оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕравилник за устройството и дейността на ÷ентъра за професионално обучение към јсоциаци€ планини и хора
ƒата: 2004-06-21

√лава I ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

„л. 1 “ози ѕравилник урежда статута, устройството и дейността на ÷ентъра за професионално обучение към јсоциаци€ Уѕланини и хораФ.

„л. 2 ÷ентърът за професионално обучение на планински водачи, съкратено ÷ѕќ, е структура, създадена според «акона за професионалното образование и обучение и в изпълнение на членове 4, 7 и 9 от ”става на јсоциаци€ Уѕланини и хораФ.

√лава II ÷≈Ћ» » «јƒј„» Ќј ÷≈Ќ“Џ–ј

„л. 3 ÷ѕќ има за цел обучение по професи€та Упланински водачиФ в Ѕългари€, съгласно «ѕќќ.

„л. 4  «адачите на ÷ѕќ са:

(1) ќсигур€ване на теоретична и практическа подготовка за придружаване на клиенти по българските планини, исторически и културни обекти.

(2) ”твърждаване на професионалното обучение на планински водачи като главен критерий и условие за предостав€не на услугата Упридружаване на клиентиФ в Ѕългари€.

√Ћј¬ј III ќ–√јЌ» «ј ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈

„л. 5 (1) ¬ърховен орган на ÷ѕќ е ”правителни€т съвет на јсоциаци€ Уѕланини и хораФ.

(2) ¬сички въпроси, неуредени в този ѕравилник, се решават от ”правителни€ съвет на јсоциаци€ Уѕланини и хораФ, в съответствие със «акона за професионалното образование и обучение, «акона за юридическите лица с нестопанска цел и други нормативни актове.

„л. 6 ÷ѕќ има собствени органи за управление Ц ”чебно-методичен съвет, ƒиректор на ÷ентъра и Ќасто€телство.

”„≈ЅЌќ-ћ≈“ќƒ»„≈Ќ —Џ¬≈“

„л. 7 ”чебно-методични€т съвет е главни€т орган за управление на ÷ѕќ.

„л. 8 (1) ”чебно-методични€т съвет се състои от трима души, включително ƒиректор на ÷ѕќ, избрани за срок от 5 години. „леновете на ”чебно-методични€т съвет могат да се преизбират.

(2) „леновете на ”чебно-методични€ съвет се избират от ”правителни€ съвет на јсоциаци€ Уѕланини и хораФ.

(3) ѕоне един от членовете на ”чебно-методични€ съвет тр€бва да е спортен педагог.

„л. 9 ”чебно-методични€т съвет се заседава поне веднъж месечно.

„л. 10 ”чебно-методични€т съвет:

(1) ѕриема учебните планове и учебните програми на ÷ѕќ

(2) –азглежда промени в учебните планове и програми в рамките, поставени от «ѕќќ

(3) Ќазначава изпитните комисии, съгласно «ѕќќ и този ѕравилник

(4) ќдобр€ва рекламно-информационните материали на ÷ѕќ

(5) ќдобр€ва проекта за вход€щ тест

(6) ќдобр€ва оформлението на свидетелството за професионална квалификаци€

(7) ѕриема размера на таксите по този ѕравилник

(8) —леди за изпълнението на учебните планове и учебните програми

(9) –азглежда жалби по реда на глава VIII от този ѕравилник

(10) –ешава всички други въпроси, които не са посочени изрично в ѕравилника като компетенци€ на други органи.

„л. 11 (1) ƒиректорът на ÷ѕќ се избира от ”— на јсоциаци€ Уѕланини и хораФ от състава на ”чебно-методични€ съвет.

(2) ћандатът на ƒиректора е 5 години. ƒиректорът може да се преизбира.

(3) «а директор на ÷ѕќ може да бъде избрано лице, което:

 • има висше образование
 • има педагогическа правоспособност или поне пет години стаж като предподавател

„л. 12 ƒиректорът на ÷ѕќ

(1) ќсъществ€ва ежедневната работа по управление на ÷ѕќ

(2) »здава заповеди в изпълнение на този ѕравилник, решени€та на ”чебно-методични€ съвет и Ќасто€телството на ÷ѕќ

(3) ѕодписва и подпечатва официалните документи на ÷ѕќ

(4) ѕредставл€ва ÷ѕќ в рамките на този ѕравилник и ”става на јсоциаци€ Уѕланини и хораФ

(5) ѕредлага на ”чебно-методични€ съвет проектите за документи по този ѕравилник

(6) —ключва договори с преподавателите в ÷ѕќ и административни€ персонал

(7) —виква и ръководи заседани€та на ”чебно-методични€ съвет

(8) ѕредстав€ ежегодно отчет за дейността на ÷ѕќ пред ”— на јсоциаци€ Уѕланини и хораФ

Ќј—“ќя“≈Ћ—“¬ќ

„л. 13 Ќасто€телството на ÷ѕќ се състои от 5 души, избрани от ”— на јсоциаци€ Уѕланини и хораФ за срок от 5 години. Ќасто€телите могат да се преизбират.

„л. 14 —ъставът на Ќасто€телството тр€бва да включва поне по един представител на:

 • Ќеправителствени организации в туризма
 • “уроператори и туристически агенти
 • ƒържавата
 • Ќационалната спортна академи€ или друго висше училище или научна институци€
 • ѕланинска спасителна служба

„л. 15 Ќасто€телството се ръководи на ротационен принцип за срок от по една година от всеки един от своите членове.

„л. 16 Ќасто€телството на ÷ѕќ заседава поне две пъти в годината.

„л. 17 Ќасто€телството:

(1) –азглежда жалби на курсистите и за€вителите на обучението и изпраща мнение до ”чебно-методични€ съвет

(2) ѕрави препоръки по работата на ”чебно-методични€ съвет, ƒиректора и преподавателите

(3) —езира ”— на јсоциаци€ Уѕланини и хораФ за нарушени€ на този ѕравилник и по всички въпроси, свързани с ÷ѕќ, които прецени за уместни.

√Ћј¬ј IV ”—Ћќ¬»я » –≈ƒ «ј ѕ–»≈ћјЌ≈ Ќј  ”–—»—“»

„л. 18 (1) «а обучение в ÷ѕќ се приемат лица, които

 • са навършили 18 години в годината на кандидатстване
 • са завършили средно образование и
 • са в здравословно състо€ние, позвол€ващо безопасното изпълнение на дейности, свързани с продължително физическо и психическо натоварване

(2) ¬ъзрастта по т. 1 се доказва с лична карта. ќбразованието по т. 2 се удостовер€ва с диплома за завършено средно образование. «дравословното състо€ние по т. 3 се удостовер€ва с медицинско свидетелство, каквото се изисква при кандидатстване в Ќационалната спортна академи€.

„л. 19 ѕри кандидатстване в ÷ѕќ кандидатът:

(1) ѕодава за€вление за кандидатстване по образец

(2) ѕредстав€ документа си за самоличност

(3) ѕредстав€ оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование или по-високо образователно ниво. ќригиналът се връща на кандидата веднага

(4) ѕопълва вход€щ тест за проверка на познани€та му за Ѕългари€ от гледна точка истори€, географи€ и туризъм

(5) ѕокрива тест за физическа подготовка и кондици€, при който за определено време изпитвани€т тр€бва да преодолее различни по вид, трудност и размери терени

(6) «аплаща такса за разглеждане на документите. –азмерът на таксата се определ€ от ”чебно-методични€ съвет.

„л. 20 (1) ”чебно-методични€т съвет разглежда документите, за да установи съответствието им на закона и този ѕравилник.

(2) —ъвместно с преподавателите, учебно-методични€т съвет провер€ва вход€щите тестове на кандидатите.

(3) «а да бъде приет за обучение един кандидат, тр€бва да има нй-малко 50% от максимални€ брой точки на теста за познани€ за Ѕългари€.

(4) “естът за физическа подготовка и кондици€ се оцен€ва по десетобалната система. «а да бъде приет кандидатът, тр€бва да има оценка минимум 5.

(5) ¬ двуседмичен срок от подаването на документите и попълването на теста, ”чебно-методични€т съвет уведом€ва писмено кандидата дали е приет.

(6) ¬ случай, че повече от 30 кандидати отговар€т на изисквани€та по чл. 19 и чл. 20, ”чебно-методични€т съвет класира кандидатите в низход€щ ред по бро€ точки получени на тестовете. ѕри равен брой точки на последните кандидати, те се приемат всички, дори това да доведе до надвишаване на определени€ общ брой.

(7) ¬ едноседмичен срок от получаване на уведомлението от ”чебно-методични€ съвет, приетит€т кандидат-курсист заплаща таксата за обучение в брой. –азмерът на таксата се определ€ от ”чебно-методични€ съвет.

(8) јко кандидат-курсистът не заплати таксата в определени€ срок, той не се приема за обучение в ÷ѕќ.

√Ћј¬ј V ќ–√јЌ»«ј÷»я Ќј ”„≈ЅЌ»я ѕ–ќ÷≈—

„л. 21 ѕри конкретното изпълнение на учебните програми се взимат предвид официалните празници в –епублика Ѕългари€, които се об€в€ват за неучебни дни.

„л. 22 —лед одобр€ване на приетите кандидати, ”чебно-методични€т съвет формира две групи. —тремежът е групите да са полово балансирани.

„л. 23 „асовете на провеждане на зан€ти€та в двете групи по възможност се прав€т в различно време на ден€.

„л. 24 «ан€ти€та се провеждат от преподаватели, с които има сключен договор от ÷ѕќ.

„л. 25 ѕреподавателите отговар€т за спазването на учебни€ план и учебната програма и за качеството на преподаване в ÷ѕќ.

√Ћј¬ј VI ‘ќ–ћ» Ќј ѕ–ќ¬≈∆ƒјЌ≈ Ќј ќЅ”„≈Ќ»≈“ќ

„л. 26 ‘ормата на обучение в ÷ѕќ е дневна. ќбучението в ÷ѕќ е теоретично и практическо.

„л. 27 “еоретичното обучение се провежда под формата на лекции и семинари.

„л. 28 ѕрактическото обучение се провежда сред природата Ц в границите на или в близост до защитени природни територии, исторически, културни и други паметници, други туристически обекти.

„л. 29 —ъотношението на хорариума на теоретичното и практическото обучение се определ€ с учебни€ план, в съответствие с изисквани€та на «ѕќќ.

„л. 30  онкретните параметри, часове и м€сто на провеждане на практическото обучение се определ€т от директора на ÷ѕќ, в съответствие със закона, учебни€ план, учебната програма и този ѕравилник и след съгласуване с преподавателите.

√Ћј¬ј VII “≈ ”ў  ќЌ“–ќЋ » »«ѕ»“» «ј ѕ–ќ‘≈—»ќЌјЋЌј  ¬јЋ»‘» ј÷»я

„л. 31 (1) ¬ рамките на учебната година се осъществ€ва текущ контрол за степента на усво€ване на материала от курсистите.

(2)  онтролът се осъществ€ва по вс€ка от преподаваните дисциплини, не по малко от веднъж по теоретичната и веднъж по практическата подготовка.

(3) “екущи€т контрол се осъществ€ва от съответни€ преподавател.

„л. 32 ѕри завършване на обучението се полагат държавни изпити по теори€ и практика на професи€та Упланински водачФ.

„л. 33 (1) »зпитите се провеждат от комиси€, назначена от ”чебно-методични€ съвет, съгласно закона и този ѕравилник.

(2)  омиси€та се състои от 5 души

(3) ¬ състава на комиси€та тр€бва да бъдат включени следните лица:

 • ƒиректорът на ÷ѕќ
 • ≈дин преподавател - спортен педагог
 • Ћекар
 • „лен на насто€телството
 • ѕредставител на специализиран туроператор

„л. 34 (1) »зпитите по теори€ и по практика се провеждат в различни дни.

(2) »зпитът по теори€ е писмен и устен. ѕисмени€т изпит се състои в разработване на казус от областта на придружаването в планината. ”стни€т изпит се провежда непосредствено след писмени€ и се състои в събеседване по казуса.

(3) »зпитът по практика задължително се провежда в планински услови€. »зпитът представл€ва изпълнение от курсиста на задание за превеждането на група по определен маршрут, като се използват всички познани€, придобити по време на обучението.

„л. 35 Ќа успешно положилите изпита се издава свидетелство за професионална квалификаци€ Упланински водачФ, съгласно «ѕќќ.

√Ћј¬ј VIII ѕ–ќ÷≈ƒ”–ј «ј ∆јЋЅ» » ¬Џ«–ј∆≈Ќ»я

„л. 36 (1) ¬секи курсист има право да отправ€ запитвани€, жалби и възражени€ по всички въпроси свръзани с професионалното обучение.

(2) ∆албите, запитвани€та и възражени€та се подават в писмен вид до ”чебно-методични€ съвет на ÷ѕќ, който ги разглежда на първото си заседание след постъпването им.

(3)  опие от жалбата (запитването, възражението) се изпраща до Ќасто€телството.

(4) Ќасто€телството разглежда жалбите, запитвани€та и възражени€та на първото си заседание след постъпването им и се произнас€ веднага.

„л. 37 (1) ”чебно-методични€т съвет разглежда и взима решени€ по жалбите, запитвани€та и възражени€та, като взима предвид препоръките и мнени€та на Ќасто€телството.

(2) –ешени€та се изпращат в писмен вид до жалбоподател€ в едноседмичен срок след разглеждането на жалбата (запитването, възражението).

√Ћј¬ј I’ ¬Џ“–≈Ў≈Ќ  ќЌ“–ќЋ » ѕќЋ»“» ј Ќј ѕ–ќ«–ј„Ќќ—“

„л. 38 ÷ѕќ е институци€, гарантираща качество и прозрачност на обучението, контрола и изпитни€ процес.

„л. 39 (1) –аботата на преподавателите се контролира от ”чебно-методични€ съвет.

(2) ”чебно-методични€т съвет:

 • »звършва ежемесечен контрол на документаци€та, водена от преподавателите
 • »звършва поне два пъти в рамките на учебната година непосредствен контрол за качеството на преподаване, спазването на учебни€ план и учебната програма чрез посещение на зан€ти€та
 • »звършва контрол по жалби, запитвани€ и възражени€ на обучавани по реда на √лава VIII от този ѕравилник

„л. 40 (1) ÷€лостната дейност на ÷ѕќ се контролира от Ќасто€телството.

(2) Ќасто€телството:

 • »звършва поне веднъж в рамките на учебната година ц€лостна проверка на дейността и документаци€та на ÷ѕќ. –езултатите от проверката се оформ€т в писмен вид и се постав€т на видно м€сто в сградата на ÷ѕќ
 • ѕо мотивирано писмено искане на курсист, член на ”чебно-методични€ съвет или член на Ќасто€телството, проверка по т. 1 може да бъде направена по вс€ко време
 • »звършва контрол по жалби, запитвани€ и възражени€ на обучавани по реда на √лава VIII от този ѕравилник

„л. 41 (1) ”чебните програми, учебните планове, информационно-рекламните материали, образците за изпитни документи, както и всички решени€ на органите на ÷ѕќ, зас€гащи обучаемите в т€хната ц€лост, са публични документи.

(2) ¬сички решени€ на органите на ÷ѕќ се оформ€т в писмен вид и са достъпни за лицата, за които се отнас€т.

„л. 42 ќрганите на ÷ѕќ са длъжни да отговор€т на вс€ко запитване извън предвидените в глава VIII процедури в разумен срок.

√Ћј¬ј ’ ƒќ ”ћ≈Ќ“ј÷»я » ј–’»¬

„л. 43 (1) ¬сички решени€ на органите на ÷ѕќ се оформ€т в писмен вид.

(2) ÷ѕќ води специална книга, в ко€то се записват решени€та, мнени€та и заповедите с дата и изход€щ номер.

(3) ¬сички документи на ÷ѕќ се издават в минимум два екземпл€ра Ц един на харти€ и един на електронен носител.

(4) ¬сички документи на ÷ѕќ се съхран€ват минимум десет години.

(5) ќбщата отговорност за воденето на документаци€та е на главни€ администратор.

„л. 44 (1) ƒокументаци€та, свързана с учебни€ процес, се води от преподавателите.

(2) ƒокументаци€та, свързана с приемането на курсисти, изпитите и издаването на свидетелствата за професионална квалификаци€, както и основната документаци€ Ц учебни планове и програми и свързаните с т€х решени€ се води от главни€ администратор.

„л. 45 (1) «а всеки курсист се изготв€ личен картон, който съдържа: лични данни, посещаемост на теоретичните и практическите зан€ти€, оценките от текущи€ контрол и оценките от държавните изпити.

(2) «а вс€ка група се води книга с предметите, бро€ и датите на осъществените теоретични и практически зан€ти€, датите и оценките от текущи€ контрол.

(3) ÷ѕќ води книга за регистриране на издадените свидетелства за професионална квалификаци€.

(4) ÷ѕќ води главна книга, в ко€то се вписва ц€лата необходима информаци€ за курсистите, учебни€ процес, текущи€ контрол, изпитите и всички издадени от ÷ентъра документи.

√Ћј¬ј ’I ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І 1 ƒокументите на ÷ѕќ се подпечатват с печата на јсоциаци€ Уѕланини и хораФ.

І 2 ”— на јсоциаци€ Уѕланини и хораФ взима всички решени€ по този ѕравилник до получаването на лиценза за ÷ѕќ.

І 3 «а всички въпроси неуредени в този ѕравилник, се прилага «аконът за професионалното образование и обучение.


ѕечат на офертатаѕечат