оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 огато пътувате не забрав€йте правата си!
ƒата: 2009-05-10

 акви са правата в ≈вропейски€ съюз на пътниците с ограничена подвижност?

«наете ли, че ако сте с ограничена подвижност или увреждани€, имате право на специално съдействие когато летите със самолет. ѕрез 2006 г. ≈вропейски€т парламент прие регламент с такава насоченост и той вече се прилага на територи€та на цели€ ≈вропейски съюз. —поред регламента отговорност за оказване съдействие на пътниците имат летищните оператори.

–егламент (≈ќ) є 1107/2006 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 05 юли 2006 година относно правата на хората с увреждани€ и на хората с ограничена мобилност при пътувани€ по въздух...
(1) ≈динни€т пазар за въздухоплавателни услуги следва да ползва гражданите като ц€ло. ¬следствие от това хората с увреждани€ и хората с ограничена мобилност, независимо от това дали причината за тази неподвижност е увреждане, възраст или н€кой друг фактор, следва да разполагат с възможности за пътуване по въздуха, сравними с възможностите на останалите граждани. ’ората с увреждани€ и хората с ограничена мобилност имат същото право като всички останали граждани на свободно придвижване, свобода на избора и недискриминаци€. “ова се отнас€ както до пътувани€та по въздуха, така и до останалите сфери на живота...

¬ изпълнение на този регламент българските летища предостав€т такова съдействие напълно безплатно.

 акви права предвижда ≈вропейски€ парламент за пътниците при сухоземни€ и водни€ транспорт?

–авни права по въздух, суша и вода: ѕрез април месец 2009 година ≈вропейски€т парламент прие законодателно решение, според което всички пътници тр€бва да имат еднакви права, независимо от това какъв вид транспорт използват.

—поред решението на хората с намалена подвижност не може да бъде отказвано качване на кораб или автобус, освен в случаите, когато т€хната безопасност може да бъде застрашена. “е ще могат да се ползват от безплатна помощ на пристанищата, при условие, че операторите бъдат уведомени по време на извършване на резерваци€та или поне 48 часа преди началото на пътуването.

ѕерсоналът на компаниите за морски или речен транспорт тр€бва да получи адекватна информаци€, за да може да осигури необходимата помощ.

«аконодателното предложение въвежда също така и по-стриктни правила относно обезщет€ването на автобусните пътници, както и на тези, пътуващи по море или по вътрешен воден път при отм€на или закъснение на пътуването или в случай на инцидент.

ќбезщетени€ за закъснени€ или анулиране

ѕътниците в автобусни€ транспорт имат право на обезщетени€, когато закъснението при заминаване е по-гол€мо от два часа. ѕри подобен случай компани€та превозвач тр€бва да осигури алтернативен транспорт. јко пътникът не приеме алтернативни€ превоз, т€ тр€бва да плати обезщетение в размер от 100 %. ¬ случай, че не се предостави алтернативен превоз, компани€та тр€бва да изплати цената на билета плюс 50 % от стойността му в добавка.

јвтобусните компании се освобождават от тези отговорности, ако докажат, че отм€ната или закъснението са предизвикани от обсто€телства, които не са свързани с предостав€нето на автобусните услуги, които не са могли да бъдат предотвратени, или поради небрежност на пътник.

Ѕез да губ€т правото си на превоз, пътниците могат да искат обезщетение от компаниите за морски и речен транспорт, когато пристигат със закъснение. ћинималните равнища на обезщетени€ са както следва:

  • 25 % от цената на билета за закъснение между един и два часа
  • 50 % от цената на билета за закъснение от два часа и повече
  • 100 % от цената на билета, ако превозвачът не осигури алтернативни транспортни услуги при приемливи услови€ или информаци€ за алтернативен транспорт

ѕраво на авансови плащани€ при телесни повреди или смърт

јко на пътника са причинени телесни повреди или в случай на смърт в резултат на произшествие при автобусен превоз, транспортната компани€ тр€бва да заплати авансово, в срок от 15 дни, част от дължимото обезщетение в зависимост от причинените вреди. ¬ случай на смърт, авансовото плащане не тр€бва да бъде по-малко от 21 000 евро.

«а да се защит€т малките транспортни фирми, ≈ѕ прие изменение, според което компаниите не са задължени да плащат обезщетени€, ако произшествието е причинено от обсто€телства извън техни€ контрол. ѕри условие, че съществуват доказателства prima facie за причинно-следствена връзка с транспортното предпри€тие, то е длъжно да плати обезщетение.

Ќепреодолима сила или форсмажорни обсто€телства

ƒепутатите се споразум€ха да вземат предвид характерните особености на водни€ транспорт, дефинирайки случаите на "непреодолима сила" (форсмажорни обсто€телства, force majeure), при които правилата за обезщетение не се прилагат: екстремни услови€, свързани с течени€та, силни ветрове, превишаване на определена височина на вълната и ледоход, но също и при национализаци€, правителствена санкци€, блокада, ембарго, трудов спор, стачка, локаут, прекъсване или повреда в електричеството.

јвтобусен превоз: правилата са само за национален и международен транспорт

„леновете на ≈ѕ постигнаха съгласие, че държавите членки ще могат да изключат от обхвата на законодателството за автобусните превози градски€, крайградски€ и регионални€ транспорт, отраз€вайки по този начин особени€ характер на подобни услуги: липса на предварителни резервации, всекидневна употреба, седмични и месечни абонаментни карти и др.

“е постигнаха съгласие и относно правото на държавите членки да изключат от приложното поле на насто€щи€ регламент градските и извънградски транспортни услуги по вода.

¬ъпреки това, отделните държави членки тр€бва да гарантират същото равнище на права на пътниците на тези видове транспорт чрез алтернативни регулаторни мерки.


ѕечат на офертатаѕечат