оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќеобходими документи за постъпване в заведение за профилактика и рехабилитаци€
ƒата: 2004-03-28

Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќ—»√”–»“≈Ћ≈Ќ  »Ќ—“»“”“
ѕ–ќ‘»Ћј “»„Ќј  »  –≈’јЅ»Ћ»“ј÷»ќЌЌј  ƒ≈…Ќќ—“


Ќационални€т осигурителен институт (Ќќ»), чрез неговите териториални поделени€, осъществ€ва дейност по профилактика и рехабилитаци€ на определен контингент лица:

1. осигурени за всички осигурени социални рискове

2. осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица

3. осигурени за инвалидност, старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест

4. получаващи лична пенси€ за инвалидност поради общо забол€ване, трудова злополука или професионална болест, с изключение на лицата:

а) навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 Ц 3 от  одекса за социално осигур€ване ( —ќ);
б) получаващи и пенси€ за осигурителен стаж и възраст;
в) които получават пенсии по чл. 90 от  —ќ.

Ћицата по точки 1, 2 и 3 тр€бва да имат най-малко 6 месеца непрекъснат осигурителен стаж непосредствено преди месеца на постъпване в заведението.

«а 2004 г. възрастта по чл. 68 от  —ќ е 57 години и 6 месеца за жените и 62 години и 6 месеца за мъжете.

–азмерът на паричната помощ за вс€ко правоимащо лице включва изц€ло средствата за основните медицински услуги, нощувките по цени, определени в договорите между Ќќ» и юридическите лица и частична парична помощ за хранене в размер 4 (четири) лв. за един храноден. –азмеръг на общата частична парична помощ за хранене за ден€ на постъпване и ден€ на напускане на заведението се равн€ва на размера за един храноден. ƒопълнителните медицински услуги, които не са свързани с основното забол€ване, посочено в медицинското направление не се заплащат от държавното обществено осигур€ване.

“ази помощ се предостав€ еднократно в една календарна година.

ѕродължителността на престо€ в заведени€та за профилактика и рехабилитаци€ е от 10 до 15 дни.

Ќеобходими документи за постъпване в заведение за профилактика и рехабилитаци€:

1. ћедицинско направление в два екземпл€ра.

“о се издава от лични€т лекар на лицето. ¬ него тр€бва да са отразени забол€ването на лицето, за което е необходимо то да проведе рехабилитаци€, медицинските мотиви за лечението, съответните медицински изследвани€, придружаващите забол€вани€ и заведението, което е най-подход€що като профилни възможности за това забол€ване.
ћедицинското направление на лице със забол€ване, фигуриращо в списъка на забол€вани€та, подлежащи на диспансерно наблюдение, се издава от съответни€ диспансер по профила на забол€ването.
ћедицинското направление е валидно до един месец от датата на издаване.

ћедицинското направление се придружава от:

Х за инвалидите Ц експертно решение на териториална експертна лекарска комиси€ (“≈Ћ ), като провеждането на рехабилитаци€та тр€бва да бъде в определени€ срок на инвалидността;
Х за намиращите се във временна неработоспособност Ц копие от болнични€ лист, с който им е разрешен отпуск за временна неработоспособност и е вписан санаторно-курортен режим;
Х за претърпелите трудова злополука Ц разпореждането за приемане на злополуката за трудова;
Х за лицата с професионална болест Ц експертно решение за признаване на професионална болест.

2. Ћична амбулаторна карта и медицинската документаци€, удостовер€ваща насто€щето и миналото здравно състо€ние на лицето Ц епикризи, изследвани€, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретни€ случай.

3. ƒокумент, удостовер€ващ осигурителните права на лицето.

4. Ќаправена от лицето резерваци€ за заведение за профилактика и рехабилитаци€ (в заведени€та посочени по-горе). “ериториалните поделени€ на Ќационални€ осигурителен институт (“ѕ на Ќќ») разполагат с информаци€ за профилните възможности и противопоказани€та за лечение в заведени€та, както и с информаци€ за контакти с т€х.

¬ъз основа на изброените документи определено длъжностно лице на “ѕ на Ќќ» (по посто€нен адрес на лицето) издава удостоверение в два екземпл€ра. ”достоверението се издава до 10 работни дни преди датата на започване на профилактиката и рехабилитаци€та.

— всички изброени документи, в зависимост от конкретни€ случай, и документ за самоличност лицето постъпва в съответното заведение за профилактика и рехабилитаци€.

ѕри прекрат€ване на профилактиката и рехабилитаци€та по собствено желание преди срока, посочен в удостоверението, лицето заплаща за сво€ сметка направените разходи за медицински процедури, нощувки и хранене. –азпоредбата не се прилага при по€ва на забол€ване, което не може да се лекува в заведението или при настъпване на други събити€ с обективен характер, които могат да бъдат удостоверени към момента на напускането.

÷елта на профилактиката и рехабилитаци€та е намал€ване на разходите за парични обезщетени€ и пенсии за инвалидност от средствата на ƒќќ чрез вторична профилактика и рехабилитаци€ на рецидивите при често или продължително боледуващите и болните с хронични забол€вани€, както и на лицата, пенсионирани поради инвалидност.


ѕечат на офертатаѕечат