оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ƒължим ли обезщетение на възстановен уволнен служител
ƒата: 2006-10-02

¬ъпрос

—ъдът възстанови на работа наш служител, след като призна уволнението му за незаконно. “ой обаче не се €ви, за да започне работа в законови€ срок. ѕри прекрат€ването на договора му на това основание дължим ли обезщетени€ и осигуровки? “ой е уволнен през 1996 г., а междувременно в периода от 2001 г. досега работи при друг работодател.

ќтговор

Ќа основание чл.325, т.2 от  “ трудови€т договор се прекрат€ва, без ко€то и да било от страните да дължи предизвестие, когато уволнението на служител€ бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същи€т не се €ви да € заеме в двуседмичен срок.

—лед като уволнението е било признато за незаконно, вие сте длъжни да впишете пром€ната в трудовата книжка на служител€. ќсвен това при прекрат€ване на основание чл. 325, т.2 тр€бва да впишете също основанието за прекрат€ване, продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, и продължителността на времето, което не се признава за трудов стаж, и изплатените обезщетени€ при прекрат€ване. —лужител€т има право на обезщетение за неползван отпуск за времето, което се признава за трудов стаж. «а трудов стаж се признава времето от незаконното уволнение до възстанов€ването му на работа или до прекрат€ването на договора на основание чл.325, т.2 от  “. “ози период се зачита и за осигурителен стаж при пенсиониране.

ўо се отнас€ до осигурителната тежест за работодател€ за времето на незаконното уволнение, т€ е различна в различните периоди, които цитирате. ¬ този смисъл изчерпателно е указание на Ќќ» є 91-01-204 от 6.8.2004 г. относно осигур€ване на работниците и служителите за времето, през което са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно.


ѕечат на офертатаѕечат