оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ќсигурителен стаж и право на парично обезщетение за профилактика и рехабилитаци€
ƒата: 2003-05-18

– ≈ ѕ ” Ѕ Ћ »   ј  Ѕ Џ Ћ √ ј – » я
Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ќ—»√”–»“≈Ћ≈Ќ »Ќ—“»“”“√Ћј¬Ќј ƒ»–≈ ÷»я Уќ—»√”–»“≈ЋЌ» ¬Ќќ— » »  –ј“ ќ—–ќ„Ќќ ќ—»√”–я¬јЌ≈"

»зх. є 91-01-119 от 12.05.2003 г.

¬ъв връзка с възникнали въпроси относно прилагането на »нструкци€ є 1 за услови€та и реда за разходване на средствата от бюджета на държавното обществено осигур€ване, определени като парични помощи за профилактика и рехабилитаци€, ¬и уведом€ваме:

ѕраво на парична помощ за профилактика и рехабилитаци€, съгласно чл. 2, ал. 2 от »нструкци€ є 1 имат лицата с най-малко 6 (шест) месеца непрекъснат осигурителен стаж.

—ъс «акона за бюджета на държавното обществено осигур€ване за 2003 г. (обн., ƒ¬, бр. 119 от 2002 г., в сила от 1 €нуари 2003 г.) се измени разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 1 от  одекса за задължително обществено осигур€ване. ¬ъведе се изискването осигурителни€т стаж на лицата, работещи при непълно работно време, да се зачита пропорционално на законоустановеното работно време.

»зхождайки от разпоредбата на чл. 10 от  «ќќ, че осигур€ването възниква от ден€, в който лицата започват да упражн€ват трудова дейност по чл. 4 и продължава до прекрат€ването й следва, че при лицата, които работ€т при непълно работно време, не е налице прекъсване на осигур€ването, респективно на осигурителни€ стаж, и те имат право на парична помощ за профилактика и рехабилитаци€.

Ќа този етап в Уѕерсонални€ регистърФ липсва информаци€ за лицата, работещи при непълно работно време. ѕо тези причини компютърната програма, разработена за целите на дейността, н€ма да изчисли осигурителни€ стаж на лицата, работещи при непълно работно време. «а да се спаз€т изисквани€та на чл. 2, ал. 2 от »нструкци€ є 1 за 6 (шест) месеца непрекъснат осигурителен стаж е необходимо изчисл€ване на осигурителни€ стаж при всеки конкретен случай на базата на представената от кандидата служебна бележка за осигурителни права при съблюдаване на указани€та дадени с писмо є 91-01-88 от 8 април 2003 г. на √ƒ УѕенсииФ към Ќационални€ осигурителен институт.


ѕечат на офертатаѕечат