оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕрава на пътниците, използващи железопътен транспорт
ƒата: 2010-07-28

MEMO/10/282
Ѕрюксел, 29 юни 2010 г.

ѕрава на пътниците, използващи железопътен транспорт

«ащо б€ха въведени правата на пътниците, използващи железопътен транспорт?

—ъс законодателните мерки от трети€ железопътен пакет от 2007 г. пазарът за международен пътнически превоз с железопътен транспорт бе отворен на 1 €нуари 2010 г.1 и по т.нар. –егламент за обществените услуги2, б€ха определени по-добре правната и финансовата рамка за възлагане на договори за обществени услуги, свързани с вътрешни€ транспорт, с цел да гарантират на гражданите в ц€ла ≈вропа услуги за обществен транспорт с добро съотношение между качество и цена.

¬ контекст, когато се създава единен пазар, ключово значение имат мерките за насърчаване на правата на потребителите, за да се предостави на потребителите адекватна защита, а на железопътната индустри€ Ц равни услови€ въз основа на качествени услуги.

 ои са основните права, общи за всички държави-членки?

—ъгласно –егламент 1371/2007 относно пътниците, използващи железопътен транспорт, в ц€ла ≈вропа се прилагат общи минимални правила, например в случай на закъснение или на отмен€не на влакове. ќсвен това, тъй като правата имат смисъл единствено, ако пътниците са запознати с т€х и зна€т как да ги упражн€ват, железопътните компании са длъжни да информират пътниците за техните права и задължени€, както и да създадат механизъм за разглеждане на жалби.

ƒържавите-членки могат, по прозрачен и недискриминационен начин, да предостав€т временно освобождаване за вътрешни услуги за железопътен превоз за максимален срок от 5 години, който може да бъде подновен два пъти за не повече от 5 години всеки път (т.е. общ максимален срок от 15 години) и посто€нна дерогаци€ за градски, крайградски и регионални услуги.

Ќ€кои разпоредби на регламента ще бъдат задължителни за цели€ железопътен трафик: правилата относно наличие на билети, отговорността на железопътните предпри€ти€ за пътниците и техни€ багаж, минимално равнище на застраховане за железопътните компании, право на превоз за лица с ограничена подвижност, информаци€ относно достъпността на железопътните услуги, както и задължени€ относно личната сигурност на пътниците.

“ака, посредством комбинаци€ от основни права и възможни национални освобождавани€, –егламентът усп€ва да съчетае целта да се предостав€т основни права на пътниците в цели€ ≈— със съществуващите разнородни услови€ на железопътните услуги в държавите-членки.

— какви права разполагат пътниците с увреждани€ или с ограничена подвижност?

«аконодателството на ≈— относно правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, гарантира, че пътниците с ограничена подвижност могат да пътуват по начин, сравним с този на останалите граждани.

∆елезопътните предпри€ти€ и управителите на гари тр€бва да установ€т правила за недискриминационен достъп до превоз за лицата с увреждани€ или лицата с ограничена подвижност, включително например възрастните граждани.

∆елезопътните предпри€ти€, продавачите на билети и туроператорите са също така задължени при поискване да предостав€т информаци€ относно достъпността на железопътните услуги, относно услови€та на достъп и причините за евентуална дерогаци€ от изисквани€та.

∆елезопътните предпри€ти€ предостав€т на лицата с увреждани€ и на лицата с ограничена подвижност безплатна помощ във влака, както и по време на качване и слизане от него. ѕомощта се предостав€, при условие че железопътното предпри€тие, управител€т на гара, продавачът на билети или туроператорът, от когото е закупен билетът, е уведомен за нуждите на лицето от такава помощ поне 48 часа преди да възникне нуждата от помощ.

Ћицето с увреждани€ или лицето с ограничена подвижност следва да се €ви най-малко един час преди об€веното време за заминаване или времето, в което всички пътници са поканени за регистраци€, а ако не е посочено време Ц най-малко 30 минути преди об€веното време за заминаване или регистраци€.

¬ случай на пълна или частична загуба или повреда на оборудване за придвижване, използвано от лице с увреждани€ или лице с ограничена подвижност, железопътното предпри€тие изплаща пълно обезщетение.

— какво право на информаци€ се ползват пътниците?

ќт декември 2009 г. пътниците в ≈вропа, които използват железопътен транспорт, тр€бва да бъдат подробно информирани по най-подход€щ начин.

¬ъв връзка с това особено внимание следва да се отдел€ на нуждите на лица със слухови и/или зрителни увреждани€. “ази информаци€ включва:

»нформаци€ преди пътуването:

 • общи услови€, приложими към договора
 • разписани€ и услови€ за най-бързо пътуване и за най-ниски тарифи
 • улеснени€ при качване във влаковете за лица с увреждани€ и лица с ограничена подвижност, както и за пътници с велосипеди
 • наличие на места за пушачи и непушачи, първа и втора класа, както и кушет вагони и спални вагони
 • евентуално прекъсване или забав€не на пътуването
 • наличие на услуги във влаковете
 • къде и как пътниците могат да издирват изгубен багаж и да подават жалба

»нформаци€ по време на пътуването:

 • наличие на услуги във влаковете
 • следваща гара
 • евентуално закъснение на влака и очакван час на пристигане
 • основни връзки
 • информаци€, свързана със сигурността и безопасността

ћогат ли пътниците да качат сво€ велосипед във влака?

∆елезопътните предпри€ти€ са длъжни да дават възможност на пътниците да превозват велосипеди във влака, ако велосипедите са лесно преносими, това не се отраз€ва неблагопри€тно на съответната железопътна услуга и подвижни€т железопътен състав позвол€ва това.

 акво става, ако пътуването с влак се забав€ или е отменено?

 огато може да се предвиди забав€не от най-малко един час, пътниците могат да избират между:

 • възстанов€ване на пълната стойност на билета за неосъществената част от пътуването и за вече осъществената част, ако пътуването е вече ненужно от гледна точка на първоначални€ план за пътуване на пътника. ¬ този случай пътникът може да се ползва от услуга за връщане до първоначалната отправна точка при първа възможност.
 • продължаване на пътуването или пренасочване, при сравними транспортни услови€, до крайното местоназначение при най-ранна възможност или до крайното местоназначение на по-късна, удобна за пътника дата.

јко пътникът продължи пътуването си, въпреки забав€нето, той има право на обезщетение.

ћинималните обезщетени€ за закъснени€ са както следва:

 • 25 % от цената на билета за закъснение от 60 до 119 минути
 • 50 % от цената на билета за закъснение над 120 минути

ќбезщетението за стойността на билета се изплаща в рамките на най-късно 1 месец след подаването на молба за обезщетение. ѕътниците н€мат право на обезщетение при определени услови€, като например ако отм€ната, закъснението или пропусната връзка са причинени от обсто€телства, които превозвачът не е могъл да избегне, въпреки че е положил всички необходими усили€ в конкретни€ случай.

ѕредпри€тието е длъжно да информира пътниците относно закъснени€ или отм€на на влакове възможно най-скоро, след като тази информаци€ е налична.

¬ случай на закъснение от поне един час, на пътниците следва да бъде предложена безплатна храна и напитки съобразно времето на чакане.

¬ случаите, при които се налага престой от една или повече нощи поради закъснението, железопътното предпри€тие следва да предложи безплатен хотел или друг вид настан€ване, както и транспорт между гарата и м€стото на настан€ване.

јко влакът е блокиран на релсови€ път, железопътното предпри€тие тр€бва да осигури транспорт от влака до гарата, до алтернативна отправна точка или до крайното местоназначение на превозната услуга, където и когато това е физически възможно.

јко железопътна услуга не може да бъде продължена, железопътното предпри€тие следва да организира във възможно най-кратки срокове алтернативни транспортни услуги за пътниците.

 акво става, ако пътник загине или е наранен?

јко пътник загине или бъде наранен при злополука с влак, железопътното предпри€тие в рамките на 15 дни извършва авансовите плащани€, необходими за посрещането на непосредствените икономически нужди на засегнатото лице или лицата на негова издръжка − в случай на смърт на пътника сумата е най-малко 21 000 EUR.

 ак могат пътниците да подадат оплакване?

∆елезопътните предпри€ти€ са длъжни да създадат механизъм за разглеждане на жалбите относно правата и задължени€та, обхванати от регламента, както и да предостав€т информаци€ на пътниците за данните за контакт и работни€(те) език(ци) на подобен орган за разглеждане на жалби.

ќбикновено подател€т на жалбата следва да получи отговор в рамките на един месец; в надлежно обосновани случаи пътникът бива информиран до ко€ дата в рамките на период до три месеца от датата на подаването на жалбата може да се очаква отговор.

–ол€ на националните органи, отговорни за контрола по прилагане на регламента

¬ъв вс€ка държава-членка ще съществува независим орган, който да гарантира, че пътниците, използващи железопътен транспорт, се ползват изц€ло от своите права, предоставени по силата на регламента, като контролира съблюдаването от страна на железопътните предпри€ти€, управителите на гари и продавачите на билети на разпоредбите на регламента и налага санкции при необходимост.

 омиси€та бе информирана относно определ€нето на национални органи за контрол по прилагането в 23 държави-членки от 25-те, които имат железопътна система. »нформаци€та за връзка с тези органи ще бъде предоставена на уебсайта на  омиси€та на адрес: http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/rail_en.htm

—ледващи стъпки

 акви други права на пътниците предстои да бъдат приети?

 омиси€та желае да разшири правата на пътниците за всички видове транспорт; ето защо през декември 2008 г.  омиси€та представи две предложени€ за защита на правата на пътниците, използващи морски или автобусен транспорт. “ова е в съответствие с целите, определени в —ъобщението на  омиси€та Д”крепване на правата на пътниците в ≈вропейски€ съюзУ от 16 февруари 2005 г.3

«ащитата на пътниците в ц€лата европейска транспорта система ще бъде довършена с приемането от ≈вропейски€ парламент и от —ъвета на законодателството за правата на пътниците, използващи автобусен транспорт4, както и на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път5.

ўом вл€зат в сила, регламентите ще предостав€т на всички пътници общи основни права в цели€ ≈вропейски съюз.


1 ƒиректива 2007/58/≈ќ на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 23 октомври 2007 година за изменение на ƒиректива 91/440/≈»ќ на —ъвета относно развитието на железниците в ќбщността и на ƒиректива 2001/14/≈ќ за разпредел€не капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура.

2 –егламент (≈ќ) є 1370/2007 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отм€на на регламенти (≈»ќ) є 1191/69 и (≈»ќ) є 1107/70 на —ъвета

3 —ъобщение на  омиси€та до ≈вропейски€ парламент и —ъвета Д”крепване на правата на пътниците в ≈вропейски€ съюзУ, [COM(2005)46 окончателен]

4 ѕредложение за регламент относно правата на пътниците в автобусни€ транспорт и за изменение на –егламент (≈ќ) є 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите [COM(2008) 817]

5 ѕредложение за регламент относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на –егламент (≈ќ) є 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите [COM(2008) 816]


ѕечат на офертатаѕечат