оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

”слови€ на участие и изисквани€ към експонираната реклама на туристическите фирми в информационен щанд
ƒата: 2004-08-11

1. “уристическа организаци€, желаеща да участва на информационен щанд на –епублика Ѕългари€ следва да представи, следните документи:

а/ ”достоверение за актуално състо€ние на организаци€та Ц издадено от окръжни€ съд по регистраци€та й в оригинал; копие от последно съдебно решение заверено с печата и подпис на управител€ на фирмата.

б /  опие на документ за официална правоспособност за предлагане на туристически продукт (лиценз за туроператор/тур агент или документ за категоризаци€ на хотелиер или ресторантьор), заверено в€рно с оригинала с подпис и печата на фирмата.

в/ ”частници в информационен щанд са български и чужди фирми, предлагащи туриститечeски продукти и услуги,  които рекламират Ѕългари€, регистрирани като търговци, в съответствие с изисквани€та на националните си законодателства, лицензирани като туроператори и турагенти или категоризирани хотелиери или ресторантьори, предлагащи  туристически услуги в –епублика Ѕългари€, в съответствие  със «акона за туризма.

2. Ќе се допуска участието на туристическа организаци€, представ€ща материали, които рекламират туристически продукт от и за –епублика Ѕългари€ с открит или подтекстово изразен смисъл или цел за омаловажаване значението, опозор€ване или осмиване на –епублика Ѕългари€ като държава или туристическа дестинаци€.

3. Ќе се допуска участието на туристическа организаци€ с неизплатени стари задължени€ към »зпълнителната агенци€ за национална туристическа реклама и информаци€.

4. ¬ случай на противоречие на представените материали или документи с изисквани€та, предвидени в т.2 и т.3 или при липса на документ, съгласно изисквани€та на т.1, кандидатът не се допуска до участие.

5. ѕри отстранени недостатъци (в тридневен срок от получаване на документите) референтът включва туристическата фирма за участие.

6. јгенци€та осигур€ва на всеки участник на информационни€ щанд:

  • работно м€сто Ц информационен деск, на който да постави и разпростран€ва рекламно-информационните си материали и оферти
  • право на ползване на маса за преговори, за€вена по график след съгласуване с всички участници на щанда
  • на горни€ фриз на щанда могат да се изпишат фирмените имена на участниците, подали за€вките си в срок (в случай че фирмата-строител предвиди м€сто за това)

7. —пециализирани услуги, свързани с участието на фирмите (наем на техника, кетеринг и др.), се заплащат допълнително съгласно услови€та на официални€ организатор.

8. «а€вките за участие ще бъдат  разгледани  в десетдневен срок от получаването им от комиси€ на јгенци€та.

9. —лед изтичане на крайни€ срок, разглеждане на за€вките от комиси€та и одобр€ване на кандидатите, до фирмите се изпращат писма за потвърждаване на участието и договор за пренаемане. —лед подписване на договора, но не по-късно от три работни дни след получаването му, следва да се внесат по сметката на јгенци€та по туризъм таксите за участие.

10. «а краен срок за участие на предложени€та се счита срокът, посочен в уведомителното писмо.

ѕри заплащане от страна на фирма такса за участие и при не€в€ване по уважителни причини, платената такса се прехвърл€ за участие в следващо изложение.

јгенци€ по туризъм


ѕечат на офертатаѕечат