оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќаредба за изменение и допълнение на Ќаредба є2/1997 г. за организиране и провеждане на детски ученически отдих и туризъм
ƒата: 2005-01-26

Ќј–≈ƒЅј «ј »«ћ≈Ќ≈Ќ»≈ » ƒќѕЏЋЌ≈Ќ»≈ Ќј Ќј–≈ƒЅј є 2 ќ“ 1997 √. «ј ќ–√јЌ»«»–јЌ≈ » ѕ–ќ¬≈∆ƒјЌ≈ Ќј ƒ≈“— » ”„≈Ќ»„≈— » ќ“ƒ»’ » “”–»«Џћ (ќЅЌ., ƒ¬, Ѕ–. 43 ќ“ 1997 √.)

»«ƒјƒ≈Ќј ќ“ ћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ Ќј ќЅ–ј«ќ¬јЌ»≈“ќ » Ќј” ј“ј
ќбн. ƒ¬. бр.9 от 25 януари 2005г.

І 1. „лен 4 се измен€ така:

"„л. 4. ƒейността, свързана с организирането, координирането, провеждането и контрола на детски€ и ученически€ отдих и туризъм, се осъществ€ва от Ќационални€ център за отдих, възстанов€ване и спорт (Ќ÷ќ¬—) като обслужващо системата на народната просвета звено. ”ченически€т отдих и туризъм се организират и провеждат и от "”ченически отдих и спорт" - ≈ќќƒ ("”ќ—" - ≈ќќƒ)."

І 2. „лен 5 се отмен€.

І 3. „лен 6 се отмен€.

І 4. „лен 7 се измен€ така:

"„л. 7. ќтдихът на децата и учениците, организиран от общините в почивни бази, управл€вани или стопанисвани от т€х, се осъществ€ва в съответствие с изисквани€та, определени от общинските съвети."

І 5. ¬ чл. 8 след думата "лагери" се постав€ запета€ и се добав€ "екскурзии".

І 6. ¬ чл. 9, ал. 3 думите "компенсирани забол€вани€, с гръбначни изкрив€вани€ и увреждани€ на опорно-двигателни€ апарат, както и с други" се заличават.

І 7. „лен 10 се измен€ така:

"„л. 10. «а откритите почивни бази за сезон се уведом€ва съответната регионална инспекци€ за опазване и контрол на общественото здраве (–»ќ ќ«) по местонахождението на обекта в срока и съгласно изисквани€та по чл. 36, ал. 1 от «акона за здравето."

І 8. „лен 11 се измен€ така:

"„л. 11. ¬ почивните бази знамето на –епублика Ѕългари€ се вдига при тържествено откриване на сезона и се спуска при закриването му."

І 9. „лен 12 се измен€ така:

"„л. 12. (1) ƒиректорите на детски градини, училища и обслужващи звена подават писмена за€вка до Ќ÷ќ¬— и/или "”ќ—" - ≈ќќƒ, за организиране и провеждане на формите на организиран отдих по чл. 8.

(2) Ќационални€т център за отдих, възстанов€ване и спорт и/или "”ќ—" - ≈ќќƒ, уведом€ва писмено директорите по ал. 1 за възможността да изпълни за€вката."

І 10. —ъздава се чл. 12 а:

"„л. 12 а.  огато организатор на формите на отдих по чл. 8 е Ќ÷ќ¬— и/или "”ќ—" - ≈ќќƒ, директорът на детската градина, училището или обслужващото звено му представ€ следните документи:

1. заповед за определ€не на ръководни€ и педагогически€ персонал, отговорни за провеждането на формата по чл. 8;

2. списък на децата (учениците) с данни за трите имена, дата и година на раждане, група, клас, заверен с подписа на директора и подпечатан с печата на детската градина, училището или обслужващото звено;

3. карта за медицински преглед, издадена от лични€ (семейни€) лекар на детето (ученика) по образец (приложение є 3);

4. списък за проведен инструктаж за безопасност и културно поведение с имената и подписите на участниците във формата за организиран отдих по чл. 8, подписан и от техните родители, настойници или попечители.

5. разрешение от началника на регионални€ инспекторат по образованието, когато формата на организиран отдих по чл. 8 се провежда в учебно време;

6. лиценз на превозвача, когато превозът на децата и учениците се организира от за€вител€ по чл. 12, ал. 1 с автобус."

І 11. ¬ чл. 19, ал. 2 думите "лекар€, обслужващ детската градина, училището или обслужващото звено или от лекар€ по местоживеене на децата и учениците" се замен€т с "лични€ (семейни€) лекар на децата или учениците", а думите "или в писмо със списък на децата или учениците, заверено от директора на училището или от за€вител€ - организатор на групата" се заличават.

І 12. ¬ чл. 20 ал. 2 се измен€ така:

"(2) ƒецата и учениците от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, се ползват с предимство при организиране и провеждане на отдиха и туризма."

І 13. ¬ чл. 21 се прав€т следните изменени€:

1. ¬ ал. 1, т. 4 се отмен€;

2. јлине€ 2 се отмен€.

І 14. ¬ чл. 26, ал. 2 думите "приложение є 6" се замен€т с "приложение є 2 към чл. 5, ал. 6 от Ќаредба є 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведени€ и училищата (ƒ¬, бр. 38 от 2000 г.)".

І 15. ¬ чл. 27 се прав€т следните изменени€:

1. ¬ ал. 1 думите "спешни€ шкаф" се замен€т със "шкаф за спешна медицинска помощ".

2. ¬ ал. 2 думите "за времето на лагерната см€на" се заличават.

І 16. —ъздава се чл. 28 а:

"„л. 28 а. (1) јвтомобилни€т превозвач на участниците във формите на организиран отдих по чл. 8 е длъжен да осигури в превозното средство: оборудвана чанта с медикаменти за оказване на спешна медицинска помощ, шини за имубилизаци€ на горен и долен крайник и врат; въже - алпийско, 50 м; гол€м фенер - акумулаторен.

(2) ѕревозването с автобус на участниците по време на формите на организирани€ отдих по чл. 8 се извършва в светлата част на денонощието и по безопасен маршрут. ћаршрутът и времето за пътуването се съгласуват писмено с организатора.

(3) ѕо време на екскурзии с автобусен превоз на децата и учениците в рамките на денонощието се осигур€ва не по-малко от 8 часа нощувка в туристически обект."

І 17. ¬ чл. 29 се прав€т следните изменени€:

1. ¬ ал. 1 думата "извънбюджетни" се заличава.

2. јлине€ 2 се измен€ така:

"(2) —редствата за дейностите по организирането и провеждането на детски€ и ученически€ отдих и за развитието и поддръжката на материално-техническата база се набират и разходват съгласно изисквани€та на чл. 44 и 45 от «акона за народната просвета."

І 18. „лен 30 се отмен€.

І 19. „лен 32 се измен€ така:

"„л. 32. –азмерът на дневните стойностни хранителни оклади се определ€ съобразно действащите рецептурници за ученическо хранене, физиологичните норми за хранене, утвърдени от министъра на здравеопазването, и пазарните цени на хранителните продукти."

І 20. „лен 33 се измен€ така:

"„л. 33. ¬носки в размер не по-малък от разходите по издръжката на дейността по организиране и провеждане на детски€ и ученически€ отдих и туризъм се заплащат, когато дейността не се финансира от държавни€ или от общински€ бюджет, както и когато участници във формите на организирани€ отдих от Ќ÷ќ¬— и/или "”ќ—" - ≈ќќƒ, и общините са чуждестранни граждани."

І 21. „лен 34 се измен€ така:

"„л. 34. «а деца и ученици от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, които участват във формите на организиран отдих и туризъм по чл. 8, се заплаща стойността на леглохранодните в съответствие с утвърдените им средства от първостепенни€ разпоредител на бюджетни кредити."

І 22. „лен 35 се измен€ така:

"„л. 35. (1) ƒецата и учениците, които участват в организирани от Ќ÷ќ¬— и/или "”ќ—" - ≈ќќƒ, форми на ученически€ отдих и туризъм по чл. 8, заплащат пътните разноски от местоживеенето до базата за отдих или туризъм и обратно, както и организационните разходи за: културни меропри€ти€, излети, екскурзии, плажни такси, курортни такси, застраховка, разходите за храна и нощувка.

(2) —тойността на отдиха по ал. 1 в собствените или наетите бази се определ€ от директора на Ќ÷ќ¬— и/или управител€ на "”ќ—" - ≈ќќƒ. ќрганизационните разходи за отдиха в наети бази се определ€т в зависимост от вида на базата, големината на групата участници и други услови€."

І 23. „лен 36 се отмен€.

І 24. ¬ чл. 37 се прав€т следните изменени€ и допълнени€:

1. ¬ ал. 1 се създава т. 3 със следното съдържание:

"3. командироване на служител със заповед на директора на детската градина, училището или обслужващото звено, като командировъчните разходи се осигур€ват от детската градина, училището или обслужващото звено."

2. јлине€ 2 се измен€ така:

"(2) –ъководни€т и педагогически€т персонал, осигур€ван за форми на организиран отдих от Ќ÷ќ¬— и/или "”ќ—" - ≈ќќƒ, по чл. 8, изпълн€ва през времето на провеждане на съответната форма задължени€ по основното си трудово правоотношение и се командирова съгласно ал. 1, т. 2 и 3."

І 25. „лен 38 се отмен€.

І 26. ¬ допълнителните разпоредби се прав€т следните изменени€ и допълнени€:

1. ѕараграф 2 се отмен€.

2. —ъздават се І 2а и със следното съдържание:

"І 2а. ”чилище сред природата е форма на туристическа дейност, организирана за съответни€ клас в учебно време и във връзка с осъществ€ването на учебен процес по определени учебни предмети.

І 2б. ≈кскурзионното летуване е туристическа дейност за учениците с цел поддържане и развитие на физическата дееспособност и формиране на екологична култура."

І 27. ¬ заключителните разпоредби се прав€т следните изменени€:

1. ¬ І 3. думите "Ќ÷ќ”“, –÷ќ”“" се замен€т с "Ќ÷ќ¬—", а "и органите на ћ« (’≈»)" с "органите на държавни€ здравен контрол".

2. ¬ І 4. след "«Ќѕ" се постав€ точка, а думите "във връзка с чл. 45 «Ќ« и е съгласувана с министъра на здравеопазването" се заличават.

І 28. ¬ т. 1 на "«абележка" на приложение є 2 към чл. 13 се създава нова буква "г":

"г) екскурзии - 30 ученици - 3 ръководители, 1 медицинско лице."

І 29. ¬ наименованието на приложение є 3 думите "към чл. 19, ал. 2" се замен€т с "към чл. 12а, т. 3" и приложението се измен€ така:

"ѕриложение є 3 към чл. 12а, т. 3

ћедицинска карта

1. ƒетето (ученикът) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... имунизиран против:

а) полиомиелит ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

б) дифтери€ и тетанус ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

реимунизиран против туберкулоза ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

има/н€ма контакт със заразноболни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

в) има/н€ма хронични забол€вани€ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

г) има/н€ма алерги€ към храни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

и медикаменти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1. –езултат от клинични€ преглед ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. –езултат от прегледа за паразити ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

«аключение на лекар€, извършил прегледа: ученикът може/не може да почива в крайморски, планински, балнеоложки почивни бази.

 

ƒата: .....................................................

»мена, подпис и печат на лични€ (семейни€) лекар: ....................................

«абележки:

1. ѕрегледът се извършва не по-рано от три дни преди заминаването за почивната база.

2. ¬ ден€ на тръгването за почивната база лекар€т, обслужващ децата и учениците, които ще почиват в базата, извършва задължителен контрол на резултатите от предварителни€ и профилактични€ преглед за паразити и остри заразни забол€вани€.

3. Ќе се допуска в почивните бази за отдих настан€ването на деца и ученици, боледуващи от епилепси€ и психични забол€вани€ или със спонтанни нощни уринирани€."


І 30. ѕриложение є 6 към чл. 26, ал. 2 се отмен€.

«аключителни разпоредби

І 31. Ќавс€къде в текста на наредбата думите "лагер" се замен€т с "почивна база", "лагери" - с "почивни бази", а "екскурзионна почивка" - с "екскурзионно летуване".


ѕечат на офертатаѕечат