оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќаредба за служебните командировки и специализации в чужбина (ѕриложение 1)
ƒата: 2007-01-30

ѕриложение є 1
към чл. 11, ал. 2 и чл. 16
(ƒоп. - ƒ¬, бр. 80 от 2004 г.,
в сила от 1.09.2004 г.,
изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.,
в сила от 1.10.2004 г.,
доп., бр. 36 от 2005 г.,
бр. 2 от 2006 г.)

—писък
на лицата, за които не се прилага ограничението по чл. 11, ал. 1 и на които се изплащат квартирни пари по фактически размери

–аздел I

1. ѕрезидентът на –епублика Ѕългари€, председател€т на Ќародното събрание и министър-председател€т на –епублика Ѕългари€.

2. ¬ицепрезидентът на –епублика Ѕългари€, заместник-председателите на Ќародното събрание, заместник министър-председателите, председател€т и съдиите от  онституционни€ съд, председател€т на ¬ърховни€ касационен съд, председател€т на ¬ърховни€ административен съд, главни€т прокурор и директорът на Ќационалната следствена служба.

3. ћинистрите, председателите на посто€нни комисии на Ќародното събрание, началниците на кабинетите на президента, на председател€ на Ќародното събрание и на министър-председател€, главните секретари на президента, на администраци€та на Ќародното събрание и на ћинистерски€ съвет.

4. ѕредседател€т на —метната палата, омбудсманът, управител€т и подуправителите на Ѕългарската народна банка, заместник-председателите на ¬ърховни€ касационен съд и на ¬ърховни€ административен съд, заместник главните прокурори и заместник-директорите на Ќационалната следствена служба.

5. (ƒоп. - ƒ¬, бр. 80 от 2004 г., бр. 2 от 2006 г.) ѕредседателите на  омиси€та за защита на конкуренци€та,  омиси€та за финансов надзор,  омиси€та за регулиране на съобщени€та,  омиси€та за защита на личните данни,  омиси€та за защита от дискриминаци€, ƒържавната комиси€ по сигурността на информаци€та,  омиси€та за установ€ване на имущество, придобито от престъпна дейност и на —ъвета за електронни медии.

6. (Ќова - ƒ¬, бр. 86 от 2004 г.) –ъководителите на парламентарни и правителствени делегации и делегации на съдебната власт.

–аздел II

1. „леновете на —метната палата и членовете на ¬исши€ съдебен съвет.

2. «аместник-министрите, началниците на кабинетите на заместник министър-председателите и на министрите, главните секретари на министерствата, началникът на √енерални€ щаб на Ѕългарската арми€ и главни€т секретар на ћинистерството на вътрешните работи.

3. (ƒоп. - ƒ¬, бр. 80 от 2004 г., бр. 2 от 2006 г.) «аместник-омбудсманът, заместник-председателите и членовете на  омиси€та за защита на конкуренци€та,  омиси€та за финансов надзор,  омиси€та за регулиране на съобщени€та, ƒържавната комиси€ по сигурността на информаци€та,  омиси€та за установ€ване на имущество, придобито от престъпна дейност и на  омиси€та за защита от дискриминаци€, членовете на  омиси€та за защита на личните данни и на —ъвета за електронни медии.

4. ќрганите по чл. 19, ал. 4 от «акона за администраци€та, областните и заместник областните управители, председателите на общинските съвети и кметовете на общини.

5. (»зм. - ƒ¬, бр. 86 от 2004 г.) „леновете на парламентарни и правителствени делегации и делегации на съдебната власт.

6. (ƒоп. - ƒ¬, бр. 36 от 2005 г.) ƒиректорите на Ќационалната разузнавателна служба и на Ќационалната служба за охрана, директорите на националните служби на ћинистерството на вътрешните работи, управител€т и подуправител€т на Ќационални€ осигурителен институт и директорът на Ќационалната здравноосигурителна каса.

7. ѕредседател€т и заместник-председателите на Ѕългарската академи€ на науките, ректорите на висшите училища.

8. –ъководителите и заместник-ръководителите на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

9. –ъководителите на предпри€ти€.


ѕечат на офертатаѕечат