оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ƒлъжностна характеристика - екскурзовод
ƒата: 2005-10-09

—лед завършване на професионалното обучение по специалността екскурзоводство, обучавани€т тр€бва да знае:

 • ƒа е придобил задълбочени знани€ по географи€, истори€, култура, етнографи€ и религи€ на Ѕългари€
 • —тандарта на обслужване
 • “ерминологи€та на туристическото обслужване
 • ќрганизационни връзки и взаимоотношени€ във фирмата
 • “уристическата политика на страната
 • —оциално-психологическите особености на обслужването и поведението на туристите
 • «дравословни и безопасни услови€ на труд
 • ƒа прилага комуникативни умени€ спр€мо туристите
 • “ехнологичните процеси на туристическото обслужване
 • ѕравната уредба в туризма Ц нормативните документи, разпоредби и заповеди, отнас€щи се до дейността му
 • ѕаспортните, митнически и гранично-пропускателни формалности
 • Ѕългарските и европейски разпоредби в областта на пътнически€ транспорт
 • ƒа има познани€ по културологи€
 • ƒа има познани€ по маркетинг и реклама

—лед завършване на професионалното обучение по специалността УекскурзоводствоФ, обучавани€т тр€бва да може:

 • ƒа провежда екскурзии и меропри€ти€ в страната и чужбина, изнас€йки екскурзоводски беседи според зададени€ маршрут
 • ƒа провежда анимационни меропри€ти€
 • ƒа изпълн€ва рол€та на водач на групата, осъществ€вайки ръководни функции върху водача на превозното средство
 • ƒа извършва финансова и отчетна дейност, съгласно изисквани€та на туристическата агенци€
 • Ѕързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми, рекламации по време на пътуване и други, и да вземе съответните мерки
 • ƒа посреща и изпраща туристите, да провежда трансфери
 • ƒа участва в организаци€та и координаци€та при посрещане и изпращане на туристите, настан€ването им в определени€ хотел и трансфера
 • ƒа изпълн€ва функции на водач, придружител, преводач, организатор на меропри€ти€, аниматор по време на пътуване, отговорник по трансфери и настан€ване
 • —триктно да следи за предостав€не на предварително заплатените от туристите услуги

ѕечат на офертатаѕечат