оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

”став на Ѕългарската хотелиерска и ресторантьорска јсоциаци€
ƒата: 2004-08-30

I. ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

„л. 1
/1/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) Ѕългарска хотелиерска и ресторантьорска асоциаци€, наричана по-долу за краткост "Ѕ’–ј" е юридическо лице с нестопанска цел и браншово туристическо сдружение, по смисъла на «акона за туризма, учредено и функциониращо, съгласно разпоредбите на «акона за юридическите лица с нестопанска цел и този ”став.
/2/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) —дружението е доброволна и самоуправл€ваща се, неполитическа и нерелигиозна организаци€, чието седалище е град —офи€, ќбщина "—ердика", ул. "–аковски" є 145 ј.
/3/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) Ќаименованието на сдружението се изписва на английски език по следни€ начин: УBULGARIAN HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATIONФ.

II. ÷≈Ћ» Ќј ј—ќ÷»ј÷»я“ј. —–≈ƒ—“¬ј «ј ѕќ—“»√јЌ≈“ќ »ћ. ѕ–≈ƒћ≈“ Ќј ƒ≈…Ќќ—“.

„л. 2
/1/ (изм. с реш. Ќа ќ— от 04.10.2002 г.) Ѕ’–ј се самоопредел€ като сдружение за осъществ€ване на дейност в частна полза, съгласно чл. 2, ал. 1 от «ёЋЌ÷:
/2/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) Ѕ’–ј има следните цели:

 1. ƒа осъществ€ва защита на правата на своите членове пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина
 2. ƒа отсто€ва интересите на членовете си, свързани с развиване на търговската им дейност, като организира, координира и поощр€ва развитието на хотелиерството и ресторантьорството в Ѕългари€
 3. ƒа разработва програми за развитие на дейността на членове си
 4. ƒа попул€ризира постижени€та и възможностите на своите членове в чужбина
 5. ƒа задовол€ва интересите на своите членове, свързани с осигур€ване на инвестиции, информаци€ и специализирана помощ
 6. ƒа следи за спазване на професионалната етика и принципите на ло€лна конкуренци€ между своите членове
 7. ƒа съдейства за подобр€ване на квалификаци€та на членове си като им оказва всестранна помощ и съдействие
 8. ƒа попул€ризира сво€та дейност и резултатите от не€ и да допринас€ за осъществ€ването и развитието на хотелиерството и ресторантьорството

„л. 3
/1/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) «а постигане на целите Ѕ’–ј развива следните дейности:

 1. ѕрави подбор и разпростран€ва статистическа и друга информаци€, полезна за членовете й
 2. —ъдейства на членовете си и на други заинтересовани лица при решаване на спорове чрез доброволен арбитраж
 3. ƒава становища по проекти на закони и други нормативни актове, които имат отношение към целите на јсоциаци€та
 4. —ъдейства на членовете си за установ€ване на полезни делови контакти, събира, обработва и предостав€ информаци€ за бизнес партньори в Ѕългари€ и чужбина
 5. ќрганизира срещи, симпозиуми, семинари и други за постигане на целите си

/2/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) Ѕ’–ј може да извършва допълнителна стопанска дейност (чл. 3, ал. 3 от «ёЋЌ÷), само ако е свързана с основната дейност на јсоциаци€та, като приходите ще се използват за:

 1. «адовол€ване на нуждите на членовете, свързани с упражн€ване и развиване на т€хната търговска дейност
 2. ѕредставителство на членовете пред български и чуждестранни органи и организации
 3. Ќасърчаване, подпомагане и защита на интересите на членовете във връзка с т€хната дейност

III. „Ћ≈Ќ—“¬ќ, ѕ–ј¬ј » «јƒЏЋ∆≈Ќ»я, ѕ–»≈ћјЌ≈ Ќј Ќќ¬» „Ћ≈Ќќ¬≈

„л. 4
/1/ „ленството в Ѕ’–ј е доброволно.
/2/ „леновете на Ѕ’–ј биват - редовни, асоциирани и почетни.
/3/ (изм. с реш. Ќа ќ— от 04.10.2002 г.) –едовните членове на јсоциаци€та могат да бъдат:

/а/ учредители на сдружението, както и търговци - физически и/или юридически лица, притежаващи в –епублика Ѕългари€ средства за подслон, места за настан€ване и/или заведени€ за хранене и/или атракции, които сподел€т целите на јсоциаци€та, и приемат нейни€ ”став
/б/ местни и чуждестранни хотелски вериги /юридически лица/, регистрирани в –епублика Ѕългари€, които сподел€т целите на јсоциаци€та, и приемат нейни€т ”став
/в/ регионални туристически сдружени€ на хотелиерски€ и ресторантьорски€ бранш, регистрирани като юридически лица по «акона за юридическите лица с нестопанска цел

—читано от датата на приемане на промените на ал.3 в ”става, редовните членове на сдружението, които не отговар€т на новите изисквани€ на ал.3 губ€т качеството си на Уредовен членФ и придобиват качеството Уасоцииран членФ.
/4/ јсоциирани членове могат да бъдат:

 • физически лица, търговци и организации, свързани с хотелиерската и ресторантьорската дейност
 • туроператорски, консултански фирми, производители, банки, рекламни агенции, организации за подготовка на кадри и др., които сподел€т целите на јсоциаци€та и приемат нейни€т ”став.

/5/ «а почетни членове на јсоциаци€та могат да бъдат приемани дългогодишни и изтъкнати де€тели в областта на хотелиерството, ресторантьорството и свързани с т€х дейности.

„л. 5 ѕочетните и асоциираните членове на јсоциаци€та имат всички права на редовни членове, с изключение на правото на глас в ќбщото събрание на сдружението.

„л. 6 ”правителни€ съвет при одобр€ване на членовете по чл. 4, чл. 3 и ал. 4 може да поиска от т€х информаци€, относно начините и средствата, с които те ще спомагат за изпълнението на целите и задачите на јсоциаци€та.

„л. 7 ѕриемането на нови членове в јсоциаци€та се извършва от ”правителни€ съвет на јсоциаци€та въз основа на писмена молба, към ко€то се прилагат доказателства, относно законосъобразни€ характер на възникването (когато се касае за юридически лица( на съответни€ член и след заплащането на съответната встъпителна вноска. ѕисмени€т отказ може да се обжалва в едномесечен срок от получаването му пред ќбщото събрание на јсоциаци€та.

„л. 8 (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) –азмерът на встъпителната вноска, начинът на формиране на размера на годишни€ членски внос и посто€нната величина за изчисл€ването му се одобр€ват от ќбщото събрание на сдружението. ≈жегодно ”— разработва инструкци€ относно критериите за формиране на встъпителната вноска и годишни€ членски внос.

„л. 9 (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) ”правителни€т съвет при одобр€ване на членовете по чл. 4 може да поиска от т€х информаци€, относно начините и средствата, с които те ще спомогнат за изпълнението на целите и задачите на јсоциаци€та.

„л. 10 „леновете имат право:
/1/ ƒа избират и да бъдат избирани в ръководните органи на јсоциаци€та и на неговите структури;
/2/ ƒа участват в ќбщото събрание и провеждането на меропри€ти€ на јсоциаци€та;
/3/ ƒа се възползват от дейностите на јсоциаци€та;
/4/ ƒа постав€т за решаване въпроси от общ интерес;
/5/ ƒа постав€т за обсъждане и търс€т за защита по принципни проблеми, свързани с осъществ€ване на дейността на јсоциаци€та;
/6/ ƒа напуснат доброволно јсоциаци€та.

„л. 11 „леновете са длъжни:
/1/ ƒа спазват ”става на јсоциаци€та и рещени€та на ќбщото събрание;
/2/ ƒа съдействат за постигането на целите на јсоциаци€та;
/3/ ƒа заплат€т при постъпването си встъпителна вноска и редовно да плащат годишни€ си членски внос;
/4/ ƒа не използват по какъвто и да е начин јсоциаци€та за цели, противоречащи на ”става.

„л. 12
/1/ „ленството в јсоциаци€та се прекрат€ва на едно от следните основани€:

 1. — молба за доброволно напускане
 2. —мърт или постав€не под запрещение или прекрат€ване на юридическото лице - член на јсоциаци€та
 3. »зключване
 4. (нова с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) ѕри отпадане

/2/ /изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г./ ќтпадането на член е налице при невнас€не на годишни€ членски внос до 31 декември на текущата година или при системно неучастие в работата на јсоциаци€та, което се констатира със съответните документи от ”правителни€ съвет, съгласно приета от него »нструкци€.

„л. 13 „лен на јсоциаци€та се изключва с мотивирано решение на ”правителни€ съвет при следните случаи:
/1/ѕри системно нарушаване на ”става на јсоциаци€та;
/2/ѕри системно нарушаване на правилата на осъществ€ване на дейността на јсоциаци€та;
/3/ /изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г./  огато с действи€та си уронва престижа на јсоциаци€та.
/4//изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г./ –ешението на ”— за изключване може да се обжалва пред ќбщото събрание на сдружението.

IV. —“–” “”–ј

„л. 14 ќргани на Ѕ’–ј са:

 • ќбщо събрание
 • ”правителен съвет
 • (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) ѕредседател, ѕърви заместник-председател, петима «аместник-председатели
 •  онтролен съвет

ќЅўќ —ЏЅ–јЌ»≈

„л. 15 ќбщото събране е висш орган на јсоциаци€та. “о се състои от всички редовни членове на јсоциаци€та. ѕраво на участие без право на решаващ глас в ќбщото събрание имат почетните и асоциираните членове на јсоциаци€та.

„л. 16
/1/ ќбщото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от ”правителни€ съвет;
/2/ »звънредно заседание на ќбщото събрание може да се свиква от ”правителни€ съвет по негова инициатива или по искане на една десета от редовните членове на јсоциаци€та. јко в последни€ случай ”правителни€ съвет не свика ќбщо събрание в 14-дневен срок, то се свиква от районни€ съди€;
/3/ /изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г./ ѕоканата за свикване на ќбщото събрание тр€бва да съдържа дневни€ ред, датата, часа и м€стото за провеждане на ќ— и по чи€ инициатива то се свиква.;
/4/ ѕоканата подлежи на обнародване в ƒържавен вестник и се постав€ на м€стото за об€вление в сградата, в ко€то се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочени€ ден.
/5/ ќбщото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от членовете с право на глас. јко не се €ви нужното число, събранието се отлага за един час по късно при същи€ дневен ред и се счита за законно, колкото членове се €в€т;
/6/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) ¬ ќбщото събрание всеки редовен член има право на един глас. ƒопуска се гласуване въз основа на изрично писмено пълномощно, в което е посочен дневни€ ред, както и начина на гласуване по него. ¬секи пълномощник може да представл€ва един редовен член. ѕреупълномощаване не се допуска. јсоциираните и почетните членове на јсоциаци€та имат право на съвещателен глас;
/7/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) –ешени€та на ќбщото събрание се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите редовни членове на јсоциаци€та, а за изменение и допълнение на ”става, за преобразуване и/или прекрат€ване на дейността на јсоциаци€та е необходимо мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите редовни членове;
/8/ √ласуването е €вно.

„л. 17 ќбщото събрание:

 1. ќпредел€ основните насоки за развитието на јсоциаци€та
 2. »змен€ и допълва ”става
 3. (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) ќпредел€ бро€, избира и освобождава състава на ”правителни€ съвет, »збира и освобождава ѕредседател€ на јсоциаци€та, който е член на ”правителни€ съвет по право
 4. »збира и освобождава  онтролни€ съвет, изслушва и се произнас€ по негови€ доклад
 5. ѕриема отчета на ”правителни€ съвет
 6. (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) ¬зема решение за преобразуване и/или прекрат€ване на дейността на јсоциаци€та
 7. ”твърждава решени€та на ”правителни€ съвет, когато това се изисква от ”става
 8. ќпредел€ годишни€ членски внос на членовете
 9. ќдобр€ва бюджета и счетоводни€ баланс
 10. ¬зема и други решени€,предвидени в този ”став

”ѕ–ј¬»“≈Ћ≈Ќ —Џ¬≈“

„л. 18
/1/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) ”правителни€ съвет е висш изпълнителен орган на јсоциаци€та, чиито брой и състав се определ€ от ќбщото събрание и се състои от 15 до 21 физически и/или юридически лица- редовни членове на сдружението, по смисъла на чл.4,ал.3 от този ”став. „леновете на ”— избират ѕърви «аместник-председател и петима заместник-председатели;
/2/ ”правителни€т съвет се избира от ќбщото събрание;
/3/ ”правителни€ съвет приема правила за работата си.

„л. 19 /1/ ”правителни€ съвет:

 1. ¬зема решени€ за участие в търговски дружества, както и за прекрат€ването му
 2. ѕланира, организира и осигур€ва текущата работа на јсоциаци€та
 3. ќсъществ€ва ръководство на јсоциаци€та в периода между заседани€та на ќбщото събрание
 4. ѕредставл€ва сдружението, както и определ€ обема на представителната власт на ѕредседател€, респ. първи€ «ам.-председател
 5. ¬зема решени€ по текущи въпроси, свързани с разходите по придобиване на права и изпълнени€ на задължани€та на јсоциаци€та
 6. (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) ¬зема решени€ за приемане на нови членове, изключване на членове и констатира отпадането им, съобразно този ”став и приетата за целта »нструкци€.
 7. ќпредел€ реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и дейността в обща полза и носи отговорност за това
 8. ѕодготв€ заседани€та на ќбщото —ъбрание и се отчита пред него за сво€та дейност
 9. ќрганизира,осъществ€ва и отговар€ за изпълнението на решени€та на ќбщото —ъбрание
 10. ќпредел€ реда и начина за стимулиране на де€тели и членове на јсоциаци€та
 11. (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) –азработва и приема структурата и щата на сдружението
 12. (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) ¬ъв връзка със сво€та дейност създава комисии, работни групи и други помощни органи
 13. (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) –азпорежда се с недвижимото и движимо имущество на сдружението
 14. ќбсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на други органи на јсоциаци€та

/2/ ”правителни€ съвет се свиква най-малко един път на тримесечие. —викването се извършва с покана, отправена от ѕредседател€ на јсоциаци€та до всички членове на ”правителни€ съвет;
/3/»звънредни заседани€ на ”правителни€ съвет се свикват от ѕредседател€ на јсоциаци€та по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на ”правителни€ съвет. ¬ последни€ случай ѕредседател€ на јсоциаци€та е длъжен да свика ”правителни€ съвет в едноседмичен срок.

„л. 20
/1/ /изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г./ «аседани€та на ”правителни€ съвет са редовни, ако на т€х присъстват повече от половината от неговите членове.;
/2/ /изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г./ –ешени€та на ”правителни€ съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен тези, за които съгласно закона или ”става се изисква друго квалифицирано мнозинство. «а вземане на решени€ за изключване на членове на сдружението по 19, ал.1, т.6, както и за тези по чл.19, ал.1, т.3, 7 и 13 от този ”став се изисква обикновено мнозинство от всички членове на съвета.;
/3/ /изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г./ „леновете на ”правителни€ съвет имат право на един глас. √ласуване по пълномощие се допуска с изрично писмено пълномощно. „лен на —ъвета може да представл€ва само един отсъстващ член.
/4/ /Ќова, с реш. на ќ— от 04.10.2002 г./ ”правителни€т съвет може да взема решени€ и неприсъствено, ако всички членове на съвета подпишат протокола за съответното решение, без забележки и възражени€.
/5/ /Ќова с реш. на ќ— от 04.10.2002 г./ ѕрисъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установ€ването на самоличността му и позвол€ваща участието му в обсъждането и вземането на решение. √ласуването на този член се удостовер€ва в протокола от председателствуващи€т заседанието.
/6/ /изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г./ „леновете на ”— са длъжни да изпълн€ват задължени€та си в интерес на сдружението и да участват редовно в заседани€та на съвета.

ѕ–≈ƒ—≈ƒј“≈Ћ Ќј ј—ќ÷»ј÷»я“ј » «јћ-ѕ–≈ƒ—≈ƒј“≈Ћ»

„л. 21
/1/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) ѕредседател€т на јсоциаци€та се избира от ќбщото събрание с €вно гласуване.
/2/ ѕредседател€т на јсоциаци€та:

 1. ѕредставл€ва јсоциаци€та пред трети лица, в рамките на представителната му власт, определена от ”правителни€ съвет
 2. (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) —виква и ръководи заседани€та на ”правителни€ съвет. ѕри отсъствие на ѕредседател€ заседанието се ръководи от ѕърви€ зам.-председател а в негово отсъствие от н€кой от зам.-председателите, изрично упълномощен от ѕредседател€
 3. –азпорежда се със средствата на јсоциаци€та в рамките на утвърдени€ бюджет и решени€та на ”—
 4. Ќазначава и освобождава от длъжност щатни работници и служители на јсоциаци€та
 5. –ъководи текущата работа на јсоциаци€та и води регистър на членовете на јсоциаци€та
 6. ќсъществ€ва други дейности, съобразно ”става на јсоциаци€та, които не са от пр€ката компетентност на други органи на јсоциаци€та

/3/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) ѕредседател€т на јсоциаци€та може да делегира част от правомощи€та си за определен срок или без срок на ѕърви€ заместник-председател, а в негово отсъствие на един от заместник-председателите.

√Ћј¬≈Ќ —≈ –≈“ј–

„л.22 (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002г.) √лавни€т секретар на Ѕ’–ј е щатна длъжност. ƒлъжността се заема след утвърждаване на кандидатурата от ”правителни€ —ъвет.
/1/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002г.) √лавни€т секретар:

 1. ќтговар€ за организационното състо€ние на јсоциаци€та, координира работата на служителите и
 2. ќрганизира изпълнението на решени€та на ”правителни€ —ъвет
 3. ѕодготв€ материалите за заседани€та на ”правителни€ —ъвет, месечните и годишни планове на јсоциаци€та
 4. ќрганизира разработването на проекти по програми,свързани с дейността на јсоциаци€та за развитие на хотелиерството и ресторантьорството
 5. ѕровежда и координира срещи и про€ви, възложени му от ѕредседател€ или от ѕърви€ зам.председател с оглед бъдещото сътрудничество на сдружението с други организации и институции
 6. »нформира ѕредседател€ и ѕърви€ зам.-председател, както и останалите членове на ”— за текущата дейност на сдружението, изготв€ месечни отчети за дейността си
 7. »зпълн€ва други задачи, възложени му във връзка с дейността на сдружението от ѕредседател€ или от ѕърви€ зам.-председател на јсоциаци€та

 ќЌ“–ќЋ≈Ќ —Џ¬≈“

„л. 23
/1/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.)  онтролни€т съвет се състои от петима членове, които се избират от ќбщото събрание.
/2/ „леновете на  онтролни€ съвет избират ѕредседател измежду членовете си.
/3/  онтролни€т съвет:

 1. ќсъществ€ва ц€лостен контрол върху дейността на јсоциаци€та
 2. ќсъществ€ва сигнална функци€ за нарушени€ на финансовата и уставната дисциплина
 3. —леди за изпълнени€ на решени€та на ќбщото събрание и ”правителни€ съвет
 4. ѕриема молби, жалби, сигнали и предложени€ от членовете на јсоциаци€та и ги внас€ за разглеждане в ќбщото събрание
 5. ќтчита се за сво€та работа пред ќбщото събрание и информира ”правителни€ съвет за резултатите от сво€та дейност

–≈√»ќЌјЋЌ» ј—ќ÷»ј÷»»

„л. 24
/1/ јсоциаци€та се развива в регионални структури, наречени регионални асоциации;
/2/ (изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) –егионалното сдружение може да има статут на самосто€телно юридическо лице. ¬ случаите, когато регионалната асоциаци€ не е регистрирана като юридическо лице, същото следва да се съобраз€ва с ”става и другите създадени правила и инструкции на Ѕ’–ј, в съответствие с депозираните документи.
/3/ –егионалната асоциаци€ включва всички членове на Ѕ’–ј от съответни€ район. –айоните на регионалната асоциаци€ съвпадат с действащото административно-териториално устройство на страната;
/4/ ¬с€ка регионална асоциаци€ може да избере свои регионален координатор, който осъществ€ва връзката между јсоциаци€та и членовете й в съответни€ регион;
/5/ –егионални€т координатор следва да бъде член на јсоциаци€та.

V. —–≈ƒ—“¬ј » »ћ”ў≈—“¬ќ

„л. 25
/1/ »муществото на Ѕ’–ј се състои от пари, вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост и други права, в съответствие с действащото законодателство.;
/2/ /изм. с реш. на ќ— от 04.10.2002 г./ »муществото се формира от встъпителен и годишен членски внос, от дарени€, завещани€, спонсорски договори, както и от допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл.2, ал.2 от този ”став.;
/3/ Ќачинът на управление на имуществото се определ€ от ”правителни€ съвет;
/4/ јсоциаци€та може да формира и целеви фондове по решение на ќбщото събрание, което определ€ и начинът на т€хното разходване.

„л. 26 Ѕ’–ј се учеред€ва за неопределен срок.

VI. ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈ » Ћ» ¬»ƒј÷»я

„л.27 (нов, с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.) јсоциаци€та се прекрат€ва в следните случаи:

 1. ѕо решение на ќбщото събрание - с мнозинство от 2/3 от всички членове на сдружението
 2. ѕри преобразуване на сдружението, когато това се изисква от действащото законодателство
 3. ѕо решение на компетентни€ съд:
  1. в случай, че сдружението развива дейност, ко€то противоречи на закона или е противна на обществени€ ред или на добрите нрави
  2. в случай, че сдружението е об€вено в несъсто€телност

„л.28 (нов, с реш. на ќ— от 04.10.2002 г.)
/1/ ѕри прекрат€ване на сдружението се извършва ликвидаци€.
/2/ ѕри ликвидаци€ се прилагат разпоредбите на «ёЋЌ÷.
/3/ Ћиквидаци€та се извършва от ”правителни€ съвет или от определено от него лице. –азпределението на останалото имущество се извършва, съобразно решението на ќбщото събрание на сдружението.

VII. ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І. 1 «а неуредените в този ”став въпроси се прилага действащото законодателство и в частност «ёЋЌ÷.
І. 2 ”ставът на сдружението е приет на ќбщо събрание на сдружението, проведено на 08.06.1993 г. в гр. —офи€, изменен и допълнен с решени€ на ќбщото събрание на членовете, последното на 04.10.2002 г. в гр. —офи€.


ѕечат на офертатаѕечат