оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 ой налага актове за нарушени€ и издава наказателни постановлени€
ƒата: 2005-07-26

ƒлъжностните лица, имащи право да извършват проверка и контрол в туристическите обекти, както и да издават актове за констатирани нарушени€ и наказатели постановлени€ са регламентирани в чл. 87 от «акона за туризма.

јктовете за установ€ване на административните нарушени€ се състав€т от длъжностни лица, определени от:

  1. »зпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм
  2. ѕредседател€ на  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите
  3. ƒлъжностни лица на общинската администраци€, определени от кмета на съответната община

Ќаказателните постановлени€ се издават от:

  1. »зпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм
  2. ѕредседател€ на  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите или от оправомощени от т€х длъжностни лица
  3.  мета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица

”станов€ването на нарушени€та, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановлени€ се извършват по реда на «акона за административните нарушени€ и наказани€.


ѕечат на офертатаѕечат