (1) Ћицето, което извършва или ще извършва хотелиерство в самосто€телни стаи или къщи, или упълномощеното от него лице подава за€вление по образец съгласно приложение є 5 за категоризиране на обекта до кмета на съответната община.
(2)  ъм за€влението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговски€ регистър на лицето - оригинал или копи€ от документи, удостовер€ващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. формул€р за определ€не на категори€та по образец съгласно приложение є 9;

3. копие от акта за собственост;

4. копие от договора за наем или от друг договор, от който да е видно, че са налице услови€ лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

5. нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато за€влението се подава от пълномощник;

6. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

„л. 8. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ≈кспертната комиси€ по категоризаци€ на туристически обекти разглежда за€влението по чл. 6, ал. 1 за туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изисквани€та на чл. 6, предлага на председател€ на ƒържавната агенци€ по туризъм да открие процедурата по категоризиране на туристически€ обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца.

(2) (ќтм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

(3) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ¬ременното удостоверение за откритата процедура се изпраща до за€вител€ на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.

(4) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ¬ременното удостоверение се постав€ на видно м€сто в туристически€ обект. ¬ него са вписани следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. адрес на обекта;

4. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) собственик на обекта - наименование, седалище, единен идентификационен код;

5. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;

6. срок на валидност;

7. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) номер и дата на заповедта на председател€ на ƒържавната агенци€ по туризъм за издаване на временно удостоверение за открита процедура;

8. (изм. - ƒ¬, бр. 29 от 2005 г., изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) подпис на председател€ на ƒържавната агенци€ по туризъм или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.

„л. 9. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ќбщинската експертната комиси€ по категоризаци€ разглежда за€влението по чл. 6 или 7 за туристическите обекти по чл. 2, ал. 3 в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изисквани€та на чл. 6 или 7, предлага на кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристически€ обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок два месеца.

(2) (ќтм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

(3) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ¬ременното удостоверение за откритата процедура се изпраща до за€вител€ на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 7-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.

(4) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ¬ременното удостоверение се постав€ на видно м€сто в туристически€ обект. ¬ него са вписани следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. адрес на обекта;

4. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) собственик на обекта - наименование, седалище, единен идентификационен код;

5. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;

6. срок на валидност;

7. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) номер и дата на заповедта на кмета на общината за издаване на временно удостоверение за открита процедура;

8. подпис на кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.

„л. 10. (1) ¬ случай че съответната комиси€ по чл. 8 и 9 констатира нередовности в представените документи по чл. 6 или 7, за€вител€т следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведом€ването му за т€х.

(2) јко по независещи от него причини за€вител€т не може да отстрани нередовностите в срока по ал. 1, той може да направи писмено обосновано искане до председател€ на съответната комиси€ по чл. 8 и 9 за удължаване на срока. »скането следва да бъде направено в рамките на 14-дневни€ срок по ал. 1.

(3) —ъответната комиси€ по чл. 8 и 9 може да вземе решение за удължаване на срока по ал. 1 с не повече от 30 дни. –ешението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комиси€та.

(4) ѕри отстран€ване на нередовностите в сроковете по ал. 1 и 3 процедурата за определ€не категори€та на обекта продължава по реда на чл. 8, съответно чл. 9.

(5) ќткрита процедура за категоризиране на туристически обект може да се прекрати по за€вление на лицето по ал. 1.  ъм за€влението лицето прилага издаденото временно удостоверение за открита процедура за категоризиране.

„л. 11. (1) ≈кспертната комиси€ по категоризаци€ на туристически обекти с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на м€сто на туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 за изпълнение на изисквани€та по приложение є 1 и на минималните задължителни изисквани€ към съответни€ туристически обект, определени в приложени€ є 2, 3 и 4 съобразно за€вената категори€.

(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ¬ експертните работни групи по ал. 1 могат да бъдат включени експерти, избрани чрез конкурс, които не са служители на ƒържавната агенци€ по туризъм. ¬ъншните експерти работ€т по граждански договор.

(3) (Ќова - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ¬ експертните работни групи по ал. 1 за проверка на м€сто на туристически хижи и прилежащите към т€х заведени€ за хранене могат да бъдат включени експерти, предложени от управителни€ съвет на Ѕългарски€ туристически съюз.

(4) (ѕредишна ал. 3, изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)  онкурсът се об€в€ва от председател€ на ƒържавната агенци€ по туризъм чрез централни€ или местни€ печат. ќб€влението за конкурса тр€бва да съдържа:

1. м€стото и характера на работата и изисквани€та за длъжността;

2. начина за провеждане на конкурса;

3. необходимите документи, м€стото и срока за подаването им.

(5) (ѕредишна ал. 4 - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ќбщинската експертна комиси€ по категоризиране с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на м€сто на туристическите обекти по чл. 2, ал. 3 за изпълнение на изисквани€та съгласно приложение є 1 и на минималните задължителни изисквани€ към съответни€ туристически обект, посочени в приложени€ є 2, 3 и 4, съобразно за€вената категори€.

(6) (Ќова - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ¬ експертните работни групи по ал. 5 могат да бъдат включвани експерти, избрани чрез конкурс. ¬ъншните експерти работ€т по граждански договор.

(7) (Ќова - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)  онкурсът се об€в€ва от кмета на съответната община по реда на ал. 4.

(8) (ѕредишна ал. 5 - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ≈кспертните работни групи по ал. 1 и 4 се състо€т от председател и членове.

(9) (ѕредишна ал. 6 - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ѕроверките на м€сто се извършват от експертните работни групи по ал. 1 и 4 в състав най-малко трима души. «а проверката се състав€ констативен протокол, който съдържа предложение за определ€не или за отказ за определ€не на вид и категори€ на туристически€ обект.

(10) (ѕредишна ал. 7 - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ќсвен предложението по ал. 6 констативни€т протокол съдържа:

1. имената на съставител€ и длъжността му;

2. датата и м€стото на извършената проверка;

3. правното основание за състав€нето му;

4. описание на съответстви€та и несъответстви€та с изисквани€та за съответната категори€;

5. предписани€ и срок за отстран€ване на констатираните несъответстви€ (ако има такива);

6. наименованието и седалището на за€вител€ или на упълномощено от него лице;

7. имената и точните адреси на свидетелите;

8. об€снени€ и/или възражени€ на за€вител€ или на упълномощеното от него лице;

9. имената и подписите на всички провер€ващи;

10. имената и подпис на за€вител€ или на упълномощеното от него лице, а при отказ от негова страна - на един свидетел.

(11) (ѕредишна ал. 8 - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ѕри констатиране на несъответстви€ с изисквани€та за съответната категори€, за които се допускат предписани€, определени в съответното приложение, експертните работни групи дават задължителни предписани€ за отстран€ването им, като срокът за т€хното изпълнение не може да надвишава 45 дни.

(12) (ѕредишна ал. 9 - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ѕри констатиране на несъответстви€ с изисквани€та за съответната категори€, за които не се допускат предписани€, експертните работни групи предлагат определ€не на категори€, по-ниска от за€вената, или отказ за определ€не на категори€.

(13) (ѕредишна ал. 10 - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ќб€снени€та и/или възражени€та на за€вител€ по констативни€ протокол по ал. 6 се отраз€ват при подписването му на м€сто след приключване на проверката или се отправ€т писмено до съответната комиси€ по чл. 8 и 9 в 3-дневен срок от приключване на проверката.

(14) (ѕредишна ал. 11 - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ѕредседателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на м€сто въз основа на констативни€ протокол изготв€т доклад до съответната комиси€ по чл. 8 и 9, който съдържа предложение за определ€не категори€ на туристически обект или за отказ за определ€не.

(15) (ѕредишна ал. 12 - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)  огато на основание на доклада по ал. 11 съответната комиси€ по чл. 8 и 9 установи, че дадено средство за подслон или м€сто за настан€ване не отговар€ на изискването за минимален брой прилежащи заведени€ за хранене и развлечени€, определено в съответното приложение, т€ предлага определ€не на категори€та му след подаване на за€вление за изисквани€ брой заведени€.

„л. 11а. (Ќов - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ѕри необходимост комисиите по чл. 8 и 9 могат да вземат решение за извършване на повторна проверка на м€сто в обекта при обективна възможност за извършването й в рамките на срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура.

„л. 12. “уристическите обекти се категоризират в следните категории: "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди", във възход€ща градаци€.

„л. 13. —редствата за подслон се категоризират в следните категории:

1. хотели - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

2. мотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

3. вилни селища - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

4. туристически селища - "две звезди", "три звезди" или "четири звезди".

„л. 14. ћестата за настан€ване се категоризират в следните категории:

1. пансиони - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

2. почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

3. семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

4. самосто€телни стаи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

5. вили - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

6. къщи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

7. бунгала - "една звезда" или "две звезди";

8. къмпинги - "една звезда" или "две звезди".

„л. 15. (1) —амосто€телните заведени€ за хранене и развлечени€ се категоризират в следните категории:

1. ресторанти - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

2. заведени€ за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";

3. питейни заведени€ - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";

4. кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

5. барове - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".

(2) «аведени€та за хранене и развлечени€, прилежащи към средствата за подслон и местата за настан€ване, могат да получат категори€, различна от категори€та на средството за подслон или м€стото за настан€ване, като разликата между т€х е не повече от "една звезда".

„л. 16. (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ќпредел€нето на категори€ на туристическите обекти се извършва със заповед на категоризиращи€ орган в срокове, както следва:

1. за туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 - в срок 3 месеца от датата на заповедта на председател€ на ƒържавната агенци€ по туризъм за издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;

2. за туристическите обекти по чл. 2, ал. 3 - в срок два месеца от датата на заповедта на кмета на общината за издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

„л. 17.  атегори€та на туристическите обекти е безсрочна.

„л. 18. (1) Ќа категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта по чл. 16.  атегорийната символика включва удостоверение и табела.

(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 29 от 2005 г., изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)  атегорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от председател€ на ƒържавната агенци€ по туризъм.

(3) ¬ удостоверението по ал. 1 се вписват следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. категори€ на обекта;

4. капацитет на обекта (за заведени€ за хранене и развлечени€ - брой места на открито и закрито);

5. адрес на обекта;

6. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) собственик на обекта - наименование, адрес, единен идентификационен код;

7. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;

8. номер и дата на заповедта на категоризиращи€ орган за определ€не на категори€;

9. подпис на категоризиращи€ орган или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.

(4) “абелата по ал. 1 съдържа информаци€ за:

1. вида на туристически€ обект - на български и на английски език;

2. определената категори€ на туристически€ обект.

(5) Ќадписите за вида, наименованието и категори€та на туристическите обекти тр€бва да съответстват на посочените в удостоверението по ал. 1 и да не въвеждат в заблуждение туриста.

(6) ”достоверението и табелата по ал. 1 се постав€т на видно м€сто в обекта.

„л. 19. (1) ƒубликат на удостоверение за категори€ се издава при загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по за€вление на хотелиера или ресторантьора с приложена деклараци€ за обсто€телствата, при които удостоверението е загубено или унищожено. «а издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

(2) »здадените дубликати се отраз€ват от съответни€ категоризиращ орган в Ќационални€ туристически регистър.

„л. 20. ѕри захаб€ване на табелата по чл. 18, ал. 1 съответни€т хотелиер или ресторантьор може да за€ви изработката на нова табела, като заплати такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

„л. 21. (1)  атегоризиращи€т орган по предложение на съответната комиси€ по чл. 8 и 9 издава заповед за отказ за определ€не на категори€, когато:

1. не се отстран€т нередовностите по за€влението и приложените към него документи в сроковете по чл. 10, ал. 1 и 3;

2. не са изпълнени минималните задължителни изисквани€ за вид и категори€ на туристически€ обект, определени в съответното приложение;

3. е налице обективна невъзможност експертната работна група да извърши проверка на м€сто в обекта по вина на провер€ваното лице;

4. при проверка по документи или на м€сто се установи, че компетентен да определи категори€та на съответни€ туристически обект е друг орган;

5. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) при открита процедура за категоризиране се констатира пром€на на лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или реконструкци€ или разширение на туристически€ обект;

6. при открита процедура за категоризиране се констатира, че лицето не отговар€ на изисквани€та на чл. 5, т. 3.

(2)  атегоризиращи€т орган по предложение на съответната комиси€ по чл. 8 и 9 определ€ категори€, различна от за€вената, при неизпълнение на изисквани€та, съответстващи на за€вената категори€, определени в приложени€ є 2, 3 или 4.

(3) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) «аповедта по ал. 1 и 2 на съответни€ категоризиращ орган може да се обжалва по реда на јдминистративнопроцесуални€ кодекс.

„л. 22. (1) ”ведом€ването на лицето, подало за€вление за категоризиране за сроковете по чл. 10, ал. 1 и 3 и за заповедите по чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23, ал. 2, се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. ”ведом€ването с препоръчано писмо се удостовер€ва чрез известие за получаването му.

(2) јко уведом€ването не бъде прието от лицето на посочени€ от него адрес, счита се, че то е извършено с постав€нето му на специално определено за целта м€сто в непосредствена близост до м€стото за подаване на за€влени€та за определ€не на категори€.

√лава трета

ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈. ѕ–ќћяЌј Ќј  ј“≈√ќ–»я“ј

„л. 23. (1)  атегори€та на туристическите обекти се прекрат€ва:

1. по искане на собственика на туристически€ обект;

2. при пром€на на вида на туристически€ обект;

3. при реконструкци€ или разширение на туристически€ обект;

4. при повторно нарушение на изисквани€та на чл. 46, т. 1 от «акона за туризма;

5. ако в 6-месечен срок лицето, подало за€вление за категоризиране, не се €ви за получаване на категорийната символика;

6. при неизпълнение на задължени€та по чл. 49, ал. 1, 3 и 4 от «акона за туризма.

(2)  атегори€та на туристически€ обект се прекрат€ва със заповед на съответни€ категоризиращ орган.

(3) ¬ случаите по ал. 1, т. 2 и 3 хотелиерът или ресторантьорът е длъжен в 30-дневен срок от пром€ната да подаде за€вление до съответни€ категоризиращ орган.

(4) —лед прекрат€ването на категори€та на туристически€ обект нова категори€ на обекта се определ€ по реда на чл. 6 или 7.

(5)  огато лицето, извършващо хотелиерство и/или ресторантьорство, желае категори€та на обекта да бъде променена, то предприема съответните действи€ по ал. 1, т. 1 и подава за€вление за определ€не на категори€ по реда на чл. 6 или 7.

„л. 23а. (Ќов - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)  атегори€та на туристическите обекти се понижава при неизпълнение на изисквани€та на чл. 46, т. 1 от «акона за туризма.

„л. 23б. (Ќов - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ѕредседател€т на ƒържавната агенци€ по туризъм може да понижи категори€та на туристически€ обект до категори€ извън определените в чл. 2, ал. 2 случаи, като уведом€ва кмета на съответната община за извършеното понижаване.

„л. 23в. (Ќов - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) (1)  огато категори€та на туристически€ обект е "една звезда" и се констатира нарушение на чл. 46, т. 1 от «акона за туризма, което не е извършено повторно, съответните длъжностни лица определ€т на провер€ваното лице срок за отстран€ване на нарушението.

(2) ѕри неотстран€ване на нарушението в срока по ал. 1 категори€та на обекта се прекрат€ва.

√лава четвърта

¬ѕ»—¬јЌ≈ Ќј  ј“≈√ќ–»«»–јЌ»“≈ “”–»—“»„≈— » ќЅ≈ “» » Ќј Ћ»÷ј“ј, ”ѕ–ј∆Ќя¬јў» ƒ≈…Ќќ—“ ’ќ“≈Ћ»≈–—“¬ќ » –≈—“ќ–јЌ“№ќ–—“¬ќ ¬ “я’, ¬ Ќј÷»ќЌјЋЌ»я “”–»—“»„≈— » –≈√»—“Џ–. “ј —» «ј  ј“≈√ќ–»«»–јЌ≈

„л. 24. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)  атегоризираните туристически обекти и лицата, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в т€х, се вписват в Ќационални€ туристически регистър по чл. 58 от «акона за туризма.

(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 29 от 2005 г., изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ¬писвани€та в регистъра се прав€т от председател€ на ƒържавната агенци€ по туризъм или от оправомощено от него длъжностно лице служебно или след постъпило за€вление за отраз€ване на промени във вписаните обсто€телства.

(3) (»зм. - ƒ¬, бр. 29 от 2005 г.) Ћицата, за които е настъпила пром€на в обсто€телствата, вписани в регистъра по ал. 1, са длъжни да за€в€т писмено в ћинистерството на културата и туризма или в съответната община пром€ната в срок един месец от настъпването й.

(4)  ъм за€влението по ал. 3 се прилагат копие от документ, удостовер€ващ пром€ната, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

„л. 25. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ѕри пром€на на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице в 30-дневен срок от пром€ната подава за€вление до съответни€ категоризиращ орган за отраз€ване на променените обсто€телства в Ќационални€ туристически регистър.
(2)  ъм за€влението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговски€ регистър на лицето - оригинал или копи€ на документи, удостовер€ващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидаци€ или несъсто€телност - оригинал или нотариално заверено копие;

3. копие от акта за собственост - при пром€на на собствеността;

4. копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице услови€ лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при пром€на на наемател€ или на лицето, извършващо дейност в обекта;

5. (изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) копие от единни€ идентификационен номер;

6. справка за професионалната и езиковата квалификаци€ на персонала в обекта - по образец съгласно приложение є 7 или 8, както и копи€ от документите, удостовер€ващи професионалната и езиковата квалификаци€ на управител€ на обекта;

7. документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обсто€телствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

(3) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ¬ случай на пром€на на собственика на туристически обект, при ко€то н€ма пром€на на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава за€вление до съответни€ категоризиращ орган за вписване в Ќационални€ туристически регистър на настъпилите промени в обсто€телствата, копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обсто€телствата съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

(4) ¬ случаите по ал. 1 и 3 определената категори€ на туристически€ обект се запазва.

(5) ќпределената категори€ се запазва и при пром€на на наименованието на туристически€ обект, в случай че не е настъпила пром€на във вида на обекта, както и при пром€на на капацитета на туристически€ обект, когато пром€ната не е настъпила вследствие на реконструкци€ или разширение.

(6) ѕром€ната по ал. 5 се за€в€ва и отраз€ва по реда на чл. 24, ал. 3 и 4.

(7) (»зм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) “аксата за отраз€ване на настъпила пром€на в обсто€телствата, вписани в Ќационални€ туристически регистър, включва и издаване на удостоверение и табела, отраз€ващи променените обсто€телства.

(8) (ƒоп. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ”достоверението по ал. 7 се предостав€ само след връщане на първоначално издаденото. ¬ случай че първоначално издаденото удостоверение е изгубено или унищожено, лицето прилага писмена деклараци€ за обсто€телствата, при които то е изгубено или унищожено.

„л. 26. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 29 от 2005 г.)  метовете на общините се задължават да вод€т регистър по реда на Ќаредбата за организаци€та на ≈динната система за туристическа информаци€ на всички категоризирани от т€х на територи€та на общината туристически обекти и да предостав€т информаци€ относно вписвани€та по този регистър в ћинистерството на културата и туризма в 30-дневен срок от датата на заповедта за определената категори€ на туристически€ обект.

(2) –егистрите по ал. 1 са неразделна част от Ќационални€ туристически регистър.

„л. 27. (1) «а определ€не категори€та на туристическите обекти се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 55, ал. 4 от «акона за туризма.

(2) ¬ таксата по ал. 1 се включва стойността на категорийната символика на туристически€ обект.

√лава пета

 ќЌ“–ќЋ (ќ“ћ. - ƒ¬, Ѕ–. 46 ќ“ 2007 √., ¬ —»Ћј ќ“ 12.06.2007 √.)

„л. 28. (ќтм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

„л. 29. (ќтм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

„л. 30. (ќтм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

„л. 31. (ќтм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

„л. 32. (ќтм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

„л. 33. (»зм. - ƒ¬, бр. 29 от 2005 г., отм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

„л. 34. (ќтм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

„л. 35. (ќтм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

ѕреходни и заключителни разпоредби

І 1. ¬ случаите, когато към датата на влизане в сила на наредбата има открита процедура за категоризиране на средства за подслон, места за настан€ване или заведени€ за хранене и развлечени€, процедурата и категоризаци€та се довършват по реда на тази наредба.

І 2. Ќа категоризираните към 13 ноември 2004 г. туристически обекти срокът на действие на определената им категори€ се запазва.

І 3. Ќаредбата се приема на основание чл. 55, ал. 3 от «акона за туризма.

І 4. (»зм. - ƒ¬, бр. 29 от 2005 г., изм. - ƒ¬, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) ”казани€ по прилагането на наредбата дава председател€т на ƒържавната агенци€ по туризъм.

ѕреходни и заключителни разпоредби

 Џћ ѕќ—“јЌќ¬Ћ≈Ќ»≈ є 117 ќ“ 22 ћј… 2007 √. «ј »«ћ≈Ќ≈Ќ»≈ » ƒќѕЏЋЌ≈Ќ»≈ Ќј Ќј–≈ƒЅј“ј «ј  ј“≈√ќ–»«»–јЌ≈ Ќј —–≈ƒ—“¬ј“ј «ј ѕќƒ—ЋќЌ, ћ≈—“ј“ј «ј Ќј—“јЌя¬јЌ≈ » «ј¬≈ƒ≈Ќ»я“ј «ј ’–јЌ≈Ќ≈ » –ј«¬Ћ≈„≈Ќ»я
(ќЅЌ. - ƒ¬, Ѕ–. 46 ќ“ 2007 √., ¬ —»Ћј ќ“ 12.06.2007 √.)

І 23. Ќавс€къде в наредбата думите "министъра на културата и туризма" и "министърът на културата и туризма" се замен€т съответно с "председател€ на ƒържавната агенци€ по туризъм" и "председател€т на ƒържавната агенци€ по туризъм".

І 24. ѕодадените за€влени€ за определ€не на категори€ се разглеждат, а откритите процедури по категоризиране се довършват по реда на наредбата.

І 25. —ъществуващите към датата на влизане в сила на постановлението центрове към балнеохотели привеждат дейността си в съответствие с изисквани€та на наредбата в срок една година от влизането й в сила.

І 26. ѕостановлението влиза в сила от ден€ на обнародването му в ƒържавен вестник.

ѕриложение є 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4


ѕечат на офертатаѕечат