оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

«а и против снимките в об€вите за работа
ƒата: 2007-05-09

 емал ≈юп: Ќаучете закона, за да не грешите

 емал ≈юп е роден на 6 февруари 1952 в с. —уходол. «авършил е математика - производствен профил, в —” "—в.  лимент ќхридски". Ѕил е депутат от ƒвижението за права и свободи в XXXVII, XXXVIII и XXXIX Ќародно събрание. ќт 13 април 2005 г. оглав€ва  омиси€та за защита от дискриминаци€.

—поред статистиката на  омиси€та за защита от дискриминаци€ през 2006 г. повечето жалби и сигнали са били по отношение на правото на труд.  ак си об€сн€вате този факт?

- ’ората са по-заинтересувани да се бор€т срещу дискриминаци€та на работното си м€сто, защото последстви€та от не€ обикновено са икономически. »маме оплаквани€ от дискриминаци€ по пол, религи€, в€ра, образование, но и от тормоз на работното м€сто, включително сексуален. ѕоводи за жалби винаги е имало, но преди хората не са осъзнавали комиси€та като лесно достъпна институци€ за защита на техните права. ѕри нас н€ма държавни такси. Ќа социално слаби поемаме дори пътните разходи. ѕроизводството е бързо - продължава максимум 60 дни. ќсвен това нашите решени€ се обжалват само пред ¬ърховни€ административен съд, не минават през три инстанции, както е в съда. —анкциите могат да стигнат до 20 000 лв.

 ои са най-често срещаните дискриминационни текстове в об€вите за работа?

- ќб€вите са за секретарки примерно, вече предполагат дискриминаци€ по пол. »ма об€ви, които са атакуеми по признак възраст - търс€т се млади хора, иска се актуална снимка. »ма дискриминационни текстове и по образование - когато се иска кандидатите да са завършили конкретно висше училище. Ќ€ма гаранци€, че си подготвен, ако си завършил точно определен университет или че не си, ако си завършил друг. ѕодготовката до гол€ма степен зависи от сами€ човек.

ƒискриминационно ли е да се иска актуална снимка?

- ћоже да се спори по въпроса. јко се кандидатства само по документи, е допустимо да се поиска снимка. Ќо, ако се предвижда интервю, за какво е необходима т€? “ова предполага, че н€кои кандидати н€ма да бъдат извикани на интервю заради външни€ им вид или по етнически признак. Ѕих посъветвал работодателите да не записват снимката като задължително изискване, а като възможност или препоръка към кандидатите.

Ќоси ли отговорност за евентуални дискриминационни текстове медиата, публикувала или излъчила об€вата за работа?

- ѕо принцип най-гол€мата отговорност носи този, който плаща за публикуването на об€вата. Ќо не може да не носи никаква отговорност и съответната медиа. Ќеобходимо е медиите да обръщат внимание на работодателите за евентуални дискриминационни текстове. “е тр€бва да бъдат своеобразен филтър, но все пак не могат да бъдат цензор. —рещана практика е медиата да предложи на рекламодател€ да подпише деклараци€, че т€ не носи отговорност за текста на об€вата.

 ой се жалва най-често?

- ќбикновено се жалват хората, които не са одобрени за н€каква позици€ или пък са уволнени. «агубилите кандидати най-често оспорват текстове от самата об€ва или процедурата на подбор. Ќапример имахме случай в ћногопрофилната болница в ѕловдив, където беше об€вен конкурс за ръководител на отделение. »маше изискване кандидатите да са работили в същата болница. “ова е дискриминаци€, защото изключва кандидатите със стаж в друга подобна болница. јко лекар€т е работил в същата болница, това не означава, че има повече опит или повече знани€. Ќие отменихме конкурса и санкционирахме ръководителите. ¬ърховни€т административен съд само намали размера на глобата.

ќт какво се оплакват хората на работното м€сто?

- Ќай-чести са случаите на неравно възнаграждение за равно положен труд при равни услови€. ѕризнаците са различни - по пол, по етнос, по възраст. Ќевинаги обаче разликата в заплащането е дискриминаци€. ¬секи конкретен случай е специфичен и се разглежда поотделно. ¬ процеса на работата най-много са жалбите за тормоз на работното м€сто. ќбикновено той има като причина пол, възраст, етнос или н€колко признака наведнъж. »маме случаи на сексуален тормоз. ѕсихически€т тормоз също подлежи на санкци€ - например нагруб€ването. ’ората се оплакват от дискриминаци€ и при освобождаване от работа. »махме случай на уволнен по етнически признак от едно общинско предпри€тие. —траните се споразум€ха и човекът беше върнат на работа. –азбира се, един работник може да бъде освободен и поради обективни причини - несправ€не с работата например. “огава работодател€т тр€бва да се мотивира при освобождаването му или пък после да докаже това пред комиси€та.

—м€тате ли, че дискриминаци€та може да бъде преборена със санкции?

- Ќашата комиси€ в никакъв случай не бива да бъде възприемана само като санкциониращ орган. ѕревенци€та е една от най-важните ни задачи, защото т€ води до предотврат€ване на дискриминаци€та. —ъветът ми към работодателите е да се запозна€т добре със закона, за да не допускат грешки. «ащото в доста случаи те попадат под ударите му заради незнание, а не съзнателно.

»нтервюто взе ≈катерина ѕќѕќ¬ј


ѕечат на офертатаѕечат