оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ќблагане на туристически услуги
ƒата: 2006-02-28

–едът за облагане с ƒƒ— на вътреобщностни услуги, независимо че не е особено сложен, тр€бва да бъде внимателно, подробно и €сно разписан в българското законодателство преди присъедин€ването на Ѕългари€ към ≈вропейски€ съюз.

ќбща схема

ќбикновено фирмите, които достав€т стоки или услуги на трети лица срещу възнаграждение, заплащат ƒƒ— върху ц€лата стойност на доставката. —умата, ко€то се облага с ƒƒ— (данъчната основа), е общата цена на доставката без дължими€ ƒƒ—.

Ќапример:

јко клиент плати обща цена от 1 000 лв. и сделката подлежи на облагане с 20 % ƒƒ—, облагаемата сума е:
100/120 x 1 000 лв. = 833.33 лв.
—ледователно платената от клиента цена е равна на
833.33 лв. + 166.67 лв. (20 % ƒƒ—) = 1 000 лв.

—пециална схема

 огато се прилага специалната европейска схема (съг­ласно член 26 от Ўестата директива) за облагане на услугите на туристически агенции и туроператори, облагаемата сума (данъчната основа) е различна. ¬сички елементи от пакета на туристическите услуги, които се предостав€т от туристическа агенци€ за дадено пътуване, се см€тат за една услуга, предоставена на пътника. ѕриема се, че услугите на туристическата агенци€ са предоставени в м€стото, където туристическата агенци€ извършва сво€та основна дейност или където т€ има офис, от който предостав€ услугите.  ато изключение от принципа, че ƒƒ— се начисл€ва върху ц€лата сума, ко€то се дължи на доставчика на услугата, туристическите агенции заплащат ƒƒ— само върху техни€ марж. ћаржът е разликата между общата сума, ко€то се заплаща от пътника, без ƒƒ—, и действителните разходи, които са направени от туристическата агенци€ за получаване на услуги от други фирми за пр€ко ползване от пътника.

ѕринципът на неутралност

¬сички съставни части от общи€ туристически пакет се облагат с ƒƒ—, но с различна данъчна ставка (виж схема 1). ¬ конкретни€ пример транспортът се облага с нулева данъчна ставка, настан€ването - с 5 % чуждестранен ƒƒ—, билетът за културно меропри€тие - с 25 % чуждестранен ƒƒ—. » накра€, маржът на туристическата агенци€ се облага с 20 % български ƒƒ—. “ези различни ставки за облагане с ƒƒ— са основното преимущество на специалната схема за облагане на туристическите агенции и туроператорите. ¬сички услуги според специалната схема се облагат с данъчната ставка, ко€то е приложима в държавата - членка на ≈—, в ко€то пътникът действително ги ползва. Ѕез значение е дали пътникът е направил резервациите от Ѕългари€, Ћюксембург или ƒани€.

—ледователно настан€ването в хотел винаги се облага с данъчната ставка, ко€то се прилага в държавата членка, в ко€то се намира хотелът, а билетът за културното меропри€тие се облага с данъчната ставка, ко€то е приложима в държавата членка, в ко€то се провежда меропри€тието, без да се взема под внимание държавата членка, от ко€то пътникът е направил своите резервации. ≈динствени€т елемент, който се промен€, е данъчната ставка, с ко€то се облага маржът на туристическата агенци€. ¬ примера, посочен в схема 1, маржът се облага с 20 % български ƒƒ—. јко седалището на туристическата агенци€ се намираше в Ћюксембург, маржът ще се обложи с 15 % люксембургски ƒƒ—. јко седалището на туристическата агенци€ беше в ƒани€, маржът ще се обложи с датската данъчна ставка от 25 %.  ато гарантира, че всички елементи от пакета на пътника се облагат с ƒƒ—, приложим в м€стото, където тези елементи действително се ползват, специалната схема за облагане на туристическите агенции и туроператорите не нарушава принципа на неутралност, върху който се основава ц€лата система на облагане с ƒƒ—.

 ога се нарушава принципът на неутралност

ѕри определени обсто€телства обаче специалната схема за облагане на туристическите агенции и туроператорите може да бъде нарушен принципът на неутралност на ƒƒ—. ƒа предположим, че българската туристическа агенци€ не само продава туристически пакети, но също така притежава и хотел в държавата - членка на ≈—, ко€то пътникът ще посети. «а да се усложн€т нещата още повече, агенци€та използва собствен самолет, за да превозва пътниците от и до съответната държава членка (виж схема 2).
ћоже да изглежда малко веро€тно туристическите агенции да притежават хотели в чужбина и самолети, с които да превозват пътници от и до съответните дестинации в чужбина. ¬ действителност има два такива случа€, които са разгледани от —ъда на ≈вропейската общност (—ъдът на ≈ќ).

¬алтер ван дер  ќ–ѕ”“

¬алтер ван дер  ќ–ѕ”“ е главен редактор на списание VAT Monitor - специализирано холандско издание за ƒƒ—, което се разпростран€ва във всички държави - членки на ≈—, и в още над 130 страни по света.


ѕечат на офертатаѕечат