оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ѕравила на Ќ« ќ за безплатно лечение на българи в чужбина
ƒата: 2010-10-05

 ј ¬ќ “–яЅ¬ј ƒј «Ќјя“ «ƒ–ј¬Ќќќ—»√”–≈Ќ»“≈ Ћ»÷ј, ∆≈Ћј≈ў» ƒј ѕќЋ”„ј“ ‘ќ–ћ”Ћя– ≈ Ц 112

¬ъв връзка с ангажиментите на Ќационалната здравноосигурителна каса, произтичащи от пълноправното членство на –епублика Ѕългари€ в ≈вропейски€ съюз, към Ќ«ќ  бе създадена специализирана комиси€, ко€то разглежда молби на граждани за издаване на формул€р ≈ 112. “ози формул€р дава право на планирано лечение в чужбина за сметка на Ќ«ќ . ≈дно от основните изисквани€ за издаване на такъв формул€р е въпросното лечение да бъде част от дейностите, заплащани от обществената система на здравеопазване в –епублика Ѕългари€ (т.е. да се покрива от бюджета на Ќ«ќ  или от този на ћ«).

»скани€та за издаване на разрешение за получаване на лечение на територи€та на друга държава членка на ≈вропейски€ съюз се подават в ÷ентралното управление (÷”) на Ќационална здравноосигурителна каса.

 ќћ»—»я“ј –ј«√Ћ≈∆ƒј »— јЌ»я —јћќ Ќј Ћ»÷ј, ѕќƒјЋ» ћќЋЅ» «ј –ј«–≈Ў≈Ќ»≈ «ј ѕќЋ”„ј¬јЌ≈ Ќј Ћ≈„≈Ќ»≈ Ќј “≈–»“ќ–»я“ј Ќј ƒ–”√ј ƒЏ–∆ј¬ј „Ћ≈Ќ ј Ќј ≈¬–ќѕ≈…— »я —Џё« ѕ–≈ƒ» «јѕќ„¬јЌ≈ Ќј Ћ≈„≈Ќ»≈“ќ.

Ќеобходимите документи, които тр€бва да се подадат за разглеждане от комиси€та са:
1. писмена молба от заинтересованото лице или от негов родител/настойник/попечител/пълномощник, съдържаща: пълното име и адрес на лицето (както и на родител€/настойника/попечител€/пълномощника); естеството на искането; телефонен/факс номер и адрес на електронна поща за връзка; дата и подпис; когато молбата се подава от пълномощник, към не€ се прилага и копие на пълномощното;
2. копие от документ за самоличност на лицето (лична карта; паспорт, акт за раждане);
3. медицинска документаци€, удостовер€ваща забол€ването и поставената диагноза; проведено до момента на подаване на молбата лечение и терапи€ (в случай, че има); заключени€ (препоръки) от медицински специалисти, обосноваващи необходимостта от лечението, за което се иска издаване на разрешение;
4. документ, издаден от лечебно заведение в съответна държава членка, потвърждаващ, че лечението, за което се иска разрешение, ще бъде проведено в това заведение, периода на провеждането му, както и че лечението на съответното забол€ване е част от обществената им система на здравеопазване;
5. други документи, относими към искането (напр. становища на медицински специалисти по повод провеждане на лечение, за което се иска разрешение).

¬сички документи, свързани с искането, следва да бъдат на български език. ¬ случай, че са представени документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени със заверен превод на български език.
ѕри разглеждане на искането комиси€та провер€ва предпоставките за неговата допустимост:
1. липса на вл€зъл в сила индивидуален административен акт - заповед на директора на Ќ«ќ  за издаване на разрешение или отказ от издаване на разрешение на същото лице за същото лечение;
2. липса на вис€що административно производство със същи€ предмет, пред същи€ орган и с участието на същата страна, независимо дали е във фазата на издаване или оспорване;
3. наличие на въпрос от компетентност на друг орган, когато актът не може да бъде издаден без предварителното решаване на този въпрос;
4. дееспособност на лицето, което иска да му бъде издадено разрешение;
5. наличие на правен интерес на лицето, което иска да му бъде издадено разрешение.

 огато комиси€та установи, че искането е допустимо, извършва проверка на здравноосигурителни€ статус на лицето.

¬ случай, че лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, комиси€та изготв€ мотивирано предложение до директора на Ќ«ќ  за постанов€ване на отказ за издаване на разрешение за лечение в друга страна членка на ≈вропейски€ съюз.
–азрешение за получаване на лечение на територи€та на друга държава членка на ≈вропейски€ съюз се дава, когато въпросното лечение е сред обезщетени€та, предвидени в законодателството на –епублика Ѕългари€ и заплащани чрез системата на задължителното здравно осигур€ване, и лицето не може да получи лечението в рамките на обичайно необходимото време за получаването му в –епублика Ѕългари€, като се има предвид текущото здравословно състо€ние и веро€тното развитие на болестта.


ѕечат на офертатаѕечат