оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«аведени€ за профилактична и рехабилитационна дейност през 2004 г.
ƒата: 2004-03-28

Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ќ—»√”–»“≈Ћ≈Ќ »Ќ—“»“”“
ѕ–ќ‘»Ћј “»„Ќј » –≈’јЅ»Ћ»“ј÷»ќЌЌј ƒ≈…Ќќ—“


Ќационални€т осигурителен институт на основание чл. 30, ал. 1 от »нструкци€ є 1 за услови€та и реда за разходване на средствата от бюджета на държавното обществено осигур€ване, определени като парични помощи за профилактика и рехабилитаци€ (обн., ƒ¬, бр. 13 от 05.02.2002 г., изм., бр. 118 от 20.12.2002 г., изм. с –ешение є 8063 от 31.07.2003 г. на ¬ј— на –Ѕ - бр. 71 от 12.08.2003 г., изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2004 г.), сключи договори с 13 (тринадесет) юридически лица, с общо 38 (тридесет и осем) заведени€ за профилактика и рехабилитаци€, спечелили конкурса през 2004 година, а именно:

≤. Уѕрофилактика, рехабилитаци€ и отдихФ ≈јƒ Ц гр. —офи€, със следните бази:

 • клон Ѕанк€ Ц Ѕ  Уƒружба" (ƒружба 1 и 2)
 • клон Ѕоровец Ц Ѕ’ У онстанци€Ф Ц гр.  остенец
 • клон ѕловдив Ц Ѕ’ У–озаФ Ц гр. —трелча
 • клон Ѕан€ Ц Ѕ’ У—тр€маФ
 • клон Ѕан€ Ц Ѕ’ У√ерганаФ Ц гр. ’исар
 • клон ¬ършец Ц Ѕ’ У“инт€ваФ
 • клон Ѕургас Ц Ѕ’ У—транджаФ
 • клон Ѕургас Ц Ѕ’ У—в. ћинаФ (бивш "–одопи")
 • клон Ѕургас Ц Ѕ’ У∆ива водаФ Ц —ливенски минерални бани
 • клон ¬елинград Ц Ѕ’ У¬елинградФ
 • клон √аброво Ц Ѕ’ УЋюл€цитеФ
 • клон ’асково Ц Ѕ’ У“опликаФ
 • клон ѕавел бан€ Ц оздравителен комплекс ѕавел бан€
 • клон ѕавел бан€ Ц Ѕ’ У«агореФ Ц —тарозагорски минерални бани
 • ÷ентрално управление Ц хотелски комплекс У«дравецФ Ц гр. “етевен
 • –езервации се прав€т:

  • чрез туристическите агенции на дружеството в страната
  • директно в заведени€та

  ≤≤. У—пециализирани болници за рехабилитаци€ Ц Ќационален комплексФ ≈јƒ Ц гр. —офи€, със следните бази:

  1. филиал ’исар
  2. филиал ¬елинград
  3. филиал Ѕаните, —мол€нско
  4. филиал ѕоморие
  5. филиал Ѕан€,  арловско
  6. филиал ѕавел бан€
  7. филиал ћомин проход
  8. филиал —андански
  9. филиал  юстендил
  10. филиал Ќаречен

  –езервации се прав€т:

  • в отдел "ѕласмент, маркетинг и реклама" в ÷ентрални€ офис на дружеството Ц —офи€, бул. "¬асил Ћевски" є 54, ста€ є 1
  • директно в заведени€та

  ≤≤≤. ¬оенномедицинска академи€ Ц гр. —офи€, със следните бази:

  1. Ѕолнична база по балнеологи€, рехабилитаци€ и профилактика У алеро€Ф Ц гр. ’исар
  2. Ѕолнична база по балнеологи€, рехабилитаци€ и профилактика Ц гр. Ѕанк€
  3. Ѕолнична база по балнеологи€, рехабилитаци€ и профилактика У—в. √еорги ѕобедоносецФ Ц гр. ѕоморие

  –езервации се прав€т директно в заведени€та 10 дни предварително

  IV. ћногопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитаци€ У¬итаФ ≈ќќƒ Ц гр. ¬елинград.

  V. У—пециализирана болница за рехабилитаци€ Ц Ѕанк€Ф јƒ Ц гр. Ѕанк€.

  VI. ћногопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитаци€ У—вета ЅогородицаФ Ц с. Ќаречен.

  VII. У—пециализирана болница за рехабилитаци€ Ц Ѕургаски минерални баниФ ≈јƒ.

  VIII. У—пециализирана болница за рехабилитаци€ Ц «дравеФ јƒ Ц гр. Ѕанк€.

  IX. У—пециализирана болница за рехабилитаци€ Ц ћарикостиновоФ ≈ќќƒ Ц с. ћарикостиново.

  X. У—пециализирана болница за рехабилитаци€ Ц —апарева бан€Ф јƒ.

  XI. У’оспис ≈нерги€Ф ≈ќќƒ Ц гр. “ърговище.

  XII. Ућногопрофилна болница за долекуване, продължител-но лечение и рехабилитаци€ Ц ѕерникФ ≈ќќƒ Ц гр. ѕерник.

  XIII. Уѕърва многопрофилна болница за активно лечениеЦ —офи€Ф јƒ Ц база ƒрагалевци.

  –езервации се прав€т директно в заведени€та.

  —ледва да се има предвид, че паричната помощ за профилактика и рехабилитаци€ включва изц€ло средствата за нощувките по цени, определени в договорите, стойността на основните медицински услуги, извършвани по посочени в договорите профилни възможности на заведени€та, които ще бъдат финансирани от бюджета на ƒќќ и частична парична помощ за хранене в размер на 4 (четири) лв. за един храноден. –азмерът на общата частична парична помощ за хранене за ден€ на постъпване и ден€ на напускане на заведението се равн€ва на размера за един храноден.

  ƒопълнителните медицински услуги, които не са свързани с основното забол€ване, посочено в медицинското направление, не се заплащат от държавното обществено осигур€ване.

  ¬ заведени€та не се приемат за профилактика и рехабилитаци€ лица с форма на забол€ването или съпътстващи забол€вани€, които са посочени като противопоказани€ за лечението.


  ѕечат на офертатаѕечат