оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

≈фекти от приложението на web-базираните технологии
ƒата: 2006-09-15

јЌ ≈“Ќј  ј–“ј

Ќа —топанска академи€ —вищов, изготвена от доц. д-р “ан€ √орчева за провеждане на изследване по темата:

≈фекти от приложението на web-базираните технологии
в дейността на българските туроператори

ѕърва част
ќбща информаци€

1. »ме и адрес на фирмата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. „уждестранна или българска е регистраци€та на фирмата?

а) българска
б) чуждестранна
в) смесена

3. “ип на фирмата

а) еднолична
б) дружество
в) дружество с ограничена отговорност
г) кооперирано участие (JV)
д) публично дружество

4. –азмер на фирмата (според бро€ на заетите)

а) малка (до 50 души)
б) средна (до 250 души)
в) гол€ма (над 250 души)

5. ƒейността попада основно в обхвата на:

а) активни€ туризъм
б) пасивни€ туризъм
в) смесено

6. „ленувате ли в браншова организаци€? ѕосочете нейното име . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¬тора част
ѕрофил на използваните web-базирани технологии

7.  акви програмни продукти използвате (посочете кои)?

а) счетоводен софтуер
б) интегрирани програмни продукти
в) други (специализирани за туризма)

8. »зползвате ли интернет базирани технологии за:

а) проучване на пазара (общо ниво на търсене/предлагане на продукти, дестинации, ценови оферти, комбинирана информаци€)
б) реклама на продукти/дестинации
в) проучване на конкуренци€та
г) връзки с потребител€ Ц установ€ване на удовлетвореността на клиента
д) набиране на друга полезна информаци€

9. «а какво друго използвате глобална информационна магистрала »нтернет? (опишете накратко в свободна форма) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. ¬ключени ли сте в резервационна система и какви нейни услуги ползвате?

а) системи с местен обхват
б) вътрешни корпоративни мрежи
в) системи с регионален обхват
г) международни (посочете кои) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. »мате ли фирмен сайт в интернет или ползвате друг портал?

а) фирмен сайт
б) друг портал

12. ѕредвиждате ли създаване на собствен сайт, ако н€мате такъв?

а) да
б) не

13. «а какво използвате сайта?

а) за реклама
б) за предостав€не на информаци€
в) за приемане на за€вки/резервации
г) за осъществ€ване на електронни разплащани€

14.  акъв е бро€т на посетителите на ваши€ сайт? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.  акъв е бро€т на клиентите, които прав€т онлайн за€вки? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.  акви форми на е-бизнеса прилагате?

а) B to B
б) B to C
в) B to D
г) D to D
д) други
е) не прилагам

17.  аква форма на комуникаци€ използвате при е-бизнеса?

а) електронна поща
б) »нтернет страница (с отчитане бро€ и вида на достъпа)
в) интерактивни форми за диалог (IRC, ICQ и други)
г) електронен форум

18. ”величил ли се е бро€т на вашите клиенти в резултат на използването на онлайн услугите? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.  акви други ефекти се реализират в резултат на е-бизнеса? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“рета част
ѕроблеми и трудности за прилагането на web-базираните технологии

20. јко не прилагате формите на електронен бизнес, определете защо? (в свободен текст) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. јко прилагате формите на електронен бизнес, какви трудности срещате?

а) високи разходи
б) сложност на технологиите
в) липса на обучен персонал
г) бизнесът ви н€ма такава потребност
д) високи разходи за придобиване на квалификаци€
е) не се налага като изискване при лицензирането
ж) неефективна инвестици€

22.  акви други форми на web-базираните технологии в дейността си прилагате? (в свободен текст) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ћол€,

ѕопълнете картата и € изпратете на адрес pisma@journey.bg


ѕечат на офертатаѕечат