оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

”став на —дружение с нестопанска цел "јсоциаци€ планини и хора"
ƒата: 2004-09-24

I. ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

„л. 1 (1) —дружение с нестопанска цел јсоциаци€ "ѕланини и хора", наричано за краткост —дружението, е доброволно сдружение с нестопанска цел на дееспособни физически и юридически лица, интересуващи се от планински, екологичен и селски туризъм и спортове, практикувани сред природата. —дружението осъществ€ва дейност в частна полза.
(2) —дружение с нестопанска цел јсоциаци€ "ѕланини и хора" е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на «ёЋЌ÷.
(3) —дружението е отделно от членовете си и отговар€ за задължени€та си със своето имущество. „леновете на —дружението отговар€т за неговите задължени€ само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.

II. Ќј»ћ≈Ќќ¬јЌ»≈

„л. 2 —дружението ще осъществ€ва дейността си под наименованието "јсоциаци€ "ѕланини и хора".

III. —≈ƒјЋ»ў≈ » јƒ–≈—

„л. 3 —едалището и адресът на управление на —дружението е: град —офи€ 1000, район ¬ъзраждане, бул. јлександър —тамболийски 20, вх. ¬.

IV. ÷≈Ћ» » —–≈ƒ—“¬ј «ј ѕќ—“»√јЌ≈ Ќј ÷≈Ћ»“≈

„л. 4 (1) ÷ел на —дружението: —дружението с нестопанска цел јсоциаци€ "ѕланини и хора" има за цел да подпомага и насърчава развитието на устойчив и екологичен туризъм в планинските и полупланинските райони на Ѕългари€ и практикуването на спортове сред природата.
(2) «а постигане на своите цели —дружението развива дейност, с ко€то подпомага, защитава и представл€ва своите членове, като:
- —ъдейства за професионалното организиране на своите членове, които работ€т като планински водачи и/или които са професионално ангажирани с работа в планината;
- Ќасърчава екологосъобразната стопанска дейност, съдейства за повишаване на екологичната култура в планината и подпомага инициативи, свързани с природозащитна дейност;
- –азработва и поддържа актуализирана обща информационна система за членовете и развиваните от т€х дейности;
- —ътрудничи в програми за подготовка и квалификаци€ на своите членове и за подпомагане на т€хното професионално развитие;
- ќсигур€ва информаци€ за туристическото предлагане в планините в Ѕългари€;
- ѕоддържа контакти със средствата за масово осведом€ване и работи за пропагандирането на планински€, екологични€ и селски€ туризъм като алтернативна форма на почивка.

„л. 5 —дружението јсоциаци€ "ѕланини и хора" представл€ва членовете си пред държавни органи, български и международни организации и форуми за решаване на проблеми от общ интерес.

„л. 6 —дружението съдейства за подобр€ване на околната среда.

„л. 7 —дружението допуска негови членове да образуват или участват в други структури или сдружени€.

V. ќѕ–≈ƒ≈ЋяЌ≈ Ќј »«¬Џ–Ў¬јЌј“ј ƒ≈…Ќќ—“

„л. 8 —дружението осъществ€ва дейност в частна полза на членовете си.

VI. ѕ–≈ƒћ≈“ Ќј ƒ≈…Ќќ—“

„л. 9 —дружението има за предмет на дейност:
(1) ќбучение на планински водачи и на лица, ангажирани с работа в планинските и полупланинските райони на страната;
(2) ”правление на проекти с национално и международно участие в областта на професионалното обучение, екотуризма и развитието на планинските и полупланинските райони на Ѕългари€;
(3) ѕредостав€не на информаци€, свързана с планински и екологичен туризъм, както и за практикуване на спортове сред природата;
(4) ”частие в специализирани комисии за разработване, утвърждаване и прилагане на стандарти, свързани с професионалната квалификаци€ и развитието на професи€та планински водач;
(5) –азработване на стандарти за безопасност, настан€ване и обслужване на туристи в планината и в услови€та на селската къща и среда;
(6) »зграждане и подобр€ване на базисна инфраструктура, маркировка и екипировка в планините и катерачните обекти с цел безопасност.

VII. —–ќ  Ќј ƒ≈…Ќќ—“

„л. 10 —дружението не е ограничено със срок.

VIII. „Ћ≈Ќ—“¬ќ

„л. 11 „ленове на —дружението с нестопанска цел јсоциаци€ "ѕланини и хора" могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица, които са готови да съдействат за изпълнение на основните цели и приемат устава, както и жела€т да се ползват от дейността на —дружението.

„л. 12 „ленове не могат да бъдат държавни органи, местни и общински съвети, политически партии, синдикални и религиозни организации и движени€.

„л. 13 ѕочетни членове могат да бъдат физически лица с особен принос за развитието на планински€, екологични€ и селски€ туризъм и на професи€та на планински€ водач.

„л. 14 (1) ѕриемането на нови членове става на основание писмена молба до ”правителни€ съвет, в ко€то кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на насто€щи€ устав. «аедно с молбата кандидатите за членове юридически лица представ€т преписи от документите си за регистраци€ и решение на управителните си органи за членство в —дружението.
(2) ”правителни€т съвет разглежда молбата и € внас€ за гласуване на следващото заседание на ќбщото събрание. „ленството се придобива от датата на решението на ќбщото събрание.

„л. 15 „леновете заплащат встъпителен и годишен членски внос в размер, срок и вид, определен от ќбщото събрание.

I’. ѕ–ј¬ј » «јƒЏЋ∆≈Ќ»я Ќј „Ћ≈Ќќ¬≈“≈

„л. 16 (1) ¬секи член на —дружението има следните права:
- ƒа участва в управлението на —дружението;
- ƒа получава информаци€ и да участва в инициативите на —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора";
- ƒа се ползва от дейността на —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора";
- ƒа ползва имуществото на —дружението, доколкото ползването му е съвместимо с целите и предмета на дейност на —дружението;
- ƒа ползва отличителни€ знак на —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора";
- ƒа получава защита и подкрепа от —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора";
- ƒа присъства на заседани€та и да чете протоколите на ”правителни€ съвет.
(2) —амо редовните членове имат право да избират и да бъдат избирани в органите за управление на —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора".

„л. 17. ¬секи член на —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора" е длъжен:
(1) ƒа спазва разпоредбите на устава и да изпълн€ва решени€та на органите на управление;
(2) ƒа заплаща годишен членски внос в рамките на срока, определен от ќбщото събрание;
(3) ƒа участва в дейността на —дружението и да работи за осъществ€ване на целите и задачите на —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора";
(4) ƒа спазва екологичните и етичните норми на поведение в дейността си в планината;
(5) ƒа спомага за увеличаване на имуществото на —дружението и да не извършва действи€ или бездействие, които противоречат на целите му и го злепостав€т.

„л. 18 „ленските права и задължени€, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекрат€ване.

„л. 19 „леновете на —дружението имат право да овласт€т трето лице да упражн€ва техните права и да изпълн€ва задължени€та им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведом€ване на ”правителни€ съвет. ¬ този случай те нос€т отговорност за неизпълнението на техните задължени€ от страна на овластеното лице.

„л. 20 «а задължени€та на —дружението неговите членове нос€т отговорност само до размера на предвидените в насто€щи€ устав имуществени вноски и кредиторите н€мат право да пред€в€ват права към личното им имущество над този размер.

’. ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈ Ќј „Ћ≈Ќ—“¬ќ

„л. 21 (1) „ленството се прекрат€ва:
- — едностранно писмено волеиз€вление, отправено до ”правителни€ съвет на —дружението;
- ѕри прекрат€ване дейността на юридическото лице или смърт или постав€не под запрещение на физическото лице;
- — прекрат€ване на —дружението;
- ѕри изключване по предложение на ”правителни€ съвет и с решение на ќбщото събрание;
(2) ќсновани€ за изключване могат да бъдат:
- Ќеспазване на устава;
- »звършване на действи€, накърн€ващи интересите на —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора";
- ќтпадане поради невнас€не на установените имуществени вноски и поради системно неучастие в дейността на —дружението Ц неприсъствие на повече от 3 (три) последователни заседани€ на ќбщото събрание. √орните обсто€телства се констатират от ”правителни€ съвет по документите на —дружението. ”правителни€т съвет докладва отпадането на ќбщото събрание и го отраз€ва в документаци€та на —дружението.

„л. 22 ѕри прекрат€ване на членството —дружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

’I. ќ–√јЌ» Ќј ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈

„л. 23 ќргани на управление на —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора" са ќбщото събрание Ц върховен орган на —дружението и ”правителни€т съвет Ц негов управителен орган.

’II. ќЅўќ —ЏЅ–јЌ»≈

„л. 24 (1) ¬ърховен орган на управление на —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора" е ќбщото събрание. ќбщото събрание се състои от всички членове на —дружението.
(2) ёридическите лица участват в ќбщото събрание чрез лицата, които ги представл€ват. „леновете на —дружението могат да упълномощ€т с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представл€ва на едно или на неограничен брой заседани€ на ќбщото събрание. ѕълномощниците н€мат право да представл€ват повече от трима членове едновременно или да преупълномощават с права трети лица.
(3) ѕраво на глас имат само редовните членове на принципа "един член Ц един глас".
(4) ќбщото събрание се свиква:
- ќт ”правителни€ съвет по негова инициатива;
- ќт ”правителни€ съвет по искане на една трета от членовете на —дружението. ¬ този случай, ако ”правителни€т съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на ќбщото събрание, то се свиква от съда по регистраци€ по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от т€х лице;
- ќт  онтролни€ съвет по негово решение.
(5) —викването става с изпращане на писмена покана, ко€то тр€бва да съдържа дневни€ ред, датата, часа и м€стото на провеждане на общото събрание, както и по чи€ инициатива то се свиква.
(6) ѕоканата се обнародва в "ƒържавен вестник" и се постав€ на м€стото за об€влени€ в сградата, в ко€то се намира управлението на —дружението, най-малко един месец преди об€вената дата.  ъм датата на обнародване на поканата писмените материали, свързани с дневни€ ред на заседанието, тр€бва да бъдат на разположение на членовете на адреса на управление на —дружението.
(7) ќбщото събрание е редовно, ако на него присъстват най-малко половината плюс един от редовните членове. ѕри липса на кворум събранието се отлага с един час и се счита за редовно, независимо от бро€ на присъствалите членове.  ворумът се установ€ва от председателстващи€ събранието по списък, в който се отраз€ват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от т€х, завер€ва се от председател€ и протоколчика на заседанието и се прилага към протокола.
(8) „лен на —дружението н€ма право на глас при решаване на въпроси, отнас€щи се до:
- него, негов роднина по права или по съребрена лини€ до IV степен или по сватовство - до II степен;
- юридически лица, в които той е управител или може да възпреп€тства вземането на решение.

„л. 25 ќбщото събрание има следните правомощи€:
(1) ѕриема, измен€ и допълва устава на —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора";
(2) ѕриема основните насоки и програма за дейността на —дружението;
(3) ѕриема бюджета на —дружението;
(4) ќпредел€ бро€ на членовете на ”правителни€ и  онтролни€ съвет и продължителността на техни€ мандат (до 5 години);
(5) »збира и освобождава членовете и председателите на ”правителни€ и  онтролни€ съвет;
(6) ¬зема решени€ за прием и изключване на членове;
(7) ¬зема решени€ за откриване и закриване на клонове;
(8) ¬зема решени€ за участие в други организации;
(9) ¬зема решени€ за преобразуване или прекрат€ване на —дружението;
(10) ¬зема решени€ з a разпореждане с имуществото на —дружението;
(11) ќпредел€ размера на членските вноски и срока за т€хното внас€не;
(12) ѕриема отчетите на ”правителни€ и на  онтролни€ съвет;
(13) ќтмен€ решени€та на другите органи на —дружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на —дружението;
(14) ѕриема други вътрешни актове;
(15) ¬зема и други решени€, предвидени в устава;
(16) »збира почетни членове.

„л. 26 –ешени€та по чл. 25, т. 1, 5, 6, 9, 11 се вземат с 2/3 от гласовете на присъстващите с право на глас.

„л. 27 –ешени€та на ќбщото събрание са задължителни за всички членове на —дружението и другите органи на —дружението.

„л. 28 –ешени€та на ќбщото събрание подлежат на съдебен контрол относно т€хната законосъобразност и съответствие на устава.

„л. 29 ќбщото събрание не може да взема решени€ по въпроси, които не са включени в об€вени€ в поканата дневен ред на заседанието.

’III. ѕ–ќ“ќ ќЋ

„л. 30 (1) «а вс€ко заседание на ќбщото събрание се води протокол, който се завер€ва от председателстващи€ събранието и лицето, което го е изготвило и които отговар€т за верността на съдържанието му.
(2) ѕротоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на ќбщото събрание се завежда в нарочна книга.
(3) ¬секи член, присъствал на ќбщото събрание, има право да следи за точното отраз€ване на заседанието и взетите на него решени€ в протокола.

’IV. ”ѕ–ј¬»“≈Ћ≈Ќ —Џ¬≈“

„л. 31 (1) ”правителни€т съвет се избира от ќбщото събрание за срок не по-дълъг от 5 (пет) години като членовете му могат да бъдат преизбирани неограничено.
(2) ”правителни€т съвет се състои най-малко от 3 (три) лица. Ќегови членове могат да бъдат само физически лица и законните представители на юридическите лица Ц редовни членове на —дружението јсоциаци€ "ѕланини и хора". ёридическите лица, които са членове на —дружението, могат да посочват за членове на ”правителни€ съвет и лица, нечленуващи в —дружението.
(3) ѕредседател€т на  онтролни€ съвет участва по право в работата на ”правителни€ съвет без право на глас.

„л. 32. ”правителни€т съвет има следните правомощи€:
(1) ѕредставл€ва —дружението, както и определ€ обема на представителната власт на отделни негови членове;
(2) ќсигур€ва изпълнението на решени€та на ќбщото събрание;
(3) –азпорежда се с имуществото на —дружението при спазване изисквани€та на този устав;
(4) ѕодготв€ и внас€ в ќбщото събрание проект за бюджет;
(5) ѕодготв€ и внас€ в ќбщото събрание отчет за дейността на —дружението;
(6) ќпредел€ реда и организира дейността на —дружението в съответствие с програмата, приета от ќбщото събрание и носи отговорност за това;
(7) ѕриема правила за работата си;
(8) ѕриема структурата и щата на помощните органи и определ€ т€хното възнаграждение;
(9) ¬зема решени€ по всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на ќбщото събрание на —дружението.

„л. 33 (1) «аседани€та на ”правителни€ съвет се свикват и ръковод€т от председател€ по негова инициатива, но не по-р€дко от веднъж на 3 (три) месеца, както и по писмено искане на една трета от неговите членове. јко председател€т не свика заседание на ”правителни€ съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на ”правителни€ съвет. ѕри отсъствие на председател€, заседанието се ръководи от определен от управителни€ съвет негов член.
(2) «аседани€та на ”правителни€ съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му.
(3) –едовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът бъде подписан без забележки и възражени€ от всички членове на ”правителни€ съвет.
(4) –ешени€та се вземат с мнозинство от присъстващите, а решени€та по чл. 32, т. 3 и 6 Ц с мнозинство от всички членове.

„л. 34 (1) ѕредседател€т на ”правителни€ съвет се избира от ќбщото събрание на —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора" измежду членовете на ”правителни€ съвет. “ой може да бъде преизбран за не повече от два последователни мандата.
(2) ѕредседател€т на ”правителни€ съвет се избира за срок до 5 години, но може да бъде освободен от длъжност предсрочно от ќбщото събрание.
(3) ѕредседател€т на ”правителни€ съвет има следните права и задължени€:
- ƒа представл€ва —дружението в съответствие с предоставените му правомощи€;
- ƒа свиква и ръководи заседани€та на ”правителни€ съвет;
- ƒа назначава помощен персонал съгласно решени€та на ќбщото събрание и ”правителни€ съвет;
- ƒа се отчита пред ќбщото събрание и ”правителни€ съвет;
- ¬ кра€ на вс€ка финансова година да предостав€ на  онтролни€ съвет най-малко десет дни преди датата на ќбщото събрание доклад за дейността на —дружението и финансов отчет.
(4) ѕредседател€т на ”правителни€ съвет н€ма право да извършва разпоредителни действи€ и да обремен€ва с тежести движимото и недвижимо имущество на —дружението.

’V.  ќЌ“–ќЋ

„л. 35 ¬секи член на —дружението, ”правителни€т съвет и прокурорът могат да сезират съда по регистраци€ на —дружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на ќбщото събрание или съответствието му с устава.

’VI.  ќЌ“–ќЋ≈Ќ —Џ¬≈“

„л. 36 (1)  онтролни€т съвет се избира от ќбщото събрание и се състои от трима души.
(2) „ленове на  онтролни€ съвет могат да бъдат само редовни членове на —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора".
(3) «аседани€та на  онтролни€ съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.
(4) ѕредседател€т на  онтролни€ съвет се избира от ќбщото събрание на —дружението измежду членовете на избрани€  онтролен съвет.
(5)  онтролни€т съвет има следните правомощи€:
а. —леди за спазването на устава;
б. ѕровер€ва изпълнението на решени€та на ќбщото събрание;
в. ѕровер€ва финансово-счетоводната дейност на —дружението и представ€ на ќбщото събрание годишен доклад;
(6)  онтролни€т съвет се събира и упражн€ва своите права поне един път в годината.

’VII. »ћ”ў≈—“¬ќ » ‘»ЌјЌ—»

„л. 37 »муществото се състои от пари, право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, права на интелектуална собственост и други права, регламентирани от законодателството.

„л. 38 —дружението получава финансови средства от:
(1) членски внос и доброволни вноски на членовете;
(2) спонсорство, дарени€ или завещани€;
(3) лихви и дивиденти;
(4) наем на движимо или недвижимо имущество;
(5) обучение и професионална квалификаци€ на кадри;
(6) приходи от стопански дейности, за които не се изисква специално разрешително или лиценз и чрез които се реализират целите на сдружението;
(7) управление на проекти с национално и международно финансиране в областта на туризма и професионалната квалификаци€;
(8) целево финансиране от български или чуждестранни лица.

„л. 39 ¬сички членове на —дружението дължат имуществени вноски Ц встъпителен и годишен членски внос в размер, вид и срок, определени от ќбщото събрание.

„л. 40 ‘инансово-счетоводната дейност се организира и управл€ва от ѕредседател€ на ”правителни€ съвет и се контролира от ”правителни€ съвет и от  онтролни€ съвет.

„л. 41 »муществото на —дружението може да се изразходва само в съответствие с утвърдени€ годишен бюджет.

„л. 42 ѕри приключване на годишни€ баланс със загуба ќбщото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриване на загубата. –ешението се взема с квалифицирано мнозинство от 50% плюс 1 от присъстващите. »муществените вноски на членовете се определ€т по вид и размер от ќбщото събрание, което посочва в решението си и начина на внас€не.

’VIII. —“ќѕјЌ— ј ƒ≈…Ќќ—“

„л. 43 (1) —дружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:
–азработване и осъществ€ване на програми и обучение на планински водачи и лица, ангажирани с работа в планината;
–азработване и маркиране на туристически и алпийски маршрути;
ќсигур€ване на водачески услуги;
 онсултантска дейност в сферата на устойчиви€ туризъм и развитието на планинските и полупланинските райони на Ѕългари€;
–азработване и осъществ€ване на програми и проекти с национално и международно участие в областта на професионалното обучение, екотуризма и развитието на планинските и полупланинските райони на Ѕългари€;
ќтдаване под наем на специализирана екипировка;
ќрганизиране на срещи, изложени€, спортни про€ви и експедиции в Ѕългари€ и по света.
(2) »звършването на дейността по алине€ първа се подчин€ва на услови€та и реда, определени със законите, които € регулират.

„л. 44 —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора" не разпредел€ печалба.

’IV. ѕ–≈ќЅ–ј«”¬јЌ≈ » ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈

„л. 45 —дружение јсоциаци€ "ѕланини и хора" се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел по решение на ќбщото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на събранието.

„л. 46 —дружението се прекрат€ва:
(1) ѕо решение на ќбщото събрание
(2) ѕо решение на съда по регистраци€, в случай че —дружението извършва дейност, противна на закона и при неплатежоспособност.

„л. 47 ѕри прекрат€ване на —дружението се извършва ликвидаци€, за ко€то се прилагат разпоредбите на “ърговски€ закон. “€ се извършва от ”правителни€ съвет или определено от него лице. –азпределението на останалото след ликвидаци€та имущество се извършва съобразно решение на ќбщото събрание.

„л. 48 јко ќбщото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото след удовлетвор€ване на кредиторите, ликвидаторът осребр€ва имуществото на —дружението и го разпредел€ между членовете съобразно направените от т€х имуществени вноски.

„л. 49 «а всички въпроси, неуредени в насто€щи€ устав, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство и в частност на «акона за юридическите лица с нестопанска цел. “ози текст на устав е приет на ќбщо събрание, състо€ло се на 9 декември 2001 г. в хотел " луб ¬лада€", гр. —офи€ и влиза в сила от 18 декември 2001 г.

¬я–Ќќ,

ѕротоколирала: ѕредседател на ќбщото събрание: ÷вета ƒимитрова Ѕил€рска, ѕавел ѕетров ѕавлов

„Ћ≈Ќќ¬≈, ѕ–»—Џ—“¬јЋ» Ќј —ЏЅ–јЌ»≈“ќ:

ћомчил ћаргаритов ƒам€нов
ќрлин ¬ихрони „ачановски
ѕавел ѕетров ѕавлов
–осен ƒимитров ¬асилев
÷вета ƒимитрова Ѕил€рска
явор —лавов —то€нов
Ћюбомир …орданов ѕопйорданов
 ирил Ѕорисов Ћевтеров
¬ърбан Ѕлагоев “одоров
јндрей »ванов янков
»ван ’ристов √анев
¬алери ѕетров √айдаров
¬енцислава “еодорова „ипева
Ѕойко ћаринов ¬ълчев
√еорги ƒимитров ƒимитров
»ван “одоров —то€нов
¬ладимир »ванков »ванов
 ирил ѕетров ѕетров
ѕенчо Ќиколаев ѕенчев
ћартин √еоргиев ’араланов
Ќедко »ванов –адев


ѕечат на офертатаѕечат