оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕравилник за вътрешни€ ред в туристическите и алпийските хижи, заслони, спални и домове
ƒата: 2003-10-10

»здаден от председател€ на  омитета за физическа култура и спорт, обн., »зв., бр. 29 от 11 април 1958 г., в сила от 11.04.1958 г.

I. ќ—Ќќ¬Ќ» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

1. “уристическите или алпийски хижи са обществена собственост. “е са предназначени за нощуване и почивка на всички организирани и неорганизирани туристи и алпинисти.

2. “уристическа или алпийска хижа е вс€ка сграда или част от не€, ко€то се стопанисва и управл€ва:

а) от Ѕългарски туристически съюз и неговите поделени€ или

б) от профсъюзите, ведомствата, кооперациите или други организации, ако съгласно утвърдените им планове е предназначена за използуване от туристи и алпинисти.

«абележка. «а туристически или алпийски хижи се см€тат и заслоните в планините, туристическите домове и спални в населените места и всички сгради в народни€ парк "¬итоша", построени над 1000 метра надморска височина, с изключение на тези със специално предназначение по утвърдените им планове.

Ќе се см€тат за туристически или алпийски хижи метеорологическите наблюдателници и станции, сградите на горските власти и стопанства, хижите на народни€ ловно-рибарски съюз, сградите за охрана на вододайните зони, всички силови станции и обслужващите ги сгради.

3. “уристическите или алпийски хижи са отворени през вс€ко време на годината и денонощието. ¬ т€х получава подслон всеки, който има редовен личен паспорт или друг официален документ за самоличност.

4. ¬ъв вс€ка туристическа или алпийска хижа тр€бва да има:

а) обзаведена туристическа кухн€, в ко€то задължително по вс€ко време да се дава безплатен топъл чай без захар. ¬ не€ тр€бва да има м€сто и съоръжени€ за подсушаване на дрехи и обувки;

б) аптечка и авариен медицински пакет за даване на първа медицинска помощ. Ѕро€т и видът на медикаментите се определ€т от планинската спасителна служба (ѕ——);

в) комплекти от спасителни и помощни съоръжени€ по указани€ от ѕ—— само в определени съвместно от Ѕ“— и ѕ—— високопланински хижи, в чиито райони стават често бури, свличани€ и съществуват сериозни опасности;

г) противопожарни уреди и съоръжени€.

5. ¬ туристическите или алпийски хижи се вод€т задължително следните книги: книга за посетителите, ревизионна книга и книга за препоръки, похвали и оплаквани€.

II. »«ѕќЋ«”¬јЌ≈ Ќј ’»∆»“≈

6. ¬секи български или чужд гражданин има право на подслон и ползуване от инвентара на вс€ка хижа.

7. ѕосетителите на хижите са длъжни:

а) да спазват този правилник и да изпълн€ват нареждани€та на длъжностните лица в хижите;

б) да съдействуват на домакина, на дежурни€, както и на ѕ—— при спасителни акции;

в) да бд€т и предотврат€ват вс€каква опасност от пожар в горите и хижите, както и да вземат активно участие в потушаването на по€вил се пожар.

8. ѕосетителите записват своите оплаквани€ в книгата за похвали и оплаквани€, без да влизат в саморазправа с длъжностните лица в хижата. ƒежурни€т и домакинът са длъжни веднага да уведом€т организаци€та, ко€то стопанисва хижата, за оплакването. ќрганизаци€та тр€бва да вземе решение по него и в двадесетдневен срок да го съобщи на оплакващи€ се.

III. ƒЋЏ∆Ќќ—“Ќ» Ћ»÷ј

ј. ƒомакин

9. ƒомакинът на хижата е длъжен:

а) да пази и стопанисва добре поверената му хижа и инвентара й;

б) да поддържа маркировката в околността съгласно указани€та на организаци€та, ко€то стопанисва хижата;

в) да посреща приветливо посетителите и да се отнас€ внимателно с т€х;

г) да познава основно района на хижата и да упътва посетителите;

д) да спазва точно правилника за вътрешни€ ред и нареждани€та на организаци€та, ко€то стопанисва хижата;

е) да води книгата за посетителите по установени€ ред;

ж) да поддържа чистота в хижата и нейни€ район;

з) да поддържа отоплението и осветлението в хижата;

и) да дава сигнали с камбани, светлина или по друг начин при лошо време или друга опасност;

к) да съдействува на органите на планинската спасителна служба при дежурства и спасителни акции;

л) да раздава и приема книги от библиотеката през определено време и да следи за редовното им връщане;

м) да не приема от посетителите никакво възнаграждение по изпълнение на задължени€та си;

н) при нарушени€ на правилника да взема съответни мерки, без да допуска саморазправа и грубости.

10. ƒомакинът на хижата има право:

а) да настан€ва посетителите по реда на правилника;

б) да налага наказани€та, предвидени в правилника.

«абележка. –азпоредбите на този правилник за домакина важат и за управителите на хижи, както и за другите длъжностни лица, които заместват домакина.

Ѕ. ƒежурен

11. ѕри нужда в хижите се изпращат от туристическите дружества, секции или алпийски клубове дежурни, които:

а) контролират как персоналът на хижата изпълн€ва своите задължени€, без да се вмесват в служебните му задължени€;

б) след€т изпълнението на правилника за вътрешни€ ред от страна на посетителите и отбел€зват направените оплаквани€ и похвали, за да ги донесат незабавно;

в) съдействуват при настан€ване на посетителите.

ƒежурните изпълн€ват тези задачи съобразно съгласуваните инструкции на Ѕ“— и организациите, които стопанисват хижите.

IV. Ќј—“јЌя¬јЌ≈

12. ѕосетителите се настан€ват по реда на пристигането им и не по-рано от три часа преди определени€ за сън час.
«а майки с деца, бременни жени, лица с напреднала възраст, заболели и др. се запазват 10% от местата до един час преди времето за сън, след което се разпредел€т на общо основание.
 огато бро€т на посетителите надвишава възможностите за настан€ване, спазва се следни€т ред: най-напред се настан€ват майките с деца, бременните, заболелите и децата, юношите и девойките до 14-годишна възраст, лицата с напреднала възраст, другите жени и организираните туристи.

13. «абранено е предварително да се запазват места за нощуване освен в следните случаи:

а) при про€ви, организирани от Ѕ“— и поделени€та му;

б) при туристическите, алпийските и ски състезани€ и организирани тренировки - за състезателите, съдиите и треньорите;

в) за участниците в екскурзионното летуване, независимо от кого се стопанисва хижата, и за групите на организираните младежки походи и пътешестви€ - със съгласието на собствениците на хижите.

ѕри тези случаи се запазват до 50% от всички места за нощуване. ÷— на Ѕ“— може да измен€ този процент при особени случаи конкретно за отделни хижи.

14. ≈дно лице нe може да нощува в една и съща хижа без прекъсване повече от пет денонощи€, освен ако има свободни места. “ази забрана н€ма приложение при организирани туристически, алпийски, квалификационни и учебно-спортни про€ви.

15. “ам, където има повече от едно спално помещение и услови€та позвол€ват, мъжете и жените нощуват в отделни помещени€. “ам, където н€ма отделни помещени€, собствениците на хижите се задължават да приспособ€т помещени€ за нощуване на мъже и жени.

V. “ј —»

16. ѕосетителите се ползуват от помещени€та и инвентара на туристическите или алпийски хижи срещу заплащане на такси. “аксите се събират за нощуване, почивка, използуване на допълнително оде€ло и за отопление.

A. “акси за нощуване

ќрганизирани туристи и алпинисти, отчетени с редовно облепени за текущата година членски карти, и учащи се до 14-годишна възраст включително заплащат:

  • на легло - по 2,50 лв.
  • на нар - по 1,50 лв.

¬сички останали посетители заплащат:

  • на легло - по 6 лв.
  • на нар - по 3 лв.

“аксата включва ползуването на едно оде€ло.

ƒецата, ненавършили 7 години, които сп€т при родителите си, не заплащат такси.

¬сички нощуващи може да използуват м€стото си за почивка до 15 часа на други€ ден.

Ѕ. “акси за почивка

ѕосетителите могат да използуват легла за почивка през ден€. “е заплащат половината от определените такси за нощуване и използуват местата си до 15 часа същи€ ден.

¬. “акси за допълнително оде€ло и отопление

  • «а вс€ко допълнително оде€ло се заплаща по 0,50 лв.
  • «а отопление през зимни€ сезон се заплаща допълнително 1 лев.

17. «а вс€ка нощувка, почивка, допълнително оде€ло и отопление се издават квитанции от заверен и подпечатан от Ѕ“— кочан.  витанциите тр€бва да се паз€т от посетителите през цели€ престой в хижата.

18. Ќикой не може да заеме м€сто за спане и почивка, преди да е предал документите си за самоличност.

19. ќпределените такси са максимални. —топанисващите организации могат да ги намал€ват или да ги отмен€т.

20. Ќе заплащат такси:

а) бригадири при излети за трудови дни в полза на хижата;

б) дежурните по хижа, длъжностните лица по ѕ—— и лицата, натоварени да ревизират хижата.

VI. –≈ƒ ¬ ѕќћ≈ў≈Ќ»я“ј

A. ¬ спалните

21. „асовете за сън са следните:

зиме - от 1 октомври до 30 април - от 22 часа до 7 часа.
лете - от 1 май до 30 септември - от 23 часа до 6 часа.
22. ¬секи посетител заема определеното му м€сто за нощуване и почивка до определени€ час. ѕристигналите по-късно заемат местата си безшумно.

23. ѕрез определеното време за сън вътре и в района на хижата се осигур€ва пълна тишина.

24. ¬ спалните помещени€ не може да се внас€ храна, да се готви и €де, да се пуши, да се вдига шум, не може да се внас€т, монтират и мажат ски.

25. —лед като свърши времето за сън, спалните помещени€ тр€бва да бъдат освободени, за да се проветр€т и почист€т. “ова тр€бва да стане най-късно до 11 часа.

 огато оде€лата не са чаршафосани, на едини€ им край тр€бва да се постави €сно видим знак, за да се постилат правилно откъм главата.

Ѕ. ¬ столовата (салона) и бюфетите

26. ¬секи посетител е длъжен, след като се нахрани, да почисти и подреди масата, като изхвърли на определените за целта места отпадъците от храна.

–аниците и ските се постав€т на определените места.

¬. ¬ кухн€та

27. ¬секи посетител има право, след като уреди с домакина престо€ си в хижата, да използува безплатно съдовете на кухн€та, които тр€бва да върне измити и почистени.

√. ¬ заслони без домакин

28. ¬секи посетител, след като използува заслона и инвентара му е длъжен да почисти заслона, да подреди инвентара, да приготви дърва за печката и като заключи вратата, да постави ключа на указаното м€сто.

ƒ. ¬ района и двора

29. »зползуването на съоръжени€та и инвентара в двора и района на хижата тр€бва да бъде грижливо.

ќтпадъците тр€бва да се събират и хвърл€т в определените за т€х кошчета или €ми.

30. «абран€ва се замърс€ването на водите във вододайните зони и водите за пиене.

31. «абран€ва се късането на цвет€ в двора и района, чупенето на клони, паленето на огън и постройката на биваци извън определените за тази цел места.

VII. Ќј ј«јЌ»я

32. Ќа нарушителите на насто€щи€ правилник се налагат следните наказани€:

а) забележка;

б) представ€не имената на нарушителите в съответното туристическо дружество и секци€ за наказание съгласно устава на Ѕ“—;

в) отстран€ване от хижата - при употреба на алкохол, неподчинение или повторение на нарушението;

г) недопускане да се нощува в хижата - в случай на €вно пи€но състо€ние.

Ќаказани€та по буква "в" и "г" се налагат само ако не се постав€ в опасност живота или здравето на наказани€. “е се налагат от домакина съгласувано с дежурните по хижа и ѕ——, когато има такива.

33. ѕри хулиганство или друго престъпление длъжностните лица на хижата предават виновното лице за наказание от съответните власти.

VIII. –≈¬»«»»

34. –евизии по приложението на насто€щи€ правилник могат да извършват:

а) членовете на бюрото на ÷— на Ѕ“— и упълномощените от него лица - във всички хижи в територи€та на страната, независимо от кого се стопанисват;

б) от членовете на бюрата на окръжните съвети на Ѕ“— и упълномощените от т€х лица - във всички хижи, намиращи се в територи€та на окръга им;

в) членовете на бюрата в дружествените съвети и упълномощените от т€х лица - във всички хижи, стопанисвани от тези дружества, туристически секции или алпийски клубове.

35. –евизии в хижите, стопанисвани от профсъюзите, ведомствата, организациите, и др., могат да се извършват от натоварени от ръководствата лица и от членовете на бюрата на окръжните и дружествените съвети на Ѕ“—, упълномощени за целта.

36. –евизии в хижите, наход€щи се в територи€та на лесопарковете, могат да извършват и органите на управлени€та им в рамките на разпореждани€та и правилниците за устройството на тези лесопаркове.

IX. ќЅў» –ј«ѕќ–≈∆ƒјЌ»я

37. ѕродажбата и употребата на спиртни напитки в помещени€та на хижите, в бюфетите им и в районите им е абсолютно забранено.
јбсолютно се забран€ват и хазартните игри под каквато и да е форма.

38. Ћицата, които повред€т хижата или нейни€ инвентар, заплащат веднага стойността на повредата.

39. »зпълнението на правилника се възлага на Ѕългарски€ туристически съюз, профсъюзите, всички организации, ведомства, кооперации и др., които стопанисват хижи.

40. “ози правилник е утвърден с –ешение є 4 от 13 февруари 1958 г. на  омитета за физическа култура и спорт и влиза в сила от ден€ на обнародването му в "»звести€ на ѕрезидиума на Ќародното събрание".

«абележка: ѕравилникът е в сила към месец септември 2003 г.


ѕечат на офертатаѕечат