оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

Ќаредба за служебните командировки и специализации в чужбина
ƒата: 2007-01-30

ѕриета с ѕћ— є 115 от 3.06.2004 г., обн., ƒ¬, бр. 50 от 11.06.2004 г., в сила от 1.07.2004 г., доп., бр. 80 от 14.09.2004 г., в сила от 1.09.2004 г., изм. и доп., бр. 86 от 1.10.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., доп., бр. 36 от 26.04.2005 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., доп., бр. 2 от 6.01.2006 г.
—борник закони - јѕ»—, кн. 7/2004 г., стр. 435; кн. 10/2004 г., стр. 213; кн. 11/2004 г., стр. 502; кн. 5/2005 г., стр. 595

–аздел I
ќбщи положени€

„л. 1. — наредбата се уреждат услови€та и редът за командироване, осъществ€ване и отчитане на служебните командировки и специализации в чужбина, правата и задължени€та на командироващите органи и на командированите лица.
„л. 2. (1)  омандировка в чужбина е изпращането на лица за извършване на конкретна служебна работа в чужбина по нареждане на съответни€ командироващ орган.
(2) —пециализаци€ в чужбина е изпращането на лица в чужбина с цел придобиване и/или повишаване на квалификаци€ или изучаване на чуждестранен опит.
„л. 3. (1) —редствата за командировки и специализации в чужбина за ведомствата - разпоредители с бюджетни кредити, се определ€т при утвърждаване на бюджетите им за съответната година.
(2) —редствата за командировки и специализации в чужбина на общините се определ€т от общинските съвети при приемане на годишните им бюджети.
(3) —редствата за командировки и специализации в чужбина на предпри€ти€та се определ€т от техни€ ръководител или от колективни€ им орган на управление при спазване на действащото законодателство.
„л. 4. (1) «аповедта за командировка може да се издава от ръководител€ на едно ведомство или предпри€тие, а разходите в левове и във валута да бъдат за сметка на друго ведомство или предпри€тие, в чийто интерес се осъществ€ва командировката, след предварително писмено съгласуване между страните.
(2) ¬ неотложни случаи заповедта по ал. 1 може да се издаде без предварително писмено съгласуване. ¬ случай на липса на последващо съгласуване ведомството или предпри€тието, издало заповедта за командировка, поема разходите.

–аздел II
”слови€ и ред за командироване и за изпращане на специализаци€

„л. 5. (1)  омандироването или изпращането на специализаци€ в чужбина се извършва въз основа на писмена заповед.
(2) «аповедта по ал. 1 съдържа:
1. наименование на ведомството или предпри€тието, което командирова или изпраща на специализаци€;
2. основание за издаване на заповедта;
3. имената на командированото лице или на лицето, което се изпраща на специализаци€, месторабота и длъжност;
4. началната дата и продължителност на командировката или специализаци€та в календарни дни, включително дните за пътуване, почивните и празничните дни;
5. държава и населено м€сто, в което се командирова или изпраща на специализаци€ лицето;
6. финансови услови€ на командировката или специализаци€та - пътни, дневни и квартирни пари, паспортни, визови и други такси и разходи за служебен багаж и начина за т€хното уреждане;
7. задача на командированото лице или на лицето, изпратено на специализаци€;
8. вид на транспортните средства и маршрут;
9. ръководител, предложил командировката или специализаци€та;
10. други обсто€телства, свързани с конкретните услови€ на командировката или специализаци€та;
11. име, длъжност и подпис на лицето, издаващо заповедта, и печат на ведомството или предпри€тието;
12. наименование на ведомството или предпри€тието, за чи€то сметка са разходите за командировка в случаите по чл. 4, ал. 1 .
(3) ¬ случаите, когато приемащата страна поема изц€ло или частично разходите за командировката или специализаци€та, към заповедта по ал. 1 се прилага превод на български език на извлечение от поканата за посещение, касаещо финансовите услови€.
(4) «аповедите по чл. 4 , издадени от ведомствата, се съгласуват с ръководител€ на звеното за финансово-стопански дейности или с упълномощено от него длъжностно лице.
(5) ¬ случаите по чл. 4, ал. 1 от заповедта за командировка се издава и един допълнителен оригинален екземпл€р, който се прилага към отчета за изразходваната валута в предпри€тието, за чи€то сметка са извършени разходите за командировката.
„л. 6. (1) «аповедите за командировки или специализации в чужбина на ръководителите на ведомства и предпри€ти€ се издават, както следва:
1. за министрите, органите по чл. 19, ал. 4 от «акона за администраци€та, заместник-министрите, областните управители и лицата, които се назначават със заповед на министър-председател€ - от министър- председател€ или от упълномощено от него длъжностно лице; в случаите, когато органите по чл. 19, ал. 4 от «акона за администраци€та не са назначени от министър-председател€, заповедта се издава от съответни€ министър;
2. за кметовете на общини, кметовете на райони и кметовете на кметства - от председател€ на общински€ съвет; за председателите и заместник-председателите на общинските съвети, за общинските съветници и за кметските наместници - от кмета на общината;
3. за ръководителите на предпри€ти€та - от ръководител€ на колективни€ или контролни€ орган на управление или от собственика, или от упълномощено от т€х лице;
4. за длъжности, определени в закон или в акт на ћинистерски€ съвет, за които трудови€т договор се сключва или трудовото правоотношение възниква от по-горесто€щи€ спр€мо работодател€ орган - от по-горесто€щи€ орган.
(2) «аповедите за командировки и специализации в чужбина на служителите във ведомства и предпри€ти€ се издават, както следва:
1. за служителите на ведомствата - от ръководител€ на съответното ведомство или от определено от него длъжностно лице;
2. за работниците и служителите на предпри€ти€та - от ръководител€ на предпри€тието или от определено от него длъжностно лице.
(3) ѕри осъществ€ване на своите правомощи€ президентът, вицепрезидентът и техните съпруги/съпрузи пътуват в чужбина, без да се издава заповед за командироване. ¬ тези случаи главни€т секретар на президента състав€ паметна записка, ко€то включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.
(4) ѕри осъществ€ване на своите правомощи€ председател€т на Ќародното събрание пътува в чужбина, без да се издава заповед за командироване. ¬ тези случаи началникът на кабинета на председател€ на Ќародното събрание състав€ паметна записка, ко€то включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.
(5) ѕри осъществ€ване на своите правомощи€ министър-председател€т пътува в чужбина, без да се издава заповед за командироване. ¬ тези случаи началникът на политически€ кабинет на министър-председател€ състав€ паметна записка, ко€то включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.
(6) «аповедите за командировка на заместник-председателите на Ќародното събрание и на народните представители се издават от председател€ на Ќародното събрание или от упълномощено от него длъжностно лице.
„л. 7. «аповедите по чл. 6, ал. 1, т. 1 , издадени по предложение на ведомствата, се изпълн€ват, без да е необходимо да се издават отделни заповеди в съответните ведомства.
„л. 8. –ъководителите на ведомствата не могат да издават заповеди за командировка или специализаци€ в чужбина, за които н€ма договореност с приемащата държава или организаци€, освен в случаите на командировка, когато нейни€т характер не предполага договореност с приемаща държава или организаци€.
„л. 9. »зменението на услови€та на командировка или специализаци€, ко€то е започнала, се извършва с допълнителна писмена заповед, издадена по реда на чл. 5 и 6 .
„л. 10. Ќе се разрешава съчетаване на командировка или специализаци€ с частно пътуване.
„л. 11. (1) ќбщата продължителност на всички командировки на едно командировано лице от ведомствата за една календарна година не може да превишава 180 дни.
(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 86 от 2004 г.) ќграничението по ал. 1 не се прилага за лицата, заемащи длъжности във ведомствата съгласно списъка по приложение є 1, както и за дипломатическите куриери към ћинистерството на външните работи.

–аздел III
ѕари за пътни, дневни, квартирни и други разходи

„л. 12.  омандированите лица имат право на пътни пари съгласно заповедта за командировка в размер на действително извършените разходи по най-кратки€ или икономически най-изгодни€ маршрут.
„л. 13. (1) ѕътуването може да се извърши със самолет, влак, лек автомобил, автобус, кораб или с други сухопътни, въздухоплавателни и плавателни превозни средства.
(2) ѕри пътуване със самолет командированите лица имат право на билет икономична класа, освен при изпълнение на неотложни задачи, когато пътуването с билет икономична класа е обективно невъзможно.
(3) ѕри пътуване с влак командированите лица имат право на допълнителен билет за м€сто в спален вагон първа класа, ако това е посочено в заповедта за командировка.
(4) ѕри пътуване с личен или служебен автомобил на командировани€ водач се изплаща 50 на сто от стойността на самолетен билет за съответната дестинаци€ за покриване на транспортните разходи по най-изгодната тарифа или равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производител€ на моторното превозно средство, съпътстващите такси за платени магистрали и паркинг, свързани с автомобила.
„л. 14. Ќе се полагат пътни пари за командировани лица, когато те ползват под н€каква форма безплатно пътуване.
„л. 15. (1) «а покриване разходите на командированите лица в чужбина се изплащат дневни и квартирни пари в размери и валути съгласно приложение є 2. ƒопуска се изплащане на друга валута в нейната равностойност по курса на Ѕългарската народна банка в ден€ на плащането.
(2) ¬едомствата и предпри€ти€та могат да откриват сметки в местни банки за издаване на карти за безналично плащане на дневни и квартирни пари, като отчетността на разходваните валутни средства по услови€та на заповедта за командировка се извършва съгласно разпоредбите на наредбата. “аксите за трансфери на средства по откритите сметки се заплащат от ведомствата и предпри€ти€та.
„л. 16. (1) Ќа лицата, заемащи длъжности съгласно списъка по приложение є 1, се изплащат квартирни пари по фактически размери.
(2) Ћицата по раздел I от списъка по приложение є 1 имат право на билет във влак за спално м€сто в отделно купе, а в самолет - в бизнес класа.
(3) (Ќова - ƒ¬, бр. 86 от 2004 г., доп., бр. 36 от 2005 г.) «аместник-министрите, главните секретари на министерствата, началниците на кабинетите на заместник министър-председателите и на министрите, началникът на √енерални€ щаб на Ѕългарската арми€, главни€т секретар на ћинистерството на вътрешните работи и дипломатическите куриери към ћинистерството на външните работи имат право на билет бизнес класа при пътуване със самолет с продължителност повече от 5 часа.
„л. 17. (1) –ъководителите на предпри€ти€ могат да определ€т размери на дневните пари, различни от определените в приложение є 2, които не могат да превишават двойни€ им размер.
(2) –ъководителите на ведомства и предпри€ти€ могат да изплащат квартирни пари по фактически размери, но не по-високи от двойни€ размер на определените в приложение є 2, при участие в големи международни про€ви и при условие, че е представена покана от организаторите, съдържаща информаци€ за цените, предлагани от хотелите за участниците.
„л. 18. (1) — дневните пари се осигур€ват средства за храна, вътрешен градски транспорт и други разходи.
(2) —редствата за вътрешен транспорт се определ€т заедно с маршрута и превозното средство в заповедта за командировка. ¬ случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното м€сто на командировката превишават 30 на сто от размера на дневните пари, тези разходи са за сметка на ведомството или предпри€тието и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.
(3) ќтносителни€т д€л на отделните компоненти в размера на дневните пари за целите на определ€нето на намалените размери дневни пари при поемане на част от разходите от приемащата държава или организаци€ е, както следва:
1. за хранене, включително:
а) об€д - 35 на сто;
б) вечер€ - 35 на сто;
2. други разходи - 30 на сто.
„л. 19. ѕри пром€на в размера на дневните пари полагащата се допълнително валута, ако не е получена в държавата, където е осъществена командировката, се изплаща във валута или в левове по желание на командированото лице.
„л. 20. (1)  огато приемащата страна осигур€ва пълен пансион в натура, на командированите лица се изплаща 30 на сто от размера на полагащите се дневни пари.
(2) ѕри частично поемане на н€кои разходи дневните пари се намал€ват с размера на разходите в съответствие с чл. 18, ал. 3, т. 1.
„л. 21. Ќа лицата, които в изпълнение на служебни задължени€ престо€ват по-малко от едно денонощие на територи€та на съседна на –епублика Ѕългари€ държава, се полагат дневни пари в размер 35 на сто от дневните пари за съответната държава, ако престо€т на лицата е повече от 4 часа.
„л. 22. (»зм. - ƒ¬, бр. 86 от 2004 г.) ѕълни€т размер на дневните пари при командировки се изплаща до 30 последователни календарни дни. «а дните над т€х дневните пари се намал€ват с 25 на сто от размерите, определени в приложение є 2.
„л. 23. (1) ƒневните пари при специализации в чужбина за първите 45 дни се изплащат в размер 90 на сто, а след 45-и€ ден - в размер 70 на сто от размерите, определени в приложение є 2.
(2) ѕри специализации в чужбина услови€та относно получаването на трудово възнаграждение в страната и негови€т размер се уреждат с договора по чл. 234 от  одекса на труда или в споразумение на страните по служебно или по друго правоотношение, освен ако в закон или в нормативен акт на ћинистерски€ съвет е определено друго.
„л. 24.  огато в един ден командированото лице е престо€ло в две или повече държави, дневни пари се изплащат за тази държава, в ко€то командированото лице е престо€ло по-дълго време.
„л. 25. ¬ квартирните пари се включват разходите за ползване на легло, резерваци€та за него, ако е необходима, утринна закуска, отопление, осветление, бан€, телевизор, радио, телефон, такси и данъци. –азходите за междуградски и международни разговори, сервиз и възстановените данъци не се включват в квартирните пари. ¬сички други разходи са за сметка на дневните пари на командированите лица.
„л. 26. ѕри възстанов€ване на данъци, включени в цената на квартирата, те подлежат на възстанов€ване във ведомството или предпри€тието, за чи€то сметка е командировката.
„л. 27. (1) ƒопуска се компенсиране на преразход на квартирни пари в рамките на полагащите се размери на държавата, за ко€то се отнас€ командировката.
(2) ѕри командироване в повече от една държава командированото лице може да компенсира преразхода на квартирни пари в една държава с икономи€ на квартирни пари в друга държава.
„л. 28. (1) ¬едомствата и предпри€ти€та задължително застраховат командированите лица с медицинска застраховка за времето на командировката.
(2) ¬ случай че командированото лице заболее по време на командировката и това е удостоверено от лечебно заведение за болнична или извънболнична помощ по неговото местонахождение, дневни и квартирни пари се изплащат, докато здравословното състо€ние на командированото лице му позволи да пристъпи към изпълнение на служебните си задължени€ или да се върне на м€стото на посто€нна работа.
(3) ѕри постъпване в болнично заведение за дните на лечение командированото лице има право на 30 на сто от дневните пари. «а времето на престо€ в лечебно заведение за болнична помощ на командированото лице не се полагат квартирни пари.
(4) –азходите за прегледи, изследвани€ и лечение на командированото лице в лечебно заведение за болнична помощ са за сметка на ведомството или предпри€тието, когато превишават размера на разходите, покрити със застрахователната полица.
(5) ѕри смърт на командированото лице всички свързани с това разходи, включително разходите за транспортиране на командировани€ до –епублика Ѕългари€, са за сметка на ведомството или предпри€тието, когато застрахователната полица не ги покрива.
„л. 29. (1) ѕри командироване в държавата на местослужене на лица, които са на работа в чужбина по договори с българско ведомство или предпри€тие, се изплащат 50 на сто от определените дневни пари и пълни€т размер на квартирните пари, определени в наредбата.
(2) ѕри командироване в трети страни на лица, които са на работа в чужбина по договори с българско ведомство или предпри€тие, се изплаща пълни€т размер на определените дневни и квартирни пари съгласно приложение є 2.
(3) «а една календарна година не могат да се изплащат дневни и квартирни пари за командировки по ал. 1 за повече от 60 дни.
(4) ѕри еднодневни командировки в държавата на местослужене не се полагат дневни и квартирни пари.
„л. 30. (1) –азходите за издаване на служебни паспорти на командированите, за визи и други такси, свързани с уреждането на документи за пътуването, за летищни такси, за резервации на м€сто в превозно средство, както и за превоз на служебен багаж са за сметка на ведомството или предпри€тието, което ги е командировало, или на ведомството или предпри€тието, което поема разходите по чл. 4.
(2)  урсовите разлики и разходите за комисиони, възникнали при обм€на на валута или инкасиране на чекове от командированите, при наличието на разходооправдателен документ са за сметка на ведомството или предпри€тието, което ги е командировало, или на ведомството или предпри€тието, което поема разходите по чл. 4.
(3) “аксите за право на участие на командированото лице в конгреси, конференции, симпозиуми и други, както и разходите за печатни материали са за сметка на ведомството или предпри€тието, което го е командировало, или на ведомството или предпри€тието, което поема разходите по чл. 4.

–аздел IV
 омандировъчни пари на персонала на сухоземни, въздухоплавателни и водни транспортни и специални средства

„л. 31. ѕерсоналът на сухоземни, въздухоплавателни и водни транспортни средства получава командировъчни пари за времето на изпълнение на международни рейсове по единна ставка или по единна средна ставка съгласно приложение є 3. –ъководителите на предпри€ти€ могат да определ€т размери на командировъчните пари, различни от определените в приложение є 3, които не могат да надвишават двойни€ им размер.
„л. 32. (1) ≈динната ставка се прилага за шофьорите и стюардесите при автомобилните превози и се обвързва с пропътуваните километри и други специфични показатели въз основа на заповед на ръководител€ на ведомството или предпри€тието.
(2) ≈динната средна ставка се прилага за членовете на екипажите на въздухоплавателни и водни транспортни и специални средства и е среднопретеглена сума, ко€то се получава от индивидуалните ставки (командировъчни пари) за един ден на всички членове на екипажа на транспортното или специалното средство, разделени на бро€ на екипажа.
(3) ¬ рамките на командировъчните пари на екипажите, определени по единната средна ставка за въздушен и воден транспорт, се допуска изплащане на по-ниски и по-високи индивидуални ставки, диференцирани по категории персонал и съобразно услови€та на труд въз основа на заповед на ръководител€ на ведомството или предпри€тието.
„л. 33.  огато член на персонала прекъсне пътуването по време на командировката независимо по какви причини, той получава командировъчни пари за фактическите календарни дни, отработени на превозното средство.
„л. 34. «а персонала на сухоземни, въздушни и водни транспортни и специални средства не се прилага ограничението по чл. 11, ал. 1.

–аздел V
ќтчетност и контрол

„л. 35. (1) —редствата за командировки и специализации се утвърждават от ръководител€ на предпри€тието или ведомството, от ръководител€ на звеното за финансово-стопански дейности или от упълномощени от т€х длъжностни лица. «а ведомствата утвърждаването се извършва след предварително изготв€не на сметка по образец, утвърден от министъра на финансите, а за предпри€ти€та - по ред, утвърден от ръководител€ на предпри€тието.
(2) ≈кземпл€р от сметката по ал. 1 се предостав€ на командированото лице.
„л. 36. ѕредостав€нето на валутни средства за командировка или специализаци€ в чужбина се извършва, ако командированото лице не дължи валута от предишни командировки или специализации.
„л. 37. (1) ƒневните пари се отчитат съобразно фактически€ престой в страните и времето на пътуването по данни от печатите и отметките в задгранични€ паспорт за влизане и излизане. ѕри липса на такива печати и отметки се приемат данните от транспортни€ документ.
(2)  вартирните пари се отчитат с документ, издаден от съответни€ хотел. јко квартирните разходи са по-ниски от полагащите се по норматив съгласно приложение є 2, разликата се възстанов€ва на ведомството или предпри€тието.
(3)  огато командированото лице разходва по-гол€ма сума от полагащите му се квартирни пари, разликата остава за сметка на дневните му пари.
(4) ќбщи€т размер на квартирните пари за срока на командировката се отчита съгласно норматива по приложение є 2 за съответните страни, като в неговите рамки се допуска преразход на квартирните пари за единични нощувки.
(5) ћинистърът на финансите или определено от него длъжностно лице може да разрешава по изключение на ведомствата - разпоредители с бюджетни кредити, да изплащат квартирни пари по фактически размери.
(6) “аксите за правоучастие на командированото лице в конгреси, конференции, симпозиуми и други, както и разходите за печатни материали се отчитат с документ, издаден от организаторите.
„л. 38. (1) ¬ 10-дневен срок от завръщането си лицата или ръководителите на делегации, командировани от ведомства, представ€т на съответни€ ръководител, издал заповедта, или на определено от него длъжностно лице доклад за извършената работа.
(2)  огато в доклада се съдържат данни и информаци€, касаеща дейността на други ведомства, ръководител€т на ведомството, командировало служител€, разпорежда предостав€нето на доклада за ползване и на съответните заинтересувани ведомства.
„л. 39. (1) ќтчетът за изразходваната валута по образец, утвърден от министъра на финансите, се представ€ от командированото лице в звеното за финансово-стопански дейности в 14-дневен срок от завръщането.
(2) ѕо изключение в случаите, когато отчитането по ал. 1 е свързано с получаване на документи и възстанов€ване на валута от чужбина, ръководител€т на ведомството или предпри€тието може да определи срок, по-дълъг от срока по ал. 1, но не повече от 3 месеца.
„л. 40. ƒлъжностни лица, които в нарушение на установени€ ред са издали заповед за командировка или специализаци€ в чужбина, както и командировани лица, които виновно не са изпълнили задължени€та си по командировката или специализаци€та, възстанов€ват неправомерно изразходваните средства в левове и във валута за командировката или специализаци€та. ¬алутните средства се възстанов€ват в левовата им равностойност по централни€ курс на Ѕългарската народна банка към момента на възстанов€ването или към момента на изразходването им, ако той е по-благопри€тен за ведомството или предпри€тието.

ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌј –ј«ѕќ–≈ƒЅј

І 1. ѕо смисъла на наредбата:
1. "¬едомства" са бюджетните предпри€ти€ по смисъла на І 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на «акона за счетоводството.
2. "ѕредпри€ти€" са търговци по смисъла на “ърговски€ закон , юридически лица с нестопанска цел и други юридически лица, създадени или регистрирани по особени закони.
3. "ѕерсонал" са лицата, включени в състава на екипажа на въздухоплавателните средства, екипажа на морски и речни кораби, учащи се, преподаватели или стажанти, когато провеждат учебна и производствена практика на кораби зад граница, екипажът и стюардесите при извършване на автомобилни превози на товари и пътници зад граница, локомотивните машинисти, помощник-машинисти, кондуктори, персоналът на ресторант-вагоните, салон-вагоните, специалните международни пътнически влакове, контролни органи по експлоатационната дейност и друг експлоатационен състав.

ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І 2. (1) Ќаредбата се прилага и за лицата, командировани по лини€ на безвалутни€ еквивалентен обмен, доколкото в международен договор не е определено друго.
(2) ѕри договар€не с чуждестранни€ партньор на командировъчните разходи, начина за командироване и другите услови€ на командировката се прилага принципът на реципрочност.
І 3. Ќаредбата се прилага освен за лицата, които се намират в служебни или трудови правоотношени€ с ведомствата и предпри€ти€та, и за лицата на изборни длъжности и лицата в органи за управление и контрол.
І 4. ¬едомствата и предпри€ти€та могат да командироват по реда на наредбата външни експерти с доказан опит и висока квалификаци€ в съответната област.
І 5. ѕредложени€ за промени в приложение є 2 се прав€т от министъра на финансите след представ€не на информаци€ от министъра на външните работи за промени в равнището на живот в съответната държава с 10 или повече на сто.
І 6. Ќаредбата се приема на основание чл. 215 от  одекса на труда и чл. 86, ал. 3 от «акона за държавни€ служител.
І 7. (»зм. - ƒ¬, бр. 96 от 2005 г.) ћинистърът на финансите и министърът на транспорта дават указани€ по прилагането на наредбата съобразно сво€та компетентност.

«ј Ћё„»“≈ЋЌј –ј«ѕќ–≈ƒЅј към ѕостановление є 236 на ћинистерски€ съвет от 3 септември 2004 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на ћинистерски€ съвет (ƒ¬, бр. 80 от 2004 г.)
І 3. ѕараграф 1 влиза в сила от 1 септември 2004 г., а І 2 - от ден€ на обнародването на постановлението в "ƒържавен вестник".


ѕечат на офертатаѕечат