оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕрофесионално образование и обучение по туризъм `05
ƒата: 2006-03-24

—писък с нормативните документи в областта на професионалното образование и обучение:

  1. «акон за професионалното образование и обучение
  2. «акон за народната просвета
  3. ѕравилник за прилагане на «акона за народната просвета
  4. «акон за насърчаване на заетостта
  5. «акон за степента на образование, общообразователни€ минимум и учебни€ план
  6. Ќаредба є 3 за системата на оцен€ване
  7. Ќаредба є 4 за документите за системата на народната просвета

ћинистерски€т съвет (ћ—) на –епублика Ѕългари€ определ€ държавната политика в областта на  образованието, в т.ч. на професионалното образование и обучение, на заетостта и пазара на труда.

ћинистерството на образованието и науката (ћќЌ) ръководи, координира и контролира осъществ€ването на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение; регулира и методически ръководи продължаващото професионално обучение, осъществ€вано чрез системата от професионални училища, професионални гимназии, училища по изкуствата, професионални колежи и висшите училища. ћинистърът на образованието и науката утвърждава ƒържавните образователни изисквани€ (ƒќ») за придобиване на квалификаци€ по професии, утвърждава —писъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърждава държавни€ план-прием в държавните и общински училища, осигур€ва услови€ за изпълнението на ƒќ» в системата на професионалното образование и обучение, утвърждава програми за квалификаци€ в системата на професионалното образование и обучение.

http://www.minedu.government.bg

Ќационалната агенци€ за професионално образование и обучение (Ќјѕќќ) е държавен орган за лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и обучение, както и за координаци€ на институциите, които имат отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование. Ќјѕќќ разработва проекти на ƒќ» за придобиване на квалификаци€ по професии за системата на професионалното образование и обучение, разработва и актуализира —писъка на професиите за професионално образование и обучение, регулира професионалното обучение, провеждано в лицензираните центрове за професионално обучение и различните видове професионални училища.

http://www.navet.government.bg

ƒържавната агенци€ по туризъм участва със свои представители в работните групи по  разработването, съгласуването и актуализирането на ƒќ» за придобиване на  квалификаци€ по професии; разработването, съгласуването и актуализирането на —писъка на професиите за професионално образование и обучение; и в работата на експертните комисии по професионални направлени€ в Ќјѕќќ.

ќсновни институции, в които се осъществ€ва професионалното образование и обучение по туризъм, са професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи и центровете за професионално обучение.

÷ентровете за професионално обучение са юридически лица, получили лицензи€ от Ќјѕќќ за осъществ€ване на професионално обучение. ÷ѕќ са държавни, общински или частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни.

¬сички центрове, лицензирани след 2002 година, предлагат професионално обучение с придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификаци€; придобиване на  квалификаци€ по част от професи€ и обучение за актуализиране или разшир€ване на придобита професионална квалификаци€.

ѕо данни на регионалните инспекторати по образование през 2005 година бро€т на учениците, завършили успешно 12 клас и придобили втора степен на професионална квалификаци€ е 4319; успешно завършилите 13 клас и придобили трета степен на професионална квалификаци€ е 930 по професии от професионални направлени€ Д’отелиерство, ресторантьорство и кетърингФ и Дѕътувани€, туризъм и свободно времеФ. ¬ професионалните гимназии е проведено професионално обучение по професии от по професии от професионални направлени€ Д’отелиерство, ресторантьорство и кетърингФ и Дѕътувани€, туризъм и свободно времеФ на 974 човека.

—поред извършени€т от Ќјѕќќ Дјнализ на годишната информаци€ за 2005 г., получена от центровете за професионално обучение, лицензирани от ЌјѕќќФ  за  предходната 2005 година  по професиите в професионално направление Д’отелиерство, ресторантьорство и кетърингФ са били  обучени общо 7 946 човека, което представл€ва 14, 89% от общи€т брой на обучените в центровете за професионално обучение.

ѕо професиите в професионално направление Дѕътувани€, туризъм и свободно времеФ за 2005 г. са били обучени 683 човека или 1,28 % от общи€т брой обучени.


ѕечат на офертатаѕечат