оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

≈вропейска директива за пакетните пътувани€, почивки и екскурзии
ƒата: 2003-02-06

–езюме


Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990
on package travel, package holidays and package tours

—поред ≈вропейската директива за пакетните пътувани€, почивки и екскурзии УпакетенФ означава предварително уредена комбинаци€ от не по-малко от два от следните компоненти Ц транспорт, настан€ване и други туристически услуги, които не са свързани с транспорта и настан€ването и съставл€ват значителна част от пакета Ц ко€то е продадена или предложена за продажба и е за минимум едно денонощие.

»нформационните материали за пакета, както и услови€та, свързани с договора, не бива да съдържат никаква нев€рна информаци€.  огато една брошура стигне до клиента, в не€ тр€бва да са отбел€зани по четлив, разбираем и точен начин цената и информаци€ относно всички подробности, свързани с пътуването:

  • крайната цел и превозното средство, с което то ще бъде осъществено, характеристики и категори€ на използвани€ транспорт
  • типа настан€ване Ц местонахождението му, категори€ или степен, основни характеристики, одобрение и туристическа класификаци€ според правилата на страната-членка, в ко€то се извършва пътуването
  • план на хранени€та
  • маршрут
  • основна информаци€ за изисквани€та за паспорт и виза за граждани на страните-членки и здравни процедури, свързани с пътуването и престо€ или монетарна стойност или процент от цената, ко€то тр€бва да бъде преведена по сметка и график за плащането
  • дали има определен минимум за бро€ на участниците в пътуването и ако има такъв Ц отбел€зана дата, до ко€то клиентите тр€бва да бъдат уведомени в случай на отлагане на пътуването.

—поред директивата, когато потребител€т н€ма възможност да се възползва от пакета, той може да го прехвърли на друг потенциален клиент, който отговар€ на всички услови€, определени от организаторите, като предварително, в приемлив период преди заминаването, е информирал организатора за пром€ната. јко подобно прехвърл€не донесе допълнителни разходи за организатора те се поемат общо от прехвърл€щи€ и от приемател€ на пакета.

÷ените, заложени в пакета не могат да бъдат промен€ни, освен ако това не е клауза от договора към него.

 огато след заминаването организаторът не може да предложи част от услугите, включени в пакета, той е длъжен да предложи безплатно алтернативен вариант на клиента.


ѕечат на офертатаѕечат