оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќаредба за услови€та и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
ƒата: 2004-12-12

ѕриета с ѕћ— є 247 от 1.11.2002 г., обн., ƒ¬, бр. 106 от 12.11.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 107 от 7.12.2004 г.

√лава първа

ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

„л. 1. — наредбата се определ€т:

 1. услови€та и редът за сключване, поднов€ване и прекрат€ване на задължителна застраховка, покриваща лимитите на отговорност на туроператора;
 2. срокът на задължителната застраховка;
 3. минималното застрахователно покритие;
 4. минимални€т размер и начинът за определ€не на застрахователната сума и застрахователната преми€;
 5. правомощи€та на държавните органи и контрол.

„л. 2. ÷елта на наредбата е да гарантира защитата на потребителите на организирани групови и индивидуални туристически пътувани€ с обща цена (организирани пътувани€) срещу рискове, свързани с неразплащане на туроператора с негови контрагенти и доставчици.

„л. 3. ќбект на задължително застраховане по наредбата е отговорността на туроператора за причинени вреди на потребител€ вследствие на неразплащане със своите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъсто€телност на туроператора.

„л. 4. (1) «адължителната застраховка тр€бва да покрива:

 1. възстанов€ване на платените от потребител€ суми по договора преди започване на пътуването;
 2. заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
 3. разходите, свързани с връщане на потребител€ до начални€ пункт на пътуването.

(2) ƒоговорът за задължителна застраховка не покрива изплащането на обезщетени€ за вреди и на лихви, произтичащи от неизпълнение на договорни задължени€ на туроператора към негови кредитори, извън случаите по ал. 1.

√лава втора

”—Ћќ¬»я » –≈ƒ «ј — Ћё„¬јЌ≈, ѕќƒЌќ¬я¬јЌ≈ » ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈ Ќј

«ј—“–ј’ќ¬ј“≈ЋЌ»я ƒќ√ќ¬ќ–

„л. 5. (1) “уроператорът сключва договор за задължителна застраховка със застраховател, получил разрешение за извършване на застрахователна дейност.

(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 107 от 2004 г.) ѕри първоначална регистраци€ в –егистъра на туроператорите и туристическите агенти договорът за задължителна застраховка се сключва най-късно 7 дни от уведом€ването за издаденото удостоверение за регистраци€.

(3) ƒоговорът за задължителна застраховка не може да съдържа клаузи, които изключват или ограничават правата на потребител€ по наредбата.

„л. 6. (1) (ƒоп. - ƒ¬, бр. 107 от 2004 г.) ƒоговорът за задължителна застраховка се сключва за срок една година и се поднов€ва, или се сключва нов, не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му.

(2) «адължителната застраховка се поднов€ва вс€ка година и покрива отговорността на туроператора за случаите по чл. 4, ал. 1, докато той упражн€ва сво€та професионална дейност.

(3) (»зм. - ƒ¬, бр. 107 от 2004 г.) “уроператорът представ€ на министъра на икономиката копие от договора за застраховка в 14-дневен срок от сключването или поднов€ването му за вписване в –егистъра на туроператорите и туристическите агенти и в Ќационални€ туристически регистър.

„л. 7. (1) “уроператорът пр€ко или чрез туристически агент предостав€ на потребител€ сертификат, издаден от застраховател€, удостовер€ващ наличието на договор за задължителна застраховка.

(2) “уроператорът пр€ко или чрез туристически агент предостав€ на потребител€ сертификата по ал. 1 преди сключването на договора за организирано пътуване с обща цена и преди заплащането на цената или авансово плащане от потребител€, но не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването.

„л. 8. (1) —ертификатът тр€бва задължително да съдържа и следната информаци€ на български и на английски език:

 • предмет на застраховката;
 • (изм. - ƒ¬, бр. 107 от 2004 г.) наименование, регистрационен номер, седалище, адрес на управление и телефон на туроператора;
 • номер и дата на застрахователната полица;
 • номер и дата на издаване на сертификата;
 • период на валидност на застраховката;
 • наименование, седалище на управление, адрес и телефон на застраховател€;
 • застрахователно покритие;
 • застрахователна сума;
 • срок и начин за пред€в€ване на претенци€та на потребител€ към застраховател€;
 • срок и начин на изплащане на обезщетението от застраховател€;
 • подпис и печат на застраховател€;
 • подпис и печат на туроператора.
 • (2) —ертификатът може да съдържа и друга полезна за потребител€ информаци€, отнас€ща се до сключени€ договор за застраховка.

  „л. 9. ѕри поискване от страна на потребител€ туроператорът или туристически€т агент е длъжен да му представи документа за платена застрахователна преми€.

  „л. 10. (1) «астрахователната преми€, ко€то туроператорът заплаща по договора за задължителна застраховка, се определ€ на базата на деклариран оборот за предходната година и/или бизнес план за текущата година съгласно приложението - таблица за минималните застрахователни суми и минималните нива на застрахователните премии.

  (2) ƒекларирани€т оборот и/или бизнес план по ал. 1 включва само приходите от продажби на организирани пътувани€ на краен потребител.

  (3) ѕри представ€не на деклариран годишен оборот от продажба на организирани пътувани€ на краен потребител за предходната година и/или на бизнес план за текущата година застрахователната сума и застрахователната преми€ се определ€т спр€мо по-високата сума.

  (4) “уроператорът включва в декларирани€ оборот и стойността на чартърните полети, независимо дали те се продават от други туроператори или туристически агенти.

  (5) “уроператорът се задължава да уведоми застраховател€, с който има сключен застрахователен договор, и да сключи анекс към него при надвишаване на декларирани€ оборот за предходната година или размера на бизнес плана за текущата година. «а констатираната разлика туроператорът заплаща допълнителна застрахователна преми€.

  (6) “уроператорът се задължава да предостави на застраховател€ преди сключването на застрахователни€ договор брошура, листовка или друг печатен информационен материал за предлаганите организирани пътувани€, които той предлага на потребителите.

  „л. 11. (1) «астрахователната преми€ се заплаща еднократно, освен ако в застрахователни€ договор е уговорено друго.

  (2) ѕри разсрочено плащане, ако туроператорът закъснее с плащането на разсрочените вноски от преми€та и закъснението продължи повече от 15 дни от получаването на писменото предупреждение от застраховател€, договорът за задължителна застраховка се счита за прекратен. “ова обсто€телство следва да бъде отразено в застрахователната полица.

  (3) ѕри заплащане на разсрочената част от преми€та застраховката се възстанов€ва от 00,00 часа на ден€, следващ плащането.

  (4) ¬ случай на прекрат€ване на договора за задължителна застраховка застраховател€т уведом€ва писмено министъра на икономиката в срок до 3 дни от прекрат€ването.

  (5) ѕри платена първа вноска и закъсн€ло плащане от туроператора на разсрочена вноска от застрахователната преми€ и настъпване на застрахователно събитие по време на 15-дневни€ срок по ал. 2 застраховател€т е длъжен да плати обезщетение до размера на застрахователната сума.

  „л. 12. (1) ѕри настъпване на застрахователно събитие застраховател€т е длъжен да обезщети потребител€, осъществил връщането си до начални€ пункт на пътуването със собствени средства, в рамките на договорирани€ лимит на отговорност. ќбезщетението тр€бва да покрива направените от потребител€ разходи за връщането, включително необходимите подслон и храна за времето на принудителни€ му престой.

  (2) ѕотребител€т сам определ€ начина, по който ще извърши връщането си до начални€ пункт на пътуването, като спазва услови€та на пътуване, предвидени в договора за туристическо пътуване с обща цена.

  (3) ѕотребител, който иска да бъде обезщетен в случаите по чл. 13, е длъжен да представи на застраховател€ доказателства за извършените от него разходи за транспорт, включително подслон и храна за времето на принудителни€ му престой.

  (4) «астраховател€т има право да откаже да заплати разликата между действително направените разходи и разходите, които потребител€т би извършил, ако спазва услови€та, предвидени в договора за организирано пътуване.

  „л. 13. (1)  огато пътуването вече е започнало и туроператорът не изпълни задължението си да върне потребител€ до начални€ пункт на пътуването, застраховател€т може да осигури заплащането на контрагентите и доставчиците на разходите, свързани с престо€ и връщането на потребител€ от м€стото на пребиваването му до начални€ пункт на пътуването, включително за подслон и храна за времето на принудителни€ му престой.

  (2) ¬ случа€ по ал. 1 застраховател€т определ€ начина, по който ще се извърши връщането на потребител€ до начални€ пункт на пътуването, като зачита правата на потребител€ и спазва услови€та, предвидени в договора за организирано пътуване.

  (3) ”ведом€ването от туроператора, контрагента му или потребител€ до застраховател€ за връщането до начални€ пункт на пътуването се извършва в писмена форма.

  „л. 14. (1) “уроператорът е длъжен веднага, но не по-късно от един ден след узнаването на обсто€телства, които биха могли да доведат до настъпване на застрахователното събитие, да уведоми застраховател€ и да му предостави информаци€ за контрагентите и доставчиците си, както и да му оказва необходимото съдействие.

  (2) ”ведом€ването по ал. 1 може да се извърши и от потребител€.

  „л. 15. (1) ќпредел€нето на застрахователното обезщетение от застраховател€ не лишава потребител€ от правото му да иска обезщетението да бъде определено по съдебен ред.

  (2) јко претенци€та е пред€вена по съдебен ред, туроператорът е длъжен да иска привличането на застраховател€ в процеса.

  (3) ѕотребител€т може да пред€ви претенциите си направо срещу застраховател€.

  „л. 16. —погодба между туроператор и потребител, претърп€л вреди, има действие за застраховател€, ако той € одобри.

  „л. 17. (1) «астрахователното обезщетение по застраховката по наредбата се плаща от застраховател€, който е издал застрахователната полица, или от упълномощен негов представител.

  (2) ¬ случаите, при които имуществената отговорност на туроператора се определ€ от съда, след влизането в сила на съдебното решение правоимащите задължително представ€т на застрахователите заверени преписи от влезлите в сила съдебни актове заедно с мотивите, както и оригинали от изпълнителните листове.

  „л. 18. ќбезщетението по застраховката се определ€ и изплаща от застраховател€ в срок до 15 дни, след като туроператорът и/или увредени€т потребител са представили всички поискани от застраховател€ документи, свързани с установ€ването на събитието и размера на вредите.

  „л. 19. (1) «астрахователното обезщетение по задължителната застраховка се определ€ и заплаща в левове. ¬ случаите на обезщет€ване на разходи във валута обезщетението се заплаща в левове по централни€ курс на Ѕългарската народна банка към ден€ на настъпването на застрахователното събитие.

  (2) ѕри превод на застрахователното обезщетение на чуждестранни лица в чужбина дължимата сума се преизчисл€ва във валута по централни€ курс на Ѕългарската народна банка в ден€ на настъпване на застрахователното събитие.

  „л. 20. «астраховател€т е длъжен да информира писмено министъра на икономиката за настъпването на застрахователното събитие веднага, но не по-късно от един ден от узнаването му.

  „л. 21. ѕравата по договора за задължителната застраховка по наредбата се погас€ват с изтичането на сроковете съгласно българското законодателство.

  „л. 22. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 107 от 2004 г.) ћинистърът на икономиката на всеки 3 месеца публикува поне в два национални всекидневника списък на туроператорите със заличена регистраци€ в –егистъра на туроператорите и туристическите агенти.

  (2) ћинистърът на икономиката уведом€ва веднага, но не по-късно от един ден от узнаването, браншовите туристически организации на лицата, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за настъпилите застрахователни събити€.

  «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

  І 1. Ќаредбата се издава на основание чл. 42, ал. 5 от «акона за туризма.

  І 2. (»зм. - ƒ¬, бр. 107 от 2004 г.) »зпълнението на наредбата се възлага на министъра на икономиката, на изпълнителни€ директор на јгенци€та по туризъм и председател€ на  омиси€та по търгови€ и защита на потребителите.

  ѕриложение към чл. 10, ал. 1

  “аблица за минималните застрахователни суми и застрахователни премии при сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора


  ƒеклариран годишен оборот от    ¶ «астрахователна сума от ¶«астрахователна

  предходната година от продажба ¶ едно събитие и в агрегатна ¶ преми€

  на организирани пътувани€ на     ¶ сума от всички ¶ (в лв.)

  краен потребител или бизнес      ¶ застрахователни събити€ ¶

  план за текущата година            ¶ през срока на застраховката ¶

  (в лв.) ¶ (в лв.) ¶


  0 - 50 000 15 000 300

  50 001 - 75 000 22 500 550

  75 001 - 100 000 25 000 600

  100 001 - 150 000 37 500 900

  150 001 - 200 000 50 000 1100

  200 001 - 300 000 60 000 1300

  300 001 - 400 000 80 000 1600

  400 001 - 500 000 100 000 1800

  500 001 - 700 000 110 000 1900

  700 001 - 1 000 000 150 000 2000

  над 1 000 000 200 000 2500  ѕечат на офертатаѕечат