оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

¬нимавайте при издаване на запис на заповед
ƒата: 2008-09-24

¬ последните години определено има бум на издаването на записи на заповед срещу получаването на определени суми като заеми. ќт една страна, това става, защото хората се научиха, че не тр€бва да дават суми пари как да е и че времето е много по-динамично и опасно. ќт друга обаче, на записите на заповед им излезе лошо име покрай вземането на заеми от заложни къщи или пък от мутри.

¬ същото време те си остават един от сигурните начини за всеки, който дава пари, че длъжникът му ще ги върне на определен ден и м€сто.  акто и че така се спест€ват много възможни съдебни спорове. «атова и честотата на издаване на записи на заповед със сигурност ще се запази.

“ова са едностранни сделки. ѕри т€х едно лице - »здател, поема безусловното задължение да плати на падежа точно определена сума на друго лице - ѕоемател. «аписът на заповед, както и чекът, и менителницата се употреб€ват и с израза ценни книги, които имат и сходен ефект.

”редбата за записа на заповед е уредена в “ърговски€ закон - от чл.535 до чл.538. “ам може да се види, че документът тр€бва да има н€колко елемента, които са абсолютно задължителни. “ова са:

  1. Ќаименованието "запис на заповед" в текста на документа на езика, на който е написан.
  2. Ѕезусловно обещание да се плати определена сума пари.
  3. ѕадеж.
  4. ћ€сто на плащането.
  5. »мето на лицето, на което тр€бва да се плати.
  6. ƒата и м€сто на издаването.
  7. ѕодпис на издател€

јко н€ма дори и един от тези елементи, това просто не може да се приема за запис на заповед.

»ма само н€колко изключени€. “ака, ако в записа не е посочен падежът, се см€та, че тр€бва да се плати при пред€в€ване. јко не е уговорено друго, м€стото на издаването се см€та за м€сто на плащането и за местожителство на издател€.

»здател€т на записа тр€бва да е поне на 18 години, да е дееспособно лице, да не е поставено под запрещение. ‘ирмите също може да издават такива записи.

»ма два варианта при записа на заповед. ¬ едини€ може да е посочено конкретно лице, на което да се върнат парите - тогава се записва "не на заповед". ћоже и даващи€т заема да посочи друг човек, на който да се върнат парите.

» в двата случа€ тр€бва да има приемане, т.е. да се даде документ, че парите са върнати. “ова е важно за всеки, който е издал заповедта и връща сумата. «а да е сигурен, че после н€ма да има ново пред€в€ване, претенции, спорове, скандали и измами.

«аписът на заповед, платим на определен срок след пред€в€ването, тр€бва да се потърси от издател€ в едногодишен срок. “ой пък тр€бва да удостовери върху документа, че му е пред€вен, да постави дата и да се подпише.

Ќеобходимо е да се знае, че записът на заповед е много силно изпълнително основание. “ой позвол€ва на този, който е дал парите, да поиска от съд да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист. — него всеки съдебен изпълнител може да тръгне да събира вземането по всички способи - запори, възбрани, публична продан и т.н.
“ова означава, че кредиторът н€ма нужда да доказва пред съд, че има вземането. ƒостатъчно е да даде записа на заповед, за да получи изпълнителен лист.

«атова и винаги тр€бва да се внимава, като се издава запис на заповед, защото се поемат много сериозни ангажименти.

 онсултът подготви юристът  –ј—»ћ»– ƒќЅ–≈¬


ѕечат на офертатаѕечат