оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќј–≈ƒЅј за прием на студенти ћ¬Ѕ” - Ѕлагоевград през учебната 2005/2006 година
ƒата: 2005-04-08
„л.1.  андидатстването и приемането на студенти се извършва на основание «акона за висшето образование и съгласно услови€та, определени от този ѕравилник.

„л.2. —тудентите се обучават за придобиване на висше образование за образователно-квалификационна степен ДбакалавърУ след завършено средно образование и УмагистърФ - след завършена образователно-квалификационна степен УбакалавърФ във висшето образование.

„л.3. «авършилите висше образование на образователно-квалификационна степен Д—пециалистУ, ДЅакалавърУ или УћагистърФ, кандидатстват за обучение по специалностите в ћ¬Ѕ” за образователно-квалификационна степен УбакалавърФ с конкурс по документи.

„л.4. Ѕро€т на местата за прием на студенти се утвърждава от ћинистерски€ съвет на –епублика Ѕългари€ в съответствие с акредитирани€ образователен капацитет и се об€в€ва предварително.

„л.5. ƒопуска се едновременно кандидатстване за всички от об€вените специалности и форми на обучение в съответната образователно-квалификационна степен.

„л.6. /1/  андидатите за обучение в бакалавърските програми тр€бва да отговар€т на следните услови€:

 1. ƒа притежават диплома за средно образование, осигур€ващо им достъп до обучение във висшите училища.
 2. јко са завършили средното си образование в чуждестранни училища, да представ€т при кандидатстването си диплома, легализирана от ћинистерство на образованието и науката.
 3. ƒа н€мат забол€вани€, противопоказни за обучение и за упражн€ване на професи€та по кандидатстваната специалност. ѕриложение є1
 4. «а задочно обучение могат да кандидатстват мъже, отслужили или окончателно освободени от военна служба.
 5. ћладежите, които са приети за редовно обучение, се отлагат от наборна военна служба до завършване на обучението, но не по-късно от навършване на 27 години.

/2/  андидатите за обучение в магистърските програми тр€бва да отговар€т на следните услови€:

 1. ƒа притежават ƒипломаза завършена степен на висшето образование, успех не по-малко от "добър (4)" от диплома за завършена степен на висшето образование.
 2. јко са завършили висшето си образование в чуждестранни университети, да представ€т при кандидатстването си диплома, легализирана от ћинистерство на образованието и науката.
 3. ƒа н€мат забол€вани€, противопоказни за обучение и за упражн€ване на професи€та по кандидатстваната специалност.
 4. «а задочно обучение могат да кандидатстват мъже, отслужили или окончателно освободени от военна служба.
 5. ћладежите, които са приети за редовно обучение, се отлагат от наборна военна служба до завършване на обучението, но не по-късно от навършване на 27 години.

„л.7. /1/ „ужди граждани могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при услови€та и реда, установени за български граждани, ако:

 1. »мат статут на посто€нно пребиваващи на територи€та на –епублика Ѕългари€;.
 2. »мат статут на бежанци;.
 3. —ъответстват на изисквани€та на ѕостановление 103 на ћинистерски€ съвет на –епублика Ѕългари€ от 1993 г., за осъществ€ване на образователна дейност сред българите в чужбина, с поне един от следните документи: акт за раждане, кръщелно свидетелство или друг акт за гражданско състо€ние, паспорт или друг официален документ за самоличност.

„л.8. /1/ „уждите граждани, кандидати за студенти, подават следните документи:

 1. ‘ормул€р за кандидатстване.
 2.  опие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките;
 3. ƒокумент, издаден от компетентен орган, с който се удостовер€ва правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в ко€то е придобито средното образование;
 4. ћедицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено в съответни€ орган на страната, от ко€то лицето кандидатства.

/2/ ƒокументите по т. 2 и т. 3 от ал. /1/ тр€бва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на –епублика Ѕългари€ с държавата, в ко€то са издадени, а при отсъствие на такива - по общи€ ред на легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

/3/ ƒипломите за средно образование на чуждите граждани се легализират от ћинистерството на образованието и науката.

/4/ ћ¬Ѕ” изпраща документите на чужденците, приети за студенти в ћинистерство на образованието и науката, с цел издаване на визи, в изпълнение на Ќаредбата за услови€та и реда за издаване на визи от дипломатическите и консулските представителства на –епублика Ѕългари€.

/5/ «а всички неуредени в тази Ќаредба въпроси, отнас€щи се до услови€та за прием на чужденци в ћ¬Ѕ”, се прилагат разпоредбите на задължителните държавни изисквани€, действуващи в момента.

„л.9. Ќе се допускат да кандидатстват:

 1. ћладежи, отбиващи военни€ си дълг, ако не подлежат на уволнение до началото на учебната година.
 2. Ћица, излежаващи присъди към началото на учебната година.

„л.10. /1/  андидат-студентите, желаещи да се обучават в бакалавърски програми на български език, подават лично или чрез друго лице следните документи за участие в кандидат-студентски конкурс:

 1. ‘ормул€р за кандидатстване - по образец на ћ¬Ѕ”.
 2. ƒиплома за завършено средно образование /или нотариално заверено копие/ и копие от не€.
 3. Ѕългарски граждани, завършили средното си образование в чуждестранни училища, представ€т диплома, легализирана от ћинистерството на образованието и науката Ц /нотариално заверено копие/.
 4. ¬оенна книжка (за отслужилите) или удостоверение за уволнение от казармата към началото на учебната година - копие.
 5. ƒокумент за платена такса за участие в конкурсен изпит:
  1. “аксите за участие в конкурсен изпит са:
   1. “ест за общообразователна подготовка Ц 15 лева
   2. “ест по чужд език Ц 10 лева
   3. ѕо документи /след завършена образователно-квалификационна степен Д—пециалистУ, ДЅакалавърУ или УћагистърФ/ Ц 10 лева
  2. “аксата да се внас€ в ћ¬Ѕ” при подаване на документите или по банкова сметка /ѕриложение є4/
  3. ќт такса се освобождават инвалиди ≤ и ≤≤ степен; кръгли сираци до 25-годишна възраст; майки с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също висше училище, като представ€т документ, удостовер€ващ тези обсто€телства.
  4. ¬несена такса не се връща.
 6. 6. ƒокументи за участие в конкурс се подават:
  1. ¬ учебната сградата на ћ¬Ѕ” в Ѕотевград, ул. У√уркоФ14;
  2. ¬ офиса на ћ¬Ѕ” в —офи€ - пл. ДЌародно събраниеУ-10, —тудентски дом, ет. 3, ст.3.
  3. ѕо пощата - с куриерска услуга. ѕощенското клеймо да е не по-късно от 3.07.2005 г.
 7. ƒлъжностните лица, които приемат документите, не нос€т отговорност за неправилно попълнени или неподадени в срок документи от кандидата.
 8. ¬ случай, че се кандидатства за повече от една специалност и форма на обучение, отговорността за реда на подреждането на специалностите и формите е изц€ло на кандидат-студента.
 9. —лед регистраци€ на документите не се допускат промени в т€х.
 10. —лед изтичане на срока за кандидатстване документи не се приемат.
 11. —рок за подаване на документите:
13 юни - 7юли 2005 г./вкл./
/2/  андидат-студентите, желаещи да се обучават в бакалавърски програми на английски език, подават лично или чрез друго лице следните документи за участие в кандидат-студентски конкурс:

1. ‘ормул€р за кандидатстване - /по образец на ћ¬Ѕ”/.

2. ƒиплома за завършено средно образование или нотариално заверено копие, заверен превод на английски език на дипломата и по едно копие на дипломата и на заверени€ превод.

3. Ѕългарски граждани, завършили средното си образование в чуждестранни училища, представ€т диплома, легализирана от ћинистерството на образованието и науката Ц /нотариално заверено копие/.

4. ƒокумент за владеене на английски език - един от следните:

   • ѕоложен тест TOEFL с минимален резултат 540 т., за компютърната верси€ на теста 207 т. »зпитът тр€бва да е положен през предходните 24 месеца към момента на кандидатстване.
   • University of Cambridge Local Examination Syndicate(UCLES):
   • —ертификат от  ембридж Ќиво Ќапреднали (—ј≈) Уј или — PassФ
   • —ертификат за най-високо ниво на владеене на английски език (—–≈) Уј или — PassФ
   • International English Language Testing System (IELTS) УBand 6,5Ф

5. ƒокумент за платена такса за участие в конкурсен изпит - 80 евро

 андидат-студентите, които не притежават един от посочените документи за владее на английски език могат да положат институционален тест TOEFL, валиден само за City University и NHTV, или да положат онлайн тест ACCUPLACER. ƒатите за полагане на институционален тест TOEFL са:
20 февруари 2005 г., 20 март 2005 г., 17 април 2005 г., 22 май 2005 г., 19 юни 2005 г., 17 юли 2005 г. “естът се провежда при група най-малко от 10 души. ¬ случай, че не се събере минимални€т брой кандидат-студенти за провеждане на изпита, записалите се ще положат тест на следващата официално об€вена дата. “аксата за провеждане на теста е 30 USD. ACCUPLACER теста може да се провежда на дата, предварително уговорена с –егистъра на програмата. “аксата за провеждане на теста е 10 евро.

6. ≈се на темаУ акви възможности предвиждам от обучението си по бизнесадминистраци€ в —ити ёнивърсити?Фили ≈се на тема У«ащо избирам кариера в областта на туризма?Ф, което тр€бва да бъде в обем до 2 страници, на английски език и напечатано.

7. ѕрепоръка от преподавател на английски език или на български език с приложен превод на английски език.

8. ƒокументи за участие в конкурс се подават в учебната сградата за международните програми в ѕравец

„л.11. /1/  андидат-студентите, желаещи да се обучават в магистърски програми на български език, подават лично или чрез друго лице следните документи за участие в кандидат-студентски конкурс:

1. ‘ормул€р за кандидатстване - /по образец на ћ¬Ѕ”/.

2. ƒиплома за завършено висше образование - оригинал и копие или академична справка.

3. ≈сена тема У«ащо жела€ да се обучавам в избраната магистърска програмаФ

4. Ѕългарски граждани, завършили висшето си образование в чуждестранни училища, представ€т диплома, легализирана от ћинистерството на образованието и науката Ц /нотариално заверено копие/.

5. ¬оенна книжка (за отслужилите) или удостоверение за уволнение от казармата към началото на учебната година - копие.

6. ƒокумент за платена такса за участие в конкурсен изпит:

6.1 “аксата за участие в конкурсен изпит е 10 лева.

6.2. “аксата да се внас€ в ћ¬Ѕ” при подаване на документите или по банкова сметка /ѕриложение є 4/

6.3. ќт такса се освобождават инвалиди ≤ и ≤≤ степен; кръгли сираци до 25-годишна възраст; майки с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също висше училище, като представ€т документ, удостовер€ващ тези обсто€телства.

6.4. ¬несена такса не се връща.

7. ƒокументи за участие в конкурс се подават:

6.1. ¬ учебната сградата на ћ¬Ѕ” в Ѕотевград, ул. У√уркоФ14;

6.2. ¬ офиса на ћ¬Ѕ” в —офи€ - пл. ДЌародно събраниеУ-10, —тудентски дом, ет. 3, ст.3.

8. ƒлъжностните лица, които приемат документите, не нос€т отговорност за неправилно попълнени или неподадени в срок документи от кандидата.

9. ¬ случай, че се кандидатства за повече от една специалност и форма на обучение, отговорността за реда на подреждането на специалностите и формите е изц€ло на кандидат-студента.

10. —лед регистраци€ на документите не се допускат промени в т€х.

11. —лед изтичане на срока за кандидатстване документи не се приемат.

12. —рок за подаване на документите:

3 октомври- 31 октомври 2005 г./вкл./

/2/  андидат-студентите, желаещи да се обучават в магистърски програми на английски език, подават лично или чрез друго лице следните документи за участие в кандидат-студентски конкурс:

1. ‘ормул€р за кандидатстване - по образец на ћ¬Ѕ”.

2. ƒиплома за завършено висше образование или нотариално заверено копие, заверен превод на английски език на дипломата и по едно копие на дипломата и на заверени€ превод.

3. Ѕългарски граждани, завършили висшето си образование в чуждестранни училища, представ€т диплома, легализирана от ћинистерството на образованието и науката Ц /нотариално заверено копие/.

4. ƒокумент за владеене на английски език - един от следните:

   • ѕоложен тест TOEFL с минимален резултат 550 т., за компютърната верси€ на теста 213 т. »зпитът тр€бва да е положен през предходните 24 месеца към момента на кандидатстване.
   • University of Cambridge Local Examination Syndicate(UCLES):
   • —ертификат от  ембридж Ќиво Ќапреднали (—ј≈) Уј или — PassФ
   • —ертификат за най-високо ниво на владеене на английски език (—–≈) Уј или — PassФ
   • International English Language Testing System (IELTS) УBand 7,0Ф

5. ƒокумент за платена такса за участие в конкурсен изпит - 75 евро

 андидат-студентите, които не притежават един от посочените документи за владее на английски език могат да положат институционален тест TOEFL, валиден само за City University, или да положат онлайн тест ACCUPLACER. ƒатите за полагане на институционален тест TOEFL са:
20 февруари 2005 г., 20 март 2005 г., 17 април 2005 г., 22 май 2005 г., 19 юни 2005 г., 17 юли 2005 г. “естът се провежда при група най-малко от 10 души. ¬ случай, че не се събере минимални€т брой кандидат-студенти за провеждане на изпита, записалите се ще положат тест на следващата официално об€вена дата. “аксата за провеждане на теста е 30 USD.
ACCUPLACER теста може да се провежда на дата, предварително уговорена с –егистъра на програмата. “аксата за провеждане на теста е 10 евро.

9. јвтобиографи€ и мотивационно писмо на английски език .

ƒокументи за участие в конкурс се подават в учебната сграда за международните програми в —офи€

„л.12. /1/  андидатстването за бакалавърските програми на български език се извършва чрез:

1. ѕисмен конкурсен изпит за съответната специалност:

—пециалност ‘орма на обучение  онкурсни изпити
ѕърви изпит ¬тори изпит
Ѕизнес- администраци€ редовно/задочно/
дистанционно
“ест за общообразователна подготовка - “ќќѕ -
ћеждународни икономически отношени€ редовно/задочно “ест за общообразователна подготовка - “ќќѕ „ужд език
—четоводство и контрол редовно/задочно “ест за общообразователна подготовка - “ќќѕ -
“уризъм редовно/задочно “ест за общообразователна подготовка - “ќќѕ „ужд език

“ест за общообразователна подготовка - “естът определ€ нивото на общообразователната подготовка на кандидатите след завършено средно образование /ѕриложение є2/

„ужд език - изпит за установ€ване равнище на владеене на един от езиците: јнглийски, Ќемски, ‘ренски, »спански или –уски език /ѕриложение є3/

2. —ъдържанието на “ќќѕ се основава на учебното съдържание на действащите в годината на кандидатстване учебни планове и учебни програми на средните училища в –епублика Ѕългари€.

3. Ќивото на знани€ по чужд език се провер€ва чрез писмен конкурсен изпит.

4. «нани€та на кандидат-студентите се оцен€ват по шестобалната система.

5. »зпитите се провеждат от комисии, назначени със заповед на –ектора.

6. “естовете за писмените състезателни изпити се подготв€т от ћ¬Ѕ”.

7. ѕисмените състезателни изпити са анонимни и са с продължителност, както следва:

ћ€сто

ѕродължителност

Ѕотевград

3 часа

Ѕотевград

45 минути

8.  андидат-студентите са длъжни да се €в€т на изпит не по-късно от 30 минути преди началото му с контролната карта и личната карта.

9. √рафик за провеждане на конкурсните изпити:

»«ѕ»“

ƒата

ћ€сто

Ќачален час

“ќќѕ

10 юли 2005 г.

Ѕотевград

9.00

 

»«ѕ»“

ƒата

ћ€сто

Ќачален час

„ужд език

10 юли 2005 г.

Ѕотевград

14.00

11.  андидатът се допуска в изпитната зала след представ€не на контролна карта и лична карта.

12. ≈дин ден преди изпита кандидат Ц студентът тр€бва да провери за точното м€сто за провеждане на изпита.

/2/  андидатстването за бакалавърските програми на английски език се извършва чрез:

1 ѕисмен конкурсен изпит за съответната специалност:

—пециалности ‘орма на обучение  онкурсен изпит
Ѕизнес- администраци€ редовно ≈се
“уризъм редовно ≈се
 • ≈се на темаУ акви възможности предвиждам от обучението си по бизнесадминистраци€ в —ити ёнивърсити?Ф, което тр€бва да бъде в обем до 2 страници, на английски език и напечатано.
 • ≈се на тема У«ащо избирам кариера в областта на туризма?Ф, което тр€бва да бъде в обем до 2 страници, на английски език и напечатано.

   „л.13. »зисквани€ към кандидат-студентите при провеждане на конкурсни€ изпит по чл. 12/1/:

   /1/.  онкурсни€т изпит е анонимен, кандидатите са длъжни да пишат със син химикал.

   /2/. явилите се след началото на изпита, не се допускат до участие в него.

   /3/. ѕисмената работа се анулира от председател€ на изпитната комиси€ и кандидатът се лишава от по-нататъшно участие в конкурса при

   1. ќпит за преписване;
   2. ƒруги действи€, които нарушават нормалното протичане на изпита;
   3. ѕри опит за нарушаване на анонимността на конкурса чрез знак, особен цв€т и др.

   /4/. «абранено е внас€нето на мобилни телефони, четиризначни таблици и калкулатори.

   /5/. ѕрез първи€ час от изпита кандидатът н€ма право да напуска залата. —лед това време излизането се разрешава по изключение с придружител /служебно лице/.

   /6/. ¬ случаите, когато има неволно нарушение на анонимността, кандидатът е длъжен да за€ви това. ¬ този случай квесторите унищожават листа със знака и на кандидата се дава друг лист и/или плик.

   /7/.  андидатЦстудентът предава писмената си работа на квесторите в залата, които в негово присъствие провер€ват материалите.  андидатът сам запечатва малки€ плик и изчаква запечатването от квестора на големи€ плик с писмената му работа.

   /8/. —лед предаване на писмената си работа кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и сградата по предварително посочени€ ред.

   „л.14. “естовете се провер€ват и оцен€ват от комиси€.

   /1/ –аботите се оцен€ват с точност до 25 стотни.

   /2/ ѕисмените работи се провер€ват и оцен€ват от двама члена на изпитна комиси€, независимо един от друг.

   /3/  огато разликата в оценките на двамата проверители е до 0,50, крайната оценка е средно аритметична между двете оценки с точност до стотните.

   /4/ ѕри разлики в оцен€ването по-големи от 0,50 писмената работа задължително се предава на арбитър.

   „л.15. ќб€в€ване на резултатите от конкурсни€ изпит и първото класиране:

   14юли /четвъртък/2005 г.

   „л.16. —лед оповест€ване на резултатите в петдневен срок, кандидатите могат да подадат молба да разгледат работата си.

   „л.17. ќб€вените оценки от писмените изпити са окончателни и не подлежат на преоцен€ване. “е важат само за годината, в ко€то са положени изпитите.

   „л.18. —ъстезателни€т бал се образува по определен ред за вс€ка специалност.

   /1/ Ѕалът за класиране на кандидат-студентите се образува като сума от оценки, както следва:

                                  1. Ѕакалавърски програми на български език

   —пециалности

   Ѕалообразуване

   Ѕизнес-администраци€

   ”двоената оценка от “ест за общобразователна подготовка

   ќценката по Ѕългарски език и литература от «релостен изпит

   ќценката по ћатематика от ƒипломата за средно образование

   -

   ћеждународни икономически отношени€

   ”двоената оценка от “ест за общобразователна подготовка

   ќценката по Ѕългарски език и литература от «релостен изпит

   ќценката по ћатематика от ƒипломата за средно образование

   ќценката от теста по „ужд език

   —четоводство и контрол

   ”двоената оценка от “ест за общобразователна подготовка

   ќценката по Ѕългарски език и литература от «релостен изпит

   ќценката по ћатематика от ƒипломата за средно образование

   -

   “уризъм

   ”двоената оценка от “ест за общобразователна подготовка

   ќценката по Ѕългарски език и литература от «релостен изпит

   ќценката по √еографи€ от ƒипломата за средно образование

   ќценката от теста по „ужд език

                                  2. Ѕакалавърски програми на английски език:

   —пециалности

   Ѕалообразуване

   Ѕизнесадминистраци€

   ”двоената оценка от ≈се

   ќценката по Ѕългарски език и литература от «релостен изпит

   ќценката по ћатематика от ƒипломата за средно образование

   “уризъм

   ”двоената оценка от ≈се

   ќценката по Ѕългарски език и литература от «релостен изпит

   ќценката по √еографи€ от ƒипломата за средно образование

   „л.19. /1/.Ќе образуват бал и не участвуват в класирането кандидат-студенти:

   1. ѕолучили оценка слаб (2.00).
   2. — анулирана писмена работа.

   „л.20. /1/ јко в дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващите предмети, като едната е от зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща се см€та оценката от зрелостни€ изпит.

   /2/ ѕри образуване на състезателни€ бал на кандидат-студентите, в чи€то диплома за средно образование н€ма оценка от зрелостен изпит по български език и литература, се взема оценка от общообразователна подготовка.

   „л.21. ¬ класирането участват само кандидати, които са издържали успешно конкурсните изпити, предвидени за съответните специалности.

   „л.22. /1/  ласирането на кандидатите става по низход€щ ред на бала в съответствие с об€вени€ прием и според посочената от кандидата последователност на специалностите и формите на обучение.

   „л.23.  огато на последно м€сто за прием по дадена специалност се класират двама или повече кандидати с равен бал, то те всички се приемат.

   „л.24.  ласирането се извършва поетапно, като кандидатите са длъжни сами да се информират за резултатите и сроковете за записване.

   „л.25. «а непопълнените места по специалности и форми на обучение, –екторът може да определи и  допълнителни услови€ за прием.

   „л.26.   «аписването на новоприетите студенти се извършва на основание класирането със заповед на –ектора.

   „л.27. —рок за записване ѕърво класиране

   15 юли - 21 юли 2005 г.

   „л.28. ќб€в€ване на второ класиране за незаетите места

   22юли 2005 г.

   „л.29. —рок за записване ¬торо класиране

   23 юли - 29 юли 2005 г

   „л.30. ѕриетите студенти, които не са се записали в определени€ срок, губ€т придобитите права. Ќа техните места се приемат следващите в класирането кандидат-студенти.

   „л.31.  /1/ Ќеобходими документи за записване за програмите на български език:

   1.  омплект документи за записване - по образец на ћ¬Ѕ”.
   2. ћедицинско удостоверение, издадено от здравното заведение, обслужващо студента и удостоверение от районни€ психо-диспансер.
   3. ƒокумент за платена учебна такса за първи€ семестър.
   4. „етири снимки паспортен формат.
   5. Ћична карта, ко€то след сверка се връща.
   6. ѕри отказ от обучение при приключила процедура на записване, таксата за обучение не се възстанов€ва

   /2/ Ќеобходими документи за записване за програмите на английски език:

   1.  омплект документи за записване - по образец на ћ¬Ѕ”.
   2. ћедицинско удостоверение, издадено от здравното заведение, обслужващо студента и удостоверение от районни€ психо-диспансер.
   3. ƒокумент за платена учебна такса за първи€ семестър или за ц€лата учебна година.
   4. —едем снимки паспортен формат.
   5. Ћична карта, ко€то след сверка се връща.
   6. ѕри отказ от обучение при приключила процедура за записване се удържа административна такса от 200 евро.

   „л.32. ѕриемът на кандидати за бакалавърски програми на български език, притежаващи образователно-квалификационна степен У—пециалистФ, УЅакалавърФ и УћагистърФ е с конкурс по документи.

   /1/ —ъстезателни€т бал се образува като сбор от средни€ успех от семестриалните изпити и средни€ успех от държавните изпити /оценка на дипломна работа/, посочени в дипломата за висше образование.

   /2/. «а участие в конкурса кандидатите подават следните документи:

   1. ‘ормул€р по образец на ћ¬Ѕ”.
   2. ƒиплома за висше образование - оригинал и ксерокопие или академична справка .
   3. ƒокумент за платена такса за кандидатстване по документи

   І1.  андидат-студенти, представили документи с нев€рно съдържание, направили опит да дадат нев€рна информаци€ при попълване на документите си или да заблуд€т приемните комисии и ръководството на ћ¬Ѕ”, се отстран€ват от участие в конкурса.

   І2. ћолби и жалби по кандидатстудентски въпроси се отправ€т до –ектора в деловодството на ћ¬Ѕ” в срок до 09.09.2005 год. —лед тази дата молби и жалби не се приемат.

   І3. ѕравилникът се издава на основание чл.68 от «акона за висшето образование и в съответствие с Ќаредбата за държавните изисквани€ за приемане на студенти във висшите училища на –епублика Ѕългари€.

   І4. –езултатите от кандидат-студентските изпити и класирането ще бъдат публикувани на страницата на училището в »нтернет.

   ѕравилникът е приет на «аседание на јкадемични€ съвет на ћеждународното висше бизнес училище на 15 декември 2004 г.

   ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»≈ є1

    ъм чл. 6, /1/, т. 3

   Ќе се допускат да кандидатстват и следват лица със следните забол€вани€:

    1. “ежки неврологични забол€вани€, които вод€т до значителни нарушени€ на двигателните функции: дисеминирана склероза, паркинсонизъм, атетоза и др. екстрапирамидни хиперкинезии, травмена енцефалопати€, травмени увреждани€ на гръбначни€ мозък и периферната нервна система след системни прогресиращи забол€вани€ на нервната система и мускулни€ апарат.

    2. ѕсихични забол€вани€: шизофрени€ - изходно състо€ние /с шизофренен дефект/, трайна шизофренна пром€на на личността, непрекъснато протичаща шизофрени€; циклофрени€ - алтернантно и хронично протичане, чести психотични фази; епилепси€ - изразена епилептична пром€на на личността, епилептични припадъци /особено големи/; доказана истинска парано€; травматични и други енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално - мнестични промени.

    3. ќткрити форми на туберкулоза.

    4. јбсолютна и практическа двустранна слепота и прогресираща диабетна ретиноати€.


   ѕечат на офертатаѕечат