оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ƒлъжностна характеристика - специалист селски туризъм
ƒата: 2004-09-15

—лед завършване на професионалното обучение по специалността специалист селски туризъм, обучавани€т тр€бва да знае:

 • ƒа е придобил задълбочени знани€ по географи€, истори€, култура, етнографи€ и религи€ на Ѕългари€
 • —тандарта на обслужване
 • “ерминологи€та на туристическото обслужване
 • “уристическата политика на страната
 • —оциално-психологическите особености на обслужването и поведението на туристите
 • «дравословни и безопасни услови€ на труд
 • ƒа прилага комуникативни умени€ спр€мо туристите
 • “ехнологичните процеси на туристическото обслужване
 • ƒа има познани€ по културологи€
 • ƒа има познани€ по маркетинг и реклама

—лед завършване на професионалното обучение по специалността Успециалист селски туризъмФ, обучавани€т тр€бва да може:

 • ƒа провежда екскурзии и меропри€ти€ в страната, изнас€йки екскурзоводски беседи според зададени€ маршрут
 • ƒа провежда анимационни меропри€ти€
 • Ѕързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми, рекламации и други, и да вземе съответните мерки
 • ƒа посреща и изпраща туристите, да провежда трансфери
 • ƒа участва в организаци€та и координаци€та при посрещане и изпращане на туристите, настан€ването им и трансфера
 • ƒа изготв€ анимационни програми за различни периоди на престой на туристите
 • Ѕързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми и рекламации и да вземе съответните мерки

ѕечат на офертатаѕечат