оферти | хотели | Ѕългари€ | транспорт | търсене | информаци€ | организации | форум | за нас  
“уризъм Ѕългари€
search
»нформаци€
“ърсене по ключова дума
“уризъм и настан€ване в
месец
година

ќсигур€ване на чужденец - собственик на българско дружество
ƒата: 2005-12-27

„уждестранните граждани, които упражн€ват трудова дейност на територи€та на –епублика Ѕългари€, подлежат на задължително държавно обществено осигур€ване по българското законодателство. «адължението за осигур€ване на чужденец - собственик на търговско дружество, възниква от ден€ на започване или възобнов€ване на трудовата дейност като търговец и продължава до нейното прекъсване или прекрат€ване.

 огато собственик на търговско дружество (≈ќќƒ) получава възнаграждени€ за управление на дружеството, подлежи на осигур€ване за всички осигурени социални рискове по реда, определен за осигур€ване на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества в чл.4, ал.1, т.7 от  одекса за социално осигур€ване. ¬нас€т се осигурителни вноски за четирите фонда на държавното обществено осигур€ване. «а лицата, родени след 31 декември 1959 г., се прав€т и вноски за допълнително задължително пенсионно осигур€ване в универсален пенсионен фонд. ќсигурителните вноски за фонд УѕенсииФ, Уќбщо забол€ване и майчинствоФ и фонд УЅезработицаФ се внас€т в определеното за съответната година съотношение за сметка на дружеството и на осигуреното лице с един платежен документ. ¬ същото съотношение се внас€т и вноските за универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. ќсигурителните вноски за фонд Д“рудова злополука и професионална болестФ са изц€ло за сметка на дружеството и се внас€т с отделен платежен документ. ќсигурителните вноски се изчисл€ват върху полученото възнаграждение, намалено с нормативно признатите разходи по «акона за облагане на доходите на физическите лица, но върху не по-малко от минимални€ месечен размер на осигурителни€ доход за съответната професи€ (в случа€ за ръководни служители) по основната икономическа дейност на дружеството.

¬ случай че собственикът на дружеството не получава месечни възнаграждени€, но упражн€ва трудова дейност в дружеството, подлежи на осигур€ване по реда, определен за самоосигур€ващите се лица. ћесечните осигурителни вноски се внас€т върху избран осигурителен доход между минимални€ и максимални€ месечен размер на дохода, определен със «акона за бюджета на държавното обществено осигур€ване за съответната година. ¬носките са в размера, определен за фонд Дѕенси€Ф. ѕо свое желание тези лица могат да се осигур€ват и за фонд Дќбщо забол€ване и майчинствоФ.

«а да отпадне задължението за осигур€ване на собственика на търговското дружество, при положение че дружеството има дейност, е необходимо:

  • да има упълномощено друго лице, което от негово име да управл€ва дружеството
  • да преустанови дейност в дружеството си и да подаде деклараци€ за прекъсване на дейност като самоосигур€ващо се лице

«адължително условие е упълномощеното лице да бъде вписано в “ърговски€ регистър като прокурист.  огато собственикът на дружеството наеме лице да управл€ва дружеството по трудов договор или по договор без трудово правоотношение (граждански договор), без да е вписано като прокурист в “ърговски€ регистър, задължението му за осигур€ване не отпада. “ърговски€т пълномощник осъществ€ва само търговската дейност и не може да упражн€ва правата на работодател€. “ърговски€т пълномощник не може да бъде нито изпълнителен директор, нито управител на фирмата, тъй като съгласно чл.26, ал.4 от “ърговски€ закон при осъществ€ване на представителната власт той се подписва, като задължително тр€бва да добави към фирмата на търговеца своето име и да отбележи, че е пълномощник.

ѕрокуристът има право да извършва всички действи€ и сделки, които са свързани с упражн€ването на търговското зан€тие, както и да представл€ва търговеца и да упълномощава други лица за извършване на определени действи€ (чл.22 от “ърговски€ закон). —ъгласно чл.21, ал.1 от “ърговски€ закон прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управл€ва предпри€тието му срещу възнаграждение. ”пълномощаването на прокуриста тр€бва да бъде с нотариално заверени подписи. “ърговецът за€в€ва упълномощаването за вписване в “ърговски€ регистър заедно с образец от подписа на прокуриста. ќтношени€та между търговеца и прокуриста се уреждат с договор. ¬ “ърговски€ закон не е уточнен видът на договора. ƒоговорът, с който се възлага управлението на фирмата на прокуриста, може да бъде както трудов, така и граждански.

¬ случаите, при които управлението на фирмата се възлага на прокурист, нает по трудов договор, осигур€ването му се извършва по реда, определен за работниците и служителите в чл.4, ал.1, т.1 от  одекса за социално осигур€ване. Ћицето се осигур€ва за всички осигурени социални рискове.

 огато собственик на търговско дружество (≈ќќƒ) сключи с прокуриста договор за управление на дружеството без трудово правоотношение, осигур€ването му се извършва по реда, определен за управители на търговски дружества в чл.4, ал.1 т.7 от  одекса за социално осигур€ване. ќсигурителните вноски също са за всички осигурени социални рискове.

ѕо отношение на здравното осигур€ване следва да се има предвид, че чуждите граждани, които упражн€ват търговска дейност на територи€та на –епублика Ѕългари€, подлежат на здравно осигур€ване само ако имат разрешение за дългосрочно посто€нно пребиваване на територи€та на страната или ако е предвидено друго в международен договор, по който –епублика Ѕългари€ е страна. «адължението за осигур€ване на тези лица възниква от датата на получаването на разрешение за посто€нно пребиваване. „уждите граждани, които пребивават краткосрочно в страната, не подлежат на здравно осигур€ване по българското законодателство. ¬ случай на необходимост те заплащат оказаната им медицинска помощ.


ѕечат на офертатаѕечат