оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќаредба за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници
ƒата: 2007-01-30

ћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ Ќј ‘»ЌјЌ—»“≈
чл. 52, чл. 56, чл. 57, чл. 67 Ќ— —„
(»зм. с писмо є 04-18-0118 от 4.12.1996 г. на ћ‘)

I. ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

„л. 1. —лужебни командировки, по смисъла на тази наредба, са пътувани€та на шофьорите и стюардесите за извършване превози на товари и пътници в международно съобщение.
„л. 2.  омандировките в чужбина на останали€ персонал на фирмите и предпри€ти€та се осъществ€ват при спазване разпоредбите на Ќаредбата за служебни командировки и специализации в чужбина, утвърдена с ѕостановление є 40 на ћинистерски€ съвет от 2.07.1987 г.
„л. 3. «аповедите за командировки в чужбина се издават от генералните директори и директорите на организациите и предпри€ти€та, извършващи международни превози на товари и пътници.
„л. 4. ѕри непредвидени обсто€телства, времетраенето на командировката може да бъде продължено от издател€ на заповедта.
„л. 5. «а шофьорите, стюардесите и останали€ персонал от стопански организации при командироване по задачи, при които участват пр€ко и непосредствено в осъществ€ването на международните превози, поддържането и ремонта на транспортните и други средства, не се прилага ограничението за продължителност на командировките за календарна година, определено с чл. 52 от Ќаредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.

II. ƒЌ≈¬Ќ» »  ¬ј–“»–Ќ» ѕј–»

„л. 6. Ќа командированите лица се заплащат дневни пари за фактическите дни, прекарани в чужбина - от датата на изходна до датата на входна българска граница.
„л. 7. ƒневните пари се определ€т:
(1) ѕродължителността в дни на командировката се определ€ от издател€ на заповедта, като се вземат предвид приетата средна техническа скорост на автомобила - с товар или без товар, при единична или двойна езда, с отчитане на времето за разтоварване или натоварване и други фактори, определ€щи дните за изпълнение на задачата.
(2) ѕри превишаване на дните, определени със заповедта за командировката, по независещи от шофьора причини, потвърдени от представител на фирмата и по предложение на органите на търговската експлоатаци€, същите могат да бъдат признати и отразени в заповедта от нейни€ издател.
«а увеличените дни по заповедта дневни пари се изплащат в размер на 50 на сто от определените с насто€щата наредба.
(3) «а превишаване на дните, определени със заповедта за командировката, които не са предвидени по реда на предишната алине€ и се считат по вина на шофьора, дневни пари не се изплащат.
ѕри повторни непризнати продължени€ на дните, към провинилите се шофьори могат да се прилагат служебни и дисциплинарни мерки, в съответствие с  одекса на труда.
(4) ѕри смесени рейсове, предвидени в чл. 9, ал. 3 и 4 от насто€щата наредба, дните за командировката в социалистическите и несоциалистическите страни се посочват в издадената заповед поотделно.
јко при издаването на заповедта точни€т маршрут не е известен, уточнението се извършва след завръщането на рейса на основата на фактически€ маршрут и престой в дни в социалистически и несоциалистически страни, което се отраз€ва в заповедта за командировка от нейни€ издател, по предложение на органа на търговската експлоатаци€. ƒневните пари се изплащат в съответната валута, съобразно дните, прекарани в социалистически или несоциалистически страни.
„л. 8. (»зм. с писмо є 04-18-0118 от 4.12.1996 г.) Ќа шофьорите и стюардесите, извършващи международни превози на товари и пътници, се изплаща единна ставка в размер на 35 щатски долара на ден - за единична езда и 27,50 щатски долара на ден - при двойна езда или т€хната равностойност в друга конвертируема валута.
„л. 9. (1) ѕри транзитиране през Ќ– Ѕългари€, командировката се прекъсва и се отчита за двете направлени€ поотделно. ¬ случай на превози между трети страни, без транзит през Ќ– Ѕългари€, командировката от изходен граничен пункт на страната товародател, до разтоварни€ пункт и обратно до Ќ– Ѕългари€, се изплаща във валутата на страната, където се разтоварва стоката.
(2) ѕри предиспониране на товара, преди излизане от български граничен пункт, командировката е във валутата на страната, за ко€то е предиспонирано превозното средство.
(3)  огато превозът е до социалистическа страна и след това автомобилът е изпратен за товар в несоциалистическа страна, командировката се изчисл€ва в социалистическа валута до първата несоциалистическа страна и от не€ до товарни€ пункт и след това до Ќ– Ѕългари€ - във валутата на страната, на ко€то е взет товарът.
(4)  огато превозът е до несоциалистическа стана, след което попътно шофьора взема товар от социалистическа страна, командировката се заплаща във валутата на страната, за ко€то е бил командирован със заповед шофьорът. ¬ случай че страната, от ко€то товари, не е попътна, командировката от първата граница на социалистическа страна се изчисл€ва във валутата на страната, от ко€то се товари.
(5) јко превозното средство премине н€колко пъти през границата на съседна на Ќ– Ѕългари€ страна в едно денонощие, командировката се зачита за един ден.
„л. 10. (1)  вартирни пари на шофьорите на товарни автомобили се изплащат за фактическите дни, прекарани зад граница, чрез увеличаване на дневните пари, които се завишават с процент на сто, както следва:
- при превози до и през пунктовете, в които има изградени или наети бази за спане и почивка (“ехеран, Ѕагдат,  увейт и др.), с 20 на сто;
- за всички останали страни и направлени€ - с 25 на сто.
—ъщите се изплащат във валутата на дневните пари.
(2)  вартирни пари на шофьорите на автобуси и стюардесите, когато не ползват пансион, заедно с превозната група пътници, се полагат до размера, определен по страни с приложение є 1 към Ќаредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.
 вартирните пари се признават за фактическите дни, прекарани зад граница съгласно заповедта, намалени с един, и се отчитат с документ.
(3) ѕри престои по независещи от шофьора причини (автомобил, оставен за ремонт в сервиз или завод, задържане на автомобила в митница и забрана за присъствие на шофьора, превоз на отровни и опасни за здравето товари) потвърдени от представител на фирмата и по предложение на органите по търговската експлоатаци€, се признават квартирни пари до размер по приложение є 1 към Ќаредбата за служебни командировки и специализации в чужбина срещу представен документ. ѕравото за ползване на квартирни пари се определ€ със заповедта за командировка от издател€ на същата.
«а дните, за които са признати квартирни пари по този ред, върху дневните не се начисл€ва и изплаща процент за нощувка, съгласно ал. 1 от този член.
(4)  вартирни пари на шофьори на автобуси и стюардеси се полагат в размери по приложение є 1 към Ќаредбата за служебни командировки и специализации в чужбина и се отчитат с документ. ѕолагащите им се дневни и квартирни пари се посочват в заповедта за командировка.
(5) —топанските организации могат да организират пунктове за почивка на шофьорите в чужбина за сметка на организаци€та, като за страните, където са изградени такива пунктове, почивката на шофьорите е задължителна и квартирни пари не им се изплащат. —топанската организаци€ може да сключва договори с хотели в чужбина или да ползва договорите, сключени от съответните търговскоикономически мисии. ¬ тези случаи ползването на други хотели е същото населено м€сто не се разрешава.
„л. 11. (1) ѕътни пари за шофьорите на товарни автомобили и автобуси и стюардесите, когато не се ползват служебни превозни средства, се разрешават при следните случаи:
- за спешно отстран€ване на технически повреди на автомобил в чужбина или оказване на помощ на автомобил или шофьор;
- за докарване от чужбина на нови или ремонтирани автомобили;
- за прибиране в страната, след като автомобилът е оставен в чужбина или се прибира по друга технологи€.
(2) ѕътните пари на командированите в чужбина се изплащат само ако това изрично е записано в заповедта и са посочени класът и видът на транспорта.
„л. 12. Ќа шофьорите се разрешават разходи за телефон и такси само при заверка от представител на фирмата в размер, указан в заповед на √енералните директори или директорите на фирмата за вс€ка страна.
„л. 13. ¬алутните разходи на шофьорите и стюардесите са за сметка на експлоатационните разходи на стопанските организации, които са ги командировали.
„л. 14. (1) ќтпуснатите валутни средства за командировката се отчитат в срок от 48 часа след завръщането на шофьора в предпри€тието. «а закъснение след посочени€ срок се търси административна отговорност от виновните.
(2) јко в 14-дневен срок шофьорът не отчете отпуснати€ му служебен аванс срещу заповедта за командировка, невъзстановените валутни средства, подлежащи на отчитане, се събират по реда на чл. 67, ал. 1 от Ќаредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.
(3) ‘ирмите може да възстанов€ват задължени€, произтекли от неотчетени командировки, от личните валутни спестовни влогове на неотчелите се служители, по установени€ за това ред.
(4) Ќе се допуска предостав€не на валутни средства за нова командировка, ако не е отчетена валутата по предишната командировка.
„л. 15. (1)  огато се извършват комбинирани превози "суша - вода - суша" за несоциалистически страни, на шофьорите на товарни автомобили и автобуси и стюардесите за времето на пътуване с кораба се изплащат дневни пари, както следва:
- при превози със собствени морски и речни плавателни съдове - по 6 USD на ден;
- при превози с чужди плавателни съдове - по 6 USD на ден, ако храната е включена в стойността на билета и по 12 USD на ден, когато същата не е включена в стойността на билета.
(2) «а времето на пътуване с корабите не се полагат квартирни пари.
„л. 16. ƒневните пари на плавателни€ персонал на "—ќћј“" се изплащат по Ќаредбите за дневните задгранични пари на плавателните състави и представителни пари на корабите, плаващи по море, и на самоходните и несамоходните плавателни съдове по р. ƒунав.
„л. 17. (1) ѕри забол€ване, командированите лица се ползват от постановките на чл. 56 и 57 от Ќаредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.
(2) «абол€ването по време на командировка, когато болни€т не е постъпил в болнично заведение, се удостовер€ва с медицинско свидетелство, издадено от заведението, където е ползвана медицинска помощ, заверено от представител на фирмата.
„л. 18. Ўофьорите на товарни автомобили и автобуси и стюардесите, които са възпреп€тствани да изпълн€ват служебните си задължени€ в чужбина и да се завърнат в произшествие, задържане от властите и др. имат право на дневни пари, както следва:
- 80 на сто от полагащите се размери по насто€щата наредба, ако са следствени, но не са задържани и изпълн€ват помощни задачи или са в оправдан престой в терминал, бюро или филиал на фирмата;
- 50 на сто от полагащите се размери, ако са следствени и задържани и не получават безплатна храна или са задължително на разположение, но отказват да работ€т в база терминал или филиал на фирмата;
- 25 на сто, ако са задържани и получават безплатна храна.
(2) »звършените разходи за времето от задържането до произнас€не на присъдата са за сметка на фирмата, възложила задачата, ако лицата са били оправдани.
(3) јко лицата са признати за виновни и осъдени, извършените валутни разходи се възстанов€ват от същите в съответната валута или левовата равностойност на валутата в единичен размер по нетърговските курсове на социалистическите валути или по курса "продава" на банката за частни лица за несоциалистическите валути.
(4) «а времето, когато командированите не могат да изпълн€ват възложените им служебни задачи по посочените причини, на т€х им се признават разходи за квартирни пари в рамките на полагащите се размери, ако не ползват терминал или база на фирмата, като същите се отчитат с документ. ¬ъзстанов€ването на извършените разходи за квартирни пари, според виновността на лицата, се извършва при услови€та на ал. 2 и 3.
„л. 19.  омандировките на шофьорите и стюардеси, когато са за сметка на чуждестранна фирма, организаци€ и др., се отчитат съгласно ѕћ— є 40 от 1987 г., ал. 5 по реда на чл. 73 от Ќаредбата за служебни командировки и специализации в чужбина.

III. «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І 1. Ќасто€щата наредба се прилага от всички стопански организации, които имат собствени автомобили и автобуси и извършват международни превози.
І 2. »зменени€, допълнени€ и тълкувани€ на наредбата се извършват от ћинистерството на финансите по предложение на ћинистерството на транспорта.
І 3. «а всички въпроси, които не се уреждат с насто€щата наредба, се прилагат постановките на Ќаредбата за служебни командировки и специализации в чужбина, приета с ѕостановление є 40 на ћ— от 2.07.1987 г.
І 4. Ќасто€щата наредба се издава на основание чл. 7, ал. 2 от ѕостановление є 40 на ћ— от 2.07.1987 г.
І 5. Ќаредбата влиза в сила о 1.04.1990 г. и отмен€ Ќаредбата за служебни командировки на шофьорите, монтьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници на ћинистерството на финансите от 1979 г.

ћ»Ќ»—“Џ–: (п) не се чете

«јЅ≈Ћ≈∆ ј: Ќасто€щата наредба за командировките представл€ва обобщение, направено в "—ќћј“" на база първоначалното й издаване, в сила от 1.01.1988 г. и с отраз€ване на изменени€та и допълнени€та съгласно писмо є 04-18-0005 на ћинистерството на финансите от 28.04.1990 г. с цел улеснение на работата при нейното приложение.

ѕриложение 1

“аблица за нормативни€ средноденонощен пробег и средната техническа скорост, формиращи акордни€ нар€д


ѕечат на офертатаѕечат