оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќаредба за изисквани€та към персонала на туроператори или туристически агенти
ƒата: 2004-12-12

Ќј–≈ƒЅј за изисквани€та към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществ€ващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност и към помещени€та за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност

ѕриета с ѕћ— є 319 от 25.11.2004 г., обн., ƒ¬, бр. 107 от 7.12.2004 г.

–аздел I

ќбщи положени€

„л. 1. — наредбата се конкретизират изисквани€та към лицата, извършващи туроператорска или агентска дейност относно:

 1. образование, езикова квалификаци€ и стаж - на лицето, осъществ€ващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;
 2. образование, езикова квалификаци€ и стаж - на персонала на туроператори или туристически агенти;
 3. помещени€та, в които се извършва туроператорска или туристическа агентска дейност.

–аздел II

»зисквани€ за образование, езикова квалификаци€ и стаж на лицето, осъществ€ващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност.

„л. 2. (1) Ћицето, осъществ€ващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, тр€бва:

 1. да има завършено висше образование в областта "—оциални, стопански и правни науки" - професионално направление "“уризъм", и най-малко 3 години стаж в туризма, или
 2. да има завършено висше образование и най-малко 5 години стаж в туризма, или
 3. да има завършено средно образование и придобита професионална квалификаци€ в областта на туризма и най-малко 7 години стаж в туризма.

(2) Ћицето, осъществ€ващо функциите по ал. 1 за туроператор или туристически агент, който има седалище и адрес на управление и осъществ€ва туроператорска или туристическа агентска дейност само в места, разположени в административните граници на общините, включени в утвърдени€ от министъра на финансите списък по чл. 60, ал. 3 от «акона за корпоративното подоходно облагане, тр€бва да има завършено висше образование и най-малко една година стаж в туризма.

(3) Ћицето по ал. 1 и 2 тр€бва да владее български и най-малко един чужд език.

–аздел III

»зисквани€ за образование, езикова квалификаци€ и стаж на персонала на туроператори или туристически агенти

„л. 3. (1) Ћицето от персонала, осъществ€ващо функции по организаци€ на туризма, тр€бва:

 1. да има завършено висше образование в областта "—оциални, стопански и правни науки" - професионално направление "“уризъм", и най-малко една година стаж в туризма, или
 2. да има завършено висше образование и най-малко две години стаж в туризма, или
 3. да има завършено средно образование и придобита професионална квалификаци€ в областта на туризма и най-малко 3 години стаж в туризма.

(2) Ћицето от персонала, осъществ€ващо функциите по ал. 1 за туроператор или туристически агент, който има седалище и адрес на управление и осъществ€ва туроператорска или туристическа агентска дейност само в места, разположени в административните граници на общините, включени в утвърдени€ от министъра на финансите списък по чл. 60, ал. 3 от «акона за корпоративното подоходно облагане, тр€бва да има завършено средно образование и най-малко един месец стаж в туризма.

(3) Ћицата по ал. 1 и 2 тр€бва да владе€т български и най-малко един чужд език.

„л. 4. (1) Ћицето от персонала, осъществ€ващо функции по продажбите, тр€бва:

 • да има завършено висше образование или средно образование, или придобита професионална квалификаци€ в областта на туризма;
 • да притежава сертификат, удостовер€ващ »ј“ј квалификаци€ (за агент по продажбите на самолетни билети).
 • (2) Ћицето по ал. 1 тр€бва да владее български и най-малко един чужд език.

  „л. 5. (1) Ќаименовани€та на длъжностите на персонала, определени в наредбата, са препоръчителни.

  (2) ћинималната численост на персонал на туристически€ агент, който извършва резервации и продажби на самолетни билети, е трима души, в т. ч. двама агенти по продажбата на самолетни билети.

  (3)  ъм за€влението за регистраци€ за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност съгласно приложение є 1 се прилага справка за образованието, езиковата квалификаци€ и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществ€ването на туристическата дейност по образец съгласно приложение є 2.

  –аздел IV

  »зисквани€ към помещени€та за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност

  „л. 6. “уроператорска и туристическа агентска дейност се извършват в помещени€:

  1. собственост на туроператора или туристически€ агент, или
  2. върху които има учредено право на ползване в полза на туроператора или туристически€ агент, или
  3. са наети, или се ползват от туроператора или туристически€ агент на друго правно основание.

  „л. 7. “уроператорът упражн€ва сво€та дейност в помещение, което е оборудвано с компютър, телефон и факс.

  „л. 8. (1) “уристически€т агент упражн€ва сво€та дейност в помещение:

  1. на партерни€ или на първи€ етаж на жилищна сграда или до трети€ етаж в офис сграда;
  2. с витрина и/или с указателни и информационни табели и табла;
  3. с поставена в близост до входа информаци€ за фирмата на туристически€ агент, за седалището й, за работното време, както и името и фамили€та на лицето, което отговар€ за обекта;
  4. с търговска площ, в ко€то са обособени работни места и м€сто за прием на клиенти;
  5. оборудвано с компютър, телефон и факс.

  (2) “уроператор, извършващ дейност и като туристически агент, осъществ€ва дейността в помещение, отговар€що на изисквани€та на ал. 1.

  (3) Ѕюрото на туристически€ агент работи най-малко 5 дни в седмицата на пълен работен ден.

  „л. 9.  ъм за€влението за регистраци€ за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност се прилага справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещени€та за упражн€ване на туроператорска или туристическа агентска дейност по образец съгласно приложение є 3.

  „л. 10. (1) ¬ помещени€та за упражн€ване на туроператорска и туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пр€ко или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги.

  (2) ”достоверението за регистраци€ на туроператора или туристически€ агент или нотариално заверено копие от него се постав€ на видно м€сто в помещението.

  (3) “уроператорът е длъжен да постави на видно м€сто в помещението сертификата, издаден от застраховател€, удостовер€ващ наличието на договор за задължителна застраховка по чл. 42 от «акона за туризма.

  ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

  І 1. ѕо смисъла на наредбата:

  1. —таж в туризма е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предпри€тие на едноличен търговец, търговско дружество, юридическо лице или администраци€, свързани с туризма или с предлагане на туристически услуги по смисъла на «акона за туризма.

  2. ѕридобита професионална квалификаци€ е завършено образование или обучение в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, центрове за професионално обучение.

  3. ≈зикова квалификаци€ е получено образование или обучение по български език или на български език в основно, средно или висше училище или езиков курс, или успешно положен изпит и по чужд език във висше училище, профилирана гимнази€, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимнази€ или професионално училище, или езиков курс, или успешно положен изпит.

  І 2. »зисквани€та за висше образование включват образователно-квалификационните степени "специалист по...", "бакалавър" или "магистър".

  «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

  І 3. Ќаредбата се приема на основание чл. 17, ал. 4 от «акона за туризма.

  І 4. ћинистърът на икономиката дава указани€ по прилагането на наредбата.


  ѕриложение є 1 към чл. 5, ал. 3.

  1. ¬х. є

  ƒќ
  ћ»Ќ»—“Џ–ј Ќј » ќЌќћ» ј“ј

  «јя¬Ћ≈Ќ»≈

  за регистраци€ за извършване на
  туроператорска и/или туристическа агентска дейност

  2.1. ќт (име, презиме, фамили€ Ц

  собственик, изпълнителен директор, управител)

  2.2. ≈√Ќ

  3.1. ѕредставител на (фирма на юридическото лице,

  еднолични€ търговец)

  3.2. ƒанъчен є

  3.2. Ѕ”Ћ—“ј“

  4.1. —едалище и адрес на управление

  (община)

  4.2. (пощенски код)          

  4.3. (населено м€сто)

  4.4. (ж.к./ кв.)

  4.5. (булевард/площад/улица)

  4.6. (є)

  4.7. (блок)

  4.8. (вх.)

  4.9. (ет.)

  4.10. (ап.)

  4.11. (тел.)

  4.12. (факс)

  4.13. (e-mail)

  5. ¬ид туристическа дейност (отбележете с "’" дейностите, за които желаете регистраци€)    

       “”–ќѕ≈–ј“ќ–— ј ƒ≈…Ќќ—“

       “”–»—“»„≈— ј ј√≈Ќ“— ј ƒ≈…Ќќ—“

  6.1. јдрес на туристически€ обект  (помещението) 

  6.2. (пощенски код)          

  6.3. (населено м€сто)

  6.4. (ж.к./ кв.)

  6.5. (булевард/площад/улица)

  6.6. (є)

  6.7. (блок)

  6.8. (вх.)

  6.9. (ет.)

  6.10. (ап.)

  6.11. (тел.)

  6.12. (факс)

  6.13. (e-mail)

  7. ѕриложени документи (отбележете с "’" приложените документи)

  ”достоверение за актуална съдебна регистраци€

   

   опи€ от документи, удостовер€ващи, че юридическото лице, което не е търговец по смисъла на “ърговски€ закон има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност

   

  ”достоверение, че лицето не е в производство по несъсто€телност

   

  ƒеклараци€, че лицето не е в производство по ликвидаци€

   

  —правка за образованието, езиковата квалификаци€ и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществ€ването на туристическата дейност

   

   опие от документите, удостовер€ващи завършено образование, стаж и езикова квалификаци€ на лицето, осъществ€ващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност

   

  —правка за местоположението, пригодността и оборудването на помещени€та, в които ще се упражн€ва туроператорска или туристическа агентска дейност

   

   опие от акт за собственост, договор за наем или друг акт, от който произтича правото да се ползват помещени€та с валидност най-малко една година от датата на подаване на за€влението

   

  ƒеклараци€ по чл.18, ал.1, т.8 от «акона за туризма

   

   опие от предварителни€ договор за застраховка на туроператора по чл.42, ал.1 от «акона за туризма

   

  ƒокумент за платена такса за разглеждане на документите съгласно “арифата за таксите, които се събират по закона за туризма

   

  8. ƒата и м€сто

  9. ѕодпис и печат

  ѕриложение  No 2 към чл. 5, ал. 3

  —ѕ–ј¬ ј

  за образованието, езиковата квалификаци€ и стажа на персонала, упражн€ващ туроператорска

  или туристическа агентска дейност

  1.1.‘ирма (фирма на юридическото лице/ еднолични€ търговец)

  1.2. ƒанъчен є

  2.1. јдрес на управление (община)

  2.2. (пощ. код)    

  2.3. (населено м€сто)

  2.4. (ж.к. кв.)

  2.5. (булевард/площад/улица)

  2.6. (є)

  2.7. (блок)

  2.8. (вх.)

  2.9. (ет.)

  2.10. (ап.)

  2.11. (тел.)

  2.12. (факс)

  2.13. (e-mail)

  3. —правка за образование, езикова квалификаци€ и стаж на персонала

  ƒЋЏ∆Ќќ—“

  Oбщ брой

                      ќбразование

  —таж в туризма

         ≈зикова квалификаци€

   

   

  ¬исше в областта  на туризма

  висше

  средно

  ѕридобита професионална квалификаци€ в областта на туризма

  Ѕрой години

  ¬ладеене на чужд език

  ¬ладеене на български език

  »зпълнителен директор, управител (лице, осъществ€ващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност)

   

   

   

   

   

   

   

   

  ќрганизатор по туризма (лице, осъществ€ващо функции по организаци€ на туризма)

   

   

   

   

   

   

   

   

  јгент по продажбите (лице,
  осъществ€ващо функции по продажбите)

   

   

   

   

   

   

   

   

  ƒруги

   

   

   

   

   

   

   

   

  ќбщо персонал

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. ƒата и м€сто

  5. »ме, ‘амили€ - ƒлъжност

  ѕодпис и печат

  ѕриложение  є 3 към чл. 9

  —ѕ–ј¬ ј

  за местоположението, пригодността и оборудването на помещени€та, за упражн€ване на туроператорска

  или туристическа агентска дейност

  1.1. ‘ирма (фирма на юридическото лице/еднолични€ търговец)

  1.2. ƒанъчен є

  2.1. јдрес на помещението (туристически€ обект)

  (община)

  2.2. (пощенски код)                

  2.3. (населено м€сто)

  2.4. (ж.к. кв.)

  2.5. (булевард/площад/улица)

  2.6. (є)

  2.7. (блок)

  2.8. (вх.)

  2.9. (ет.)

  2.10. (ап.)

  2.11. (тел.)

  2.12. (факс)

  2.13. (e-mail)

  3. —правка за местоположението и оборудването за извършването на :     (в€рното се отбел€зва с "’" )

   

     “уроператорска дейност

  “уристическа агентска дейност

   

  ƒј

  Ќ≈

  ƒј

  Ќ≈

  –азположение на партерен етаж

   

   

   

   

  –азположение до 1-и етаж в жилищна сграда

   

   

   

   

  –азположение до 3-и етаж в офис-сграда

   

   

   

   

  ¬итрина

   

   

   

   

  ”казателни и информационни табели и табла

   

   

   

   

  »нформаци€ в близост до входа по чл.8, ал.1, т.3 от Ќаредбата

   

   

   

   

  ќбособени работни места и м€сто за прием на клиенти

   

   

   

   

  ќборудване Ц компютър, факс, телефон

   

   

   

   

  4. ƒата и м€сто

  5. »ме, ‘амили€ - ƒлъжност

  ѕодпис и печат

   


  ѕечат на офертатаѕечат