оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕриложението на «акона за частната охранителна дейност в туризма
ƒата: 2004-10-22

—ъгласно «акона за частната охранителна дейност («„ќƒ) под частна охранителна дейност се разбира охраната на обекти, меропри€ти€ и на лица и на техните права и законни интереси от противоправни посегателства.

„астна охранителна дейност се извършва от търговци регистрирани по търговски€ закон въз основа на писмен договор или от звена за самоохрана в структурите на юридическите лица.  огато служителите по охрана са въоръжени се спазват и изисквани€та на «акона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжи€ и боеприпасите. „астна охранителна дейност се извършва единствено и само след получаването на лиценз или извършването на регистраци€ (регистраци€та са отнас€ за служителите включени в звената за самоохрана) по смисъла на този закон.

«„ќƒ детайлно и изчерпателно урежда необходимите документи и предпоставки, както и сроковете за получаването на лиценз или извършването на регистраци€.  ъм ћ¬– се създава единен централизиран регистър на лицензиите и регистрациите на дейностите по този закон, като в него подробно се описват лицата осъществ€ващи охранителната дейност, както и обектите.

¬ случай на въведен в обекта подлежащ на охрана пропускателен режим за граждани Ц проверка на документи за самоличност и на носени€т от т€х багаж, гражданите задължително се уведом€ват чрез информационни табла поставени на видно м€сто, че при влизане и/или излизане от обекта подлежат на проверка.

«аконът позвол€ва и използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта (видеокамери и др.), като задължително посетителите на обекта биват уведом€вани за това с информационни табла поставени на видно м€сто, като н€ма задължение за уточн€ване къде са поставени визираните технически средства. ¬идеозаписите се унищожават не по-късно от 30 дни след извършването им за което се състав€ протокол от ръководителите на охранителната дейност, освен в случаите когато съдържат данни за извършено нарушение на обществени€ ред или престъпление, тогава се предават на провоохранителните органи.

 онтролът на спазването на този закон се осъществ€ва от дирекци€ УЌационална служба полици€Ф, както и от създадени€ към дирекци€та  онсултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност.

«аконът е обнародван в ƒ¬ брой 15 от 24.02.2004 г.


ѕечат на офертатаѕечат