оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

’арактеристика на професи€та "планински водач"
ƒата: 2004-05-24

1) ќпределение

1.1. ѕланински€т водач е специалист, който обича и познава планините, умее да се движи и пребивава в т€х и който е поел ангажимента да води човек или група хора в планината, с произтичащите от това отговорности, като им покаже най-доброто от нейната природа и своите познани€.

2) ‘ункционален профил

2.1. ƒа води и придружава туристи или групи от туристи в планинска и природна среда.

2.2. ƒа упражн€ва професи€та "планински водач" като свободна или в рамките на трудови правоотношени€ с туристически агенции, организации и институции.

  • ƒа практикува професи€та "планински водач" целогодишно в зависимост от придобитата професионална квалификаци€
  • ƒа приема ангажименти към клиентите само в рамките на сво€та квалификаци€
  • ƒа информира клиентите за посещаваните места и за особеностите на околната среда
  • ƒа възпитава клиентите в уважение към планината, планинарска етика и екологично мислене
  • ƒа уважава клиентите, независимо от техните планинарски или други способности
  • ƒа постав€ безопасността на клиентите над сво€та
  • ƒа оказва помощ на клиентите си в критични ситуации и да взема адекватни решени€
  • ƒа поддържа и подобр€ва непрекъснато сво€та планинарска подготовка, квалификаци€ и обща култура
  • ƒа познава и спазва специфичните правила, които са в сила за национални и природни паркове, защитени територии, архитектурни резервати и исторически паметници
  • ƒа спазва етични отношени€ с останалите планински водачи, както и с агенциите и институциите, които го ангажират професионално.

3) ≈динни изисквани€ за упражн€ване на професи€та "планински водач"

3.1. ѕраво да упражн€ват професи€та "планински водач" имат лица, притежаващи удостоверение за правоспособност. ”достоверението се издава от държавна изпитна комиси€, в ко€то участват и представители на гилди€та на планинските водачи.

3.2. ѕраво на участие в курс за обучение имат лица навършили 18 години с диплом за средно образование, успешно издържали изпити по физическа издържливост, ориентиране и преминаване на трудни терени и представили медицинско свидетелство за здравословното си състо€ние. ѕридобилите квалификаци€ в системата на професионалното образование и обучение получават право да упражн€ват професи€та "планински водач" след полагане на изпит съгласно точка 3.3. и ако отговар€т на останалите изисквани€ за това.

3.3. «а допускане до изпита пред държавната комиси€ е необходимо кандидатът да е преминал редовен курс на обучение за планински водачи с продължителност не по-малка от една година.  урсът се провежда по единен учебен план.


ѕечат на офертатаѕечат