оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќј–≈ƒЅј є 27 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификаци€ по професи€ "ќфис мениджър"
ƒата: 2005-07-26

»здадена от министъра на образованието и науката, обн., ƒ¬, бр. 12 от 13.02.2004 г., в сила от 13.02.2004 г.

–аздел I

ќбщи положени€

„л. 1. — тази наредба се определ€ държавното образователно изискване (ƒќ») за придобиване на квалификаци€ по професи€ 346010 "ќфис мениджър" от област на образование "—топанско управление и администраци€" и професионално направление 346 "—екретарски и офис дейности" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от «акона за професионалното образование и обучение («ѕќќ).

„л. 2. ƒържавното образователно изискване за придобиване на квалификаци€ по професи€ 346010 "ќфис мениджър" съгласно приложението определ€ изисквани€та за придобиване трета степен на професионална квалификаци€ за специалността 3460101 "Ѕизнес администраци€".

„л. 3. (1) ¬ъз основа на това ƒќ» по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 «ѕќќ се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) ƒокументаци€та по ал. 1 за професионално образование се разработва от ћинистерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институци€.

–аздел II

—ъдържание на държавното образователно изискване

„л. 4. (1) — ƒќ» се определ€ равнището на задължителната професионална подготовка в кра€ на обучението по професи€та, което гарантира на обучаеми€ възможност за упражн€ване на професи€та "ќфис мениджър".
(2) ƒържавното образователно изискване за придобиване на квалификаци€ по професи€ "ќфис мениджър" определ€ общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професи€та, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професи€та и избираемата подготовка.
(3) —ъдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знани€, умени€ и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

„л. 5. — ƒќ» по чл. 1 се определ€т и вход€щото образователно равнище, изисквани€та към здравословното състо€ние на кандидатите за обучение, профилът на професи€та, целите на обучението, оцен€ването по време и при завършване на обучението, удостовер€ването на придобитата професионална квалификаци€, необходимата материална база, професионалните компетенции на обучаващите.

ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І 1. ”чебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.
І 2. Ћицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. вкл. по специалности и професии от професионалното направление "»кономика и управление" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на ћинистерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
І 3. ”казани€ по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.
І 4. “ази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от «акона за народната просвета.
І 5. Ќаредбата влиза в сила от ден€ на обнародването й в "ƒържавен вестник".


ѕечат на офертатаѕечат