оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

”чебен план на професи€та "планински водач"
ƒата: 2003-10-02

÷ентър за професионално обучение


”“¬Џ–ƒ»Ћ:
ќрлин „ачановски
ƒиректор на ÷ентъра

”чебен план
за обучение по рамкова програма "≈"

Ќаименование на професионалното направление и код:
ѕътувани€, туризъм и свободно време, код 812

Ќаименование на професи€та и код:
ѕланински водач, код 812020

Ќаименование на специалността, код и степен на професионална квалификаци€:
“уризъм, код 8120201
степен на професионална квалификаци€ Ц “–≈“ј

 • —рок на обучение: до 8 месеца
 • ќбщ брой часове: 1 180 часа
  ¬ това число задължителна подготовка:
  • Ѕрой часове по теори€: 520 часа
  • Ѕрой часове по практика: 600 часа
 • »збираема подготовка: 60 часа
 • ‘орма на обучение: дневна
 • ќрганизационна форма: квалификационен курс
гр. —офи€, септември 2003 г.

 валификационна характеристика на професи€та

—лед завършване на професионалното обучение по професи€та, обучаеми€т тр€бва:

ƒа знае:

 1. ’арактеристиките на национални€ и международни€ туристически пазар и тенденциите в т€хното развитие.
 2. Ќормативната база в областта на туризма в Ѕългари€.
 3. Ќормативната база в областта на защитата на природното и културното наследство Ц както национална, така и международна, зас€гаща Ѕългари€.
 4. Ќормативната база в областта на застраховането свързано с туризма.
 5. ѕринципите за работа с индивидуални клиенти и малки групи.
 6. ѕринципите, начините и средствата за оказване на долекарска помощ.
 7. ѕринципите и начините на организиране и осъществ€ване на туристическо пътуване.
 8. ѕринципите за ориентиране и придвижване в различни метеорологични услови€ и по разнообразни терени.
 9. —ъвременната туристическа екипировка, тенденции в развитието на екипировката, методи на използване.

ƒа може:

 1. ƒа придружава клиенти в българските планини, културни и исторически обекти.
 2. ƒа гарантира безопасността и сигурността на клиентите при вс€какви услови€.
 3. ƒа оказва долекарска помощ.
 4. ƒа забавл€ва клиентите и да ги запознава с характеристиките на българската природа, култура, истори€ и бит.
 5. ƒа организира и изпълн€ва преходи с клиенти с различна сложност и специфики.
 6. ƒа предотврат€ва, управл€ва и спомага за разрешаването на конфликти сред своите клиенти.
 7. ƒа работи с различни видове лична и групова екипировка.
 8. ƒа консултира и подпомага клиентите при избор и използване на екипировката, както и по различните начини на придвижване в зависимост от ситуаци€та.


–азпределение на предмети и часове

Ќаименование на предметите

ќбщ брой
часове

I. “еори€

«адължителни предмети

520

ѕланинарство

140

 лиматични особености на планината

40

ќриентиране

30

—ки-техника и придвижване със ски

20

“еори€ на туризма

35

ѕридружаване на клиенти

50

—оциална психологи€

35

Ѕиоразнообразие и екологи€

60

ƒолекарска помощ и транспортиране на пострадал

80

ѕравна рамка на туризма

30

»збираеми предмети

60

јктуални проблеми в туризма

7

»стори€ на професи€та "планински водач"

8

»стори€ и култура на балканските народи

15

“радиционен български фолклор

15

’ристи€нство и исл€м на Ѕалканите

15

II. ѕрактика

«адължителни предмети

600

ѕланинарство

250

 лиматични особености на планината

20

ќриентиране

50

—ки-техника и придвижване със ски

100

ѕридружаване на клиенти

70

—оциална психологи€

10

Ѕиоразнообразие и екологи€

20

ƒолекарска помощ и транспортиране на пострадал

80

ќб€снителни бележки

 1. ѕълни€т курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификаци€ по професи€та "планински водач".
 2. ѕрофесионалното обучение за придобиване на професионална квалификаци€ завършва с полагане на държавни изпити по теори€ на професи€та и практика на професи€та.
 3. «авършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификаци€ се удоставер€ва със свидетелство за професионална квалификаци€.

”чебни програми

є

Ќаименование на учебните предмети

Ѕрой
часове

1. ѕланинарство

 

ѕоведение в планината

50

 

“ехника на привдвижване по различни терени зиме и лете

80

 

ќсигуровки

20

 

≈тика в планината

10

 

≈кстремни ситуации в планината

100

 

Ѕивакуване на открито

50

 

ќрганизиране на спасителна акци€

80

2.  лиматични особености на планината

 

ѕринципи на планинската метеорологи€

5

 

ѕриложни методи за предвиждане на времето

5

 

—н€г и лавини

50

3. ќриентиране

 

ѕринципи на топографи€та и ориентирането

20

 

¬идове карти. –абота с карта.

25

 

“риангулаци€ и движение по азимут

25

 

—ъвременни уреди за ориентиране

10

4. —ки-техника и придвижване със ски

 

ќбучение в ски-техника клас ј

30

 

ќбучение в ски-техника клас ¬

30

 

ќбучение в ски-техника клас —

30

 

ƒвижение със ски и колани

30

5. “еори€ на туризма

 

¬идове туризъм. јлтернативен туризъм.

10

 

“уристически ресурси и туристически пакети

10

 

¬идове туристически услуги

5

 

“уроператорска, агентска и транспортна дейност

10

6. ѕридружаване на клиенти

 

—ъвременни изисквани€ за планински€ водач

10

 

—ъстав€не на програма

5

 

ќрганизаци€ и планиране на преход

10

 

ќсъществ€ване на преход

30

 

≈кипиране и преминаване на трудни терени

25

 

≈кскурзоводско обслужване

30

 

јнимаци€ на туристическа група

5

 

–абота с местни доставчици на услуги и други партньори

5

7. —оциална психологи€

 

ѕсихологи€ на малките групи

10

 

Ќагласи, очаквани€ и национални особености на туристите

15

 

»зграждане на екип

10

 

ѕреодол€ване на конфликти

10

8. Ѕиоразнообразие и екологи€

 

—ъщност на биоразнообразието

10

 

«аплахи за биоразнообразието

10

 

Ќачини и методи на опазване

20

 

¬ръзка околна среда-туризъм

20

 

«ащитени територии

20

9. ƒолекарска помощ и транспортиране на пострадал

 

ќснови на анатоми€та и физиологи€та

25

 

„овешкото т€ло в планински услови€

30

 

ѕринципи на първата помощ

40

 

ћетоди и начини за оказване на долекарска помощ

50

 

“ранспортиране на пострадал

10

 

ѕланинска аптека

5

10. ѕравна рамка на туризма

 

Ќормативна уредба на туризма

10

 

«астраховки в туризма

10

 

–егламентиране на професи€та на планински€ водач

5

 

ќтговорности на планински€ водач

5

—вободно избираеми предмети

11. јктуални проблеми в туризма

 

ќсобености на алтернативни€ туризъм в български услови€

3

 

¬ръзка между световните политически събити€ и туризма

2

 

—истеми за сертифициране в туризма

2

12. »стори€ на професи€та "планински водач"

 

»стори€ на придружаването в планината

4

 

–азвитие на регламентирането на професи€та "планински водач"

4

13. »стори€ и култура на балканските народи

 

»стори€ на Ѕалканите в европейски контекст

5

 

 ултурни различи€ и културни взаимодействи€

10

14. “радиционен български фолклор

 

ќсобености на българската музика. “радиционни танци.

10

 

ќбичаи на етническите групи в Ѕългари€

3

 

ќсобености на българската кухн€ и култура на хранене

2

15. ’ристи€нство и исл€м на Ѕалканите

 

ќсобености на православното христи€нство

5

 

–азвитие на христи€нството на Ѕалканите

5

 

’ристи€нство и исл€м на Ѕалканите Ц сблъсък и синтез

5


ѕечат на офертатаѕечат