оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

»зисквани€ към изграждане на хотели и мотели
ƒата: 2005-09-08

Ќаименование

хотели

мотели

*****

****

***

**

*

***

**

*

«авършена фасада и с ненарушена ц€лост

да

да

да

да

да

да

да

да

√лавен вход: две секции - за пътници и за багаж; козирка отвън с височина 4,5 метра над пътното платно

да

да

не

не

не

не

не

не

√лавен вход: една секци€ за пътници и багаж, входна козирка

не

не

да

да

да

да

да

да

ѕодход (рампа) за инвалиди 1

да

да

да

да

да

да

да

да

¬ход за персонала 2

да

да

да

не

не

да

не

не

—топански вход с рампа

да

да

да

да

да

да

да

не

¬ход за конферентни и други зали

да

да

не

не

не

не

не

не

—амосто€телен вход за заведени€ за хранене и развлечени€

да

да

да

да

не

да

да

не

¬ход за спортно-занимателен блок

да

да

не

не

не

не

не

не

1. «а категоризираните обекти е задължителен след 1 юли 2005 г.
2. «а хотели с категори€ "четири звезди" и "пет звезди" се изисква и контролен пост.

III. ѕаркинги и гаражи

*****

****

***

**

*

***

**

* 

Ѕрой места
за паркиране
и гариране 1

1 бр. на
3-5
легла

1 бр. на
3-5
легла

1 бр. на
3-5
легла

1 бр. на
5-10
легла

1 бр. на
5-10
легла

1-2 бро€ на ста€ 

1-2 бро€ на ста€

1-2 бро€ на ста€

- за хотели в жилищни територии 2

50

50

50

50

50

не

не

не

√араж - минимален
брой места
за гариране в % от общи€ брой по т. 1:
- за планински хотели

30

20

не

не

не

не

не

не

 

1. ќткрити€т паркинг е охран€ем и с осветление. «а хотели в централните зони на урбанизираните територии се допуска осигур€ване на необходимите места за паркиране и гариране в близост до хотела по договор.
2. «а хотели, проектирани и изградени след влизане в сила на Ќаредба є 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ƒ¬, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.).

≤V. јсансьори

*****

**** 

*** 

** 

*

*** 

** 

* 

јсансьор за пътници

да

да

да

да

да

да

да

да

јсансьор за стопански нужди

да

да

да

не

не

да

не

не

јсансьор за румсървиз

да

не

не

не

не

не

не

не

«абележки:

  1. јсансьорите са задължителни за хотели и мотели над три етажа. «а хотели с категори€ четири звезди и пет звезди са задължителни независимо от етажността.
  2. ѕътническите асансьори тр€бва да осигур€ват бързо, надеждно и удобно обслужване на клиентите, като бро€т им е съобразен с категори€та и капацитета на хотела.
  3. ѕри наличие на подземен гараж се изисква поне един от пътническите асансьори да осигур€ва връзка между подземни€ гараж и фоайето.
  4. ѕри наличие на панорамно заведение за хранене и развлечени€ се изисква обособ€ването на специализиран асансьор, осигур€ващ връзка между панорамното заведение за хранене и развлечени€ и фоайето.

V. —тълбища

*****

****

***

**

*

***

**

*

—тълбище за хотелски гости

да

да

да

да

да

да

да

да

—тълбище за хотелски персонал 1

да

да

не

не

не

не

не

не

—тълби за евакуаци€ при пожар или външна метална пожарникарска стълба

да

да

да

да

да

да

да

да

1. Ќе е задължително за сезонни хотели.

 VI.  оридори в хотелски€ блок ***** ****

***

** * *** ** *
ѕри едностранно застро€ване - минимална широчина в метри 1,60 1,50 1,40 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
ѕри двустранно застро€ване - минимална                
широчина в метри 1,80 1,70 1,60 1,50 1,50 1,60 1,50 1,30
’отелска ста€ 1 с едно легло площ - кв. м: 16,4 14,9 12,0 10,0 9,0 12,0 10,0 9,0
светла височина - м 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5
— две легла:                
площ - кв. м 20,4 18,9 15,6 13,6 12,0 13,6 12,0 12,0
светла височина - м 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5
—анитарен възел (бан€ и тоалетна) - обща площ - кв. м 6 5,1 4,3 3,4 2,4 3,4 2,4 2,4
Ѕан€ (вана и мивка) 2 - площ в кв. м 4,6 3,7 не не не не не не
“оалетна (WC и мивка) -площ в кв. м 1,4 1,4 не не не не не не
светла височина - м 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
¬ходно антре - широчина, включително вграден гардероб - м 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5
Ѕалкон 3 - дълбочина - м 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 не
площ - кв. м 4,5 3,5 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 не

1. «а обекти с категори€ "три звезди", проектирани след 1 юни 2003 г., изисквани€та се завишават с 10 на сто, а за обекти с категори€ "четири звезди" или "пет звезди", проектирани след 1 юни 2003 г., изисквани€та се завишават с 20 на сто (с изключение за светла височина).
2. «а сезонни морски хотели с категори€ "три звезди" и "четири звезди" се допуска само душ кабина (с размери 90 x 90 см), а за сезонни планински хотели с категори€ "три звезди" и "четири звезди" се допуска само вана.
«а хотели с категори€ "пет звезди" се изграждат душ кабина и вана.
3. Ѕалконът не е задължителен за градски и планински хотели. «а сезонните хотели се допуска намаление на площта на стаите с 10 на сто, при условие че разполагат с балкон или лоджии 3 - 4 кв. м.

                   
1. VIII.  америерски сервизни помещени€   *****   ****   ***   **   *   ***   **   *
  1.  америерско помещение със санитарен възел на всеки 15 стаи да да не не не да не не
  2.  америерско помещение с площ съобразнокапацитета и технологи€та на обслужване да да да да да да да да
I’. ѕриемен блок                
1. ‘оайе с площ 0,6 - 1,0 кв. м (легло),                
  за мотели - 0,6 кв. м (легло) да да да да да да да да
2. –ецепци€ да да да да да да да да
2.1. јдминистративна площ с плот и работни                
  места за регистратора и администратора да да да да да да да да
2.2. —та€ за ръководител-рецепци€ да да не не не не не не
2.3. ѕомещение за обработка на документаци€та да да не не не не не не
2.4. —екци€ със сейфове за съхран€ване на                
  ценности да да да да не да да не
2.5. ѕомещение за багаж - 8 кв. м да да да да не да да не
2.6. √ардероб и санитарен възел за персонал да да да да да да да не
2.7. Ѕизнес център (за хотели с категори€                
  "три звезди" е задължителен само за град-                
  ски обекти) да да да не не не не не
2.8. Ѕюро за обм€на на валута да да да не не да не не
2.9. “ехническо помещение (ј“÷, озвучителни,                
  “V уредби и др.) да да да не не да не не
3. “оалетна с преддверие за хотелски гости -                
  една клетка за 75 гости да да да да да да да да
4. Ѕар-фоайе (лоби бар) да да не не не не не не
’.  онферентен блок                
1. ќсновна многофункционална зала да не не не не не не не
2. «али за конференции, съвещани€, изложби,                
  симпозиуми, заседани€ и други да не не не не не не не
3. —екретарски офиси да не не не не не не не
4. ‘оайе със самосто€телен вход да не не не не не не не
5. “оалетни да не не не не не не не
6. √ардероб да не не не не не не не
’I. “ърговски блок                
1. ћагазини и щандове за продажба на стоки,                
  сувенири, цвет€, вестници и др. да да не не не да не не
2. ўандове за продажба на стоки и сувенири не не да да да не да да
3. Ѕръснаро-фризьорски и козметичен салон да да не не не не не не
’II. —портно-занимателен блок                
1. «акрит басейн (за категори€ "четири звезди"                
  се отнас€ само за планински хотели) да да не не не не не не
2. ќткрит басейн1 да да не не не не не не
3. ‘итнес зала, солариум, тангентор, масаж да да не не не не не не
4. —ауна да да не не не не не не
5. ƒетски басейн да да не не не не не не
6. ћ€сто за забавни игри (за морски и планин-                
  ски обекти) да да да не не не не не
7. ƒетска занималн€ (за морски и планински                
  обекти) да да да не не не не не
                   

1. Ќе е задължителен за градски и планински хотели.

’III. јдминистративен блок да да да да да да да да
’IV. —лужебни и битови помещени€ да да да да да да да да
’V. —топански блок                
1. ѕомещение - чисто бельо, постелъчни                
  материали и консумативи да да да да да да да да
2. ѕомещение за замърсено бельо да да да да да да да да
3. —кладово помещение да да да да да да да да
’VI. Ѕлок технически помещени€ да да да да да да да да
’VII. »нсталации                
1. ќтоплителна (за целогодишни обекти) да да да да да да да да
2.  лиматична1 да да да не не не не не
3. ¬одопроводна - студена и топла вода                
  и за ѕѕ нужди да да да да да да да да
4.  анализационна да да да да да да да да
5. ѕожарогасителна и пожароизвестителна2 да да да да да да да да
6. ≈лектрозахранване - двустранно захранва-                
  не и автоматично включване на агрегати3 да да да да да да да да
7. —илнотокова да да да да да да да да
8. ќсветителна да да да да да да да да
9. ”стройства за ефективно електро-                
  потребление да да да да да да да да
10. —лаботокова - информационни и охрани-                
  телни системи да да да не не да не не
11. јварийно-оповестителна да да да да да да да да
12. √ръмоотводна да да да да да да да да
13. јлармена инсталаци€ в санитарни€ възел                
  за обекти, проектирани след 1 юни 2003 г. да да да не не да не не
14. јлармена - тревога при пожар да да да да да да да да
15. “елефонна да да да да да да да да
16. “ехническа възможност за включване                
  към интернет за вс€ка ста€ да да не не не не не не
17. —имултанна (при наличие на конгресен                
  блок) да да да не не не не не
18. ќзвучителна в общите части да да да не не да не не
19. “елевизионна, видео и сателитна да да да не не да не не
20. —ветлинно-информационна да да не не не не не не
21. ƒекоративна светлинна реклама да да да да да да да да
                   

1. «а категори€ "три звезди" се отнас€ само за общите помещени€ на морски хотели, проектирани след 1 юни 2003 г.
2. —ъгласно изисквани€та и нормите за пожарна и аварийна безопасност.
3. «а планински обекти е задължителен агрегат за аварийно захранване.

Ќаименование

***** **** *** ** * *** ** *
’VIII. ƒопълнителна инфраструктура (градински декоративни елементи, водни декоративни площи, украса, озелен€ване, декоративно парково осветление и др.) да да да да да да да да
’I’. —ки гардероб с ремонтна работилница за планинските хотели да да не не не не не не
’’. ћедицински кабинети и зали в балнео хотели в съответствие с профила и спецификата на лечение да да да да да не  не не
’’I. јпартаментни хотели 1
1. ≈дностаен - ста€ с две легла, санитарен възел (бан€, тоалетна), антре и кухненскибокс с кът за хранене                
площ - кв. м 41,0 40,0 37,0 не не      
светла височина - м 2,7 2,7 2,6 не не      
2. ƒвустаен - дневна с кът за хранене, кухненски бокс, спалн€ с 2 легла, бан€, тоалетна с мивка, антре
площ - кв. м 64,0 60,0 49,0 не не      
светла височина - м 2,7 2,7 2,6 не не      
3. Tристаен - дневна, столова с кухненски бокс, спалн€ с 2 легла, бан€, тоалетна с мивка, входно антре
площ - кв. м 84,0 79,0 63,0 не не      
светла височина - м 2,7 2,7 2,6 не не      
4. „етиристаен - дневна, столова с кухненски бокс, спалн€ за възрастни, спалн€ с 2 легла, бан€ и будоар, бан€ с душ, тоалетна с мивка, антре
площ - кв. м 120 114 не не не      
светла височина - м 2,7 2,7 не не не      
5. «али за хранене, приеми и коктейли - площ в кв. м/стол 1,5 1,2 1,0 не не      

1. «а обекти, проектирани след 1 юни 2003 г., изисквани€та се завишават с 10 на сто (с изключение за светла височина) и в бан€та се изгражда душ кабина за категории "четири звезди" и "пет звезди".

«абележки:

  1. ’оризонталните и вертикалните комуникации в средствата за подслон да осигур€ват свободно придвижване и възможност за маневриране на инвалидни колички и инвалиди във вход, коридори, асансьори, хотелска ста€, бан€, тоалетна, заведени€ за хранене и развлечени€ и други зали. ƒа се обособ€т определен брой хотелски стаи в зависимост от капацитета на средството за подслон с функционално хотелско и санитарно оборудване, уреди и приспособлени€ за максимално преодол€ване на архитектурно-социалните бариери при обслужване на инвалиди.
  2. Ќовопостроените и реконструираните обекти следва да бъдат съобразени с разпоредбите на Ќаредба є 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии (ƒ¬, бр. 109 от 2003 г.).

ѕредписани€ се допускат за изисквани€ по раздел I, т. 1 - само за обекти с категори€ "една звезда" и "две звезди", раздел XVII, т. 16, 19, 20 и раздел XVIII.


ѕечат на офертатаѕечат