оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќаредба за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност
ƒата: 2004-09-09

ѕриета с ѕћ— є 223 от 27.09.2002 г., обн., ƒ¬, бр. 93 от 1.10.2002 г., в сила от 1.10.2002 г.

√лава първа

ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

„л. 1. — наредбата се уреждат:

 1. редът за издаване, отказване, прекрат€ване и отнемане на лицензите за туроператорска и туристическа агентска дейност;
 2. изисквани€та за образование, езикова квалификаци€ и стаж на персонала, осъществ€ващ туроператорска или туристическа агентска дейност;
 3. изисквани€та към помещени€та за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност.

√лава втора

–≈ƒ «ј »«ƒј¬јЌ≈ Ќј Ћ»÷≈Ќ«

„л. 2.  (1) «а издаване на лиценз за туроператорска или за туристическа агентска дейност се подава за€вление до министъра на икономиката по образец - приложение є 1.

(2)  ъм за€влението по ал. 1 се прилагат:

 1. удостоверение за актуална съдебна регистраци€, ако лицето е търговец, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на за€влението, или копи€ от документи, удостовер€ващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;
 2. справка за образованието, езиковата квалификаци€ и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществ€ването на туристическата дейност, съгласно изисквани€та на глава четвърта - приложение є 2;
 3. копие от документите, удостовер€ващи образователни€ ценз, стажа и езиковата квалификаци€ на лицата по т. 2;
 4. справка за местоположението, пригодността и оборудването на работните помещени€ - приложение є 3;
 5. копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещени€та по т. 4, с валидност най-малко една година от датата на подаване на за€влението;
 6. препоръка от национално представено туристическо сдружение на лица, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност;
 7. деклараци€ (по образец) във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 6 и 7 от «акона за туризма, че през последните 12 месеца преди подаване на за€влението лицето не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз и не му е отнеман лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност;
 8. общи услови€ на договорите за организирани групови и индивидуални туристически пътувани€ с обща цена (организирани пътувани€) - за туроператорска дейност;
 9. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по чл. 18, ал. 2 от «акона за туризма.

(3) «а€влението по ал. 1 с приложените към него документи се подава в дирекци€ "Ќационална туристическа политика" на ћинистерството на икономиката от лицето, представл€ващо за€вител€ съгласно съдебната регистраци€, или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно и се завежда в специален регистър.

(4) «а€влението за издаване на лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност може да бъде оттеглено в срок до 15 дни след датата на подаването му, като при оттегл€нето в този срок се задържат 50 на сто от платената такса за разглеждане на документите.

(5) ѕри оттегл€не на за€влението за издаване на лиценз след срока по ал. 4 платената такса за разглеждане на документите не се възстанов€ва.

„л. 3.  (1) Ћицата, кандидатстващи за лиценз за туроператор, отбел€зват в за€влението по чл. 2, ал. 1 желанието си да упражн€ват дейност и като туристически агент, като приложените документите по чл. 2, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 тр€бва да доказват съответствие с изисквани€та към персонала и помещени€та съгласно глави трета и четвърта.

(2) Ћицензирани€т туроператор има право да осъществ€ва дейност и като туристически агент без отделен лиценз, като подава за€вление по реда на чл. 2 и прилага документите по чл. 2, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, които тр€бва да доказват съответствие с изисквани€та към персонала и помещени€та съгласно глави трета и четвърта.

(3) Ћицензирани€т туристически агент има право да кандидатства за лиценз за туроператорска дейност, като подава за€вление по реда на чл. 2 и заплаща такса съгласно тарифата по чл. 18, ал. 2 от «акона за туризма.

(4) ѕри прекрат€ване на дейността си като туроператор лицензираното лице губи правото си да упражн€ва и туристическа агентска дейност.

„л. 4.  (1) «а€влени€та и документите по чл. 2 се разглеждат от ÷ентралната експертна комиси€ по лицензиране и категоризиране, назначена със заповед на министъра на икономиката, наричана по-нататък "комиси€та".

(2) ¬ комиси€та се включват представители на национално представените туристически сдружени€.

(3) «аседани€та на комиси€та са редовни, ако на т€х присъстват най-малко 2/3 от членовете й.

(4)  омиси€та приема решени€ с обикновено мнозинство от членовете си.

(5)  омиси€та разглежда за€влени€та в срок 2 месеца от датата на постъпването им и се произнас€ по т€х с мотивирано предложение до министъра на икономиката за издаване или за отказ за издаване на лиценз.

(6) ¬ случай на констатирани от комиси€та непълноти в документите по чл. 2, ал. 1 и 2 т€ дава на лицето срок 14 дни за отстран€ване на непълнотите.

(7) ¬ случай че лицето, кандидатстващо за лиценз, не представи препоръка по чл. 2, ал. 2, т. 6, комиси€та € изисква служебно.  јко туристическото сдружение не издаде препоръка в срок 14 дни от получаване на искането, подадените от лицето документи се считат за редовни.

(8) ѕо решение на комиси€та се извършват проверки в помещени€та, в които лицата, подали за€влени€, ще упражн€ват съответната туристическа дейност.  ¬ проверките могат да участват представители на туристическите сдружени€.

(9) ћинистърът на икономиката въз основа на предложението на комиси€та в срок 3 месеца от постъпване на за€влението в ћинистерството на икономиката издава заповед, с ко€то:

 1. нарежда да се издаде лиценз, или
 2. отказва издаването на лиценз.

(10) ћинистърът на икономиката отказва издаването на лиценз за извършване на туристическа дейност в случаите по чл. 21, ал. 1 от «акона за туризма.

„л. 5.  (1) Ћицето, подало за€вление, се уведом€ва за констатираните непълноти в документите, както и за заповедта на министъра на икономиката по чл. 4, ал. 9 по реда на «акона за административното производство.

(2) «аповедта на министъра на икономиката подлежи на обжалване по реда на «акона за ¬ърховни€ административен съд.

(3) ѕри отказ за издаване на лиценз документите, подадени от съответното лице, се връщат срещу разписка, но внесената такса за разглеждането им не се възстанов€ва.

„л. 6.  Ћицата, кандидатстващи за лиценз, н€мат право да извършват съответни€ вид туристическа дейност до издаването на лиценза.

„л. 7.  (1) ¬ срок 7 дни от влизането в сила на заповедта на министъра на икономиката на лицето се издава лиценз за съответни€ вид туристическа дейност по образец, одобрен от министъра на икономиката.

(2) Ћицензът за туроператорска или туристическа агентска дейност се издава под пореден регистрационен номер и се подписва от министъра на икономиката или от оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Ћицензът съдържа: наименованието на лицензираното лице, седалището и адреса на управление, вида на туристическата дейност, идентификационни€ код на лицето по Ѕ”Ћ—“ј“, поредни€ номер и датата на издаване и номера и датата на заповедта на министъра на икономиката, въз основа на ко€то се издава лицензът.

(4) Ћицензът се предостав€ на лицензираното лице след представ€не на:

 1. документ за платена такса за издаване на лиценз;
 2. застрахователен договор по чл. 42 от «акона за туризма - само за туроператорите.

(5) Ћицата, лицензирани за извършване на туроператорска дейност до влизането в сила на «акона за туризма и упражн€ващи дейност като туроператор, представ€т до 1 €нуари 2003 г. в ћинистерството на икономиката застрахователен договор по чл. 42 от «акона за туризма.

(6) Ћицензът за туристическа дейност е безсрочен.

(7) Ћицензът не може да се прехвърл€ или преотстъпва.

(8) ѕри пром€на на данните и обсто€телствата по чл. 61, ал. 1, т. 1 от «акона за туризма лицензираното лице е длъжно в срок 30 дни да подаде в ћинистерството на икономиката за€вление за отраз€ване на настъпилите промени в регистъра по чл. 58 от «акона за туризма с приложени копи€ от документи, удостовер€ващи настъпилите промени, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 18, ал. 2 от «акона за туризма.

(9) ƒубликат на издаден лиценз се издава по молба на лицензираното лице в случай на изгубване или унищожаване на първоначално издадени€ лиценз. ќбсто€телствата, при които е загубен или унищожен лицензът, се за€в€ват в писмена деклараци€ до министъра на икономиката.  «а издаването на дубликат се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 18, ал. 2 от «акона за туризма.

„л. 8.  »здадените лицензи за туроператорска и туристическа агентска дейност се вписват в Ќационални€ туристически регистър по чл. 58 от «акона за туризма, като справки се прав€т по реда на наредбата по чл. 63 от «акона за туризма.

„л. 9.  (1) Ќа лицензираните по реда на наредбата лица се издават:

 1. лиценз по чл. 7, ал. 1;
 2. стикер.

(2) —тойността на лиценза и стикера по ал. 1 е включена в таксата за издаване на лиценза.

(3)  огато лицензираното лице има повече от едно служебно помещение или бюро, в т. ч. извън адреса на своето управление или на седалището си, то тр€бва да разполага в съответното м€сто с нотариално заверено копие от лиценза си или да е в състо€ние да го представи при поискване от контролните органи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от «акона за туризма или от други държавни органи в срок 24 часа.

„л. 10.  (1) ѕри резерваци€ на стаи в средства за подслон и в места за настан€ване лицензираното лице е длъжно да издаде на потребител€ резервационна бланка.

(2) –езервационната бланка задължително съдържа:

 1. име, категори€ и адрес на средството за подслон/м€стото за настан€ване;
 2. брой нощувки и дата на първата нощувка;
 3. брой туристи;
 4. вид на ста€та/стаите;
 5. номер на резерваци€та в средството за подслон/м€стото за настан€ване;
 6. фирма, адрес, телефон и номер на лиценза на туристически€ агент;
 7. дата на издаване на резервационната бланка,

и се представ€ от потребител€ на туристическата услуга при настан€ване.

„л. 11.  (1) ѕраво да формират туристически продукти - детски отдих, обиколни пътувани€, рекламни и насърчителни пътувани€, стационарни и пътуващи семинари, имат само лицензираните туроператори.

(2) “уристическите продукти по ал. 1 се предлагат само от лицензирани по реда на наредбата лица или от лица, сключили договор с лицензиран туроператор.

„л. 12.  (1) Ћицензираните лица са длъжни да предостав€т при поискване на министъра на икономиката или на оправомощено от него лице информаци€ съгласно чл. 62, ал. 2 от «акона за туризма.

(2) »нформаци€та по ал. 1 не може да бъде изисквана на период, по-кратък от 30 дни.

„л. 13.  Ћицензираните лица са длъжни да осигур€ват достъп в местата за упражн€ване на туроператорска и туристическа агентска дейност на контролните органи по чл. 64, ал. 1 от «акона за туризма, както и да предостав€т изискваната информаци€ и документи.

√лава трета

»«»— ¬јЌ»я «ј ќЅ–ј«ќ¬јЌ»≈, ≈«» ќ¬ј  ¬јЋ»‘» ј÷»я » ѕ–ќ‘≈—»ќЌјЋ≈Ќ —“ј∆ Ќј ѕ≈–—ќЌјЋј

„л. 14.  (1) ћинималната численост на специализирани€ персонал на туроператора е 5 души.

(2) ћинималната численост на специализирани€ персонал на туроператора, упражн€ващ дейност и като туристически агент, е 6 души.

(3) ћинималната численост на специализирани€ персонал на туристически€ агент е двама души.

(4) ћинималната численост на специализирани€ персонал на туристически€ агент, който извършва резервации и продажби на самолетни билети, е трима души, в т. ч. двама агенти по продажбата на самолетни билети.

(5) «аети€т персонал носи задължително отличителен знак с имената и съответната длъжност.

(6) Ќаименовани€та на длъжностите на специализирани€ персонал, указани в наредбата, са препоръчителни.

 „л. 15.  Ћицето, осъществ€ващо функции по управление на туроператор или туристически агент, тр€бва:

 1. да има завършено висше образование или придобита професионална квалификаци€ съгласно «акона за професионалното образование и обучение и най-малко 10 години стаж в областта на туризма;
 2. да владее писмено и говоримо два чужди езика, удостоверени с документ;
 3. да има най-малко 5 години стаж в туризма.

„л. 16.  Ћицето, осъществ€ващо функции по организаци€ на туризма, тр€бва:

 1. да има висше образование или придобита професионална квалификаци€ съгласно «акона за професионалното образование и обучение;
 2. да владее писмено и говоримо един чужд език, удостоверен с документ;
 3. да има най-малко 2 години стаж в областта на туризма.

„л. 17.  Ћицето, осъществ€ващо функции по продажбите, тр€бва:

 1. да има придобита професионална квалификаци€ съгласно «акона за професионалното образование и обучение;
 2. да владее писмено и говоримо най-малко един чужд език, удостоверен с документ;
 3. да притежава сертификат, удостовер€ващ »ј“ј-квалификаци€ (за агент по продажбите на самолетни билети).

„л. 18.  ≈кскурзоводът тр€бва:

 1. да има висше образование или придобита професионална квалификаци€ съгласно «акона за професионалното образование и обучение;
 2. да владее говоримо най-малко един чужд език, удостоверен с документ;
 3. да притежава сертификат за екскурзовод.

√лава четвърта

»«»— ¬јЌ»я  Џћ ѕќћ≈ў≈Ќ»я“ј «ј »«¬Џ–Ў¬јЌ≈ Ќј “”–ќѕ≈–ј“ќ–— ј » “”–»—“»„≈— ј ј√≈Ќ“— ј ƒ≈…Ќќ—“

„л. 19.  “уроператорът упражн€ва сво€та дейност в помещение, което е оборудвано с компютър, телефон и факс.

„л. 20.  (1) “уристически€т агент упражн€ва сво€та дейност в помещение, което:

 • е разположено на партерни€ или на първи€ етаж в жилищна сграда или до трети€ етаж в офис сграда;
 • разполага с витрина и/или с указателни и информационни табели и табла;
 • разполага с най-малко 16 кв. м търговска площ;
 • разполага с най-малко 2 работни места;
 • е оборудвано с компютър, телефон и факс.
 • (2) Ѕюрото на туристически€ агент работи най-малко 5 дни в седмицата на пълен работен ден.

  „л. 21.  “уроператор, извършващ дейност и като туристически агент, е длъжен да € осъществ€ва в помещение, отговар€що на изисквани€та по чл. 22, aл. 1.

  „л. 22.  (1) ¬ туристическите обекти за упражн€ване на туроператорска и туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пр€ко или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги.

  (2) Ћицензът и стикерът се постав€т на видно м€сто в помещението.

  √лава пета

  ќ“Ќ≈ћјЌ≈ » ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈ Ќј Ћ»÷≈Ќ«

  „л. 23.  (1) Ћицензът за извършване на туристическа дейност се отнема в случаите по чл. 23 от «акона за туризма.

  (2) ћинистърът на икономиката издава заповед за отнемане на лиценз за туристическа дейност въз основа на констатациите на контролните органи по чл. 64, ал. 1 от «акона за туризма и по т€хно предложение.

  (3) «аповедта на министъра на икономиката за отнемане на лиценз за туристическа дейност може да се обжалва по реда на «акона за ¬ърховни€ административен съд.

  (4) ¬ срок 3 дни след влизането в сила на заповедта за отнемане на лиценза контролните органи по чл. 64, ал. 1 от «акона за туризма изземват лиценза за туристическа дейност и го предават на съответните длъжностни лица от ћинистерството на икономиката за вписване на отнемането в регистъра по чл. 58 от «акона за туризма.

  (5) »нформаци€ за лицата с отнети лицензи се предостав€ на съответните национално представени туристически сдружени€ на лица, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

  „л. 24.  (1) Ћицензът за извършване на туристическа дейност се прекрат€ва със заповед на министъра на икономиката в случаите по чл. 22 от «акона за туризма и при представ€не на един от следните документи:

  1. молба на лицензираното лице;
  2. документ от съответни€ компетентен съд, удостовер€ващ прекрат€ването на юридическо лице, лицензирано по наредбата;
  3. деклараци€ по образец за прекрат€ване на стопанската дейност на лицето като туроператор и/или туристически агент;
  4. смъртен акт, представен от наследниците на физическото лице - едноличен търговец, лицензиран по наредбата;
  5. съдебно решение за об€в€ване в несъсто€телност на търговец, лицензиран по наредбата.

  (2) Ћицензът се прекрат€ва и в случаите, когато лицето в срок 6 месеца от подаване на за€влението не се €ви за получаване на лиценз и стикер.

  (3) «аповедта на министъра на икономиката за прекрат€ване на лиценз за туристическа дейност може да се обжалва по реда на «акона за ¬ърховни€ административен съд.

  (4) ¬ срок 3 дни след влизането в сила на заповедта за прекрат€ване на лиценза контролните органи по чл. 64, ал. 1 от «акона за туризма изземват лиценза за туристическа дейност и го предават на съответните длъжностни лица от ћинистерството на икономиката за вписване на отнемането в регистъра по чл. 58 от «акона за туризма.

  (5) »нформаци€ за лицата с прекратени лицензи се предостав€ на съответните национално представени туристически сдружени€ на лица, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

  ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

  І 1.  ѕо смисъла на наредбата:

  1. "—таж в туризма" е трудов стаж по смисъла на  одекса на труда, положен в предпри€тие на едноличен търговец, търговско дружество, юридическо лице или администраци€, свързани с туризма.
  2. "≈зикова квалификаци€" е получено образование по чужд език във висше училище (филологи€), езикова гимнази€, школа или курс.
  3. "–езервационна бланка" е документ, издаван на туриста за нощувка в средство за подслон или м€сто за настан€ване.

  І 2.  (1) ≈зиковата квалификаци€ по чл. 2, ал. 2, т. 3, чл. 15, 16, 17 и 18 се доказва с диплома.

  (2) ќбразованието по чл. 2, ал. 2, т. 2, чл. 15, 16, 17 и 18 се доказва с диплома.

  ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

  І 3.  ƒо издаването на Ќаредба за сертифициране на екскурзоводската дейност се считат за валидни сертификатите за екскурзоводи, издадени от фирми, лицензирани за провеждане на курсове за екскурзоводи от Ќационалната агенци€ за професионално образование и обучение, както и документите за издържан изпит по дисциплината "≈кскурзоводство и анимаци€" във висше или средно професионално училище.

  І 4.  Ќаредбата се приема на основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 и 3 от «акона за туризма.

  І 5.  ћинистърът на икономиката дава указани€ по прилагането на наредбата


  ѕечат на офертатаѕечат