оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕравата на пътниците при извънредни ситуации
ƒата: 2010-07-28

MEMO/10/283
Ѕрюксел, 29 юни 2010 г.

ѕравата на пътниците при извънредни ситуации

¬ъведение

ѕътуващите със самолет или влак продължават да се ползват с право на закрила дори при извънредни ситуации като изригването на исландски€ вулкан през април 2010 г. —итуаци€та предизвика много затруднени€ за пътуващите в ц€ла ≈вропа, но правата на пътниците продължаваха да са в сила.

ѕътуващите със самолет имаха право:

  • да получат информаци€ от авиокомпаниите (напр. относно правата си, настъпващите промени в ситуаци€та, отм€ната на полети и продължителността на закъснени€та)
  • да се ползват от грижи (според конкретната ситуаци€ Ч разхладителни напитки, храна, настан€ване)
  • да избират между възстанов€ване на цената на билета или превозване по друг маршрут до крайната дестинаци€

ѕри подобни извънредни обсто€телства обаче пътниците н€мат право на допълнително финансово обезщетение за разлика от случа€, когато закъснени€та или отм€ната на полетите са по вина на авиокомпани€та.

 омиси€та реагира бързо през април като напомни на пътуващите със самолет за техните права и ще продължава да постъпва така и при бъдещи извънредни обсто€телства.

Ќа пътниците се препоръчва винаги първо да се свържат с обслужващите ги авиокомпании, а при наличието на проблеми Ч с националните органи за правоприлагане. “ук можете да намерите актуализиран списък с националните органи за правоприлагане: http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

јко полетът ми е отменен, тр€бва ли авиокомпани€та да ми предостави възможност за избор между възстанов€ване на цената и превозване по друг маршрут?

ƒа. ¬ие, в качеството си на потребител, сте този, който решава.

¬ажно е да се има предвид, че ако изберете възстанов€ване на цената (т.е. връщане на парите за билета ¬и), правата ¬и се изчерпват с това. ќт този момент нататък авиокомпани€та н€ма повече задължението да ¬и осигур€ва напитки или настан€ване.

јко избера възстанов€ване на цената това означава ли, че ще ми върнат ц€лата сума за билета, включително данъци и всички такси?

ƒа! “р€бва да получите сумата, ко€то сте платили за билета си.

јко изберете превозването по друг маршрут:

јвиокомпани€та може да ¬и превози по друг маршрут с други транспортни средства, като влак и др., или като използва друг въздушен превозвач. ƒокато чакате това да се случи, авиокомпани€та има задължението да се грижи за ¬ас - да осигур€ва разхладителни напитки според продължителността на закъснението, да ви осигури настан€ване за една или повече нощи, ако е необходимо, или да ви осигури транспорт до м€стото на настан€ването.

 ъде мога да подам за€вление за възстанов€ване на цената?

ѕодавате за€влението до авиокомпани€та, за ко€то сте резервирали билет.

 акво да прав€, ако ми отговор€т, че н€мам права при тези Дизвънредни обсто€телстваУ?

ѕо силата на правото на ≈— ¬ашите права на пътник в ≈— са в сила дори и при тези Дизвънредни обсто€телстваУ. ≈динствени€т елемент, който не е приложим, е допълнителното финансово обезщетение (парична добавка, ко€то има за цел да ¬и обезщети за причиненото неудобство).

 акво да прав€, ако авиокомпани€та не е съгласна с това или ако правата ми не се спазват?

ѕодайте оплакване. јко срещате затруднени€ при отсто€ването на правата си на пътник, тр€бва да подадете оплакване Ч първо, до авиокомпани€та, а в случай че не сте удовлетворен от отговора Ч тогава до компетентни€ национален орган. “е са тези, които тр€бва да ¬и помогнат и които са задължени по силата на правото на ≈— да прилагат закона.

«а повече информаци€: http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

ѕо какъв начин ƒирективата относно пакетните туристически пътувани€ може да предостави защита на потребителите, които са блокирани на зем€та поради отменени полети?

јко отменени€т полет е бил закупен като част от пакетна ваканци€, потребителите имат по-големи права, включително правото да получат възстанов€ване на цената на цели€ пакет (включително напр. полета и хотела) и да се ползват от съдействие на м€сто, ако са блокирани на зем€та.

«а повече информаци€: http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_holidays/index_en.htm

 огато се нуждаете от повече информаци€ за вашите права в ≈— и как да се ползвате от т€х

Ќа пътниците, засегнати от ситуаци€та, се препоръчва да се обърнат първо към обслужващите авиокомпании или пътническата агенци€.

јко срещате затруднени€ или се нуждаете от повече информаци€ или от подкрепа при отсто€ването на правата си, обърнете се към ≈вропейски€ потребителски център в ко€то и да е страна, до национална потребителска организаци€ или компетентни€ орган по правоприлагане.

≈вропейски потребителски център (≈ѕ÷), ползващ се с подкрепата на ≈вропейската комиси€, съществува във вс€ка държава от ≈—, а така също и в »сланди€ и Ќорвеги€. “€хната функци€ е да помагат на пътуващите, които са засегнати от кризата и които срещат затруднени€ при упражн€ването на правата си, като правото да получат възстанов€ване на цената или да бъдат превозени до крайната дестинаци€ по друг маршрут или правото да им се предостави храна и настан€ване. ћрежата от ≈ѕ÷ работи съгласувано, за да осигури координирани действи€ за посрещане на кризата.

ѕълните координати за връзка с ≈ѕ÷ във всички страни, както и линкове към националните уебсайтове, можете да намерите на адрес http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

—ъществува и телефонен номер на Europe Direct, рекламиран върху плакати на много летища из ≈вропа, на който на 00800 6789 1011 можете да получите повече информаци€.

«а повече информаци€ относно правата ¬и: apr.europa.eu


ѕечат на офертатаѕечат