оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

–егионален план за действие за екотуризъм в регион У—еверно „ерноморие и —евероизточна —тара планинаФ ≈11 (2004 Ц 2008 г.)
ƒата: 2004-09-09

¬ъведение

–егионални€т план за действие е създаден като част от процеса на разработване на Ќационалната стратеги€ за екотуризъм и Ќационален план за действие в рамките на ѕроект Уќпазване на биоразнообразието и икономически растеж - 2Ф, подкрепен от јмериканската агенци€ за международно развитие и българското правителство.

–азработването на плана в ≈11 е координирано от ¬арненската туристическа камара и е подпомагано от ‘ондаци€ за реформа в местното самоуправление и консултант на ARD.

ѕрез подготвителни€ етап на разработването на плана се създаде работен екип и разработи работен план, определени б€ха основните, заинтересовани от участие в процеса на планиране, страни Ц представители на институции и организации от държавната и местна власт, защитените територии, Ќѕќ и бизнес.

¬ рамките на последвали€ период на планиране се проведе информационна кампани€, включваща индивидуални и групови работни срещи, разпростран€ване на информационни материали и представ€не на процеса на разработване на плана пред медиите.

“ова послужи за привличане към участие на основни заинтересовани страни (ѕриложение # 1) и събиране на информаци€ за наличните ресурси в сферата на екотуризма в региона.

¬ последни€ етап се проведоха 3 работни срещи с участието на около 60 представители на основни групи заинтересовани страни. –аботна среща # 1 бе насочена към оцен€ване на наличните ресурси и оцен€ване на потребностите в сферата на екотуризма. –аботна среща # 2 бе насочена към определ€не на основните приоритети за развитие на екотуризъм в региона за период от 5 години. —ъздаден бе екип, за разработване на първоначален вариант на регионален план. ѕоследната работна среща бе за публично представ€не на плана, който след това се подложи на редакци€ от работната група.

ѕланът е разработен за времето август Ц октомври 2003 г. и е петгодишен, обхващащ периода 2004 Ц 2008 год. включително. “ой ще бъде изпратен до всички заинтересовани страни с предложение вс€ка една от т€х да актуализира своите стратегически планове и/или разработи нови стратегии, включващи цели и приоритети, релевантни на нейната дейност. ќсобено важно е областните управи и общинските власти да включат екотуризма в областните и общински стратегии за развитие и/или в областните и общински стратегии за развитие на туризма, както и да разработ€т самосто€телни стратегии за развитие на екотуризъм.

1. ќписание на региона

–есурсно многообразие
(–есурсното многообразие е подробно описано в ѕриложение # 2)

≈11 се характеризира с наличие на различни видове ландшафт и богато биоразнообразие, включва представители на различни видове екосистеми, които са разположени на територи€та на различни защитени територии и природи обекти, уникални и специфични по сво€ характер.

–егионът включва —еверното черноморско крайбрежие, което съчетава отвесни скални брегове, широки п€съчни плажове и дюни, полегати каменисти склонове. Ќай Ц северната част на черноморското крайбрежие е в границите на ѕриморска ƒобруджа, ко€то включва в себе си степни екосистеми. ¬ ≈11 се намира и —евероизточна —тара планина.

ѕрез региона преминава Via Pontica Ц втори€т по големина европейски миграционен път на грабливи, водолюбиви и пойни видове птици, които гнезд€т в —евероизточна ≈вропа и прелитат на юг през зимни€ сезон. “ук се намират 2 от 10 влажни зони в Ѕългари€, включени в списъка на –амсарската конвенци€ за влажните зони с международно значение като местообитани€ за водолюбивите птици (Ўабленските езера и ƒуранкулашкото езеро).

¬ ≈ 11 се намират влажни зони от естествен (ƒуранкулашко езеро, Ўабленски езера, ¬арненско езро, Ѕелославско езеро и др.) и изкуствен тип (€зовири У≈лешницаФ, У÷оневоФ, У“ичаФ и др.); горски райони, както и степни екосистеми, които се характеризират с богато биоразнообразие, включващо гол€ма част от 19-те световно застрашени вида птици, които се срещат на територи€та на Ѕългари€. “ук се намира една от двете български крайморски лонгозни (заливни) гори около устието на река  амчи€, както и един от най Ц красивите скални феномени в страната - ѕобитите камъни, об€вен за защитена местност. ¬ региона са разположени и н€колко плата, най Ц значимото от които е Ўуменското плато.

Ќа територи€та на ≈11 са об€вени за защитени природни територии 2 природни парка (ѕѕ У«латни п€съциФ и ѕѕ УЎуменско платоФ), 12 резервата (резервати У алиакраФ, У амчи€Ф и др.), 21 защитени местности (защитени местности Уѕобити камъниФ, Уƒуранкулашко езероФ, УЎабленско езероФ, «ћ УяйлатаФ и др.) и 13 природни забележителности. ¬ региона се намират също така 14  ќ–»Ќ≈ места и 10 орнитологично важни места.

≈11 притежава богато историческо минало и значимо културно Ц историческото наследство, включващо уникални паметници на културата. ¬ региона се намират останките на първите две български столици (ѕлиска и ѕреслав), н€колко средновековни крепости (най Ц значимата от т€х е  алиакра), един от българските паметници на културата, включени в списъка на паметниците от световното културно-историческо наследство на ёЌ≈— ќ - ћадарски€ конник, н€колко групи скални манастири, най Ц известни€т от които е јладжа манастир, злато от ¬арненски€ халколитен некропол, определ€но като най Ц старото обработено злато в света, и др.

ѕолитическа рамка

Ќа територи€та на ≈11 функционират 4 административни области управи и 24 общински власти, „ерноморската басейнова дирекци€ с център ¬арна, 2 –»ќ—¬ Ц ¬арна и Ўумен, 2 –”√ Ц ¬арна и Ўумен и принадлежащите към т€х дивечовъдови стопанства. »ма създадени н€колко —ъвета по туризъм, които все още н€мат съществено принос за развитието на туризма на територи€та на техните общини.

ƒържавните и местни власти все още не припознават развитието на екотуризма като приоритетна стратеги€ и н€мат разработени планове за нейното развитие. ѕовечето от т€х обаче, включват в своите стратегии за развитие, развитието на туризма, като в н€кои от т€х екотуризмът също намира своето м€сто.

ѕовечето защитени природни територии н€мат планове за управление. ≈динствено «ћ Уƒуранкулашко езероФ има утвърден план за управление, а «ћ УЎабленско езероФ, резерват У амчи€Ф и ѕѕ У«латни п€съциФ, «ћ УЅалтатаФ са в процес на разработване или утвърждаване на такива планове.

«аинтересовани страни

¬ ≈11 функционира една регионални асоциации за местно развитие - јсоциаци€ на българските черноморски общини (јЅ„ќ), една регионална туристически асоциаци€ - ¬арненска туристическа камара, н€колко природозащитни организации (Ѕългарско дружество за защита на птиците Ц –егионален офис Ц ¬арна,  луб Уѕри€тели на моретоФ Ц ¬арна, ‘ондаци€ УЅългаро Ц швейцарската програма за опазване на биоразнообразиетоФ, ‘ондаци€ УЋьо Ѕалкан Ц Ѕългари€Ф, н€колко екологични и образователни организации като ќбществен център за околна среда и устойчиво развитие Ц ¬арна и ћладежка екологична организаци€ У≈комиси€Ф, както и н€колко местни туристически сдружени€ като “уристическо дружество У–одни ЅалканиФ Ц ¬арна. ¬ъв вс€ка община работ€т и местни Ќѕќ.

ƒонорски проекти и програми

ќсновна донорска програма е Ѕългаро Ц швейцарската програма за опазване на биоразнообразието Ц реализирана от Ўвейцарското правителство.

«начим за ≈11 е и Ѕългаро-френски€ проект, финансиран изц€ло от френското правителство и осъществ€ван от ‘ондаци€ УЋьо ЅалканФ Ц Ѕългари€ Уќцен€ване и оценка на екосистемите в района на ѕриморска ƒобруджа. ”станов€ване на адекватни форми за трайно управление и развитие на екотуризмаФ

ѕрофил на частни€ бизнес

„астни€т бизнес в сферата на екотуризма все още прави своите първи стъпки. ¬ ≈11 предлагат специализирани услуги в сферата на екотуризма (свързани основно с орнитологичен и ботанически туризъм) фирми като ѕандион ƒ, ≈котур, Ќеофрон (търговска фирма на ЅЎѕќЅ), както и в сферата на културни€ туризъм фирми като “уристическо бюро за реклама и туризъм У≈вксинотурФ.

»нфраструктура за екотуризъм

 1. ќбща инфраструктура
 2. “уристическа инфраструктура
 3. ћеждународни и български туроператори
 4. »нфраструктура за екотуризъм

—еверното „ерноморие е основен център на морски€ рекреативен туризъм в страната, с добре развита и обнов€ваща се туристическа инфраструктура на север от ¬арна, ко€то включва предимно курортни комплекси и селища.

¬ сферата на екотуризма, обаче, туристическата инфраструктура все още е в началото на своето развитие. —ъществуват, или са в процес на изграждане, н€колко посетителски центъра като: »нформационен център У алиакраФ Ц село Ѕългарево, създаден от УЅългаро Ц Ўвейцарската програма за опазване на биоразнообразиетоФ, ѕриродозащитен, посетителски, образователен и информационен център УƒуранкулакФ и »нформационен център към ѕѕ У«латни п€съциФ. —ъществуват и редица обособени екопътеки/маршрути със съответната посетителска инфраструктура.

2. —итуационен анализ

јнализът на ситуаци€та на развитието на екотуризма в регион ≈11 очерта следните групи проблеми:

2.1 Ќаличие на места с изключително ценни природни ресурси, чи€то защита не е на необходимото равнище. ¬ по-конкретен план потребностите се свеждат до:

 • проучване на съществуващите природни обекти и актуализиране на информаци€та за т€х
 • актуализиране статута на защитените територии на основата на актуалната за т€х информаци€
 • подготовка на кадри и осигур€ване на финансови ресурси за контрол и охрана на защитените територии
 • необходимост от включване на местните общности в управлението на защитените територии
 • необходимост от ускор€ването на изграждане на Ќ≈ћ по «Ѕ–

2.2 ≈два забележимо използване на съществуващи€ природно-ресурсен потенциал по лини€та на екотуризма. ¬ това направление конкретните потребности се свеждат до:

 • експониране по подход€щ начин на защитените територии спр€мо параметрите на търсенето и предлагането на екотуризъм в страната и чужбина
 • необходимост от събуждане на предприемаческа инициатива за екотуризъм в туристически€ бизнес на региона
 • иницииране на интерес в областните и общинските власти в региона за стимулиране на туристически€ бизнес
 • необходимост от създаване на партньорство между всички заинтересовани от екотуризма страни за маркетиране на региона като привлекателна за екотуризъм дестинаци€

3. ¬изи€ за развитието на екотуризма в региона

–егион ≈11 предлага възможности за целогодишни посещени€ на уникални природни територии, разполагащи с богато и изключително добре съхранено биоразнообразие, съчетано със значимо културно Ц историческото наследство. Ќа основата на преминаващи€ през региона втори по големина европейски миграционен път на грабливи, водолюбиви и пойни видове птици (Via Pontica) и наличието на значими влажни зони, възможностите за орнитологичен туризъм, съчетани с тези на ≈4 и ≈12, както и с трансгранични такива, са от международно значение и са водещи за региона.

–егион У—еверно „ерноморие и —евероизточна —тара планинаФ тр€бва да се превърне в устойчива туристическа дестинаци€ за екотуризъм на основата на териториално обособените клъстърни системи: Уѕриморска ƒобруджаФ; ‘рангенско плато и Ѕатова рекаФ; У¬арненско-ƒевненска долинаФ; У амчи€Ф; Уѕровадийско-–о€кско платоФ; УЎуменско платоФ; Уѕреславска планинаФ.

¬иждането ни е регион У—еверно „ерноморие и —евероизточна —тара планинаФ да се превърне трайно в територи€ на интегративна форма на екотуризъм, което означава:

 • екологична отговорност - контролирана туристическа валоризаци€ на природното наследство в региона, при което се осигур€ват средства за съхран€ване и умножаване на това наследство;
 • икономическа рентабилност - трудова заетост на местното население чрез туризма и повишаване жизнени€ стандарт, особено в изостанали в социално-икономическо отношение общини (Ўабла, ќмуртаг, јнтоново, ƒългопол и др.
 • социална справедливост Ц справедливо и демократично участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране, реализиране и ползване на благата на туристическата практика в региона;
 • културна адаптивност - интеграци€ на туризма в културата на местното население, а не обратното;

4. —тратегически цели и приоритетни дейности

¬ резултат на ситуационни€ анализ и въз основа на формулираната визи€ се очертават следните стратегически цели и приоритетни дейности за развитие на екотуризъм в регион ≈11:

4.1 —ъхран€ване на природното и културно-историческо наследство

 • –азшир€ване на мрежата от защитени територии и подобр€ване на т€хното управление
 • »звършване на ефективен контрол, охрана и възстанов€ване на природните и културни ресурси

4.2 ѕостигане на устойчиво развитие на екотуристически€ бизнес

 • —ъздаване на услови€ за разпространение и обмен на информаци€, реклама и маркетинг в сферата на екотуризма
 • —ъздаване на услови€ за разпространение и обмен на информаци€, реклама и маркетинг в сферата на екотуризма

4.3 –егионално и местно развитие

 • —ъздаване на възможности за планиране, координиране и управление на развитието на екотуризма в регион ≈11
 • ќсъзнаване на екотуризма като възможна стратеги€ за местно и регионално развитие

5. –еализиране на стратеги€та

‘ормирането на —еверно „ерноморие и —евероизточна —тара планина като устойчива дестинаци€ за екотуризъм следва да се възприема като перманентен процес, който включва:

5.1 —ъздаване на –егионален съвет по екологичен туризъм. ќрганизаци€та следва да се създаде на доброволни начала като обществен орган, включващ всички заинтересовани страни от развитието на екотуризма в региона, като възможен инициатор и координатор би могла да бъде ¬арненска туристическа камара.

5.2 »нициативи на Ќѕќ в региона с подкрепата на областни и общински власти за актуа лизиране статута на защитените местности в региона и създаване на нови такива

5.3 ќрагнизиране на обучени€ на заинтерсованите от екотуризма страни, под егидата на ¬арненска туристическа камара с цел стимулиране на бизнес интереси за развитие на екотуристически продукти както и предизвикване на интерс в областните и общински администрации за подпомагане на този бизнес.

5.4 »зготв€не на програма за маркетинг на екотуризма в региона, ко€то програма да бъде приета от –егионални€ съвет по екотуризъм. —ъщата следва да се използва като платформа за търсене на финансово осигур€ване от местни заинтересовани обекти, а така също и от различни донорски програми.


ѕѕ Ц ѕрироден парк
–езерват Ц ѕрироден резерват


ѕечат на офертатаѕечат