оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ћеморандум за спас€ване от застро€ване на защитените зони
ƒата: 2006-07-18

ћ≈ћќ–јЌƒ”ћ

«ј —ѕј—я¬јЌ≈ ќ“ «ј—“–ќя¬јЌ≈ Ќј ЅЏƒ≈ў»“≈ «јў»“≈Ќ» «ќЌ» ќ“ ћ–≈∆ј“ј Ќј“”–ј 2000 » —Џў≈—“¬”¬јў»“≈ «јў»“≈Ќ» “≈–»“ќ–»» ѕќ „≈–Ќќћќ–— ќ“ќ  –ј…Ѕ–≈∆»≈

ƒнес, .... 2006 г. между ћинистерството на околната среда и водите, представители на инициативни€т комитет за спас€ване на »ракли и „ерноморието и представители на неправителствени природозащитни организации (изброени), наричани за краткост —“–јЌ»“≈ сключиха ћеморандум за разбирателство.

„лен 1
¬одени от взаимно изразеното си желание да укреп€т за затвърд€т ползотворни€ диалог помежду си като най-желана форма на взаимодействие, декларирайки готовност да работ€т заедно за постигане на значителен напредък в осъществ€ването на екологичната политика на Ѕългари€, ангажирайки си да намер€т ефикасни решени€ за поставените от страните обществено значими проблеми в сферата на защита на природата и в стремеж да постигнат действително и пълно изпълнение на поетите ангажименти от страна на –епублика Ѕългари€ в процеса на присъедин€ване на към ≈вропейски€ съюз, —“–јЌ»“≈ се споразум€ха да:

„лен 2
¬ срок до 31 декември 2006 г., поетапно да намер€т взаимно удовлетворително разрешаване на изброените в ѕлана за действие към насто€щи€ ћеморандум (ѕриложение 1) природозащитни проблеми и да предприемат всички необходими действи€ от компетенци€та им за т€хното действително преодол€ване.

„лен 3
— цел подпомагане на работата по отделните групи от проблеми —“–јЌ»“≈ се споразум€ват да излъчат свои компетентни представители, които да формират работни екипи от експерти по т€х. ƒейността на работните екипи ще се организира от координатор (излъчен от ћќ—¬) и секретар (излъчен от Ќѕќ), които ще имат задължението да информират текущо за напредъка и съгласуват постигнатите проекторешени€ със своите ръководители и организации.

„лен 4
–аботните екипи се задължават да проведат достатъчно на брой заседани€ по отделните проблеми до намирането на приемливо за страните решение на всеки един от т€х. “ака постигнатите решени€ от всеки работен екип ще бъдат представени на обща среща на —“–јЌ»“≈, организирана от ћќ—¬ и в присъствието на ћинистъра на околната среда и водите.

„лен 5
ѕри намиране на приемливо и благопри€тно решение по даден проблем от ѕриложение 1, —“–јЌ»“≈ се задължават да предприемат незабавно действи€ за неговото прилагане, съгласно дадените им по закон правомощи€, без да изчакват провеждането общата среща по чл. 4. ¬ случай, че по даден проблем е намерено и реализирано приемливо за страните решение преди провеждането на общата среща, то направеното ще бъде представено на общата среща като пример за добра практика.

„лен 6
«а срока на действие на този меморандум, —“–јЌ»“≈ се задължават да поддържат отворен и посто€нен диалог помежду си и своевременно да разрешават в дух на разбирателство възникналите трудности.

“ози ћеморандум и ѕлан за действие (ѕриложение 1) се сключиха в четири еднообразни екземпл€ра, по един за страните и един, който ще бъде представен на ƒелегаци€та на ≈вропейската комиси€ в —офи€, като свидетелство за конструктивни€ диалог и ангажираност в разрешаването на проблемите в сектор У«ащита на природатаФ от √лава Уќколна средаФ.

ѕодписи:

ƒа спасим »ракли


ѕечат на офертатаѕечат