оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

 акво да очаквам от интервюто с работодател€?
ƒата: 2005-08-21

Ќ€колко полезни съвета как да подготвите и оформите вашата автобиографи€ по начин, който да предизвика интереса на потенциални€ работодател

јвтобиографи€та е първото средство, с което привличате вниманието и въз основа на което се гради първоначалното впечатление за вас. «а да насърчите работодателите да отдел€т време за разговор с вас и да про€в€т желание за по-задълбочено проучване на ваши€ професионален опит и потенциал за развитие, задължително представете добре оформена, обстойно представ€ща, достоверна и реалистична автобиографи€. Ќезависимо от формата, ко€то ще използвате, тр€бва да отчитате изисквани€та за задължителните данни, които тр€бва да присъстват във вс€ка автобиографи€:

 1. Ћични данни
 2. ќбразование и допълнителна квалификаци€
 3. ѕрофесионален опит
 4. ƒопълнителни умени€

ѕрепоръки и референции

—чита се, че предостав€нето на референции, като приложение към вашата автобиографи€, е предимство пред останалите кандидати. ¬ идеални€ случай тр€бва да сте в състо€ние да посочите имената на бивши работодатели, ваши колеги с установена репутаци€, партньори, клиенти, преподаватели, които имат възможност и желание да предостав€т допълнителна информаци€ на потенциални€ работодател в подкрепа на ¬ашата кандидатура. Ќай-подход€щите препоръчители са:

 • Ѕивши работодатели - мениджър „овешки ресурси, √енерален директор или пр€к ръководител
 • Ѕивши или насто€щи преподаватели
 • ѕрепоръки при успешно завършване на стаж, учебен проект или обучение

ѕрепоръките да не са много дълги, нито много къси. —тандартът е приблизително една страница.

 ак да се подготвите и представите успешно на интервю за работа?

»ма н€колко основни и ключови фактори, от които зависи ¬ашето успешно представ€не. ќблеклото тр€бва да отговар€ на длъжността, за ко€то кандидатствате, да бъде съобразено със стандартните изисквани€ и стил на обличане за делова среща.

ѕо време на интервюто интервюиращи€ ще търси отговор на главните три въпроса:

 1. —пособен/а ли сте да изпълн€вате длъжността, за ко€то кандидатствате
 2. ћотивиран/а ли сте да изпълн€вате длъжността, за ко€то кандидатствате
 3. ўе успеете ли да станете част от екипа, в който се предполага, че ще тр€бва да работите

»нтервюиращи€т ще търси доказателства за:

 • ваши€ опит във връзка със задачите, които се очаква да изпълн€вате
 • вашето ниво на независимост и отговорност
 • бро€т и нивото на подчинените, които сте имали
 • лини€та на отчетност и задължени€та ви
 • степента, в ко€то сте били въвлечени в създаването на нови проекти, инициирането на бизнес дейности и т.н.

¬ашата мотиваци€ е от основно значение за решението на работодател€ да ви вземе в екипа си. ћотиваци€та се оцен€ва не само от гледна точка на това дали търсите по-високо възнаграждение, по-добри възможности за професионално развитие, допълнителни придобивки, благопри€тни междуличностни отношени€ и т.н. ћотиваци€та е свързана и с бъдещите ви планове за професионално развитие и факта как те се вписват в рамките на длъжността, за ко€то кандидатствате. “е се отнас€т до стремежа ви да реализирате поставените цели, да работите в съответствие с определените стандарти, да поемате инициатива и т.н.


ѕечат на офертатаѕечат