оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

–аботещите на повече от едно м€сто се осигур€ват по всеки договор
ƒата: 2006-10-01

»зключение е случа€т, в който основни€т работодател осигур€ва служител€т на над 14. хил.лв.

–аботникът или служител€т може да сключи трудов договор с работодател€, при когото работи, за извършване на работа, ко€то не е в кръга на неговите трудови задължени€, извън установеното за него работно време (чл.110 от  одекса на труда ( “) . “ой може също така да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено нещо друго в индивидуални€ му трудов договор по основното му правоотношение (чл.111 от  “).

—ъгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от  одекса за социално осигур€ване доходът върху, които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигур€ване включва всички възнаграждени€ и други доходи от трудова дейност. Ќа основание чл.40, ал.1, т.6 от «акона за здравното осигур€ване за лицата, които получават доходи на различни основани€ здравноосигурителните вноски се внас€т върху сбора от всички доходи.

¬носките за работата по втори договор са свързани с праговете

–едът за осигур€ване на лицата, работещи по втори или допълнителен трудов договор е определен в чл.4, ал.1, т. 6 от  одекса за социално осигур€ване. “ези работници или служители подлежат на задължително осигур€ване за всички осигурени социални рискове. ќсигурителните вноски при първи€ и при втори€ работодател са за четирите фонда на държавното обществено осигур€ване.

ќсигурителните вноски по втори€ или допълнителен трудов договор се изчисл€ват върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минимални€ осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурител€ за съответна професи€, ко€то заема лицето по трудови€ договор, изчислен пропорционално на отработените от лицето часове. ¬носките за фонд "ѕенсии", "ќбщо забол€ване и майчинство" и фонд "Ѕезработица" се разпредел€т в съотношение 65:35 за сметка на осигурител€ и на осигуреното лице. ¬носките за фонд "“рудова злополука и професионална болест" са изц€ло за сметка на осигурител€. «а родените след 31 декември 1959 г. се внас€т и осигурителни вноски за допълнителна пенси€ в универсален пенсионен фонд.

ќсигурителите наели на работа лица по втори трудов договор по услови€та на първа и втора категори€ труд внас€т осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд.

«дравноосигурителните вноски се внас€т по реда, определен в чл.40, ал.1, т.1 от «акона за здравното осигур€ване, като също се разпредел€т в съотношение 65:35 - за сметка на осигурител€ и за сметка на осигуреното лице.

ћесечни€ осигурителен доход по двете правоотношени€ не тр€бва да надхвърл€ максимални€ месечен размер на осигурителни€ доход, който за 2006 г. е определен на 1.4 хил. лв. ¬ тази връзка при втори€ работодател лицето декларира, сумата върху ко€то са му внесени осигурителни вноски за работата по основни€ трудов договор. јко по основното трудово правоотношение лицето е осигурено върху максимални€ осигурителен доход, при втори€ работодател осигурителни вноски не се дължат.  огато възнаграждението по основното правоотношение е по-малко от максимални€ осигурителен доход по второто правоотношение се внас€т осигурителни вноски, върху изплатеното възнаграждение или минимални€ осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурител€, но върху не повече от разликата между максимални€ осигурителен доход и осигурителни€ доход, върху който са внесени осигурителни вноски при първи€ работодател.

Ќесъсто€телността също е сред покритите рискове

–аботодателите, спр€мо които може да бъде открито производство по несъсто€телност дължат осигурителни вноски за фонд "√арантирани вземани€ на работниците и служителите" за лицата наети по трудови правоотношени€. ќсигурителните вноски за фонда се внас€т, върху полученото брутно трудово възнаграждение.  огато работника или служител€ работи при един и същ работодател по основен и по допълнителен трудов договор осигурителните вноски се внас€т върху общата сума по двата договора, но върху не повече от максимални€ месечен осигурителен доход - 1.4 хил. лв.  огато лицето работи по два трудови договора при различни работодатели всеки работодател внас€ осигурителни вноски върху изплатеното брутното трудово възнаграждение. ¬ този случай вноските се внас€т при всеки работодател върху брутно трудово възнаграждение не по-гол€мо от 1.4 хил.лв.

–аботодателите, наели лица по втори или допълнителен трудов договор подават данни за осигурителни€ стаж и внесените осигурителни вноски по договора с ƒеклараци€ обр. є1 "ƒанни за осигуреното лице". ƒанните се подават с попълнен код 4 в т. 12 "¬ид осигурен". «а лицата, които са осигурени при първи€ работодател върху максимални€ осигурителен доход втори€ работодател подава данни с ƒеклараци€ обр. є1 "ƒанни за осигуреното лице" с попълнен код 21 в т. 12 "¬ид осигурен".

ќсигурителни€ стаж по втори€ трудов договор се завер€ва в удостоверение ”ѕ-3. ¬ случаите, при които лицата са работили едновременно по основен трудов договор при непълно работно време и по втори или допълнителен трудов договор за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита не повече от календарното време за съответни€ период.

¬ремето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от три часа се зачита на основание чл.9, ал.8 от  одекса за социално осигур€ване за осигурителен стаж при пенсиониране в съотношение 4 години за 5 години от трета категори€, ако това е по-благопри€тно за лицата.

—ледва да се има предвид, че на задължително осигур€ване за всички осигурени социални рискове подлежат работниците и служителите, които работ€т по допълнителен или втори трудов договор, когато по основното си правоотношение подлежат на осигур€ване за всички осигурени социални рискове. “ова означава, че по основното правоотношение лицата тр€бва да са наети на работа за повече от 5 работни дни или 40 часа през календарни€ месец.

–ум€на —танчева, експерт по социално осигур€ване


ѕечат на офертатаѕечат