оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕланински водач - кандидатстване, обучение, завършване
ƒата: 2003-11-20
 1.  андидатите за ÷ентъра за професионално обучение на планински водачи подават за€вление в офиса на ÷ентъра.
 2.  ъм за€влението се прилага медицинско свидетелство, каквото се изисква при кандидатстване във ¬”« и копие от дипломата за завършено средно образование.
 3.  андидатите заплащат такса за разглеждане на документите и вход€щи тестове в размер 5 лв. »здава им се вносна бележка.
 4.  андидатите, които отговар€т на изисквани€та за прием (навършили 18 г., завършили средно образование, здрави, подали необходимите документи), се допускат до вход€щи тестове. —ъобщават им се датите на вход€щите тестове.
 5.  андидатите се €в€ват на тест по общи познани€ за Ѕългари€.
 6.  андидатите се €в€ват на тест по физическа подготовка.
 7. «а да бъде приет, кандидатът тр€бва да има поне половината от точките на всеки тест. ѕреливане на точки не се допуска.
 8. »здържалите двата теста се уведом€ват писмено от ”чебно-методични€ съвет.
 9.  андидатите заплащат таксата за обучение в размер на 500 лв. »здава им се документ.
 10. «аплатилите таксата се разпредел€т в учебни групи. —ъобщава им се учебното разписание.
 11. ”чебни€т курс започва. Ќа курсистите се осигур€ва определена групова екипировка, както и учебни помагала.  урсистите си осигур€ват сами част от екипировката по списък, предоставен от ÷ентъра.
 12. ѕо време на курса се провежда текущ контрол. ƒобрите резултати по време на текущи€ контрол позвол€ват преминаването на н€кои модули ускорено.
 13. —лед завършване на курса, който трае от 6 до 8 месеца, се провеждат държавни изпити.
 14. »зпитите са по теори€ на професи€та "планински водач" и практика на професи€та "планински водач". “е се провеждат от държавна изпитна комиси€.
 15. Ќа успешно издържалите държавните изпити се издава свидетелство за професионална квалификаци€ "планински водач".
 16. Ќа получилите най-високи оценки на държавните изпити ÷ентърът за професионално обучение на планински водачи издава и препоръки за работа в туроператорски фирми.

ѕечат на офертатаѕечат