оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕрава на пътуващите със самолет
ƒата: 2010-07-28

MEMO/10/281
Ѕрюксел, 29 юни 2010 г.

ѕрава на пътуващите със самолет
 ампани€ за повишаване на осведомеността

«ащо ≈вропейската комиси€ стартира кампани€ за повишаване на осведомеността относно правата на пътниците?

¬ъпреки че през последните години ≈вропейски€т съюз отбел€за съществен напредък във въвеждането на общи права на пътниците, които използват железопътен или въздушен транспорт, не всеки европеец все още е на€сно с тези свои права. “ази кампани€ си постав€ за цел да информира всички граждани, които използват железопътен и въздушен транспорт, за това с какви права разполагат по силата на европейското законодателство и как могат да се ползват от т€х.

«ащо сега?

—ега е началото на ваканционни€ сезон, когато милиони европейци се отправ€т, със самолет и влак, към заслужена почивка и отдих. ћного проблеми ще бъдат предотвратени, ако пътниците, които използват въздушен и железопътен транспорт, са запознати със своите права.

 ак на практика ще се осъществи кампани€та?

 ампани€та ще се проведе на всички 23 официални езици на ≈— Ц така хората ще могат да се информират за своите права на майчини€ си език. ќт началото на кампани€та в летищата и железопътните гари във всички 27 държави-членки постепенно ще бъдат изложени плакати и предоставени брошури.

—ъздаден уебсайт, който съдържа повече информаци€: http://ec.europa.eu/passenger-rights.  омиси€та изработи кратък видео материал, относно предостав€ните по европейското законодателство права на пътниците, използващи въздушен и железопътен транспорт, които имат увреждани€ или са с ограничена подвижност. “ози материал ще бъде предоставен за излъчване на различни телевизионни канали.  ратки хумористични клипове ще припомн€т на пътниците техните права по време на пътуване. “е ще бъдат достъпни и на уебсайта на кампани€та. ќсвен това в течение на 2010 и 2011 г.  омиси€та ще присъства на н€колко ключови изложени€, свързани с пътувани€, за да информира хората за техните права.


ѕрава на пътуващите със самолет

«ащо б€ха въведени правата на пътуващите със самолет?

ќт началото на 90-те години пътувани€та със самолет значително се увеличиха. Ѕързи€т растеж доведе и до н€кои неудобства, които често зас€гат пътниците.

»зправен пред тези промени, ≈— работи от 1991 г. насам за гарантиране на равни основни права за всички пътници, посредством изработването на законодателство на ≈—, което да се прилага във всички държави на ≈вропейски€ съюз.

ѕрез февруари 2005 г. влезе в сила –егламент (≈ќ) 261/2004. “ози регламент установ€ва общи правила за обезщет€ване и помощ в определени ситуации на пътниците, пътуващи със самолет. “ова законодателство се прилага за пътници, които заминават от летища, разположени на територи€та на държава-членка, и за пътници, които пристигат на такива летища от трета държава, когато полетът се осъществ€ва от европейски превозвач.

— какви права разполагат пътниците с увреждани€ или с ограничена подвижност?

«аконодателството на ≈— защитава хората с увреждани€ и/или ограничена подвижност от дискриминаци€ при резерваци€ на пътуването и при качването в самолета. “ези пътници също така имат право да получат помощ в летищата (при заминаване, пристигане и транзит) и на борда на самолета. — цел да се улесни предостав€нето на помощ, препоръчително е да уведомите предварително за вашите нужди.

 ои са основните права?

¬ случай на промени в изпълнението на полета пътниците имат право:

  • да получат информаци€ от авиокомпани€та (например относно техните права, за развитието на ситуаци€та, за отменените услуги и продължителността на закъснени€та)
  • да избират между възстанов€ване на стойността на билета или пренасочване до крайното местоназначение на пътуването (внимание: при дълги закъснени€, това право е приложимо единствено спр€мо закъснени€ от повече от пет часа)
  • да получат подход€щи грижи (напитки, храна, настан€ване или превоз до и от летището, според случа€), докато чакат пренасочване или в случай на дълго закъснение (в зависимост от дължината на полета, например 2 часа закъснение за полети до 1500 км, или три часа за всички полети в рамките на ќбщността).

 акво става, ако за полета са продадени повече билети от свободните места?

 огато за даден полет са продадени повече билети от свободните места, авиокомпаниите са длъжни най-напред да потърс€т доброволци, които са готови да отстъп€т сво€та резерваци€ в зам€на на н€кои преимущества (например пътни мили, ваучери, пари, право на допълнителен билет или м€сто в по-висока класа на друг полет). ќсвен това въздушни€т превозвач тр€бва винаги да предлага на доброволците избор между възстанов€ване на пълната стойност на предишната им резерваци€ или пренасочване.

ѕътниците могат да имат право на обезщетение между И250 и И600 в зависимост от разсто€нието на полета и закъснението, натрупано преди пренасочването.

 огато пътникът избере пренасочване, авиокомпани€та тр€бва да му предостави ц€лото необходимо съдействие, например храна и напитки, достъп до телефон, пренощуване ако е необходимо и, ако е приложимо, превоз между летището и м€стото на настан€ване.

 акво става ако полетът е анулиран?

ѕътниците също така имат право на обезщетение, еднакво с това, което им се предлага, когато им е отказано да се качат на борда на самолета, освен ако те са били предварително информирани най-малко 14 дена преди полета или могат да бъдат пренасочени във време, близко до първоначалното време на заминаване, или ако авиокомпани€та може да докаже, че анулирането е било вследствие на изключителни обсто€телства. ќсвен това авиокомпани€та следва да предложи на пътниците избор между:

  • възстанов€ване, в рамките на седем дни, на стойността на билета или на неизползваната част от билета, според случа€
  • пренасочване, при сравними транспортни услови€, до крайното местоназначение на пътуването, включително с други въздушни превозвачи или с други транспортни средства

јко е необходимо, пътниците, които чакат за пренасочване, имат право на подход€щи грижи (телефонно обаждане, напитки, храна, настан€ване, транспорт до м€стото на настан€ване).

 акво става в случай на дълго закъснение?

јко полетът закъсн€ва с три или повече часа, пътниците могат да имат право на обезщетение, еднакво с това, което им се предлага, когато полетът е анулиран, освен ако авиокомпани€та докаже, че закъснението е вследствие на изключителни обсто€телства. ќсвен това от авиокомпаниите може да се търси отговорност за вреди вследствие на закъснението.

ѕътниците имат право на подход€щи грижи от страна на авиокомпани€та (телефонно обаждане, напитки, храна, настан€ване, транспорт до м€стото на настан€ване), ако закъснението е:

  • от два или повече часа за полети до 1 500 км
  • от три или повече часа за по-дълги полети в рамките на ≈—, както и за полети извън ≈— между 1 500 и 3 500 км
  • от четири или повече часа за полети над 3 500 км извън територи€та на ≈—

јко закъснението е от повече от пет часа и пътниците решат да не продължат своето пътуване, те имат право на възстанов€ване на стойността на билета и транспорт обратно до първоначалната точка на пътуването.

 акво става ако багаж се загуби, повреди или закъснее?

јко багаж се загуби, повреди или закъснее, пътниците имат право на обезщетение до около И1220.

«а повреден багаж пътниците тр€бва да внесат оплакване до авиокомпани€та в срок от седем дни от получаването на багажа. «а закъсн€ло получаване на багаж оплакването тр€бва да бъде внесено в срок от 21 дена.

»мат ли право пътниците да зна€т с ко€ авиокомпани€ ще лет€т?

ѕътниците следва да бъдат предварително информирани ко€ авиокомпани€ осъществ€ва полета. јвиокомпаниите, които не се см€тат за безопасни, са забранени или ограничени в ≈вропейски€ съюз. —писък с тези авиокомпании е публикуван на: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/

ѕакетни почивки

ќрганизаторите и продавачите на пакетни почивки са длъжни да предостав€т точна и пълна информаци€ относно резервираните пакетни почивки. “е са длъжни да спазват договорните клаузи и да защитават пътниците в случай на несъсто€телност. “уроператорите на пакетни почивки тр€бва да предостав€т точна информаци€ относно резервираната почивка, да спазват договорните си задължени€ и да защитават пътниците в случай на несъсто€телност на организатора.

— какви права разполагат пътниците при закупуването на билет?

—ъгласно законодателството на ≈—, при закупуването на самолетни билети в рамките на ≈—, приложимите услови€ следва да бъдат раз€снени на купувача.

 райната цена, ко€то тр€бва да се заплати, се посочва винаги и включва приложимите въздухоплавателни тарифи, както и приложимите данъци, такси, допълнителни такси и тарифи, които н€ма как да бъдат избегнати и които могат да се предвид€т към момента на публикуването. —ледва да бъде посочена и разбивка между въздухоплавателната тарифа, данъците, летищните такси и всички други такси, допълнителни такси и тарифи.

Ќезадължителните ценови добавки тр€бва да се съобщават по €сен, прозрачен и недвусмислен начин в началото на процеса на резерваци€, като приемането им се основава на Двъзможност за изборУ.

 акво става, ако авиокомпаниите не приемат това или не спазват правата, които имам?

јко срещнете проблеми с упражн€ването на правата си на пътник, тр€бва да се оплачете Ц първо на въздушни€ превозвач и ако не сте доволен от негови€ отговор Ц на компетентни€ национален орган. ќсвен това пътниците винаги могат да се обърнат към компетентни€ съд, т.е. като първо приб€гнат до вътрешната процедура за искове с малък материален интерес, ко€то може да съществува в държавата-членка или до европейската процедура за искове с малък материален интерес.

≈вропейската процедура за искове с малък материален интерес цели да ускори решаването на спорове, да опрости процедурите и намали разходите в граждански и търговски трансгранични спорове, когато стойността на иска не надвишава И 2 000. ѕроцедурата функционира въз основа на стандартни формул€ри. “€ се провежда писмено, освен ако съдът не реши, че е необходимо устно изслушване. “€ се прилага между всички държави-членки на ≈— с изключение на ƒани€.

ѕовече информаци€ относно европейската процедура за искове с малък материален интерес е публикувана на уебсайта на  омиси€та: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_en.htm?countrySession=4

јко се нуждаете от повече информаци€, относно своите права в ≈— и как може да ги упражн€вате, съветът към пътниците, които са засегнати, е най-напред да се свържат със сво€та авиокомпани€ или пътнически агент.

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

«а да получите информаци€, може да се свържете с европейски€ потребителски център във вс€ка държава и/или с национална организаци€ на потребителите.
5
»нформаци€ за връзка с европейските потребителски центрове във всички държави, както и връзки към национални уебсайтове може да намерите на: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Ќа ваше разположение за допълнителна информаци€ е и телефонна лини€ на центровете Europe Direct Ц рекламирана на плакати в много летища в ц€ла
≈вропа: 00800 6789 1011

«а повече информаци€ относно вашите права: apr.europa.eu


ѕечат на офертатаѕечат