оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 акви данъци плащаме за колите след 2008 г.
ƒата: 2003-08-26

ћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ Ќј ‘»ЌјЌ—»“≈
√Ћј¬Ќј ƒјЌЏ„Ќј ƒ»–≈ ÷»я

—офи€ Web site:www.taxadmin.government.bg
бул. ƒондуков є 52, е-mail: gdd@taxadmin.government.bg

 ј ¬» ƒјЌЏ÷» «јѕЋјўјћ≈ «ј  ќЋ»“≈ —Ћ≈ƒ 2008 √ќƒ»Ќј

ќт този материал ще научите какви данъци дължите за притежаваните от вас пътни превозни средства през 2008 г.  акто и през миналата година освен данък върху превозните средства заплащаме и пътен данък, който осигур€ва приходи за поддръжката и ремонта на пътищата Ц общинска собственост.

 ои превозни средства подлежат на облагане?

— данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани или подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа в –епублика Ѕългари€. ƒанъкът върху превозните средства е свързан с правото на собственост върху колата, ко€то притежавате. “ой е аналогичен на данъка, който заплащате за притежаваните недвижими имоти.
— пътен данък се облагат всички пътни превозни средства, регистрирани за движение по пътната мрежа, както и специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари и другите специални автомобили, без тролейбусите.

 ой заплаща тези данъци?

ƒанъчнозадължено лице е собственикът на превозното средство.

 ак и кога се декларира придобито превозно средство?

—обствениците на превозни средства декларират пред съответното данъчно подразделение (служба) по посто€нни€ им адрес (съответно седалище и адрес на управление на фирмите) притежаваните от т€х превозни средства в едномесечен срок от придобиването им. ¬ деклараци€та се посочват данните, необходими за определ€не на данъка върху превозните средства и пътни€ данък. ѕодадената деклараци€ от един от съсобствениците ползва и останалите.

 ак се определ€ дължими€т данък?

ƒанък върху превозните средства

1. «а леки автомобили размерът на данъка се определ€ съобразно мощността на двигател€:

 1. до  37 kW (50 к.с.) включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;
 2. над 37 kW до 55 kW (50 до 75 к.с.) включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;
 3. над 55 kW до 74 kW (75 до 100 к.с.) включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
 4. над 74 kW до 110 kW (100 до 150 к.с.) включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
 5. над 110 kW (150 к.с.) - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.

и се умножава с коефициент, определен в зависимост от годината на производството им:

Ѕрой на годините от годината на производство, включително годината на производство  оефициент
над 14 години 1
над 5 до 14 години включително 1.5
до 5 години включително 2.8

«а мотопеди се заплаща данък от 10 лв., а за мотоциклети Ц от 12 до 100 лв. в зависимост от обема на двигател€. «а товарни автомобили се заплаща данък по 10 лв. за всеки започнат тон товароносимост, за специализирани строителни и други специални машини данъкът е 50 лв. и т. н.

2. ќбщински€т съвет определ€ с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за ремаркета на леки автомобили в размер, както следва:

 1. товарно ремарке - от 5 до 15 лв.;
 2. къмпинг ремарке - от 10 до 30 лв.

3. ќбщински€т съвет определ€ с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за мотопеди в размер от 10 до 30 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:

 1. до 125 куб. см включително - от 12 до 36 лв.;
 2. над 125 до 250 куб. см включително - от 25 до 75 лв.;
 3. над 250 до 350 куб. см включително - от 35 до 105 лв.;
 4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50 до 150 лв.;
 5. над 490 до 750 куб. см включително - от 75 до 225 лв.;
 6. над 750 куб. см - от 100 до 300 лв.

4. ќбщински€т съвет определ€ с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за триколка на базата на общото тегло в размер, както следва:

 1. до 400 кг включително - от 4 до 12 лв.;
 2. над 400 кг - от 6 до 18 лв.

5. ќбщински€т съвет определ€ с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автобуси в зависимост от бро€ на местата за с€дане в размер, както следва:

 1. до 22 места, включително м€стото на водача - от 50 до 150 лв.;
 2. над 22 места, включително м€стото на водача - от 100 до 300 лв.

— чл. 56 ќбщински€т съвет определ€ с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за:

 1. корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с „ерно море и с река ƒунав, без €хтите и скутерите - в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон;
 2. корабите, без €хтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер от 1 до 3 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер от 0,10 до 0,30 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;
 3. джетовете - в размер от 100 до 300 лв. за брой;
 4. ветроходните и моторните €хти - в размер от 20 до 60 лв. за всеки започнат бруто тон;
 5. скутерите - в размер от 2,70 до 8,10 лв. за киловат;
 6. влекачите и тласкачите - в размер от 0,14 до 0,42 лв. за киловат;
 7. речните несамоходни плавателни съдове - в размер от 0,50 до 1,50 лв. за тон максимална товароподемност.

— „л. 57. ќбщински€т съвет определ€ с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за гражданските въздухоплавателни средства в размер, както следва:

 1. за самолети в експлоатаци€ с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети - от 20 до 40 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;
 2. за параплан - от 12 до 24 лв.;
 3. за делтаплан - от 12 до 24 лв.;
 4. за мотоделтаплан - от 20 до 40 лв.;
 5. за свободен балон - от 30 до 60 лв.;
 6. за планер - от 30 до 60 лв.

 ои превозни средства се освобождават от данък?

ќт данък върху превозните средства и от пътен данък се освобождават:

 • превозните средства на държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение;
 • линейки и пожарни коли;
 • превозните средства на дипломатическите представителства и консулствата при услови€та на взаимност;
 • превозните средства на Ѕ„ , когато се използват за целите на организаци€та;
 • леки€т автомобил - собственост на инвалид, с обем на двигател€ до 1800 куб. см и с мощност до 100 к.с.;
 • превозните средства, които са спрени от движение поради техническа неизправност;
 • превозните средства, които н€ма да се ползват, при условие че до кра€ на предходната година собственикът им е върнал регистрационни€ талон;
 • унищожените или откраднати превозни средства.

ƒанъкът върху превозните средства се заплаща с 50 на сто намаление за:

 • превозни средства с мощност на двигател€ до 100 к. с. вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства;
 • автобуси, товарни автомобили и седлови влекачи, снабдени с екодвигатели, съответстващи на стандартите "≈вро 1", "≈вро 2" и "≈вро 3".

«а автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, субсидирани от общините, данъкът върху превозните средства се заплаща в размер на 10 на сто, при условие че не се използват за други цели.
ѕравото на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение се пред€в€ва чрез подаване на деклараци€ в едномесечен срок с изключение на случаите на спиране от движение, кражба и унищожаване. ѕри спиране от движение, кражба и унищожаване на превозно средство не се подава деклараци€, а собственикът представ€ в данъчното подразделение документ (издаден от компетентен орган), удостовер€ващ съответното обсто€телство.

 ога се заплащат дължимите данъци?

ƒанъкът върху превозните средства и пътни€т данък за 2003 г. се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември. Ќа предплатилите за ц€лата година в първи€ срок се прави отстъпка от 5 на сто.

 ъде и как се заплащат дължимите данъци?

ƒанъците могат да се платат по банков път, чрез пощенски запис за данъчно плащане или в брой в данъчното подразделение по посто€нен адрес на собственика или седалището и адреса на управление на фирмата. ѕри плащане по банков път или по пощата е необходимо да се попълни бюджетни€т идентификационен номер (Ѕ»Ќ) за данъка в полето на платежното нареждане или пощенски€ запис.  одът на данъка върху превозните средства е 7311 23 000 9, а на пътни€ данък - 7311 29 000 8. ѕреводите тр€бва да се прав€т по банковата сметка за местни€ бюджет на съответното данъчно подразделение.

 акви са санкциите?

ѕри неподаване на деклараци€ за притежавано превозно средство или неподаването й в срок на гражданите се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица - имуществена санкци€ от 100 до 500 лв.
јко данъкът не е заплатен в установени€ от закона срок, той се събира заедно със законната лихва.

«а допълнителна информаци€ се обърнете към данъчните подразделени€ на територи€та на страната или посетете страницата в интернет www.taxadmin.government.bg.

»нформаци€ за адресите, телефоните и банковите сметки на всички структури на данъчната администраци€ можете да намерите денонощно от ц€лата страна на телефона на националната информационна система —ќ‘—ѕ–ј¬ ј - 090012900 (0,66 лв./мин.).


ѕечат на офертатаѕечат